Hiilijalanjälkilaskelma antaa Orionille tietoa jätehuollon ympäristövaikutuksista

Jätteiden hiilijalanjälkilaskelma auttaa Orionia arvioimaan oman toimintansa ulkopuolisia ympäristövaikutuksia. Elinkaaritarkastelun avulla yhtiö pystyy kohdentamaan ympäristötoimensa kokonaisuuden kannalta parhaalla tavalla.

Orionin yhtenä strategisena tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen vastuullisuuden alueella. Kokonaisvaltaisessa vastuullisuustarkastelussa varsin suuri painoarvo on ympäristövastuulla. Ympäristövastuun osalta Orion seuraa toimintansa ja valmisteidensa koko elinkaarta.   

Nyt Orion on päässyt pureutumaan aiempaa tehokkaammin myös oman toimintansa ulkopuolisiin päästöihin. Tässä sillä on apuna laskelma jätteiden hiilijalanjäljestä, mihin liittyvää pilottihanketta Fortum ehdotti Orionille vuoden 2019 jätteiden osalta. Fortum Waste Solutions on Orionin pääyhteistyökumppani jätehuollossa. 

Tiedoista apua ympäristötoimien kohdentamiseen 

Orion tarttui oitis jätteiden hiilijalanjälkeä koskevaan pilottiehdotukseen.  

”Haluamme lisätä ymmärrystä toimintamme ympäristövaikutuksista myös oman toimintamme ulkopuolella. Lääkkeen elinkaaressa oman toiminnan ulkopuoliset kasvihuonekaasupäästöt ovat tärkeä kysymys”, toteaa Orionin EHS-asiantuntija Otto Järvinen. EHS viittaa sanoihin Environment, Health and Safety Management.  

Fortumin pilotissa jätteitä koskevaa hiilijalanjälkilaskelmaa tarkennettiin yhteistyössä niin, että siitä saatiin mahdollisimman tarkka ja kuvaava. Orion pystyy laskelman avulla arvioimaan, millä jätejakeilla on suurimmat ympäristövaikutukset ja miksi. 

”Jätehuollolla voi olla iso merkitys kokonaispäästöissä – jopa logistiikkaakin isompi.  Datan avulla saamme aiempaa paremman kuvan lääkkeen elinkaaresta. Lääkevalmisteet voivat sinänsä olla hyvin erilaisia”, Järvinen sanoo.  

”Käytämme tietoja apunamme, kun valitsemme vaarallisen jätteen vähentämiseen tähtääviä hankkeita eli tiedot auttavat meitä kohdentamaan toimenpiteet aiempaa tarkemmin. Vaarallisten jätteiden osuuden vähentäminen on yksi Orionin ympäristötavoitteista.” 

Ympäristövaikutuksia ei voi ajatella vain yhdestä kulmasta 

Fortumin päästöraportista Orion näkee muun muassa kierrätykseen ja uusiokäyttöön menevät materiaalivirrat sekä niiden vaikutuksen kokonaispäästöjen vähentämiseen. 

”Datan avulla saamme käsitystä siihen, mitä pitäisi kehittää kokonaisuudessa”, Järvinen sanoo.   

Toiminnan kokonaisuuden ja elinkaaren tarkastelu on ympäristövaikutusten vähentämisessä tärkeää. Se auttaa näkemään, millaisia vaikutuksia asioilla on toisiinsa. 

”Kokonaisuus ratkaisee. Ympäristövaikutuksia ei voi ajatella vain yhdestä näkökulmasta tai toiminnan osa-alueesta. Kun parannamme jotain osa-aluetta yhdellä mittarilla saattaakin käydä niin, että siirrämme ympäristövaikutuksia johonkin toiseen osa-alueeseen. Esimerkiksi vaarallisen jätteen vähentäminen saattaa toisaalla tarkoittaa energiankulutuksen kasvua”, Järvinen kuvailee. 

”Kokonaisuudessaan kyse on tuotteiden ja toiminnan elinkaarien aikaisten ympäristövaikutusten minimoimisesta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että pyrimme irrottamaan ympäristövaikutusten kasvamisen toiminnan kasvusta.” 

Arvioiden ja toimien perustaksi data  

Oman toiminnan osalta Orionin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 75 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2016 tasoon. Yhtiö on edennyt tavoitteessaan oikein hyvin. 

Jätehuollosta aiheutuvat päästöt ovat Orionin epäsuoria päästöjä, joiden osalta se nyt hakee dataa ja parempaa ymmärrystä. Vaarallisten jätteiden osuutta kokonaisjätteistä Orion pyrkii joka tapauksessa vähentämään jatkuvasti. 

”Aiemmin olemme voineet arvioida oman toiminnan ulkopuolisia vaikutuksia taulukoiden ja teorioiden avulla. Nyt olemme voineet tehdä arvion Fortumin omista laitoksista kerättyyn dataan perustuen. Oma data lisää arvion luotettavuutta taulukkoarvoihin verrattuna”, Järvinen toteaa. 

Osa ympäristötoimien jatkumoa 

Orionin historialtaan pitkäaikaisempia ympäristöpanostuksia on muun muassa tuotannon jätevesien hallinta erillisviemäröinnin avulla. Korkean riskin jätevedet erotetaan muista jätevesistä ja ne ohjataan käsiteltäviksi erilliseen laitokseen.  

Yhtiö on myös toteuttanut menestyksekkäästi energiansäästöhankkeita. Vuonna 2019 se siirtyi käyttämään tehtaillaan sataprosenttisesti vihreää sähköä.  

Orionin Turun tehtaalle valmisteilla oleva uusi aluelämpökeskus on osa yhtiön energiahankekokonaisuutta, jolla se osaltaan tähtää merkittäviin säästöihin energiankäytössä ja kasvihuonepäästöjen pienentämiseen edelleen tulevaisuudessa. 

Teksti: Diana Törnroos

Avainsanat: