Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: Yhtiökokouksen päätökset 23.3.2009

Orion - Pörssitiedote
ORION OYJ: YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 23.3.2009
 
 
ORION OYJ                              PÖRSSITIEDOTE            23.3.2009         
 
                                                                                                                                  
 
 
Orion Oyj: Yhtiökokouksen päätökset 23.3.2009
 
 
Orion Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous:
-         Vahvisti vuodelta 2008 maksettavaksi osingoksi 0,95 euroa osaketta kohden, maksupäivä 2.4.2009
-         Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita, yhtiöjärjestyksen muutoksia sekä valtuutusta omien osakkeiden luovuttamiseen. Hallitukseen valittiin edelleen Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Leena Palotie, Vesa Puttonen, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Sirpa Jalkanen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Kavetvuo.
 
 
Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen
10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisten asioiden lisäksi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita, muutoksia yhtiöjärjestykseen sekä hallituksen valtuutusta omien osakkeiden luovuttamiseen.
 
Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 
Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2008. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.
 
Osakekohtainen osinko 0,95 euroa
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,95 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2009 ja maksupäivä 2.4.2009. 
 
Hallitukseen aiemmat jäsenet ja uutena jäsenenä Sirpa Jalkanen,
puheenjohtajaksi edelleen Matti Kavetvuo
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Leena Palotie, Vesa Puttonen, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Sirpa Jalkanen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Kavetvuo.
 
Hallituksen palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 49.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 36.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan puhelinetu ja kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuvat aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.
 
Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 30.3.-3.4.2009 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 19.600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2009. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.
 
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 
Yhtiöjärjestyksen 9, 10 ja 12 §:ien muuttaminen
Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9, 10 ja 12 §:iä muutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:
-         Yhtiöjärjestyksen 9 §:stä poistetaan varatilintarkastajaa koskevat kohdat. Muutoksen jälkeen yhtiössä on vain yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö.
-         Yhtiöjärjestyksen 10 §:n 7-kohdassa muutetaan tilintarkastajia koskeva monikkomuoto yksikkömuotoon ja 10-kohdasta poistetaan maininta varatilintarkastajasta.
-         Yhtiöjärjestyksen 12 § muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.
 
Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Valtuutuksen ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Timo Lappalainen                Olli Huotari
Toimitusjohtaja                    Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
 
 
Yhteyshenkilö:
Anne Allo, viestintäjohtaja, puh. 010 426 3735, 050 966 3735
 
 
 
 
Liitteenä:
Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
 

 
LIITE
 
Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
 
 
Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
 
Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä
 
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 324.836 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta.
 
Maksullinen ja maksuton luovutus
 
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.
 
Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti
 
 Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa
 
-         myymällä niitä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä;
-         yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
-         osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
 
Merkintähinnan merkitseminen taseessa
 
Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon.
 
Muut ehdot ja voimassaolo
 
Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
 
Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
 
 
 
 
 
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi