Ympäristö

Orion panostaa ympäristövastuuseen tuotteiden koko elinkaaren ajan. Toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat materiaalien, energian ja veden käytöstä. Ympäristöasioiden hallinnan painopiste on materiaalien ja energian tehokkaassa käytössä, ilmastopäästöissä, jätevedessä sekä toimittajien ja kumppanien valinnan ja hallinnan menettelytavoissa.

Ympäristöasioiden hallintaa, seurantaa ja kehittämistä koskeva EHS-hallintajärjestelmän aihealueisiin sisältyvät myös energiatehokkuus, työterveys sekä työ- ja prosessiturvallisuus. EHS-hallintajärjestelmä takaa tehokkaan hallinnan ja voimassa olevan lainsäädännön noudattamisen sekä muiden toimintaamme koskevien säännösten ja vaatimusten noudattamisen. Orion soveltaa ympäristöasioidensa hallintaan ja kehittämiseen ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaista toimintamallia ja energiatehokkuuden kehittämisen perustana ovat energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ -viitekehys ja ISO 50001 -standardin mukaiset käytännöt. Työterveyden ja työturvallisuuden hallintaan Orion soveltaa ISO 45001 -standardia. EHS-asioiden hoitoa seurataan vuosittaisilla sisäisillä tarkastuksilla. Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintaamme ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa ja pyrimme saavuttamaan korkean tavoitteen, jonka olemme määrittäneet niiden hallitsemiseksi.

 

Merkittävät ympäristönäkökohtamme tavoitteineen

Olemme tunnistaneet Orion-konsernille ja sen liiketoiminnoille merkittävimmät ympäristönäkökohdat. Nämä koskevat raaka-aineiden, energian ja veden kulutusta, päästöjä ilmaan ja jäteveteen sekä toimintamme aiheuttamia jätemääriä. Lisäksi ilmastonmuutos on relevantti riski globaalisti ja myös Orionin liiketoiminnalle. Orionin merkittävimmät ympäristönäkökohdat sekä niiden hallintaan ja jatkuvaan parantamiseen soveltamiamme toimia ovat seuraavat:

Materiaalitehokkuus

 • Tunnemme tuotantotoimintojemme keskeiset materiaalivirrat, tunnistamme kehityskohteet jätevirtojemme minimoimiseksi ja kierrätämme hyödyntämiskelpoiset ylijäämämateriaalit jatko- ja  uudelleenkäyttöön.
 • Teemme kerralla valmista.
 • Vähennämme vaarallisen jätteen osuutta kokonaisjätteestä.

Jätevesien hallinta

 • Tunnemme jätevesiemme laadun.
 • Vähennämme toimi­paikoiltamme vesistöön aiheutuvaa kuormitusta minimoimalla jätevesiemme sisältämien haitallisten kemikaalien määrää.

Energiatehokkuus

 • Tehostamme ja vähennämme energiankulutustamme tavoitteellisesti Energianhallintajärjestelmässämme määritettyjä käytäntöjä soveltaen. 
 • Osallistumme toimialamme keskusjärjestöjen yhteisiin energiatehokkuusohjelmiin.

Päästöt ilmaan ja ilmaston­muutoksen ehkäisy

 • Vähennämme ilmaan joutuvia CO2e-  ja VOC-päästöjä.
 • Tavoitteenamme on oman toimintamme hiilineutraalius vuonna 2030.

Hankintaketjuumme osallisten toimittajien ja kumppaneiden vastuullisuus

 • Odotamme toimittajiemme osoittavan sitoutuvansa Orionin toimittajia koskevaan Code of Conduct - ohjeistukseen ja vaatimuksiimme. Olemme sitoutuneet parantamaan toimitusketjun ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja eettisten asioiden hallintaa ja seurantaa.

 

Mittaamme ja seuraamme jatkuvasti ympäristöasioita. Strategiamme toteutumista mittaaviin KPI-mittareihin sisältyy ympäristövastuullisuuden mittareita.

 • Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöt:
  Olemme sitoutuneet Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n jäsenyritysten yhteiseen Energiatehokkuusohjelman jatkokauteen. Uuden ohjelmakauden tavoiteltava säästövaikutus vuoteen 2025 mennessä on 7,5 % vuoden 2016 energiankulutuksesta. Orionille tämä tarkoittaa hieman yli 12 GWh:n suuruista säästöä. Lisäksi tavoitteenamme on oman toiminnan hiilineutraalius vuonna 2030.
 • Vaarallisen jätteen osuus kokonaisjätteiden määrästä:
  Tavoittee­­namme on vähentää varsinkin vaarallisen jätteen määrää mutta myös kokonaisjätettä.

 

Lääkeainejäämien vähentäminen

Orion kiinnittää erityistä huomiota ympäristön lääkeainejäämiin.

Lääkeaineita voi päätyä ympäristöön eri tavoilla, esimerkiksi tuotantolaitosten jätevesissä ja kuluttajien käyttämissä ja erittämissä lääkkeissä sekä silloin, kun käyttämättömiä ja vanhentuneita lääkkeitä ei hävitetä asianmukaisesti.

Orion arvioi tuotteidensa mahdolliset ympäristövaikutukset elinkaariajattelun mukaisesti tuotekehitysvaiheesta alkaen. Teemme kaikille uusille tuotteillemme ympäristöriskien arvioinnin, joka on markkinoille pääsyn edellytys. Arvioinnissa tunnistetaan mahdolliset riskit, joita tuotteiden sisältämät aineet voivat aiheuttaa päätyessään luontoon, sekä määritetään tapoja ehkäistä nämä riskit omissa toiminnoissamme. Arvioimme jatkuvasti tuotantotoimintamme ympäristövaikutuksia, ja lääkkeiden vaikuttavien aineiden valmistuksessa pyrimme vihreän kemian mukaiseen valmistukseen. Lääkkeiden tuotantoon liittyvien prosessien lyhentäminen ja keventäminen vähentävät myös tarvittavien kemikaalien määrää.

Tehtaissa tulee vähentää lääkkeiden tuotannon ympäristövaikutuksia sekä lisätä riskienhallintaa. Olemme onnistuneet vähentämään tuotannon lääkeainejäämiä merkittävästi kehittämällä jätevesien hallintajärjestelmää.

Prosessi perustuu erilliseen viemärijärjestelmään. Siinä biologiseen käsittelyyn sopimattomia tai ympäristöriskejä aiheuttavia yhdisteitä sisältävät jätevedet erotetaan muusta jätevedestä. Nämä korkean riskin jätevedet ohjataan erillisiin säiliöihin ja käsitellään asianmukaisesti. Ylimääräinen vesi haihdutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja jäämät poltetaan vastuullisesti vaarallisena jätteenä.

Vastuullisuus ei tarkoita vain omien toimipaikkojemme prosessien jatkuvaa parantamista. Se tarkoittaa myös sitoutumista maailmanlaajuisen toimitusketjumme tiukkaan hallintaan ja seurantaan. Olemme asettaneet tiukkoja vaatimuksia varmistaaksemme, että materiaaleja ostetaan vain vastuullisilta toimittajilta. Ympäristön lääkeainejäämien hallinta on yksi hankintaperusteista. Hankinnassa käytetään apuna kyselyjä ja riskiperusteisia vastuullisuuden auditointeja. Lisäksi varmistetaan, että tarvittavista korjaavista toimenpiteistä sovitaan toimittajien kanssa ja niiden toimeenpanoa seurataan.

Suurin osa ympäristön lääkeainejäämistä on peräisin lääkkeiden käytöstä. Jäämät päätyvät ympäristöön eritteinä ja peseytymisessä syntyvien jätevesien mukana. Keskeinen tavoitteemme on tarjota potilaille tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä oikealla tavalla silloin, kun he niitä tarvitsevat. Lääkkeistä on apua potilaille vain, jos niitä käytetään terveydenhuollon ammattilaisen kirjoittaman reseptin mukaisesti. Kysymys on monitahoinen: lääkkeet ovat olennainen osa ihmisten ja eläinten hyvinvointia, mutta ne vaikuttavat selvästi myös ympäristöön.

Tehokkaan EHS-johtamisen varmistaminen

Ympäristöasioiden, työterveyden ja työturvallisuuden (EHS) tehokas johtaminen on keskeistä toimintojemme ympäristösuorituskyvyn jatkuvassa parantamisessa, kun resursseja käytetään entistä tehokkaammin ja jätemäärää vähennetään. Konsernin EHS-politiikka määrittää sitoutumisemme ympäristön hyvinvointiin. EHS-hallintajärjestelmä ohjaa toimintaamme kaikissa tuotantolaitoksissa. Meillä on selkeät menettelyt EHS-hallintajärjestelmämme käyttöön sekä poikkeuksellisten tapahtumien ennakointiin, ehkäisyyn ja havainnointiin ja korjaavien toimenpiteiden toteutukseen.

Teemme säännöllisesti EHS-riskinarviointeja tunnistaaksemme mahdolliset puutteet ja poikkeamat. Konsernin johto tekee vuosittaisten johdon katselmusten yhteydessä yleisen arvioinnin EHS- ja energianhallintajärjestelmistä. Meillä on tavoitteellisia kehitysohjelmia, joihin liittyy toimintasuunnitelmia ja edistymisen seurantaa. Keräämme jatkuvasti tietoa ja teemme arviointeja EHS- ja energianhallintajärjestelmien mukaisesti.

Teemme säännöllisesti EHS-auditointeja, ja sääntelyviranomaiset ja yhteistyökumppanimme tekevät vastuullisuuden auditointeja toimipaikoissamme. Saamme myös ympäristövahinkoja ja turvallisuutta koskevia ilmoituksia ja tiedusteluja yhtiömme ulkopuolelta, esimerkiksi yhteistyökumppaneilta ja toimipaikkojemme naapureilta.

Havainnot kirjataan EHS-tietojärjestelmäämme, korjaavia toimenpiteitä seurataan ja tietoa jaetaan koko organisaatiossa. Järjestelmään kerätään tietoa turvallisuus- ja ympäristöhavainnoista, tapaturmista, auditoinneista ja tarkastuksista sekä ilmoituksiin liittyvistä korjaavista toimenpiteistä. Järjestelmän tavoitteena on luoda yhdenmukainen EHS-toimintamalli koko konsernille. Toimintaympäristöämme tarkkailemalla voimme estää vaaratilanteet ja parantaa suorituskykyämme.

Ympäristösuorituskyvyn seuranta

Suorituskyvyn mittaaminen on ratkaisevan tärkeää vastuullisuuden hallinnassa. Olemme tunnistaneet liiketoimintamme merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja määrittäneet lähestymistapamme suorituskykymme parantamiseen. Ympäristösuorituskyvyn seuranta ja raportointi ovat tietyiltä osin pakollisia ympäristölupien vaatimusten perusteella. Parannamme suorituskykyämme keräämällä tietoja ja arvioimalla mittareita.

Toimintamme on ympäristölakien, ympäristölupien ja muiden ympäristövaatimusten mukaista. Ympäristön osalta tavoitteenamme ovat toimialan korkeimmat standardit.

Toimipaikkakohtaisissa ympäristöluvissa on määritetty suurimmat sallitut tasot päästöille ilmakehään, maaperään ja vesistöihin sekä ympäristövaikutusten mittauksen, seurannan ja raportoinnin menetelmät ja laajuudet.