Taloudellisen vastuun johtaminen

Taloudellinen vastuu tarkoittaa Orion-konsernissa taloudellisen lisäarvon tuottamista sekä osakkeen­omistajille että muille konsernimme liiketoimintaympäristöön kuuluville sidosryhmille kuten henkilöstölle, asiakkaille ja tavaran ja palvelujen toimittajille. Tähän pyrimme kehittämällä toimintaamme pitkäjäntei­sesti ja hyödyntä­mällä resurssejamme tehokkaasti. Toimimme ennakoivasti ja pyrimme hahmottamaan ja hallitsemaan toimintaamme ja sen kasvattamiseen sisältyvät riskit mahdollisimman hyvin. Taloudelliseen vastuuseemme kuuluvat myös pörssiyhtiöltä vaadittavan hyvän hallintotavan noudattaminen sekä säännöllinen ja avoin tiedottaminen tuloksemme kehittymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Hyvä taloudellinen tulos on edellytys sille, että pystymme huolehtimaan myös muista yhteiskuntavastuun osa-alueista, varmistamaan toimintamme jatkuvuuden tulevaisuudessa ja yleisesti vastaamaan velvollisuuk­sis­tamme yhteiskuntaa kohtaan. Yhteiskunta hyötyy tuottamastamme lisäarvosta sitä enemmän mitä paremmin hallitsemme taloudellisen tilanteemme ja kykenemme tarjoamaan henkilöstölle työpaikkoja.

Pääosan taloudellista kehittymistämme osoittavista tunnusluvuista esitämme IFRS-standardien mukaisesti laaditussa konsernitilinpäätöksessämme ja osavuosikatsauksissamme. Vastuuraportissa tarkastelemme muutamia vakiintuneita tunnuslukuja. Taulukko-osassa on lisäksi keskeisiä avainlukuja tilinpäätöksistä.

Taloudellisen vastuun johtamisen organisointi

Taloudellisen vastuun johtaminen tapahtuu konsernimme yleisen johtamisohjeiston mukaisesti. Johtaminen perustuu selkeään vastuiden määrittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen seurantaan sekä asianmukaisesti järjestettyyn sisäisen valvontaan. Konsernin taloushallinnon johtaminen on keskitetty konsernin pääkonttoriin. Taloushallintoa johtaa talousjohtaja, joka on konsernin johtoryhmän jäsen. Talous­­­­johtaja raportoi konsernin emoyhtiön toimitusjohtajalle. Keskitettyyn taloushallintoon kuuluvat konsernin Suomessa sijaitsevien yhtiöiden kaikkien talousasioiden hoito kuten kirjanpito, maksuliikenne ja sisäinen ja ulkoinen taloudellinen raportointi, konsernin rahoitus sekä kaikki konsernitasoinen raportointi ja liiketoiminnan taloudellinen tukeminen. Konsernin Suomen ulkopuolella sijaitsevien tytäryhtiöiden talous­hallinto hoidetaan pääsääntöisesti paikallisesti kussakin maassa konsernin taloushallinnon ohjauksessa.

Yhtiömme taloudellisen kehityksen seuranta ja sitä koskevan raportointiprosessin valvonta kuuluvat hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan keskeisiin tehtäviin. 

Kuvaukset konsernimme hallinnointiperiaatteista, riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta löytyvät verkko­sivustomme Konserni-osion Hallinnointi-sivuilta.

Tavoitteet ja tulokset

Haluamme varmistaa taloudellisesti kestävän toiminnan tulevina vuosina. Yhtiömme tuloskehitystä ja rahoitus­asemaa koskevat tavoitteet on asetettu taloudellisen vakauden varmistamiseksi, perustan luomiseksi pitemmän aikavälin kannattavalle kasvulle ja toiminnan ja tuloksentekokyvyn turvaamiseksi myös taloudellisesti haastavina aikoina.

Taloudellisten tavoitteidemme avulla pyrimme konsernimme omistaja-arvon kehittämiseen, taloudellisen vakauden varmistamiseen ja kannattavaan kasvuun. Taloudellisia tavoitteitamme ovat:

  • Kasvattaa liikevaihtoa lääkemarkkinan kasvua nopeammin. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen.
  • Säilyttää kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 25 prosenttia liikevaihdosta.
  • Pitää omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.
  • Jakaa vuotuista osinkoa, joka lähivuodet on vähintään 1,30 euroa/osake, ja kasvattaa osinkoa pidemmällä aikavälillä.

Osingonjako­politiikkansa mukaisesti yhtiömme ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteit­tensa saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet. Konsernim­me on haastavassa taloudellisessa tilanteessa ja muuttuvassa toiminta­ympäristössä pystynyt viimeisten vuosien ajan kasvamaan tasaisesti, toimimaan kannattavasti sekä jakamaan hyvää osinkoa omistajilleen.

Vakaan hyvästä taloudellisesta tuloksestaan yhtiömme on pystynyt maksamaan säännöllisesti ja ajallaan myös yhteiskunnalle veroina kuuluvan osuuden. Yhtiömme on huolehtinut vakaasti myös eläkevastuistaan. Taloudelli­sen suorituskyvyn vertailussa olemme kuuluneet vuosi vuodelta suomalaisten pörssiyhtiöiden parhaimmistoon.

Yhteistyökumppaneiksemme valitsemme sellaiset tavaran- ja palveluntoimittajat, jotka jakavat yhtiömme kanssa samat vastuullisuuden arvot. Toimitusehtojen täytyttyä maksamme heille laskut sovittujen aikataulujen mukaisesti. Vastaavasti pyrimme minimoimaan omat, määräajoista pitkittyneet myynti­saatavamme. Tuotteillamme on huomattavaa yhteiskunnallista merkitystä. Työpaikkana konsernimme tarjoaa henkilöstölleen työtä hyvinvointiin, terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttavien tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja myynnissä, sekä kilpailukykyisen ansiotason ja hyvät henkilöstöedut.

Taloudellinen menestyminen edellyttää meiltä jatkuvaa kykyä huolehtia kilpailukyvystämme ja kustannus­tehokkuudestamme oikeaan osuvin strategiavalinnoin sekä uudistamalla toimintatapoja ja tuotteistoa. Kasvumme perustana on kilpailukykyinen lääketuotteisto, jota kehitämme tekemällä aktiivista tutkimus- ja tuotekehitystyötä omassa T&K-organisaatiossamme ja laajassa yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa sekä hankkimalla oikeuksia valmiisiin tuotteisiin muilta yhtiöiltä. Myös yritysostot ovat mahdollisia kasvun keinoja. 

Omistuspohjamme on verrattain laaja. Selkeästi suurin omistajaryhmä muodostuu suomalaisista yksityishenkilöistä. Vuoden 2017 lopussa koko osakekannasta suomalaisessa omistuksessa oli noin 60 % ja osakkeiden kokonaisäänimäärästä noin 91 %. Esitämme kuukausittain päivitettävät tiedot yhtiömme omistuspohjasta verkkosivujemme Sijoittajat-osiossa.

Pörssiyhtiönä huolehdimme tiedonantovelvollisuuksiemme moitteettomasta noudattamisesta. Kehitämme myös aktiivisesti viestintäämme ja pyrimme hyödyntämään viestinnän kanavia ja välineitä monipuolisesti. Panostamme taloudellisten katsauksiemme ja verkkosivujemme sisältöön tukeaksemme pääoma­markkinoi­den toimijoiden ja osakkeenomistajien tietoisuutta yhtiömme toiminnasta ja suorituskyvystä. Järjestämme myös sijoittajatapaamisia säännöllisesti useilla paikkakunnilla Suomessa ja ulkomailla. Verkkosivujemme Sijoittajat-osiossa julkaisemme kalenteria, josta ilmenevät sijoittaja­suhdetoimintaamme liittyvät, jo pidetyt ja tiedossa olevat tilaisuudet ja roadshow-kiertueet.

Lahjoituksia koskevat periaatteet

Pääosa konsernimme vuosittain tekemistä lahjoituksista yleishyödylliseen tarkoitukseen perustuu yhtiö­kokouksen päätökseen osoittaa osa Orion Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. Lahjoitusten kohdentamisesta päättää hallitus.

Konsernimme myöntää lahjoituksia yleishyödyllisille organisaatioille konsernin lahjoituspolitiikassa määritel­lyin periaattein. Kohdistamme vastikkeetonta tukea erityisesti lääketieteelliseen tutkimukseen, terveyden­huoltoa edistäville yhteisöille, maanpuolustus- ja veteraanityöhön, ympäristönsuojeluun, lasten ja nuorten kasvatus­työhön, koulutukseen ja kulttuuriin. Pääsääntöisesti lahjoitukset tehdään emoyhtiö Orion Oyj:n kautta. Lahjoitusehdotusten käsittely ja lahjoituksia koskeva päätöksenteko on keskitetty hallitukseen ja konserni­johtoon.

Konsernitasolla merkittävä taloudellisesti tuettu hyväntekeväisyyden kohteemme on kehitysmaiden lasten elinolojen ja elämänlaadun parantamiseen keskittyvä Plan, jonka yrityskumppanina tuemme kehitysmaiden lasten varhaiskasvatusta.

Potilasjärjestöjen kanssa tekemäämme yhteistyötä koskevat tiedot esitämme kohteittain eriteltyinä vuosi­raporteissa verkkosivujemme Vastuullisuus-osiossa. Raportteihin sisältyvät kaikki ne maat, joissa konsernil­lamme on oma lääkemarkkinointiorganisaatio.