Ihmisoikeuksista huolehtiminen

Orion haluaa ihmisoikeuksien toteutuvan kaikessa toiminnassaan ja pyrkii myös vaikuttamaan siihen, ettei niitä loukkaavia toimintatapoja esiinny yhtiön omissa eikä alihankkijoiden ja tavarantoimittajien toiminnoissa. Noudatamme YK:n ihmisoikeuksien ja alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksiin sekä ILO:n sopimuksiin sisältyviä periaatteita ja odotamme sitä myös kumppaneiltamme.

Tavoitteet ja menettelytavat

Jokainen orionilainen ja Orionin tuotteen valmistukseen osallinen on oikeutettu saamaan esimiehiltään, alaisiltaan ja työtovereiltaan hyvän, arvostavan ja kunnioittavan kohtelun. Emme hyväksy syrjintää sen missään muodossa. Tunnustamme myös alkuperäisväestöjen oikeudet kulttuurisiin ja henkisiin arvoihinsa. Lapsityö­voiman hyväksikäyttöön ja pakko- ja rangaistustyövoiman käyttöön suhtaudumme kielteisesti emmekä hyväksy toimittajiemmekaan soveltavan niitä mihinkään sellaiseen työvaiheeseen, joka liittyy Orionin tuotteeseen.

Tunnustamme palveluksessamme olevien henkilöiden lailliset oikeudet ammatillisen järjestäytymisen, yhdistymisen vapauden ja työehtosopimusoikeuksien suhteen. Yhdistymisen vapaus kuuluu henkilöiden yksityiselämän piiriin. Työntekijöiden oikeuksiin ja heitä edustaviin järjestöihin suhtaudumme avoimesti ja laillisia oikeuksia kunnioittaen. Konsernimme yleisen laillisuusperiaatteen mukaisesti noudatamme lakeja ja sitovia työehtosopimuksia. Asia on kirjattu myös Orionin henkilöstöpolitiikkaan, joka on osa sitovaa, koko konsernissa noudatettavaa ohjeistoa.

Periaatteet ja arvot kunnioittaa ihmisoikeuksia ovat osa Code of Conduct -ohjeistusta, joihin edellytämme jokaisen sitoutuvan. Orionin toimittajia koskee vastaavasti eettinen toimintaohje, Supplier Code of Conduct, joka kiteyttää ne vähimmäisvaatimukset, joihin Orion edellyttää kumppaniensa sitoutuvan. Viranomaisvaatimusten lisäksi ne sisältävät keskeiset liiketoiminnan vastuullisuutta ja eettisyyttä koskevat periaatteet. Edellytämme etenkin GxP-kriittisiltä key- ja preferred-luokkien toimittajiltamme sitoutumista hankintalähteitä koskeviin odotuksiim­me ja periaatteisiimme. Seuraamme systemaattisesti hankintalähteidemme toiminnan vaatimusten­mukaisuutta.

Hankintalähteitä valitessamme suhtaudumme erityisen kriittisesti niin sanottuihin riskimaihin, joissa on riski ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien loukkauksiin ja/tai lapsityövoiman hyväksikäyttöön ja joissa kansallinen työlainsäädäntö on heikko tai ainakin heikosti valvottu. Mikäli työelämän kansainväliset normit, varsinkin ILO:n keskeiset työelämää säätelevät sopimukset, kuitenkin turvaavat työntekijän aseman jossakin hankintalähteen sijaintimaassa paremmin kuin sen kansalliset lait, edellytämme, että tavaran tai palvelun toimittaja soveltaa työntekijöihinsä ILO:n normeja.

Rohkaisemme henkilöstöämme saattamaan yhtiömme johdon tietoon kokemuksensa, havaintonsa ja epäilynsä niin ihmisoikeuksia loukkaavasta käyttäytymisestä kuin mistä tahansa muunkinlaisesta eettisten koodiemme vastaisesta toiminnasta. Pyrimme tutkimaan ja käsittelemään tapaukset ripeästi, luottamuksellisesti ja puolueettomasti käyttäen tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaisia keinoja periaattei­demme vastaisen käyttäytymisen ja toiminnan lopettamiseksi.     

Eettisten koodiemme vastaisesta toiminnasta ilmoittamiseksi, ohjeistamme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti omaan esimieheen, esimiehen esimieheen, henkilöstö­osastoon tai konsernin sisäiseen tarkastukseen. Orionilla on väärinkäytösten ilmoittamiseksi myös julkinen ilmoituskanava, joka täydentää organisaation tavanomaisia tiedotus- ja ilmoituskanavia.

Organisatoriset vastuut

Vastuu ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamisesta ja valvomisesta Orionin sisäisessä työyhteisössä on jokaisella esimiehellä jokaisella organisaatiotasolla, ja esimiehet ovat velvolliset puuttumaan niiden loukkaamisiin viipymättä. Korostamme myös jokaisen orionilaisen henkilökohtaista vastuuta ihmisoikeuksien kaikinpuolisesta toteutumisesta työyhteisössä.  Osto- ja laatuorganisaatioiden vastuulle kuuluu seurata ja valvoa tavarantoimittajien kykyä täyttää hankintaketjumme toimijoita koskevat periaatteet ja vaatimukset.

Koulutus ja tietoisuus

Ihmisoikeuksia koskevat kysymykset sisältyvät mm. kaikille esimiehille pakollisessa esimieskoulutuksessa henkilöstöpolitiikan sekä hankintoja ja investointeja koskevien periaatteiden käsittelyn yhteyteen. Työntekijöiden oikeudet, mukaan lukien yhdistymisen vapaus, sisältyvät niin ikään esimieskoulutukseen. Henkilöstöpolitiikan osana ne ovat aiheena myös säännöllisissä, koko henkilöstölle suunnatuissa henkilöstöasioita käsittelevissä informaatiotilaisuuksissa.

Konsernimme eettinen koodisto velvoittaa koko henkilöstöä ihmisoikeuksia kaikin puolin kunnioittavaan käyttäytymiseen ja toimintatapaan. Edistämme henkilöstön tietoisuutta Code of Conduct -ohjeistuksen sisällöstä ja hengestä sisäisen viestinnän keinoin, yhtiömme perehdytys- ja koulutustilaisuuksien yhteydessä sekä verkko­pohjaisessa perehdytysohjelmassa.

Valvonta ja seuranta

Omassa organisaatiossamme valvomme ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamista ja myös reagoimme niiden vastaiseen toimintaan samoilla johtamis- ja valvontajärjestelmän mukaisilla käytännöillä, joita sovellamme muidenkin sisäisten sääntöjemme noudattamiseen. Orion-konserniin kuuluvien henkilöiden edellytetään perehtyneen Code of Conduct -ohjeistukseen.

Orion hallitsee toimitusketjun riskejä huolellisuuden turvaavien menetelmien mukaisesti. Toimittajien määräysten- ja vaatimustenmukaisuutta valvotaan säännöllisin tai satunnaisin arviointikyselyin sekä tekemällä heidän toimitiloihinsa ja toimintaansa kohdistuvia tarkastuksia riskiperusteisesti. Jos ilmenee, että toimitusketjuumme osallistuva ulkopuolinen taho toimii vastoin ihmis­oikeuksia kunnioittavia periaatteita, kansainvälisiä sopimuksia ja lakeja, otamme asian ko. tahon kanssa käsittelyyn rikkomuksen korjaamiseksi. Ääritapauksessa irtisanoudumme yhteistyöstä ja etsimme tilalle vaatimustemme mukaisesti toimivan tavarantoimittajan. Verkkosivustomme Vastuullisuus-osiossa saatavilla olevasta selosteesta ilmenee, millaisin menettelytavoin hyväksymme toimittajat hankintalähteiksemme.

 

Täydentävät viittaukset

Orionin henkilöstöpolitiikka

Orionin eettiset ohjeet, Code of Conduct

Orionin odotukset tavarantoimittajiaan kohtaan

Näin hyväksymme toimittajat hankintalähteiksemme  

Lahjonnan vastainen politiikka

Orionin lääketutkimuksen eettiset periaatteet