Huolenpito Orionilaisista

Orionin palveluksessa on yli 3 000 korkeasti koulutettua ammattilaista. Haluamme tarjota mielekkäitä työmahdollisuuksia hyvin johdetussa ja turvallisessa työympäristössä, jossa ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti ja reilusti. Kannustamme työntekijöitämme kehittämään itseään. Uskomme, että työhyvinvointi syntyy yhdessä tekemällä.

Tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus

Orionin henkilöstöpolitiikka luo kehyksen tasavertaisia mahdollisuuksia koskeville suunnitelmille kaikissa toimintamaissamme paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Toimipaikkamme Suomessa noudattavat tasa-arvosuunnitelmaa, joka on laadittu tukemaan ja edistämään tasavertaisuutta työpaikoilla rekrytoinnissa, palkkajärjestelmissä, koulutusmahdollisuuksissa sekä työn ja muun elämän tasapainossa. Otamme tasavertaisuuteen liittyvät näkökohdat huomioon kehittäessämme työolosuhteita ja toimintakäytäntöjä. Suomalaisten toimipaikkojemme tasavertaisuuden kehittämisen työryhmä koostuu kaikkien työntekijäryhmien ja työnantajan edustajista.


Suomen toiminnoissamme palkkauksen tasavertaisuutta arvioidaan tasa-arvolain mukaisella selvitysmenetelmällä. Orionin johto ja työntekijöiden edustajat arvioivat selvityksen tulokset ja sopivat tarvittaessa korjaavista toimenpiteistä.


Otamme työntekijöiden mielipiteet huomioon henkilöstöasioita koskevassa päätöksenteossa ja päätösten toimeenpanossa. Työnantajan ja työntekijöiden välisen lakisääteisen yhteistyön lisäksi Orionin esimiehet ja henkilöstöhallinto pitävät säännöllisesti epämuodollisia kokouksia työntekijöiden ja työntekijöiden edustajien kanssa.

Rekrytointi

Orion tarjoaa mahdollisuuksia eri alojen ammattilaisille. Työntekijöidemme koulutushistoriat ja ammatilliset taustat ovat monipuolisia. Haluamme olla houkutteleva työnantaja lahjakkaille ammattilaisille.


Rekrytointimme tavoitteena on löytää päteviä ja motivoituneita työntekijöitä tukemaan nykyisiä ja tulevia tavoitteitamme. Rekrytointi antaa meille myös mahdollisuuden kehittää organisaation sisäistä osaamista. Edistämme sisäistä liikkuvuutta työkierrolla. Työkierto on meille tapa edistää muutosta ja mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen Orionissa.

Orion haluaa olla houkutteleva työnantaja tulevaisuuden osaajille. Opiskelijoille tarjoamme kesätyö- ja opinnäytemahdollisuuksia yrityksemme eri tehtävissä. Meillä on myös kesäharjoitteluohjelma yliopisto-opiskelijoille. Faasi1-ohjelmamme tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia käytännön kokemuksen hankkimiseen luonnontieteiden, lääketeollisuuden, tekniikan ja taloustieteiden aloilla.


Henkilöstön kehittäminen ja hyvä suorituskyky

Orion edistää osaamisen kehittämistä ja tarjoaa lukuisia koulutusmahdollisuuksia työtehtäviin ja työpaikan käytäntöihin liittyvissä aiheissa. Tarjoamme työntekijöillemme sekä sisäisiä että ulkoisia koulutusmahdollisuuksia. Tavoitteenamme on varmistaa, että työntekijöillämme on Orionin strategian toteutuksen edellyttämä osaaminen. Esimiesten vastuulla on varmistaa, että työntekijät ovat perehtyneet Orionin strategisiin ja osastokohtaisiin tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa. Esimiehillä on keskeinen rooli myös organisaation ja työntekijöiden osaamisen kehittämisessä. Siksi panostamme jatkuvasti esimiestaitojen kehittämiseen.


Ylin johto määrittää vuosittain strategiaan perustuvat konsernitason osaamisvaatimukset. Johtoryhmät määrittävät toiminnallisten yksiköiden ja toimintojen vastaavat vaatimukset. Osasto- ja tehtäväkohtaiset vaatimukset määritetään osastoilla ja Yhdessä onnistumme! -keskusteluissa. Näissä keskusteluissa myös arvioidaan vaadittavan osaamisen taso ja määritetään kehitystarpeet.


Johtamisen periaatteissamme kuvaillaan, miten Orionilla johdetaan ihmisiä ja toimitaan työyhteisön jäsenenä. Johtamisperiaatteet ovat arvostava johtajuus, rohkea johtajuus ja yhteistyöhön perustuva johtajuus. Meillä on johtamisen ja esimiestaitojen kehittämiseen tarkoitettu konsernitason Esimiehenä Orionissa -koulutusohjelma. Esimieskoulutus on esimiehille pakollista kaikissa toimintamaissamme. Näin varmistamme, että johtamiskulttuuriamme ja johtamisen politiikkojamme ja periaatteitamme toteutetaan tasapuolisesti Orionin kaikissa toimipaikoissa.


Osaamisen ja työskentelytapojen kehittämiseen meillä on Asiantuntijana Orionissa -koulutusohjelma. Sen teemoja ovat esimerkiksi liiketoiminnan ymmärtäminen, viestintä ja yhteistyö.


Lisäksi edistämme Orionin räätälöityjä koulutusohjelmia osaamisen kehittämiseen strategisissa aiheissa, kuten johtamisessa, liiketoiminnan ymmärtämisessä ja kumppanuuksien hallinnassa. Näitä koulutuksia järjestetään esimiehille, asiantuntijoille, keskijohdolle ja ylimmälle johdolle. Osa koulutuksista on pakollisia, kuten monet hyviä valmistuskäytäntöjä, ympäristöasioita, terveyttä ja turvallisuutta koskevat kurssit.
Työntekijöiden ammattitaito sekä valmistusprosessin vaatimustenmukaisuus ovat ratkaisevan tärkeitä Orionin tuotteiden laadun ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Sääntelyn vaatimukset edellyttävät, että hyviä valmistuskäytäntöjä koskevaa koulutusta järjestetään säännöllisesti kaikille työntekijöille, joiden työsuorituksella on suora tai välillinen vaikutus lääkkeiden laatuun tai turvallisuuteen, ja että heidän osaamisestaan, koulutushistoriastaan ja perehtymisestään vaadittuihin toimintakäytäntöihin on saatavilla päteviä ja jäljitettäviä asiakirjoja. Koulutuksen tietojärjestelmämme yksityiskohtaiset asiakirjat auttavat meitä hallitsemaan toimitusketjumme ja laatutoimintojemme yksittäisiin tehtäviin liittyviä osaamisvaatimuksia sekä tietoja työntekijöiden pätevyydestä ja koulutushistoriasta.


Kaikki uudet työntekijämme saavat kattavan perehdytyksen tehtäviinsä. Tehtäväkohtaisen perehdytyksen lisäksi Orionilla on verkkokoulutusohjelma, joka tukee yleistä perehdytystä yhtiöön sekä esimerkiksi strategiaamme, toimintakäytäntöihimme ja liiketoimintaympäristöömme.
Vuonna 2019 teimme 360 ja 180 asteen arviointeja koko yhtiössä. Arvioinnit ovat osaamisen kehittämisen työkaluja. Esimiehet saivat 360 asteen arvioinnissa henkilökohtaista palautetta alaisiltaan, kollegoiltaan ja omalta esimieheltään. Voimme myös pyytää ulkoisten kumppaniemme edustajilta palautetta strategisen yhteistyön kehittämiseksi. Asiantuntijat saivat 180 asteen palautetta esimiehiltään ja kollegoiltaan. Lisäksi kyselyn avulla arvioitiin tiimien johtajia, joilla ei ole muodollista esimiesasemaa.


Osaamisen hallintaprosessimme tarkoituksena on edistää kaikkien työntekijöiden ura- ja kehitysmahdollisuuksia sekä varmistaa, että meillä on riittävästi uudistumiskykyisiä ja muutokseen myönteisesti suhtautuvia työntekijöitä. Työntekijöiden henkilökohtaisia ura- ja kehitystoiveita käydään läpi esimiehen kanssa Yhdessä Onnistumme! -keskusteluissa.

Teemme suoritusarviointeja vuosittain, ja ne koskevat kaikkia työntekijöitä. Yhdessä Onnistumme! -keskusteluissa selvitetään, miten konsernin tavoitteet liittyvät yksittäisen työntekijän asemaan. Keskusteluissa asetetaan myös henkilökohtaisia tavoitteita ja käydään läpi katsauskauden suoritusta. Lisäksi arvioimme osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen edellyttämiä toimenpiteitä.


Terveys, turvallisuus ja työhyvinvointi

Haluamme varmistaa, että kaikki Orionin työntekijät voivat palata työpäivän jälkeen kotiin terveinä ja turvallisesti. Orion varmistaa terveysriskien hallinnalla, että jokainen työntekijä on työkykyinen eikä altistu ammattitaudeille. Haluamme tarjota työntekijöillemme terveen ja turvallisen työympäristön ja täysin toimivan työyhteisön, joita tukevat innostava työilmapiiri ja hyvä johtaminen.


Olemme sitoutuneet suorituskykymme parantamiseen. Pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Lisäksi olemme määrittäneet kaksi konsernitason keskeistä suorituskyvyn mittaria, jotka liittyvät terveyteen, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Tavoitteemme omien työntekijöidemme työtapaturmataajuudelle (LTIF 1) oli 3,0 vuonna 2021. Tavoitteenamme on myös vähentää sairauspoissaoloja.


Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävät toimenpiteemme keskittyvät vaaratilanteiden, ammattitautien ja tapaturmien ehkäisyyn. Työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden tavoitteena on myös edistää ja tukea Orionin jokaisen työntekijän työskentelyä ja työkykyä. Seuraamme terveyteen ja työhyvinvointiin liittyvien tavoitteidemme toteutumista erilaisilla mittareilla, kuten työntekijöiden terveyskyselyillä. Kiinnitämme erityistä huomiota tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista johtuviin poissaoloihin.


Ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkamme (EHS) mukaisesti työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia toimenpiteitämme ohjaa jatkuvan parantamisen periaate. Työterveyden ja työturvallisuuden hallintaan ja kehittämiseen sovellettavat käytännöt määritetään konsernin EHS-johtamisjärjestelmässä, joka perustuu ISO-standardien periaatteille. EHS-järjestelmässä määritetään menettelytavat sellaisten poikkeamien ja poikkeustilanteiden ennustamiselle, ehkäisylle ja tunnistamiselle, joista voi aiheutua vaaraa ympäristölle, työterveydelle ja työturvallisuudelle, sekä tarvittavat korjaavat toimenpiteet.