Siirry pääsisältöön

Tiedote Orion-yhtymä Oyj:n yhtiökokouksesta 27.3.2003

Orion-yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2003 vahvisti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet per 31.12.2002. Hallituksen jäsenil­le sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2002.
 
Osakekohtainen osinko 0,93 euroa
 
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,93 euroa osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1.4.2003 ja maksupäivä 8.4.2003. Viimeistään 27.3.2003 hankitut osakkeet sisältävät oikeuden osinkoon vuodelta 2002.
 
Hallituksen esitys osakelajien yhdistämisestä hylättiin
Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että A- ja B-osakelajit olisi yhdistetty yhdeksi osakelajiksi, hylättiin äänestyksen jälkeen.
 
 
Hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossa
 
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan eikä sen kokoonpanoon tullut muutoksia. Jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti Etola-yhtiöiden toimitusjohtaja Erkki Etola, vuorineuvos Heikki Hakala, Ane Gyllenberg Oy:n ja Gyllenberg Asset Management Oy:n toimitusjohtaja Petteri Karttunen, apteekkari Eeva Kölli-Jäntti, professori Juhani Leikola, DI Tuomo Lähdesmäki, professori Heikki Vapaatalo ja Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin professori Juhani Leikola.
 
 
Tilintarkastajaksi Ernst & Young
 
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy (päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Luoma) ja varatilintar­kas­tajaksi KHT Päivi Virtanen.
 
 
 
Hallitukselle valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta
 
Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.
 
Orion-yhtymä Oyj
 
Jukka Viinanen           Olli Huotari
Toimitusjohtaja           Päälakimies               
 
 
Yhteyshenkilö:
Viestintäjohtaja Heikki Vuonamo, puh. 010 429 4967 tai 050-429 4967
 
 
 
 
LIITE 
 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 
 
Orion-yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2003 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:
 
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustusjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
 
Hankinta on suoritettava siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä ei hankinnan jälkeen ylitä viittä (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
 
Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.
 
Osakkeita on päätettävä hankkia osakelajien mukaisessa suhteessa.
 
Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
 
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja alle viisi (5) prosenttia yhtiön kaikista äänistä, osakkeiden hankkimisella ei tule olemaan merkittävää vaikutusta yhtiön muiden osakkeenomistajien osakeomistuksen tai äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
 
Osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n tarkoittama yhtiön lähipiiri omistaa 31.1.2003 yhteensä noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 31 prosenttia yhtiön kaikista äänistä. Koska osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä ilman, että yhtiö on tietoinen osakkeiden luovuttajista, ei ole mahdollista ilmoittaa lähipiirin hankinnan jälkeen omistamaa osuutta osakkeista ja äänimäärästä.
 
Hallitus voi päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.
 
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta 27.3.2003 lukien. Samalla peruutetaan yhtiökokouksen 15.4.2002 hallitukselle antama valtuutus hankkia yhtiön omia osakkeita.
 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
 
Orion-yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2003 valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen tai vastaisuudessa hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
 
Valtuutuksen kohteena ovat yhtiölle aikaisemmin hankitut ja vastaisuudessa hankittavat omat osakkeet, joista A-osakkeita voi olla enintään 1.529.321 kappaletta ja B-osakkeita enintään 1.846.599 kappaletta.
 
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
 
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen vahvistamista, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista taikka osakkeiden käyttämistä osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustusjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.
 
Hallitus voi päättää osakkeiden myymisestä myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
 
Osakkeet luovutetaan niiden vähintään luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
 
Hallitus voi myös päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.
 
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta 27.3.2003 lukien. Samalla peruutetaan yhtiökokouksen 15.4.2002 hallitukselle antama valtuutus luovuttaa yhtiön omia osakkeita.
 
 
Julkaisija:
Orion-yhtymä Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi
 
Viestintä
Viestintäjohtaja Heikki Vuonamo
Puh 010 429 4967
Fax  010 429 2801