Siirry pääsisältöön

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikkamme määrittää Orion-konsernin henkilöstöjohtamisessa ja henkilöstöasioiden hallinnassa sovellettavat periaatteet. Konsernimme arvot ohjaavat näitä periaatteita.

Yleiset periaatteet

Henkilöstöpolitiikalla tarkoitetaan Orion-konsernissa niitä periaatteita, jotka Orion Oyj:n hallitus on hyväksynyt henkilöstöasioiden toteuttamiseksi. Näitä periaatteita ohjaavat konsernin arvot.

Henkilöstöpolitiikkaa täydentää henkilöstöhallinnon ohjeistus. Henkilöstöpolitiikan, henkilöstöhallinnon ohjeistuksen ja henkilöstöasioiden käytännön hoidon tulee olla yhdensuuntaista ja toisiaan tukevaa. Niiden tulee luoda kestävä pohja henkilöstön toiminnalle konsernissa.

Henkilöstöasioita hoidettaessa noudatetaan tinkimättä lainsäädäntöä, työehtosopimuksia, työsuojelumääräyksiä ja muita velvoitteita. Noudatamme tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Työntekijöiden yksilölliset elämäntilanteet ja tarpeet pyritään huomioimaan sääntöjä sovellettaessa ja perustelluissa tilanteissa yleisestä säännöstä voidaan tehdä poikkeuksia.

Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan ammattiyhdistystoimintaan ja henkilöstönedustajiin suhtaudutaan arvostaen ja avoimesti. Henkilöstöasioiden kehittämisessä ja toteuttamisessa otetaan huomioon sekä työnantajan että henkilöstön mielipiteet. Henkilöstön edustus konsernin hallinnossa pyritään ensisijaisesti sopimaan henkilöstön kanssa.

Vastuut

Henkilöstöpolitiikan sisällöstä ja kehittämisestä vastaa konsernin johtoryhmä ja henkilöstöjohtaja.

Henkilöstöpolitiikan käytännön toteuttamisesta vastaavat viime kädessä esimiehet. Vastuu henkilöstöpolitiikan mukaisesta toiminnasta on kuitenkin koko henkilökunnalla.

Henkilöstöosasto tuottaa, ylläpitää ja kehittää henkilöstöjohtamisen ja -hallinnon prosesseja ja palveluita sekä tukee organisaatioita henkilöstöpolitiikan toteuttamisessa.

Osaamisen johtaminen ja uudistaminen

Osaamisen johtamisen tavoitteena on, että konsernin henkilöstöllä on strategian toteuttamisen edellyttämä osaaminen, joka lähtee yrityksen tavoitteista ja niistä johdetuista kyvykkyys- ja osaamisvaatimuksista.

Osaamisen johtaminen tukee strategian toteutumista ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Esimiesten tehtävänä on varmistaa, että heille raportoivat henkilöt tuntevat yhtiön strategian ja siitä johdetut tavoitteet.

Esimiehet ovat avainasemassa henkilöstöpolitiikan toteuttamisessa ja organisaation ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Esimiestyön laatuun ja osaamiseen panostetaan jatkuvasti. Myös jokaisen orionilaisen odotetaan kantavan vastuuta oman osaamisensa ja hyvinvointinsa kehittämisestä.

Vuosittain käytävissä Yhdessä onnistumme! –keskusteluissa täsmennetään tavoitteet ja vastuut ja varmistetaan, että jokaisella henkilöllä on tehtävässä menestymiseen tarvittava osaaminen ja motivaatio, sekä keskustellaan henkilön kehittymistoiveista. Tarvittaessa laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

Asiantuntijuutta ja esimiestyötä arvostetaan samalla tavalla. Kaikissa tehtävissä tulee olla mahdollisuuksia työssä kehittymiseen.

Esimiehen vastuulla on organisoida riittävä perehdytys uusille, tehtäviään vaihtaville ja pidemmiltä vapailta töihin palaaville henkilöille.

Organisaatioiden kehittäminen on osa osaamisen johtamista ja uudistamista. Orion pyrkii siihen, että organisaatioiden resurssointi on kulloinkin tarkoituksenmukaisella tasolla. Rekrytointilanteet tarjoavat mahdollisuuden uudistaa organisaation osaamista. Tavoitteena on löytää parhaat motivoituneet osaajat tehtäviin siten, että organisaation nykyiset ja tulevaisuuden osaamistarpeet huomioidaan. Onnistuneet henkilövalinnat tukevat Orionin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Uusien ja vapautuvien työpaikkojen täyttämisessä annetaan etusija konsernin palveluksessa oleville, tehtäviin soveltuville henkilöille. Sisäisen tehtäväkierron tavoitteena on tukea organisaation uudistumista ja antaa henkilöstölle mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen.

Toiminnan häiriötön jatkuminen varmistetaan varamies- ja seuraajasuunnitelmin.

Palkitseminen ja henkilöstöedut

Palkitsemisen tavoitteena on kannustaa hyviin suorituksiin ja motivoida henkilöstöä pitkäjänteiseen työhön yrityksen päämäärien saavuttamiseksi. Palkitsemisen tulee olla oikeudenmukaista ja perustua konsernissa yleisesti tunnettuihin periaatteisiin.

Palkat ja henkilöstöetuudet ovat maakohtaisia ja niihin vaikuttaa paikallinen lainsäädäntö, työehtosopimukset ja toimintaympäristö. Rahallisen palkitsemisen ja muiden henkilöstöetuuksien tulee tasoltaan ja kattavuudeltaan muodostaa kilpailukykyinen kokonaisuus verrattuna markkinapalkkaan.

Henkilökohtainen palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Henkilökohtaista suoriutumista arvioitaessa otetaan huomioon tuloksellisuus, ammattitaito, monitaitoisuus, kehityshakuisuus, aloitteellisuus ja yhteistyökyky.

Suoritepalkkausjärjestelmiä pyritään kehittämään.

Rakennamme jatkuvan palautteen kulttuuria. Erinomaisista suorituksista voidaan palkita välittömästi työsuorituksen päättyessä.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointitoiminnan tavoitteena on edistää ja tukea orionilaisten työ- ja toimintakykyä.

Orionilla työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että orionilaiset voivat työskennellä osaamistaan vastaavissa työtehtävissä kokien tekevänsä laadukasta, palkitsevaa, innostavaa ja merkityksellistä työtä hyvin johdetussa, turvallisessa ja tasa-arvoisessa työyhteisössä ja -ympäristössä. Työhyvinvointitoiminta on monipuolista työtä työyhteisöjen kehittämiseksi ja yksilöiden työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi.

Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla tapahtuu johdon, esimiesten ja muun henkilöstön yhteistyönä.

Kehitämme työhyvinvointitoimintaa vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Organisaatiokulttuuri ja tasa-arvo

Rakennamme arvoihimme pohjautuvaa yhdessä onnistumisen kulttuuria, missä vuorovaikutus on avointa ja rakentavaa ja tukee jatkuvaa uudistumista.

Orion-konsernissa kaikilla työntekijöillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet onnistua ja kehittyä omassa työssään. Henkilön ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuneisuus, uskonto tai etninen tausta ei saa olla syrjivänä tekijänä missään vaiheessa henkilön työsuhteen elinkaaren aikana.

Jokaisen orionilaisen vastuulla on omassa toiminnassaan huomioida kaikkien henkilöiden tasa-arvoinen kohtelu niin päivittäisessä toiminnassa kuin päätöksenteossa.

Henkilöstöpolitiikka antaa suunnan tasa-arvosuunnitelmien tekoon konsernin kaikissa maissa huomioiden kunkin maan paikallisen lainsäädännön.