Orion Oyj:n maine- ja olennaisuustutkimuksen rekisteri

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14

Laadittu: 18.9.2018

Voimme milloin tahansa päivittää tai muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja lainsäädännön vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

 

1. Rekisterinpitäjä

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo
Puh. 010 4261

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: Head of Corporate Responsibility Noora Paronen
Orion Oyj
Orionintie 1A
02200 Espoo
Puh. 010 426 2258
Sähköposti: noora.paronen@orion.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Heidi Arala
privacy@orion.fi

3. Rekisterin nimi

Orion Oyj:n maine- ja olennaisuustutkimus 2018

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / henkilötietojen vastaanottajat (tai vastaanottajaryhmät) / henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tämän hankekohtaisen rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa Orion Oyj:n maine- ja olennaisuustutkimus, jonka tarkoitus on Orion Oyj:n toiminnan kehittäminen ja sidosryhmäsuhteen hoitaminen ja kehittäminen. Kyselytutkimuksen toteuttavat yhteistyössä EllunKanat, GAIA ja Norstat. Kyselytutkimuksen teknisenä toteuttajana toimii Norstat. Orion Oyj siirtää henkilötietoja palvelun toteuttamiseksi kumppaneilleen EllunKanat ja GAIA. EllunKanat ja GAIA siirtävät henkilötietoja kyselytutkimuksen tekniselle toteuttajalle Norstat:lle palvelun toteuttamisen yhteydessä.

Saatamme siirtää tietojanne kolmansille, jotka avustavat meitä käsittelytarkoitusten teknisessä toteuttamisessa, kuten tietojen säilyttämisessä tai palvelinten ylläpitämisessä.

Mikäli Orion Oyj:n tai sen osien taikka sen tuotteiden tai palvelujen omistus- tai hallintasuhteet muuttuvat, saatamme luovuttaa tietojanne uudelle omistajalle, yleisseuraannon saajalle taikka muulle luovutuksensaajalle.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toiminnan kehittämiseen ja sidosryhmäsuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen. Käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella vain siinä tapauksessa, että olemme suorittamamme intressipunninnan tuloksena todenneet, etteivät rekisteröidyn oikeudet ja vapaudet syrjäytä oikeutettua etuamme.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää Orionin sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden, muuan muassa päättäjien ja vaikuttajien (kuten viranomaiset tai eri järjestöt), yhteistyökumppanien työntekijöiden sekä sijoittajien, seuraavia henkilötietoja: nimi ja sähköpostiosoite sekä mihin Orionin sidosryhmään henkilö kuuluu.

6. Tietolähteet 

Orion konsernin työntekijät ja julkisista lähteistä, esim. nettisivuilla saatavilla olevat yhteystiedot Orionin sidosryhmiin kuuluvista henkilöistä.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja n. 60 vuorokautta sen jälkeen, kun niitä ei enää Orionin maine- ja olennaisuustutkimusta varten tarvita. Rekisterin sisältöä päivitetään hankkeen aikana sen varmistamiseksi, että se sisältää vain käyttötarkoituksen kannalta relevanttia ja ajantasaista tietoa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti talletetut tiedot:

Tiedot on suojattu teknisesti siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Tiedot siirretään salattuna palvelun toteuttamisen yhteydessä rekisterinpitäjän kumppaneille kohdan 4 mukaisesti.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän tulee samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja luovutetaan.

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Orion Oyj:n rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa sekä todistamalla henkilöllisyytensä liittämällä pyyntöön jäljennös virallisesta voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta.

Tarkastuspyynnöt tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän kohdassa 2. nimeämään edustajaan.

10. Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

Käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää rekisterinpitäjän kohdassa 2. nimeämälle edustajalle.

11. Tiedon korjaaminen, poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tietyin edellytyksin rekisterinpitäjän on rekisteröidyn vaatimuksesta rajoitettava henkilötietojen käsittelyä.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon poistamisesta rekisterinpitäjälle, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Edellä mainitut rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee esittää rekisterinpitäjän kohdassa 2. nimeämälle edustajalle, ks. yhteystiedot yllä.