Vastuullisuus lääkevalmisteiden elinkaaren eri vaiheissa

Kestävä kehitys tarkoittaa Orionille sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristötekijöiden tasapainoista huomiointia, ja se on erottamaton osa yhteisiä arvojamme. Huomioimme nämä seikat lääkevalmisteen koko elinkaaren ajan tutkimus- ja kehitysvaiheesta valmistukseen, kliiniseen käyttöön ja käyttöiän lopun saavuttaneen lääkevalmisteen hävitykseen asti.

Tutkimus ja kehitys

Tutkimus- ja kehitystyössämme, sitoumuksemme rakentaa hyvinvointia, tarkoittaa, että kehitämme tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä tähän mennessä vastaamattomiin hoitotarpeisiin innovaation keinoin ja korkeimpia laatustandardeja noudattaen. Orion on sitoutunut noudattamaan korkeimpia lääketutkimusta ja -kehitystä koskevia eettisiä standardeja.

Suoritamme kaikille uusille valmisteille ympäristö-, terveys-, ja turvallisuusriskiarvioinnin ennen valmistuksen aloittamista.

Kemikaalien ja raaka-aineiden valmistus ja hankinta

Toimittajien täytyy noudattaa hyvien käytäntöjen (Good Practices, GxP) vaatimuksia, minkä lisäksi Orion odottaa kumppanien osoittavan sitoutumisensa kestävään kehitykseen ja eettisiin käytäntöihin menettelyohjeiden (Third Party Code of Conduct) ja toimittajien vastuullisuus vaatimusten (Supplier Sustainability Requirements) mukaisesti. Hankimme materiaaleja vain toimittajilta, joiden pätevyyden olemme vahvistaneet. Suoritamme hyvien käytäntöjen auditointeja, jotka kohdistuvat näiden käytäntöjen kannalta olennaisten liikekumppanien ja toimittajien toimintaan. Ennen raaka-aineiden hyväksymistä tuotantoon otamme niistä aina näytteitä, jotka analysoidaan.

Johdamme ja seuraamme myös sitä, miten toimittajat noudattavat ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuus (EHS) vaatimuksiamme ja eettisiä periaatteitamme. Vuonna 2018 riskiperusteisen vastuullisuusohjelman puitteissa tehtiin 12 paikan päällä suoritettua vastuullisuusauditointia. Vuonna 2018 olemme edistyneet vastuullisuuden integroimisessa edelleen hankintaosastomme prosesseihin ja päivittäiseen toimintaan. Olemme liittyneet myös lääketeollisuuden kansainväliseen yhteistyöverkostoon PSCI:hin (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) vuonna 2018 vastuullisten käytäntöjen edistämiseksi ja toimialan parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja oppimiseksi.

Tuotteiden valmistus / omat tehtaat

Olemme tunnistaneet Orion-konsertin merkittävimmät ympäristötekijät ja parannamme jatkuvasti toimintaamme niiden suhteen. Olemme mm. keskittyneet erityisesti jätevesien käsittelyn jatkuvaan parantamiseen sekä työterveyden ja työturvallisuuden kehittämiseen omissa tehtaissamme. Olemme myös sitoutuneet energiansäästötavoitteisiimme vuodelle 2025: 7,5 % vuoden 2016 energiankulutuksesta. Tämä tarkoittaa, että säästämme hieman yli 12 GWh. 40 % energiansäästötavoitteestamme saavutettiin vuonna 2018. Vuonna 2018 teimme sitoumuksen vähentää oman tuotannen kasvihuonekaasupäästöjä IPCC:n suositusten mukaisesti. Tämä tarkoittaa 75 % vähennystä vuoteen 2025 mennessä vuoden 2016 tasosta.

Tuotteemme valmistetaan hyväksyttyjä tuotantolaitteita käyttäen valvotussa tuotantoympäristössä, jossa hyödynnetään validoituja tuotanto- ja laadunvalvontamenetelmiä. Näin varmistetaan, että jokainen erä täyttää ennalta määritellyt laatuvaatimukset. Kaikkien valmistus- ja laadunvalvontatoimien tietojen eheys tarkastetaan yksityiskohtaisesti, ennen kuin erä lasketaan markkinoille. Ryhdymme välittömästi toimiin, jos tuotteiden laadussa havaitaan mitään puutteita.

Pakkaus

Pyrimme minimoimaan jätteen määrän pakkausten suunnittelulla sekä säilyvyysajan, pakkauskokojen ja materiaalivirran optimoinnilla. Erityisesti säilyvyysajan takaaminen on tärkeää, jotta valmistuksessa, pakkauksessa ja kuljetuksessa tarvittavat resurssit eivät mene hukkaan.

Turvallisuus on tärkeää myös pakkauksissa. Pakkauksilla on tärkeä tehtävä tuotteidemme suojaamisessa. Jatkamme turvallisuuden ja tuotteiden jäljitettävyyden parantamista ottamalla käyttöön uusia turvatoimia, peukaloinnin paljastavia ominaisuuksia ja serialisoinnin.

Kuljetus ja jakelu

Logistiikassa käytämme erikoistuneita palveluntarjoajia, jotka vastaavat tiukkoja laatu- ja luotettavuusvaatimuksiamme. Yhteistyökumppanimme soveltavat menetelmiä, joilla he vähentävät omia ympäristövaikutuksiaan.

Lääkkeiden käyttö

Huolehdimme turvallisuusseurannasta jatkuvasti, keräämme palautetta asiakkailta ja suoritamme hyöty-riskiarviointeja valmisteen koko elinkaaren ajan.

Annamme myös terveydenhuollon ammattilaisille selkeää tietoa lääkevalmisteidemme tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

Case: Easyhaler-kuivajauheinhalaattori

Easyhaler on esimerkki ympäristön hyväksi tehdystä työstä. Yksi alkuperäisistä tavoitteista Easyhaler-kuivajauheinhalaattorin kehitystyössä oli luoda ponnekaasuton inhalaattori ympäristösyistä. Montrealin pöytäkirjalla kiellettiin vuonna 1987 otsonia tuhoavien CFC-yhdisteiden eli freonien käyttö ponnekaasuna esimerkiksi ponnekaasuaerosoleissa. Montrealin pöytäkirjan voimaantulosta asti useimpien otsonia tuhoavien aineiden käytöstä on joko kokonaan luovuttu tai sitä on ainakin vähennetty. CFC-yhdisteiden tilalle tulivat HFA-/HFC-ponnekaasut, joiden käyttö on yhä sallittu astmalääkkeissä. Ponnekaasuaerosoleista ponnekaasua vapautuu sekä käytön aikana että tuotteen poistuttua käytöstä. HFC-kaasut ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, joiden ilmastoa lämmittävä potentiaali on hiilidioksidiin verrattuna noin 1300-kertainen. Siksi yhden ainoan ponnekaasuaerosolin hiilijalanjälki on edelleen 10–20 kertaa suurempi kuin kuivajauheinhalaattorin. [1] Tämän vuoksi ponnekaasuton inhalaattori on ollut väline paitsi taistelussa otsonikatoa vastaan, myös käytönaikaisen ilmastonmuutosvaikutuksen vähentämisessä.

[1] Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista, Medical and Chemicals Technical Options Committee, vuoden 2018 arviointiraportti, YK:n ympäristöohjelma

Kierrättäminen ja tuotteen loppukäsittely

Varmistamme, että oman toimintamme seurauksena syntyneet jätemateriaalit käsitellään asiaankuuluvasti.

Käyttämättömät lääkkeet on palautettava apteekkeihin asianmukaista hävittämistä varten, ja pakkausmateriaalit tulisi viedä keräyspisteisiin kierrätystä varten. Ohjeita lääkkeiden jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä on saatavilla verkkosivuillamme.