Liiketoiminnan eettisyys ja läpinäkyvyys

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa, että olemme hyvä yrityskansalainen, jolla on korkeat eettiset standardit, vakaa hallinto ja vahva taloudellinen suorituskyky. Odotamme korkeita eettisiä standardeja myös kumppaneiltamme. Viestimme läpinäkyvästi ja oikea-aikaisesti sidosryhmiemme kanssa.

Ihmisoikeudet arvoketjussa

Orion kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan ja edistää niitä käytännössä. Olemme sitoutuneet ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteisiin ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksiin ja odotamme samaa liikekumppaneiltamme. Emme hyväksy tai tue toimintaa, joka rikkoo ihmisoikeuksia, emmekä osallistu tällaiseen toimintaan.


Molemminpuolinen luottamus, kunnioitus ja monimuotoisuus ovat arvojemme ytimessä. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa. Emme hyväksy lapsityövoiman tai pakkotyövoiman käyttöä missään toiminnoissamme emmekä toimittajiemme tai kumppaniemme toiminnoissa.

Ihmisoikeudet on sisällytetty hallintokäytäntöihimme ja toimittajahallinnan riittävän huolellisuuden turvaaviin menetelmiin.

Raportoimme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruption ja lahjonnan ehkäisyyn liittyvistä käytännöistämme osana tilinpäätöksemme ei-taloudellisten tietojen raportointia.

Kunnioitamme työntekijöidemme yhdistymisvapautta ja oikeutta ammatilliseen järjestäytymiseen. Konsernin yleisen lainmukaisuusperiaatteen mukaisesti Orion noudattaa lainsäädäntöä ja sitovia työehtosopimuksia. Tämä sisältyy myös henkilöstöpolitiikkaamme, joka on osa konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää.

Toimitusketjun vastuullinen maailmanlaajuinen hallinta

Orionilla on laaja toimittajaverkosto yli 50 maassa. Toimittajamme toimittavat meille pakkausmateriaaleja, raaka-aineita (esim. lääkkeiden vaikuttavia aineita) ja tuotteita. Lisäksi tuemme ydinliiketoimintojamme käyttämällä ulkoisia kumppaneita palveluntarjoajina ja materiaalien toimittajina (epäsuora hankinta). Orionin omat toiminnot kattavat vain osan tuotteidemme arvoketjusta. Siksi hankintaketjun vastuullisen varmistaminen ja kehittäminen on meille tärkeää. Tämä on olennaista, koska moni vastuullisuusriskeistämme liittyy maailmanlaajuiseen toimitusketjuumme ja voimme pienentää tuotteidemme ympäristövaikutuksia tehokkaimmin valmistusvaiheessa.

Orionin tavoitteena on vähentää jatkuvasti ympäristön kuormitusta ja hallita toimitusketjun sosiaalisen vastuun riskejä. Näkemyksemme mukaan yhteinen visio ja jaettu vastuu ovat myös tehokkaita tapoja parantaa ja kehittää parhaita käytäntöjä toimitusketjun vastuullisessa hallinnassa. Orion on jäsen lääketeollisuuden kansainvälisessä PSCI-yhteistyöverkostossa (Pharmaceutical Supply Chain Initiative), joka pyrkii edistämään ja parantamaan jatkuvasti lääketeollisuuden toimitusketjua työvoiman, etiikan, ympäristön, terveyden, turvallisuuden ja vastuullisten hankintakäytäntöjen osalta. Orion on sisällyttänyt PSCI-periaatteet Orionin Code of Conduct -toimintaperiaatteisiin kolmansille osapuolille. Osallistumme aktiivisesti PSCI-toimikuntien työskentelyyn, jaamme tietoa verkostossa ja hyödynnämme PSCI:n tarjoamia toimitusketjun hallintatyökaluja.

Avoin ja läpinäkyvä viestintä

Koska Orion on lääkeyhtiö, sen viestinnän on oltava erityisen luotettavaa, läpinäkyvää, kattavaa ja oikea-aikaista. Orion on raportoinut vastuullisuustyöstään yli 10 vuoden ajan. Vastuullisuusaiheiden ei-taloudellinen raportointi on sisällytetty tilinpäätökseen vuodesta 2017 alkaen.


Edistämme yhtiön etuja esimerkiksi osallistumalla julkiseen keskusteluun ja vaikuttamalla päätöksentekijöihin. Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon pääasiassa asiaankuuluvien teollisuusjärjestöjen kautta. Kaikki edunvalvonta on Orionin yleisen liiketoimintapolitiikan sekä EU:n ja kansallisten säännösten mukaista. Emme tue poliittista toimintaa.

Eettinen markkinointi ja viestintä

Orionin lääkkeiden myynti- ja markkinointiorganisaatiot noudattavat ensisijaisesti lääketuotteita, markkinointia, kuluttajia ja kilpailua koskevaa paikallista lainsäädäntöä ja kansainvälisen kauppakamarin markkinointisääntöjä sekä Orion-konsernin toimintaperiaatteita ja sisäisiä ohjeita, jotka ovat EFPIA:n toimintakäytäntöjen mukaisia. Lääkkeiden myynnin ja markkinoinnin hallintavastuut on järjestetty kunkin toimintamaan lakien sekä Orionin asiaankuuluvien toimintamenettelyjen ja sisäisten sääntöjen mukaisesti.


Markkinointiviestintää ja aineistoja laatiessamme noudatamme terveysviranomaisten määrittämiä menettelyjä, joilla tarkistetaan ja vahvistetaan sisällön oikeudellinen, sääntelyllinen ja eettinen vaatimustenmukaisuus ennen aineiston julkaisua ja käyttöä.
Järjestämme myynti- ja markkinointiorganisaatiollemme säännöllisesti koulutusta, jossa käsitellään toimialan sääntöjä ja käytäntöjä sekä Orionin käytäntöjä ja periaatteita.

Terveydenhuollon ammattilaiset yhteistyökumppaneina

Lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset sekä heidän organisaationsa ovat lääketeollisuuden tärkeitä yhteistyökumppaneita. Heillä on arvokasta kliinistä asiantuntemusta lääkehoitojen kehittämisestä ja parantamisesta. Terveydenhuollon ammattilaiset puolestaan hyötyvät lääketeollisuuden eri foorumeilla tarjoamasta jatkokoulutuksesta ja tietojen vaihdosta.

Olemme osa terveydenhuollon järjestelmää ja vuosittain järjestämme Suomessa koulutusta 13 500:lle terveydenhuollon ammattilaiselle, kuten lääkäreille, apteekkareille, lääketieteen opiskelijoille ja sairaanhoitajille.


Orion on lisännyt vuorovaikutuksen eri muotojen ja niihin liittyvien taloudellisten korvausten läpinäkyvyyttä julkistamalla tietoja korvauksistaan sellaisille terveydenhuollon ammattilaisille, joilla on oikeus määrätä ja toimittaa lääkkeitä. Olemme raportoineet nämä tiedot arvonsiirtoineen kunkin tunnistettavan vastaanottajan osalta vuodesta 2016 alkaen. Uskomme, että läpinäkyvyys ja terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille työstä maksamiemme korvausten julkistaminen rakentaa ymmärrystä yhteistyöstä ja auttaa vaalimaan sidosryhmien luottamusta. Julkistamme kaikki terveydenhuollon ammattilaisille työstä maksamamme korvaukset kaikissa toimintamaissamme. Emme maksa terveydenhuollon ammattilaisille korvauksia myynninedistämistarkoituksessa. Korvauksia koskevat maakohtaiset raportit ovat saatavilla julkisilla verkkosivuillamme. Yksittäiset terveydenhuollon ammattilaiset voivat kuitenkin estää nimensä julkaisemisen raportissa, koska heillä on lakisääteinen oikeus yksityisyyteen.

Jaamme tietoa lääketuotteista lääkäreille, apteekeille ja potilaille niiden tuoteominaisuuksien mukaisesti, jotka lääkeviranomaiset ovat vahvistaneet kliinisessä käytössä saatujen tutkimustulosten ja kerättyjen tietojen perusteella.