Puhtaan meren puolesta – Itämeri on yhteinen kotipesämme

Rehevöityminen on Itämeren suurimpia ympäristöongelmia. Orion pyrkii osaltaan monin keinoin vaikuttamaan meren hyvinvointiin lähtien omasta tuotannostaan.

Tärkeä vaikuttamisväylä on John Nurmisen Säätiön kanssa tehtävä yhteistyö ja siihen liittyvä BEST-hanke, jolla parannetaan teollisten jätevesien käsittelyä. Katso videolta, kuinka Orion käsittelee omat korkean riskin jätevetensä. 

Sitoutuminen Itämeren hyväksi tehtävään työhön on Orionille luontevaa ja mielekästä. Yhtiöllä on toimintaa kaikissa maissa, jotka avautuvat Itämeren rannoille. Puhtaalla luonnolla on Orionille myös oma erityinen merkityksensä suomalaisten hyvinvoinnin lähteenä.

Itämeren suojelu niveltyykin Orionin toimintaan monin tavoin. Se näkyy prosessien kehittämisessä, arjen ympäristöratkaisuissa, henkilöstön jokapäiväisessä työskentelyssä, viestinnässä ja kumppaneiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.

”Olemme jo pitkään pyrkineet tekemään ympäristön eteen enemmän kuin laki meiltä vaatii. Ymmärryksen ja tiedon lisääntyessä sekä analyysimenetelmien parantuessa olemme nostaneet rimaamme koko ajan korkeammalle”, sanoo Head of Corporate Responsibility Noora Paronen Orionista.

Orion erottelee jätevetensä riskiperusteisesti

Vesistöjen merkitys osana ympäristön monimuotoisuutta on käynyt ilmastonmuutoksenkin myötä yhä selvemmäksi.

”Vesistöjen haavoittuvuus ymmärretään entistä laajemmin. Niin viranomaiset, yritykset kuin tavalliset ihmisetkin ovat ympäristöasioista nykyisin syvästi kiinnostuneita ja tiedostavia, mikä antaa loistavan pohjan yhteisiin ponnisteluihin luonnon hyväksi”, kiittelee EHS-asiantuntija Otto Järvinen, joka on muun muassa koordinoinut Orionin työskentelyä jätevesien hallinnan kehittämiseksi. EHS on lyhennys käsitteestä Environment, Health and Safety.

Orion on tehnyt pitkäjänteistä työtä jätevesiensä parissa saadakseen niistä aiheutuvat ympäristövaikutukset minimiin.

”Vaikka luontoon kulkeutuvista lääkejäämistä vain kahden prosentin arvioidaan globaalisti tulevan tuotannosta, korkeiden pitoisuuksien pistepäästöinä ne ovat merkittävä tekijä. Lääketeollisuuden tulee nämä tehokkaasti hallita”, Järvinen korostaa.

Orionissa jätevesiprosessi perustuu nykyisin erillisviemäröintiin. Korkean riskin jätevedet erotellaan muista jätevesistä ja ohjataan säiliöissä erikseen käsiteltäviksi. Ylimääräinen vesi haihdutetaan, ja jäännös poltetaan. Näin riskikartoitettujen jätevesien lääkejäämät saadaan tuhoutumaan sataprosenttisesti.

Ympäristönsuojelu ei ohjaa Orionia vain jätevesien osalta vaan koko tuotantoketjussa. Ympäristönäkökulmat otetaan huomioon tuotekehityksestä ja tuotannosta alkaen aina tuotteen elinkaaren loppuun saakka. Kaaren loppupuolella korostuvat yleisön tietoisuuden lisääminen sekä kumppaneiden ja potilaiden opastaminen.

 

Ympäristön hyväksi tehokkaimmin yhdessä

Orion toimii vuonna 2020 kolmatta vuotta John Nurmisen Säätiön pääyhteistyökumppanina.

”Liian runsaat ravinteet ovat rehevöittäneet mertamme. Vesi on sameaa, sinilevä yleistynyt ja kuolleiden pohjien alueet lisääntyneet. John Nurmisen Säätiön konkreettisella työllä on kuitenkin saatu näkyviä tuloksia Itämeren ympäristöongelmien hillitsemisessä, ja tässä työssä olemme mitä mieluimmin mukana”, toteaa Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen.

John Nurmisen Säätiö on saanut valmiiksi parisenkymmentä hanketta reilussa kymmenessä vuodessa. Niillä on muun muassa vähennetty Helsingin kaupungin jätevesipäästöjen fosforia ja poistettu jo mereen päätyneitä ravinteita. Uusissa kipsihankkeissa on leikattu maatalouden kuormitusta.

Säätiö toimii koko Itämeren valuma-alueella EU-rahoitteisessa BEST-hankkeessa, jossa parannetaan teollisten jätevesien käsittelyä. Hankkeessa haetaan parhaita käytäntöjä haitallisten aineiden, kuten lääkeainejäämien, torjumiseksi.

”Juuri yhteistyö eli tietojen, oppien ja työkalujen jakaminen sekä asioiden yhdessä ratkominen on se tie, jolla meidän on mahdollista päästä kestäviin tuloksiin. Yhteistyö John Nurmisen Säätiön kanssa ja BEST-hanke ovat tästä loistavia esimerkkejä”, Lappalainen kiittää.