Hiilijalanjäljen arviointi Orionin kuivajauheinhalaattoreille

Orion teki Easyhaler® -tuoteperheelle hiilijalanjäljen arvioinnin vuonna 2019. Yhden inhalaattorin keskimääräinen hiilijalanjälki on 0,588 kg CO2e. Kun tarkastellaan inhalaatiohoidon ilmastovaikutuksia, kuivajauheinhalaattoreilla on hyvin pieni hiilijalanjälki.

Hiilijalanjäljen arviointi Orionin kuivajauheinhalaattoreille

Euroopassa 30 miljoonaa astmaa sairastavaa ihmistä tarvitsee erilaisia lääkkeitä astmaoireiden, kuten hengenahdistuksen ja yskän, hoitoon. Suurin osa lääkkeistä otetaan inhalaattorilla eli laitteella, joka kuljettaa jauhe- tai aerosolimuotoisen lääkkeen keuhkoihin. Näiden inhalaattorien kehittämisellä ja valmistamisella on tietenkin ympäristövaikutuksia.

Orion teki ensimmäisen hiilijalanjälkiarvionsa ja Easyhaler-inhalaattorin perusteellisen elinkaariarvioinnin (LCA) vuonna 20191. Halusimme ymmärtää paremmin ja perusteellisemmin ilmastovaikutuksia ja omien tuotteidemme ympäristövaikutuksia. LCA on tähän tarkoitukseen sopiva menetelmä. Siinä tarkastellaan tuotteen ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren aikana, jaoteltuina yleensä eri vaiheisiin, kuten raakamateriaalin hankintaan, valmistukseen, jakeluun, käyttöön ja tuotteen loppukäsittelyyn. LCA-menetelmä antaa vankkaa tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista, mutta sillä voidaan myös selvittää, mihin ympäristövaikutusten vähentämispyrkimykset tulisi keskittää.

Ensimmäinen elinkaariarviointimme tehtiin Easyhaler-kuivajauheinhalaattorille, joka on tarkoitettu astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon. Easyhaler on hyvä esimerkki 80-luvulta alkaen ympäristön hyväksi tehdystä työstä, sillä yksi alkuperäisistä tavoitteista Easyhaler-kuivajauheinhalaattorin kehitystyössä oli kehittää ponnekaasuton inhalaattori ympäristösyistä. Montrealin pöytäkirjalla kiellettiin vuonna 1987 otsonia tuhoavien CFC-yhdisteiden eli freonien käyttö ponnekaasuna esimerkiksi ponnekaasuaerosoleissa. Montrealin pöytäkirjan voimaantulosta asti useimpien otsonia tuhoavien aineiden käytöstä on joko kokonaan luovuttu tai niitä on ainakin vähennetty. CFC-yhdisteiden tilalle tulivat HFA-/HFC-ponnekaasut, joiden käyttö on yhä sallittua astmalääkkeissä. Ponnekaasuaerosoleista ponnekaasua vapautuu sekä käytön aikana, että tuotteen poistuttua käytöstä. Nämä HFC-kaasut ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, joiden ilmastoa lämmittävä potentiaali on hiilidioksidiin verrattuna noin 1300-kertainen. Siksi yhden ainoan ponnekaasuaerosolin hiilijalanjälki on edelleen 10–37 kertaa suurempi kuin kuivajauheinhalaattorin2. Aiempien arviointien mukaan jauheinhalaattorien hiilijalanjäljen on ilmoitettu olevan 1,5–6 kg CO2e 200 annosta sisältävän inhalaattorin osalta3.

Kehdosta hautaan elinkaariarviointi tehtiin neljälle eri astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetulle Easyhaler-tuotteelle (budesonidi-formoteroli, salmeteroli-flutikasoni, salbutamoli ja formoteroli Easyhaler). Arvioinnissa käytettiin kunkin tuotteen käytetyintä vahvuutta ja pakkauskokoa. Analyysi käsitti raakamateriaalien hankinnan, jatkokäyttöön tarkoitettujen materiaalien valmistelun, kuljetuksen, valmistuksen, prosessoinnin ja kokoamisen, jakelun ja loppukäsittelyn. Elinkaari-inventaarion tiedot perustuvat Orionin omiin mittaustuloksiin ja tietoihin, jotka on kerätty toimittajilta, sekä kansainvälisesti saatavilla olevista elinkaari-inventaariotietokannoista. Analyysit tehtiin ISO 14040- ja ISO 14044 -standardien mukaisesti, ja ne verifioi riippumaton hiilijalanjälkien mittauksia tekevä yhtiö Carbon Footprint Ltd.

Tulokset osoittavat inhalaattorin valmistuksen, käytön ja loppukäsittelyn arvioidut ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten ymmärtämiseksi kokonaisvaltaisesti analyysissa arvioitiin useita ympäristövaikutuksia, kuten ilmastonmuutosta, toksisuutta ja veden ehtymistä. Useimpien indikaattorien osalta merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuivat valmistusvaiheessa, joka kattoi noin 60 % (vaihteluväli 54–65 %) hiilijalanjäljestä. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että jakelun päästöt kattoivat alle 2 % hiilijalanjäljestä. Tämä osoittaa, että suurimmat parannusmahdollisuudet ovat valmistusprosesseissa. On myös huomattava, että elinkaariarvioinnin (LCA) tulokset riippuvat aina käytetystä laskentamenetelmästä sekä tehdyistä rajauksista ja oletuksista ja ne vastaavat ymmärtämystämme julkaisuhetkellä.

Yhden Easyhaler-inhalaattorin hiilijalanjälki, 0,588 kg CO2e

Neljän Easyhaler-tuotteen keskiarvo, vaihteluväli 0,514–0,664 kg. Tässä analyysissa käytettiin kunkin tuotteen eniten käytetyintä vahvuutta ja pakkauskokoa.

API: Active Pharmaceutical Ingredient (lääkkeen vaikuttava aine)

Potilaiden hoidon turvallisuus ja tehokkuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Pyrimme myös entistä enemmän ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon. Keskitymme tuotteen koko elinkaareen ympäristövaikutusten vähentämiseen, esimerkiksi edistämällä energiansäästöä, siirtymällä tehtailla täysin vihreään sähköön ja parantamalla jätevesien hallintaa. Pyrimme myös varmistamaan vastuullisen toimitusketjun. Astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastavat potilaat ja heitä hoitavat lääkärit ovat yhä tietoisempia ilmastonmuutoksesta, mikä vaikuttaa heidän hoitovalintoihinsa. Kun tarkastellaan inhalaatiohoidon ympäristövaikutuksia, jauheinhalaattorien, kuten Easyhaler, hiilijalanjälki on hyvin pieni verrattuna ponnekaasuaerosoleihin. 

Yhteenveto Orionin hiilijalanjälkiraportista

 

  1. Product Carbon Footprint: Life Cycle Assessment Report for Orion Corporation, Orion Pharma. A study of 4 varieties of Easyhalers. Carbon Footprint Ltd 2020.
  2. Medical and Chemicals Technical Options 2018 Assessment Report. Saatavana osoitteessa: https://ozone.unep.org/science/assessment/teap/. [Viitattu 13.2.2020].
  3. Wilkinson AJK et al. BMJ Open 2019;9:e028763.doi:10.1136/bmjopen-2018-028763