Yhteiskunnallisen vaikuttamisen johtaminen

Tavoitteet ja toiminta

Yhteisösuhteisiin, yhteiskunnalliseen ja poliittisen vaikuttamiseen, kilpailun rajoituksiin ja lahjontaan Orionissa sovellettavien käytäntöjen ja keinojen linjaukset ovat johdettavissa konsernimme johtamis­ohjeiston yleisperiaatteesta, jonka mukaan Orion-konsernin toiminta perustuu voimassa olevien lakien ja eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen noudattamiseen. Tähän periaatteeseen perustuvat myös konsernimme kaikille yksiköille ja koko henkilöstölle yhteiset Eettiset ohjeet, Code of Conduct. Kaikissa yhteisösuhteissamme pyrimme avoimeen ja rehelliseen kanssakäymiseen, jossa molempien osapuolten oikeutetut odotukset suhteelle tulevat otetuiksi huomioon.

Hyväksymme kohtuulliset lahjat osaksi normaalia liiketoimintakulttuuria lainsäädännön ja eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen puitteissa. Code of Conduct ohjeistukseen sekä lahjonnan vastaiseen politiikkaan sisältyvät periaatteet, jotka edellyttävät henkilökunnan kieltäytyvän antamasta ja ottamasta vastaan lahjusta tai siihen verrattavissa olevaa etua. Orion ei suvaitse lahjontaa tai korruptiota missään liiketoiminnoissaan.Korruptioon liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointi ovat osa konsernin riskienhallinnan laajaa kokonaisuutta. Lahjontariskien arviointi sisältyy tärkeänä standardiosana muun muassa kaikkien kumppanuussopimusten valmisteluun.

Konsernimme lahjoituspolitiikan mukaan jokaista lahjoituspäätöstä tehtäessä varmistumme muun muassa siitä, että lahjoitus on siihen sovellettavien lakien, määräysten ja muiden säännösten sekä eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen mukainen.

Poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamiseen yhtiömme osallistuu ennen kaikkea omien edunvalvonta­järjestöjensä toiminnan kautta.

Emme tue rahallisesti emmekä lahjoituksin poliittisia puolueita tai järjestöjä, poliittista toimintaa harjoittavia muita ryhmittymiä tai instituutioita emmekä poliitikkoja. Vaikka emme yhtiönä osallistu puoluepoliittiseen toimintaan, kunnioitamme palveluksessamme olevien henkilöiden laillisia oikeuksia poliittiseen toimintaan yksityiselämän piiriin kuuluvana asiana.

Noudatamme voimassa olevia kilpailulakeja. Kilpailuun ja sitä edistäviin toimiin suhtaudumme myönteisesti ja pyrimme toiminnassamme varmistumaan soveltuvan kilpailulainsäädännön tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteenamme on välttää kilpailuoikeudelliset rikkomukset.

Lain- ja määräystenmukaisuus on kaikessa toiminnassamme peruslähtökohta. Odotamme jokaisen orionilai­sen olevan selvillä siitä lainsäädännöstä ja niistä määräyksistä, jotka koskevat kunkin omaa tehtäväaluetta. Johto ja esimiehet huolehtivat siitä, että ajanmukaiset määräykset ovat saatavilla ja että henkilöstö on niihin perehdytetty.

Menettelytavat

Konserniimme kuuluvat yksiköt ja organisaatiot hoitavat suhteitaan viranomaisiin vastuulleen ja toimintansa piiriin kuuluvissa asioissa.

Halutessamme kantamme yhteiskunnallisten päättäjien ja viranomaisten tietoon esimerkiksi säädettäessä lakeja tai laadittaessa määräyksiä pyrimme käyttämään vaikutuskanavina toimialamme kansallisia ja kansainvälisiä edunvalvontaorganisaatioita. Olemme jäsenenä lääketutkimusta tekevien lääkeyhtiöiden eurooppalaisessa kattojärjestössä EFPIAssa, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:hon kuuluvassa Kemianteollisuus ry:ssä sekä useissa muissa toimintamme kannalta tärkeissä yhdistyksissä. Myös alueelliset kauppakamarit, Keskus­kauppakamari ja Kansainvälinen kauppakamari ICC ovat elinkeinoelämän näkökantoja edustavina yhteisöinä relevantteja kanavia yhtiöllemme.

Tilanteen niin edellyttäessä yhtiömme johto on suorassa yhteydessä päätöksentekijöihin. Pidämme tärkeänä hyviä ja asiallisia suhteita varsinkin toimipaikkakuntiemme päätöksentekijöihin, toimintaamme valvoviin viranomaisiin sekä etenkin terveydenhuollon toimialan toimintaedellytyksiin vaikuttaviin valtio- ja kunta­tason päättäjiin ja päätöksiä valmisteleviin virkamiehiin tullaksemme kuulluksi päätöksiä valmisteltaessa. Yhtiöllämme ei ole erityistä edunvalvontaan keskittyvää organisaatiota eikä tointa.

Vieraanvaraisuudessa ja huomionosoituksissa noudatamme kohtuullisuuden periaatetta. Lääkeliike­toimin­tam­me suhteissa terveydenhuollon ammattilaisiin ja organisaatioihin noudatamme EFPIAn HCP/HCO-koodin mukaisia hyviä käytäntöjä, jotka ovat toimialamme yhteisesti sopimia. Potilaat hyötyvät lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välisestä yhteistyöstä. Se on yhteistyötä, jonka ansiosta on syntynyt useita innovatiivisa lääkkeitä ja muuttunut miten useat sairaudet vaikuttavat potilaiden elämään. Yhteistyömme vaihtelee kliinisistä tutkimuksista parhaiden kliinisten käytäntöjen jakamiseen. Uskomme vahvistavamme läpinäkyvyyttä ja luottamusta julkaisemalla vuosittain tietoja yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja asiantuntija-avun perusteella näille ammattilaisille maksetuista korvauksista.

Haluamme toimia läpinäkyvästi ja Orionille on lääkeyhtiönä luontevaa tukea myös potilasjärjestöjen työtä. Tuen antamisessa noudatamme lääkealalla yhteisesti sovittuja, EFPIAn Potilasjärjestökoodiin nojaavia käytäntöjä. Julkaisemme vuosittain yhteenvetoraportin yhteistyöstämme potilasjärjestöjen kanssa konsernisivustomme Vastuullisuus-osiossa.

Pääosa konsernimme vuosittain tekemistä lahjoituksista yleishyödylliseen tarkoitukseen perustuu yhtiö­kokouksen päätökseen osoittaa osa Orion Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista lääketieteelliseen tutkimuks­een ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. Lahjoitusten kohdentamisesta päättää hallitus.

 

Organisatoriset vastuut

Konsernitasolla vastuu Orionin yhteiskuntasuhteiden hoidosta on konsernin johtoryhmällä.

Koulutus ja tietoisuus

Yhteisösuhteisiin, yhteiskunnalliseen ja poliittisen vaikuttamiseen, kilpailu- ja muihin oikeudellisiin sekä lahjonnan vastaisiin kysymyksiin Orionissa sovellettavia käytäntöjä ja keinoja käsittelemme yhtiön ohjeistuksissa, esimies- ja asiantuntijakoulutuksissa, konsernin palvelukseen tulevien perehdyttämisen yhteydessä ja myös muissa valmennus- ja informaatiotilaisuuksissa, joihin nämä aiheet luontevasti liittyvät. Käytännöt määritellään myös konsernin Code of Conduct -ohjeistuksessa.

Yhtiömme lahjonnan vastaiset periaatteet sisältyvät Code of Conduct -ohjeistukseen sekä Lahjonnan vastaiseen politiikkaamme, jotka edellyttävät konsernimme henkilökunnan yksiselitteisesti kieltäytyvän antamasta ja ottamasta vastaan lahjusta tai siihen verrattavissa olevaa etua. Järjestämme henkilöstölle konsernin laajuisesti koulutusta politiikan tarkoituksen ja merkityksen sisäistämiseksi. Koulutamme ja perehdytämme henkilöstöämme säännöllisesti ja suunnitelmallisesti näiden periaatteiden ja ohjeiden hallitsemiseksi. Korruption ja lahjonnan torjunnan koulutuksen saaneiden työntekijöiden määrä vuonna 2017 oli 2 808.

Korruptioon liittyvien riskien tunnistamien ja arviointi on osa konsernimme riskienhallinnan laajaa kokonai­suutta. Lahjontariskien arviointi sisältyy tärkeänä standardiosana muun muassa kaikkien kumppanuus­sopimustemme valmisteluun.

Konsernimme johtamisohjeistoon sekä Eettisiin ohjeisiin kirjatun yleisen laillisuus- ja eettisyysperiaatteen sekä Lahjonnan vastaisen politiikan lisäksi konsernissamme on kilpailuoikeudellinen ohjeisto, jota jokainen konsernin palveluksessa oleva on velvollinen noudattamaan. Välttääksemme kilpailuoikeudelliset rikkomuk­set järjestämme kilpailuoikeudellista ja sopimuksien tekemiseen liittyvää koulutusta kaikille henkilöil­lem­me, jotka ovat tekemisissä sopimusten tai muiden sellaisten asioiden kanssa, joilla saattaa olla kilpailu­oikeudellisia vaikutuksia.

Myös ohjeet sopimusten tekemisestä ja konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminimien kirjoittamisesta sitovat kaikkia konsernimme palveluksessa olevia. Näiden ohjeiden avulla pyrimme varmistamaan sen, että kaikkien sopimusten tekemisessä käytetään riittävää juridista asiantuntemusta, sopimukset tehdään kirjallisesti, sopimukset hyväksytään niiden merkityksen mukaisesti oikealla päätöksentekotasolla ja että sopimuksia allekirjoittavat vain toiminimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt.

Toimintaamme liittyy huomattavan paljon lainsäädäntöä ja erityismääräyksiä. Järjestämme henkilöstöl­lemme runsaasti määräysten hallitsemiseen liittyvää koulutusta ja perehdytystä kurssein, tietoiskuin ja itseopiskelun keinoin. Määräyksiin perehtyminen edellyttää myös henkilökohtaista panosta.

Valvonta ja seuranta

Valvomme lain ja viranomaismääräysten noudattamista samalla tavoin kuin konsernin sisäisten sääntöjen noudattamista ja myös reagoimme niiden vastaiseen toimintaan samoilla johtamis- ja valvontajärjestelmän mukaisilla käytännöillä, joita sovellamme muidenkin sisäisten sääntöjemme noudattamiseen. 

 

Täydentävät viittaukset

Orionin eettiset ohjeet, Code of Conduct

Lahjonnan vastainen politiikkamme

Orionin odotukset tavarantoimittajiaan kohtaan

Näin hyväksymme toimittajat hankintalähteiksemme