Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2002

Tässä tiedotteessa esitetyt muutos­prosentit on laskettu julkistettuja lukuja tarkemmista luvuista.
Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailujakson 1-6/2001 lukuihin.
Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.
 
Konsernin liikevaihto ja tulos kaudella 1-6/2002
 
Orion-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli edellisvuotisen vastaavan jakson tasolla. Liikevaihto oli 477,7 M€ (475,3 M€) ja se kasvoi 0,5 % (+2,4 %). Jatkuvien liiketoimintojen kasvu oli
3,9 %.  Kaudelle ei ajoittunut milestone-maksuja Orion Pharman markkinointipartnereilta (15,2 M€ kaudella 1-6/2001).  Konsernin jatkuvien liiketoimintojen ulkomaantoiminnan liikevaihto oli 207,7 M€ (193,3 M€) ja se kasvoi 7,5 % (14,9 %).  Konsernin liikevaihto kotimaassa kasvoi lievästi 1,3 % (-5,7%). 
 
Tuloskehitys hidastui toisella neljänneksellä tutkimus- ja tuotekehityspanostuksen kasvaessa. Liikevoitto puolivuotiskaudelta oli 50,0 M€ (47,5 M€), muutos 5,2 % (+1,4 %), ja se muodostui kuitenkin ennakoitua paremmaksi. Vastoin odotuksia Orion Pharman tulos parani, koska kaudelle ajoittui edelleen poikkeuksellisen paljon Comtan-lääkkeen toimituksia markkinointipartneri Novartikselle ja koska lääketutkimuksen ja markkinoinnin kustannukset olivat ennakoitua pienemmät. Tulosta parantaa myös liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattu 8 M€:n tarkistussuoritus Novartikselta Orion Pharmalle. Sekä Oriolan, Orion Diagnostican että Noiron liiketulokset heikkenivät lievästi edellisvuotisesta. Muihin tuottoihin konsernierissä on sisällytetty Tamro Oyj:n osakkeiden myyntivoitto 4,0 M€.
 
Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 52,6 M€ (52,4 M€), muutos +0,4 % (-0,9 %). Satunnaisiin eriin sisältyy tammikuussa myydystä, eläinrehuja valmistavasta Hiven Oy:stä saatu myyntivoitto sekä Kemijärven tehdaskiinteistön myynnistä aiheutunut tappio.
 
Nettotuotot varsinaisesta rahoitustoiminnasta olivat 2,6 M€ (4,9 M€). Netto­korkotuotot olivat 2,4 Me
(3,1 M€). Valuutta­kursseista muodostui nettotappiota 0,5 M€ (± 0). Osakesijoituksista syntyneet nettotuotot osingot mukaan lukien olivat 0,7 M€ (1,8 M€).
 
    
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
 
Kronans Droghandel -osakekauppa voimaan 1.7.2002
 
Orion-yhtymä Oyj:n huhtikuussa solmima sopimus ruotsalaisen lääkejakelijan, Kronans Droghandel AB:n (KD) osake-enemmistön ostamisesta astui voimaan 1.7.2002.  Orionin omistukseen siirtyi yhteensä
58,3 % KD:n osakekannasta ruotsalaiselta sijoitusyhtiö Ratos AB:ltä ja englantilaiselta 3i Group Plc:ltä. Kauppahinta on 60,6 M€. Orion omisti yhtiöstä jo ennestään
10,6 %, joten nykyinen omistusosuus on noin 69 %.
 
Kaupan seurauksena Orion-konsernin asema Suomen ja Ruotsin lääkejakelussa ja terveydenhuollon tukkukaupassa vahvistuu merkittävästi. KD:n osuus lääkejakelusta Ruotsissa on nyt noin 48 % ja Suomessa noin 22 %. Oriolan markkinaosuus Suomen lääketukkukaupasta on noin 37 %.
 
Oriolasta ja KD:stä on muodostettu Tukkukaupparyhmä (Wholesale & Distribution).  Molempien yhtiöiden vahvuudet ja keskinäiset synergiat hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti, mutta yhtiöt jatkavat toimintaansa markkinoilla itsenäisinä.
 
30.6.2002 laadittuun välitilinpäätökseen perustuen muodostuu nyt hankittuihin Kronans Droghandel AB:n osakkeisiin liittyvä liikearvo 36,9 milj. euroksi sen jälkeen, kun maa-alueisiin on siitä kohdistettu 1,2 M€. Liikearvo poistetaan 15 vuodessa.
 
 
AstraZenecan lääkejakelu Oriolalle Suomessa
 
AstraZenecan lääkkeiden jakelu Suomessa siirtyi Oriolalle 15.6.2002. AstraZenecan myynti Suomessa vuonna 2001 oli noin 88,6 M€ ja markkinaosuus noin 7 %. Jakelusopimus maailman johtaviin kuuluvan lääkeyhtiön kanssa on volyymiltään yksi Oriolan suurimmista kautta aikojen. Ruotsissa AstraZenecan tuotteista osan jakelee Kronans Droghandel, osan Tamro.
 
 
Muutoksia yhtiön johdossa
 
Orion Pharman toimitusjohtaja LT Risto Miettunen nimitettiin Orion-yhtymä Oyj:n varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi 1.8.2002 lukien. Risto Miettunen tuli Orion Pharman toimitusjohtajaksi huhtikuun alussa. Pauli Torkko jatkaa yhtiön toisena varatoimitusjohtajana. 
 
Tukkukaupparyhmän johtoon on 1.9.2002 alkaen nimitetty konsernin varatoimitusjohtaja, KTL Pauli Torkko. Hän on tullut Orion-konsernin palvelukseen vuonna 1977 taloussuunnittelu­päälliköksi. Konsernin talousjohtajaksi hänet nimitettiin vuonna 1980 ja varatoimitusjohtajaksi 1984.
 
Orion-yhtymä Oyj:n talous- ja hallintojohtajaksi (CFO) on 1.9.2002 lukien nimitetty KTM Jari Karlson. Hän on ollut Orion-konsernin palveluksessa Orion Pharman talousjohtajana elokuusta 2001 lähtien. Karlson jatkaa edelleen myös Orion Pharman talousjohtajana.
 
Tulosyksikkö Orion Diagnostican toimitusjohtajana vuodesta 1989 toiminut tekn. lis. Matti Vaheri siirtyi strategisen markkinoinnin johtajaksi Orion Pharmaan 1.8.2002.
 
Orion Diagnostican uudeksi toimitusjohtajaksi 1.8.2002 lukien nimitettiin kotimaan myynnistä ja markkinoinnista vastannut johtaja FM Jaakko Rissanen. Hän on ollut Orion Diagnostican palveluksessa vuodesta 1990.
 
Orion Pharman kotimaan markkinoinnista vastannut johtaja FL Pekka Kaivola siirtyi 1.8.2002 tytäryhtiö Orion Pharma Inc:n toimitusjohtajaksi. Suomen myyntiorganisaation uudeksi johtajaksi nimitettiin Hilkka Tuhkanen.
 
 
Kehitys tulosyksiköittäin kaudella 1-6/2002
 
 
ORION PHARMA
 
Vuoden 2002 ensimmäisen puoliskon markkinatilanne oli vakaa. Orion Pharman markkinajohtajuus kotimaassa jatkui noin 12 %:n markkinaosuudella.
 
Orion Pharman keskeinen strateginen tavoite on kasvaa kansainvälisesti omilla tuotteilla ja omiin innovaatioihin nojautuen. Tämän toteuttamisessa otetaan huomioon liiketoiminnan kaikki osa-alueet siten, että tuloksellisuus pyritään takaamaan. Partneriyhteistyön hallitsemisen merkitys korostuu kansainvälistymisen yhteydessä.
 
 
Liikevaihto ja tulos
 
Orion Pharman jatkuvien toimintojen liikevaihdoksi muodostui 238,0 M€ (227,7 M€) ja se kasvoi 4,5 % (+8,0 %) edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kaudelle ei ajoittunut milestone-suorituksia markkinointipartnereilta (15,2 M€ kaudella 1-6/2001). Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden myynti kasvoi 35 %.
 
Ulkomaantoimintojen liikevaihto oli 144,5 M€ (133,8 M€).  Se kasvoi 8,0 % (13,4 %) ja sen osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli 60,7 % (58,8 %).  Oman markkinointiverkon osuus ulkomaantoiminnasta oli 59,4 M€  (54,8 M€) eli noin 41,1 % (40,9 %). Sekä omien tytäryhtiöiden liikevaihto että markkinointipartnereiden myynti kehittyi suotuisasti ja kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuina. Fermion- ja Animal Health -yksiköiden toiminta oli suunnitelmien mukaista.
 
Suomen ihmislääkemarkkinat kasvoivat tammi-kesäkuussa 11,3 %. Orion Pharman kotimaantoiminnan liikevaihto ihmislääkkeiden osalta oli 87,6 M€  (86,8 M€). Reseptilääkkeiden liikevaihto oli 58,6 M€
(57,5 M€) ja itsehoitolääkkeiden 29,0 M€ (29,3 M€).
 
Liikevoitoksi muodostui 34,6 M€ (31,0 M€). Suotuisaan kehitykseen vaikuttivat erityisesti Comtanin lisääntynyt myynti Novartikselle mutta myös alkuvuoden suunniteltua pienemmät T&K-  ja markkinointikulut. Tulokseen sisältyy Novartis AG:ltä saatu 8 miljoonan US-dollarin suuruinen, liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattu tarkistusmaksu, joka perustuu Comtanin markkinointi­­sopimukseen. Vastaavan suuruinen erä on tulossa vielä myös tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä.
 
 
Omat alkuperäistuotteet toivat 34 % Orion Pharman liikevaihdosta
 
Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli 84,4 M€ eli
34 %  (62,4 M€ ja 27 %). Tämän portfolion merkitys korostuu ulkomaantoiminnassa, josta sen osuus oli 58 %.  Noin puolet omien tutkimustuotteiden liikevaihdosta toi Parkinson-lääke Comtess/Comtan (entakaponi), jonka myyntituotot Orionille olivat yhteensä 42,0 M€ (26,0 M€), kasvu 62 %.  Novartiksen markkinoiman Comtanin myyntituotot Orionille lähes kaksinkertaistuivat edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Orionin käsityksen mukaan merkittävä osa myynnin kasvusta on liittynyt jakelulogistiikkaan liittyviin vaihteluihin. Vuoden toisella puoliskolla toimitukset Novartikselle vähenevät alkuvuoden tasosta. Myyntituotot omista alkuperäistuotteista on eritelty tämän tiedotteen taulukko-osassa.  
 
Novartiksen raportoima Comtan-myynti tukkukaupoille oli katsauskaudella yhteensä 55,3 milj. Sveitsin frangia eli noin 36,4 M€, kasvu 28,6 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta.  Comtan-myynti potilaille Yhdysvalloissa  kasvoi 35,1 % ja Novartiksen muilla markkina-alueilla 18 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tuotteen markkinaosuus kaikista Parkinson-lääkkeistä Yhdysvalloissa tammi-toukokuussa 2002 oli 9 % (7,7 % tammi-toukokuussa 2001). Orionin omalla markkinointialueella Comtess-lääkkeen myynti potilaille ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kasvoi 27 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta. 
 
Myyntituotot sydämen vajaatoiminnan tehohoitolääke Simdaxista olivat 2,3 M€ (0,4 M€) ja ne koostuivat Orionin markkina-alueen myynnistä ja toimituksista Abbottille. Tuote on markkinoilla Orionin markkinoimana Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa, ja Abbottin lanseeraamana yhdessätoista maassa, mm. Espanjassa, Itävallassa, Kreikassa, Portugalissa, Brasiliassa ja Argentiinassa.
 
Hormonikorvausvalmisteiden, rintasyöpälääke Farestonin (toremifeeni) ja omien eläinlääkkeiden myynti kasvoi. Easyhaler-tuoteryhmän myynti sen sijaan väheni edellisvuotisesta.
 
Easyhaler-tuotteiden edustuksesta Saksassa on sovittu Hexal AG:n kanssa.
 
 
Mittava organisaatiouudistus Orion Pharmassa voimaan 1.8.2002
 
Orion Pharmassa astui voimaan uusi, liiketoiminnan prosesseihin perustuva organisaatio 1.8.2002. Muutoksen tarkoituksena on tehostaa ja yhtenäistää toimintamallia koko Orion Pharman liiketoiminnassa, nopeuttaa päätöksentekoa sekä selkiinnyttää toiminta- ja arvoketjua. Uuden, kaikki toiminnot integroivan tiedonhallintajärjestelmän käyttöönotto laajassa mittakaavassa loppuvuonna tukee toimintatavan muutosta.
 
 
Lääketutkimus ja -kehitys
 
Vuoden ensimmäisellä puoliskolla lääketutkimusmenot kasvoivat 46 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja olivat 51,6 M€ eli 22 % Orion Pharman liikevaihdosta. 
 
Simdaxin (levosimendaani) joulukuussa 2001 alkaneet faasi 3:n kliiniset lisätutkimukset Yhdysvalloissa jatkuvat. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan kesällä 2004. Tutkimuksen tuloksia tullaan käyttämään myös Ranskaan, Saksaan ja Iso-Britanniaan jätettävässä myyntilupahakemuksessa.
 
Ahdistuneisuuslääke deramsiklaanin kliininen faasi 3:n tutkimusohjelma jatkuu. Jo vuonna 2000 alkaneen ohjelman Euroopan puoleinen osa jatkuu suunnitelman mukaan. Yhdysvalloissa tehtävistä tutkimuksista ensimmäinen osatutkimus alkoi maaliskuussa yhteistyökumppani Pharmacian kanssa.
 
Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetun entakaponi-yhdistelmävalmisteen kehitystyössä tavoitteena on hakea myyntilupaa Yhdysvaltojen ja EU:n markkina-alueiden viranomaisilta tämän vuoden kolmannen neljänneksen kuluessa.
 
Budesonidia vaikuttavana aineena sisältävän Giona Easyhalerin myyntilupahakemus on edelleen Saksan viranomaiskäsittelyssä. Myyntilupaa odotetaan kuitenkin pian ja muita EU-maita koskeva tunnustamismenettely on suunniteltu alkavaksi tämän vuoden neljännellä neljänneksellä.
 
 
New Ventures -yksikön hanke uuden, lääketutkimukseen keskittyvän yhteistyöyrityksen perustamiseksi jatkuu yhdessä Quintilesin kanssa. Orion Pharma on nimennyt viisi lääkekandidaattia tutkimusportfoliostaan uuden yhtiön lisensoitaviksi. Näihin kuuluvat levosimendaanin suun kautta annosteltava valmistemuoto krooniseen sydämen vajaatoimintaan, MPV-2426 -molekyyli (fadolmidiini), jota tutkitaan selkäydintilaan annosteltavana kipulääkkeenä, tulehduslääkemolekyyli oratsiponi, tehohoitorauhoite deksmedetomidiini sekä nopeasti liukeneva tablettimuoto apomorfiinista pitkälle edenneen Parkinsonin taudin hoitoon.  Orion aikoo pitää itsellään markkinointioikeuksia tuotteisiin Yhdysvaltojen ulkopuolisten markkinoiden osalta.
 
 
 
ORIOLA
 
Oriolan jatkuvien toimintojen laskutus oli 324,2 M€ (301,7 M€) ja se kasvoi 7,5 % (+5,5 %). Liikevaihto oli 162,0 M€ (160,2 M€) ja se kasvoi 1,1% (-7,8 %). Kaupintakaupan osuuden kasvu vaikutti liikevaihtoa pienentävästi erityisesti alkuvuonna. Jatkuvien toimintojen liikevoitto 8,6 M€ (9,2 M€)  pieneni edellisvuotisesta. Ulkomaantoiminnan liikevaihto 25,2 M€ (24,3 M€) oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla.
 
 
Jakelusopimus AstraZenecan kanssa
kasvattaa Oriolan markkinaosuutta Suomessa
 
Jakelun ja tukkukauppasektorin laskutus kasvoi 7,4 % (3,8 %).  Liikevoitto pieneni edellisvuotisesta lähinnä resursseihin ja toiminnanohjausjärjestelmiin tehtyjen panostusten vuoksi.  Laskutuksesta 94 % muodostui toiminnasta Suomessa. Latviassa ja Liettuassa volyymit ovat tasaisessa kasvussa, mutta kilpailutilanne jatkuu kireänä. Virossa liikevaihto oli edellisvuotisen tasolla. 
 
Kesäkuun puolesta välistä lukien AstraZeneca Oy:n tuotteiden jakelu siirtyi Oriolalle, minkä myötä Oriolan lääkejakelun volyymi kasvaa vuositasolla noin 90 milj. eurolla. Jo alkuvuonna Oriolan jakeluun siirtyivät Merck KGaA ja Ferrosan.
 
Kronans Droghandel AB:n osake-enemmistön siirtyminen Orion-konsernille ratkaisi myös Oriolan Ruotsin lääkejakelustrategian. KD-järjestely sekä suuren lääkevalmistajan jakelijanvaihto ovat Suomen ja Ruotsin lääkejakelumarkkinoilla suuria toimialaan vaikuttavia seikkoja.
 
Reformi-Keskuksen liikevaihdon kasvua vaimensi  luontaiselintarvikkeiden ja -tuotteiden myynnin epäsuotuisa kehitys Suomessa. Baltian maissa niiden myynti kuitenkin kasvoi hyvin.
 
 
Laite- ja tarvikeliiketoiminnan virein kasvu Hammasvälineessä
 
Laite- ja tarvikesektorin liikevaihto kasvoi 5 %. Ulkomaantoiminta kasvoi kokonaisuutena noin 26 %
(19 %).  Liikevoitto parani edellisvuotisesta.  Selvää kasvua edellisvuoteen verrattuna osoittivat Hammasväline, joka kasvoi niin Suomessa, Ruotsissa kuin Baltiassakin, sekä Sairaalaväline etenkin Suomessa.  Molemmilla aloilla markkinoiden kehitys on ollut kaiken kaikkiaan myönteistä. Lääketieteellisiä kuvantamis- ja sädehoitolaitteita markkinoivan Medionin liikevaihto pysyi alkuvuonna edellisvuotisen tasolla projektitoimitusten ajoituksen siirryttyä vuoden toiselle puoliskolle.  Prolab on palautumassa kasvu-uralle valikoimasta poistuneiden laboratoriotuotteiden tilalle saamiensa uusien edustusten myötä.
                                                                 
ORION DIAGNOSTICA
 
Orion Diagnostican liikevaihto oli 18,0 M€ (17,0 M€) ja se kasvoi 6,0 % (+4,3 %). Liikevoitto 2,1 M€ pieneni vertailukauden tasosta (2,4 M€), mihin vaikuttivat lähinnä kasvaneet tuotekehityskustannukset sekä meneillään olevat panostukset koko tulosyksikön laajuisen toiminnanohjausjärjestelmän uusimiseen. Tulehduksen määrää verinäytteestä mittaavan QuikRead CRP -testin myynti kasvoi edelleen tasaisen voimakkaasti.  Uricult-virtsatieinfektiotestin myynti kääntyi kasvuun.  Hygieniatestien myynti osoittaa selvää vilkastumista. QuikRead CRP-testin ja  proteiinimittauksiin tarkoitetun Turbox-analysaattorin myynti Kiinassa kasvoi voimakkaasti. 
 
 
 
NOIRO
 
Noirossa pitkään jatkunut kasvu on tasaantumassa. Liikevaihto oli 67,8 M€ (63,7 M€) ja se kasvoi 6,4 % (+9,8 %). Ulkomaantoiminta oli 23,6 M€ (21,7 M€), se kasvoi 8,8 % (+23,0 %) ja se muodostui pääosin Lumene-kosmetiikan ja Herbina-tuotteiden viennistä. Vienti Venäjälle jatkui kylläkin vilkkaana mutta edellisvuotisesta selvästi tasoittuneena ja suunniteltua hitaammin kasvaen. Liikevoitto heikkeni hieman. Se oli 5,4 M€  (5,8 M€). 
 
Kotimaan markkinoilla Noiro piti lujasti kiinni markkinajohtajan asemastaan sarjakosmetiikassa ja kampaamotuotteissa, kärkituotteina kosmetiikkamerkki Lumene sekä Wella kampaamotuotteet. Laitos- ja teollisuustuotteitten markkinoilla jatkui lievästi positiivinen kehitys. 
 
 
 
Investoinnit
 
Jatkuvien liiketoimintojen bruttoinvestoinnit olivat 56,3 M€ (33,8 M€). Tästä rakennusten osuus oli ­
11,5 M€, koneiden, laitteiden ja kaluston 20,5 M€ ja muun käyttöomaisuuden osuus 24,3 M€. Tästä
16,5 M€ muodostui hormonikorvaustuotteiden markkinointioikeuksien takaisinostosta Ranskassa.
 
Orion Pharman tutkimuskeskuksen laajennus Turussa on otettu käyttöön.  Laajennusosassa on yhteensä 6600 kerrosneliötä ja se on varustettu modernein tutkimusmenetelmin ja -välinein. Nyt valmistuneet tilat parantavat Orion Pharman edellytyksiä tehostaa uusien lääkeaineiden keksintötoimintaa ja kehitysprojektien läpimenoa Turussa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin  10,8 M€. 
 
Oriolassa merkittävimmät käynnissä olevat kehityshankkeet ovat logistiikan ja taloushallinnon järjestelmien uudistamisprojekti sekä asiakassuhdehallinnan järjestelmäprojekti.
 
Noiron uusi kosmetiikkatehdas Espoossa valmistui heinäkuussa ja uusien tuotantolinjojen sisäänajo on käynnissä.  Rakennushankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 20,9 M€.
 
 
 
Muutokset konsernirakenteessa
 
Ruotsalaisen Kronans Droghandel AB:n osake-enemmistön siirryttyä Orion-konsernin omistukseen 1.7.2002  Oriolasta ja KD:stä muodostettiin konserniin Tukkukaupparyhmä (Wholesale & Distribution). Oriola ja KD toimivat kuitenkin markkinoilla itsenäisinä yhtiöinä.
 
Viroon perustettiin kesäkuussa tytäryhtiö OÜ Orion Pharma Eesti.
 
Orion Pharman eläinlääkeyksikköön kuulunut Hiven Oy myytiin tammikuussa. Hiven Oy:n liikevaihto vuonna 2001 oli 6,4 Me ja henkilömäärä 21.  
 
 
Tutkimus ja tuotekehitys
                                   
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot ennen saatuja tutkimusavustuksia olivat 54,2 M€ ( 37,8 M€). Panostusta kasvatettiin edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 43,6 %. Orion Pharman osuus tutkimuspanostuksesta oli 51,6 M€ eli  yli 95 %. Lääketutkimusprojekteja on selostettu edellä Orion Pharman yhteydessä.
 
 
Henkilöstö
 
Orion-konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 5 364  henkilöä (5 549). Jatkuvien liiketoimintojen henkilöstö oli keskimäärin 5 364 henkilöä (5 358).  Keskimääräisen henkilöstömäärän pienentyminen Orion Pharmassa 76 henkilöllä on seurausta lähinnä vuodentakaisesta henkilöstömäärän sopeutuksesta kansainvälisen markkinoinnin organisaatiossa sekä Oulun, Kemijärven ja Seinäjoen lääkevalmistetehtaiden sulkemisista vuoden 2001 aikana. Oriolan keskimääräinen henkilöstömäärä  kasvoi 34:llä, pääosin ulkomaisissa yksiköissä. Noirossa keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 50:llä, joista puolet tuotannossa ja puolet markkinoinnissa. 
 
 
 
Näkymät loppuvuodelle 2002
 
Orion Pharman liikevaihdon odotetaan kokonaisuudessaan jonkin verran kasvavan. Tuotemyynnin odotetaan kasvavan viimevuotista voimakkaammin. Markkinointisopimuksien perusteella saatavat suoritukset jäänevät edellisvuotista pienemmiksi. Merkittävimmät kasvutuotteet ovat Parkinson-lääke Comtess/Comtan ja hormonikorvaustuote Indivina. Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset kasvavat voimakkaasti meneillään olevien Simdax- ja deramsiklaani-lääkkeiden laajoista faasi 3:n tutkimuksista johtuen. Markkinointipanostusten arvioidaan vähenevän edellisvuotisesta.  Orion Pharman liikevoiton ennakoidaan kuitenkin kokonaisuudessaan pienenevän edellisvuodesta.
 
Heinäkuussa julkistetulla Pfizerin fuusiolla Pharmacian kanssa ei ole tiedossa olevia vaikutuksia käynnissä olevaan deramsiklaanin tutkimusyhteistyöhön.
 
Oriolan laskutus ja liikevaihto kasvavat loppuvuonna voimakkaasti pääasiassa AstraZenecan tuotteiden jakelun siirryttyä Suomessa Oriolalle kesäkuussa. Myös Medionin suurten projektitoimitusten ajoittuminen vuoden toiselle puoliskolle parantaa kasvua ja tulosta. Koko vuoden liikevoiton arvioidaan kasvavan edellisvuotisesta.
 
Orion Diagnostican liikevaihdon kasvu jatkunee alkuvuoden tasoisena. Kasvava tuotekehityspanostus sekä meneillään oleva toiminnanohjausjärjestelmähanke lisäävät kuluja, joten liikevoitto muodostunee edellisvuotisen tasoiseksi. 
 
Noirossa ennakoidaan liikevaihdon kasvun hidastumisesta huolimatta tuloksen kehittyvän myönteisesti.
 
Orion-konsernin liikevaihto ilman KD:n vaikutusta kasvaa viimevuotisella tasolla ja liikevoitto muodostuu edellisvuotista pienemmäksi. Myös nettorahoitustuotot pienenevät. KD:n liiketoiminnan arvioidaan kehittyvän viimevuotista myönteisemmin. KD:n liikevaihto ilman Norjan vaikutusta kasvanee noin 10 % ja tulos paranee merkittävästi.
 
Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma ja osakkeet 
 
Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma on 114,8 Me ja osakkeen nimellisarvo 1,70 euroa. Yhtiön vähimmäispääoma on 85,0 Me ja enimmäispääoma 340,0 Me, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeita on yhteensä noin 67,5 miljoonaa kpl ja ne jakautuvat osakesarjoihin A ja B. Molemmat osakesarjat noteerataan Helsingin Pörssissä. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksissa äänestämään kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Molemmat osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
 
Osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Kaudella 1-6/2002  A-osakkeita muunnettiin B-osakkeiksi 2 243 734 kpl. Yhtiön osakkeista A-osakkeita on tällä hetkellä 30.945.029 kpl ja B-osakkeita 36.573.392 kpl.  Muuntamisen tultua mahdolliseksi loppuvuonna 1997 on A-osakkeita muunnettu B:ksi kaiken kaikkiaan lähes 3,7 miljoonaa kappaletta.
 
Orion-yhtymä Oyj:n hallituksella on 15.4.2003 saakka voimassa oleva yhtiökokouksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt valtuutusta.
 
Hallituksella ei ole valtuutusta osakepääoman korottamiseen, optio- tai vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskemiseen.
 
 
Optio-ohjelma 1998
 
Orion-konsernin koko henkilöstölle suunnattuun vuoden 1998 optio-ohjelmaan liittyvistä optioista puolet eli ns. A-optio-oikeudet vapautuivat 2.5.2001. A-optiot noteerataan Helsingin Pörssissä. Niiden nojalla voidaan 2.5.2001 - 30.4.2005 välisenä aikana merkitä enintään 1.581.600 uutta 1,70 euron nimellisarvoista Orionin B-osaketta, mikä vastaa 2,3 % yhtiön osakkeista ja 0,2 % kokonais­ääni­määrästä. Osakkeiden merkintähinta vuodelta 2001 maksetun osingon jälkeen on 27,81 euroa. B-optio-oikeudet vapautuvat 2.5.2003 ja niidenkin merkintäaika ulottuu 30.4.2005 asti. Osakepääoma voi optiotodistuksiin perustuvien merkintöjen seurauksena nousta enintään 5.377.440 eurolla.
 
 
Optio-ohjelma  2001
 
Orion-yhtymä Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille ja Orion-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle vuonna 2001 suunnattuun optio-ohjelmaan sisältyy yhteensä 1.800.000 optio-oikeutta, joista kullakin voi merkitä yhden Orion-yhtymä Oyj:n B-sarjan osakkeen. Optio-ohjelmaan kuuluu 119 avainhenkilöä. Osakkeen merkintäaika alkaa optio-oikeudella 2001A  1.10.2003, optio-oikeudella 2001B 1.10.2004, optio-oikeudella 2001C  1.10.2005 ja optio-oikeudella 2001D  1.10.2006 ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.10.2007.
 
Osakkeen merkintähinta ennen yhtiön seuraavaa osingonjakoa on 27,81 euroa optio-oikeuksilla 2001A ja 2001B ja se vähenee osakekohtaisen osingon verran jokaisen osingonjaon täsmäytyspäivänä osakemerkintähetkeen asti. Optio-oikeuksien 2001C osalta merkintähinnaksi muodostui 21,91 euroa, joka oli Orion-yhtymä Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä
1.-31.3.2002. Optio-oikeuksilla 2001D merkintähinta on B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
1.-30.9.2002.  C- ja D-optioilla merkittävien osakkeiden hintoja voivat alentaa vain erityisosingot, jotka poikkeavat yhtiön tavanomaisesta osinkopolitiikasta. Osakepääoma voi ohjelmaan sisältyvien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden nojalla nousta enintään 3.060.000 eurolla ja osakkeiden määrä enintään 1.800.000 uudella B-osakkeella ja niiden osuus on 2,7 % yhtiön osakkeista ja 0,3 % osakkeiden kokonais­äänimäärästä.
 
 
 
 
Espoossa 6.8.2002
 
Orion-yhtymä Oyj
 
 
 
 
Jukka Viinanen                                                        Risto Miettunen
Pääjohtaja                                                               Varatoimitusjohtaja
 
 
 
 
 
Yhteyshenkilöt:
Pääjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3710                                              
Toimitusjohtaja Risto Miettunen, Orion Pharma, puh. 010 429 4299 tai 050 429 4299
Varatoimitusjohtaja Pauli Torkko, puh. 010 429 3711
 
 
 
 
 
Tiedotustilaisuus tästä osavuosikatsauksesta tänään 6.8.2002 klo 10.30 VR:n auditoriossa
Helsingin rautatieasemarakennuksen itäsiivessä.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
Orionin osavuosikatsaus 1-9/2002 julkaistaan tiistaina 5.11.2002 klo 8.30 ja siitä järjestetään tiedotustilaisuus klo 10.30 VR:n auditoriossa Helsingissä.
 
Katsaukset ja niiden tukimateriaali ovat saatavilla Orionin kotisivulla www.orion.fi.
 
Osavuosikatsauksen kalvot löytyvät alla olevasta linkistä:
 
Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.