Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2015

ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 2.2.2016 klo 12:00

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2015

Orionin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 016 miljoonaa euroa (1 015 miljoonaa euroa vuonna 2014).

 • Liikevoitto oli 267 (272) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 262 (268) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 57 % (52 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 36 % (37 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 38 % (41 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,48 (1,50) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 1,51 (1,72) euroa.
 • Hallituksen ehdotus osakekohtaiseksi osingoksi on 1,30 (1,30) euroa.
 • Orion arvioi, että vuoden 2016 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2015. Liikevoiton arvioidaan ylittävän 240 miljoonaa euroa.

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

  10-12/15 10-12/14 Muutos % 1-12/15 1-12/14 Muutos %
Liikevaihto, milj. EUR 261,6 255,3 +2,5 % 1 015,6 1 015,3  
Ulkomaantoiminta, milj. EUR 176,5 175,7 +0,4 % 697,1 719,8 -3,2 %
  % liikevaihdosta 67,5 % 68,8 %   68,6 % 70,9 %  
Liikevoitto, milj. EUR 50,9 55,3 -7,9 % 266,6 272,4 -2,2 %
  % liikevaihdosta 19,5 % 21,7 %   26,2 % 26,8 %  
Voitto ennen veroja, milj. EUR 49,7 53,8 -7,6 % 262,3 267,8 -2,1 %
  % liikevaihdosta 19,0 % 21,1 %   25,8 % 26,4 %  
Tuloverot, milj. EUR 10,3 13,0 -20,5 % 54,2 56,6 -4,3 %
T&K-kulut, milj. EUR 31,6 28,3 +11,8 % 108,1 106,2 +1,8 %
  % liikevaihdosta 12,1 % 11,1 %   10,6 % 10,5 %  
Investoinnit, milj. EUR 14,3 14,3 -0,1 % 44,5 57,1 -22,0 %
  % liikevaihdosta 5,4 % 5,6 %   4,4 % 5,6 %  
Taseen loppusumma, milj. EUR       1 047,4 1 001,5 +4,6 %
Omavaraisuusaste, %       57,4 % 52,3 %  
Nettovelkaantumisaste (gearing), %       -9,6 % -4,7 %  
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR       187,8 234,5 -19,9 %
Koroton vieras pääoma, milj. EUR       264,6 252,0 +5,0 %
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR       245,2 258,5 -5,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %       35,7 % 36,6 %  
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %       37,5 % 41,1 %  
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,28 0,29 -3,6 % 1,48 1,50 -1,6 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,28 0,29 -3,6 % 1,48 1,50 -1,6 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,40 0,38 +4,7 % 1,51 1,72 -12,1 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR       4,22 3,66 +15,4 %
Henkilömäärä kauden lopussa       3 401 3 450 -1,4 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin       3 431 3 493 -1,8 %
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR       220,6 219,2 +0,6 %

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

"Vakaa vuosi haastavassa ympäristössä"

"Vuonna 2015 sekä liikevaihtomme että liikevoittomme säilyivät hyvällä tasolla huolimatta Stalevon ja Precedexin myynnin laskusta sekä edellisvuotta selvästi alhaisemmista etappimaksuista. Tämä johtuu muiden tuotteiden hyvästä myynnin kehityksestä ja vertailukautta paremmasta bruttokatetasosta, jota nostivat tuotannon tehostuminen sekä valuuttakurssimuutokset.

Vuosi oli vahva Erityistuotteet-tulosyksikölle, jonka liikevaihdon hyvä kehitys jatkui erityisesti Skandinaviassa ja Suomessa. Varsinkin biosimilaarituote Remsima lisäsi selvästi myyntiään. Alkuperälääkkeistä Easyhaler-tuoteperhe sekä Dexdor jatkoivat vahvaa kasvuaan. Easyhaler-tuoteperheen hyvä kehitys johtuu pääosin Bufomix Easyhaler -yhdistelmävalmisteen (budesonidi-formoteroli) myynnin kasvusta. Vuoden 2015 aikana saatujen tutkimustulosten perusteella olemme jättäneet budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteelle myyntilupahakemuksen Saksassa, Iso-Britanniassa ja Ranskassa.

Myös pitkään markkinoilla olleet Simdax ja Comtan lisäsivät myyntiään viime vuoteen verrattuna. Comtanin kasvu johtuu pääasiassa Japanin myynnin hyvästä kehityksestä. Sen sijaan Stalevon ja Precedexin myynnit jatkoivat laskuaan geneerisen kilpailun seurauksena. Stalevon geneerisen kilpailun laajeneminen Euroopassa Saksan ulkopuolelle ei kuitenkaan vuonna 2015 vaikuttanut olennaisesti Orionin kokonaismyyntiin. Eläinlääkkeet-tulosyksikön kasvu johtui eläinrauhoite-tuoteperheen hyvästä myynnin kehityksestä ja alkuvuonna saadusta tuoteoikeuksien myyntiin liittyvästä maksusta. Vuoden aikana Orion sai myyntiluvan sekä Eurooppaan että Yhdysvaltoihin uudelle Sileo-alkuperälääkkeelle, joka on tarkoitettu kovistä äänistä johtuvan akuutin ahdistuneisuuden ja pelon lieventämiseen koirilla.  

Päättyneen vuoden aikana jatkoimme yhdessä Bayerin kanssa kliinisen vaiheen III -tutkimusta eturauhassyövän hoitoon tarkoitetulla androgeenireseptorin estäjällä (ODM-201). Bayer otti vetovastuun hankkeesta vuoden 2015 alussa. Lisäksi aloitimme kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksen Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) uudella formulaatiolla, jota olemme kehittäneet yhdessä kumppanimme Janssen Pharmaceuticalsin kanssa.

Varhaisempi kliininen lääkekehitysputkemme vahvistui vuoden 2015 aikana yhteensä kolmella uudella hankkeella. Aloitimme kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon tarkoitetulla CYP17-entsyymin ja androgeenireseptorin estäjällä (ODM-204) ja neuropaattisen kivun hoitoon tarkoitetulla uudella TRPA1-ionikanavan potentilla, selektiivisellä ja palautuvalla negatiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-108) sekä kliinisen vaiheen II -tutkimuksen amyotrofista lateraaliskleroosia eli ALS-tautia sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Lisäksi aloitimme kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimuksen essentiaalin vapinan oireiden lieventämiseen tarkoitetulla ODM-106:lla, mutta lopetimme lääkeaihion kehityksen tehtyjen toksikologisten ja farmakokineettisten havaintojen perusteella. Jatkamme kuitenkin GABA-B-reseptorin positiivisiin allosteerisiin säätelijöihin liittyvää tutkimustyötä.

Stalevon geneerinen kilpailu laajenee Euroopassa, mutta kilpailun laajenemisen nopeutta ja voimakkuutta on vaikea ennustaa tarkasti. Kasvavat tuotteet kuten Dexdor ja Easyhaler-tuoteperhe pystyvät korvaamaan osan Stalevon geneerisestä kilpailusta johtuvasta liikevaihdon ja liikevoiton laskusta. Arvioimme vuoden 2016 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2015. Liikevoiton arvioimme ylittävän 240 miljoonaa euroa. Näkymäarviomme perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2016' ja 'Näkymien perustelut'.

 


Katsauskauden tapahtumia

24.4. Orion paransi näkymäarviotaan vuodelle 2015.

9.7. Orion paransi näkymäarviotaan vuodelle 2015.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.
Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 2.2.2016 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa www.orion.fi/sijoittajat. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 7489965 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Suomi:           +358 (0)9 6937 9590
Ruotsi:           +46 (0)8 5065 3936
Iso-Britannia:   +44 (0)20 3427 1919
Yhdysvallat:    +1 646 254 3362

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta julkaistaan Orionin kotisivuilla tiistain 2.2.2016 aikana.

 
Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.


Orionin kalenterissa 2016

Varsinainen yhtiökokous 2016 ti 22.3.2016
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2016 ke 27.4.2016
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2016 ti 19.7.2016
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2016 ti 25.10.2016

Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2016.

                                                                

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 010 426 2883

Tuukka Hirvonen, viestintäpäällikkö             puh. 010 426 2721 / GSM 050 966 2721

http://www.orion.fi
http://www.orion.fi/sijoittajat

Taloudellinen katsaus tilikaudelta 2015

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 016 miljoonaa euroa (1 015 miljoonaa euroa vuonna 2014). Valuuttakurssien nettovaikutus oli 15 miljoonaa euroa positiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 961 (962) miljoonaa euroa. Lääkeliiketoiminnan muun kuin Stalevo®, Comtess®/Comtan® ja Precedex® -tuotteiston liikevaihto ilman etappimaksuja oli 798 (724) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 %. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 19 % ja oli yhteensä 138 (169) miljoonaa euroa. Tämä oli 14 % (18 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 58 (56) miljoonaa euroa.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 267 (272) miljoonaa euroa. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 8 (39) miljoonaa euroa.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 269 (276) miljoonaa euroa. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 8 (39) miljoonaa euroa. Tuotemyynnin bruttokateprosentti kasvoi hieman tuotannon tehostumisen sekä valuuttakurssimuutosten ansioista.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 8,5 (6,4) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 33 % johtuen pääosin myydyn tuotteiston suotuisasta katerakenteesta ja valuuttakurssien muutoksista.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 190 (193) miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 108 (106) miljoonaa euroa. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 11 % (11 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 101 (99) miljoonaa euroa. Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 46 (43) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut, paransivat tulosta 1 (2) miljoonaa euroa.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 262 (268) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,48 (1,50) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,48 (1,50) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 4,22 (3,66) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 36 % (37 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 38 % (41 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli -10 % (-5 %), ja omavaraisuusaste oli 57 % (52 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 31.12.2015 oli 452 (487) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 188 (235) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 178 (210) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat 245 (259) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.


Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta oli 255 (297) miljoonaa euroa. Rahavirran pieneneminen johtui käyttöpääomaan sitoutuneen rahamäärän 15 miljoonan euron kasvusta. Vertailukaudella käyttöpääoman määrä väheni 43 miljoonaa euroa.

Investointien rahavirta oli -42 (-55) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -231 (-201) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 44 (57) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 39 (52) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 5 (5) miljoonaa euroa.

 

Näkymäarvio vuodelle 2016

Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2015 (vuonna 2015 liikevaihto oli 1 016 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan ylittävän 240 miljoonaa euroa

Näkymien perustelut

Orionin yhtenä taloudellisena tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen. Tasaisesti kasvavien tuotteiden kuten Dexdor® ja Easyhaler®-tuoteperhe arvioidaan alkaneena vuonna pystyvän osin korvaamaan Stalevo®-tuotteen geneerisen kilpailun laajentumisen aiheuttaman liikevaihdon laskun.

Orionin Parkinson-lääkkeitä ovat Comtess®, Comtan® ja Stalevo®. Geneerinen kilpailu näiden osalta alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2012 ja Euroopassa vuonna 2013. Kilpailun seurauksena Orionin myynti on näiden tuotteiden osalta laskenut hyvin pieneksi Yhdysvalloissa, mutta Euroopassa vaikutus on toistaiseksi ollut pienempi. Kilpailun oletetaan laajenevan Euroopassa vuoden 2016 kuluessa. Vuonna 2015 Euroopan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 80 miljoonaa euroa.

Muiden keskeisten alkuperälääkkeiden Dexdorin ja Easyhaler-tuoteperheen myynnin arvioidaan jatkavan kasvuaan. Simdax®-tuotteen molekyylipatentti päättyi syyskuussa 2015, mutta tämän ei arvioida vaikuttavan olennaisesti tuotteen myyntiin kuluvana vuonna.

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on kasvanut, ja hintakilpailu on jatkunut kireänä monilla markkinoilla. Orionille tärkeimmällä geneerisellä markkinalla Suomessa kilpailu jatkuu kireänä myös vuonna 2016. Lisäksi Suomessa on alkaneen vuoden alussa siirrytty järjestelmään, jossa apteekin on aina suositeltava edullisinta vaihtokelpoista geneeristä reseptilääkettä. Tästä muutoksesta johtuva mahdollinen negatiivinen vaikutus Orionin myyntiin on sisällytetty näkymäarvioon. Tuotelanseeraukset tukevat kuitenkin edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana.

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Näihin sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joita vuonna 2015 oli 8 miljoonaa euroa ja vuonna 2014 39 miljoonaa euroa. Näiden maksujen sekä ajallinen että määrällinen ennakointi on vaikeaa. Jo tehtyihin sopimuksiin liittyvät mahdolliset tulevat maksut on joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimushankkeiden etenemiseen tai saatuihin tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista. Toisaalta uusien sopimusten tekeminen on yleensä prosessi, jonka aikataulua tai lopputulosta ei tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Vuonna 2012 aloitetut tulevan kasvun, toimitusvarmuuden sekä laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi tehtävät investoinnit ja niihin liittyvät tuotannon uudelleenjärjestelyt saatiin pääosin valmiiksi vuoden 2015 kuluessa. Niillä ei enää oleteta olevan olennaisia, tuotantokapasiteettia laskevia sekä tuotantokustannuksia nostavia vaikutuksia. Uudelleenjärjestelyjen osana tuotantotehokkuuden nostamiseksi käynnistettyjen hankkeiden arvioidaan parantavan tuottavuutta asteittain vuodesta 2015 alkaen. Samanaikaisesti kuitenkin aineellisista hyödykkeistä tehtyjen poistojen määrä (30 miljoonaa euroa vuonna 2015) on kasvanut vuoden 2012 tasosta noin 5 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan kasvavan vuodesta 2015, jolloin ne olivat 43 miljoonaa euroa.

Markkinointipanostukset ovat hieman edellisvuotta korkeammat. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2016 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat hieman suuremmat kuin vuonna 2015. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2016 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttavat olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi ODM-201-tutkimuksen kuluista Bayer maksaa suurimman osan.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti laskee vuonna 2016 geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Stalevon geneerisen kilpailun laajentumisen ajankohtaan ja voimakkuuteen Euroopassa liittyy edelleen kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennainen vaikutus tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen. Vuonna 2016 kilpailun oletetaan laajentuvan Euroopassa ja siten vaikuttavan alentavasti Stalevon myyntiin. Simdaxin ja Dexdorin peruspatentit ovat päättyneet. Tuotteilla on kuitenkin yhä voimassa muuta tuotesuojaa. Tästä huolimatta on mahdollista, että geneerinen kilpailu tuotteiden osalta alkaa ennen niille kuuluvan tuotesuojan päättymistä. Orionin tietoon on tullut, että eräissä Euroopan maissa on jätetty myyntilupahakemus Dexdor-valmisteen geneeriselle versiolle. Orion on aloittanut toimenpiteet oikeuksiensa puolustamiseksi.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Parkinson-lääkkeiden toimitukset suurimmalle yhteistyökumppanille Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Yhdysvaltojen dollarin synnyttämä valuuttakurssiriski on viime vuosina pienentynyt, koska dollareissa tapahtuvan laskutuksen osuus Orionin liikevaihdosta on pienentynyt alle kymmeneen prosenttiin. Tällä hetkellä suurin valuuttariski liittyy eurooppalaisiin valuuttoihin kuten Ruotsin kruunuun. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä. Venäjän ruplaan liittyvä valuuttakurssivaikutus on kasvanut valuutan voimakkaan heilunnan vuoksi. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei kuitenkaan ole merkittävä.

Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun erittäin korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisellä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita. Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennainen vaikutus tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluu merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennainen vaikutus Orionin tulokseen. Vuonna 2014 näitä maksuja saatiin yhteensä 39 miljoonaa euroa, joka on selvästi enemmän kuin Orionin keskimäärin aikaisempina vuosina saamat maksut. Vuonna 2015 maksuja saatiin 8 miljoonaa euroa. Maksut saattavat olla sidottu tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Hallituksen esitys voitonjaosta, osinko 1,30 euroa osakkeelta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 273 768 720,86 euroa eli 1,94 euroa osaketta kohden. Summasta tilikauden voittoa on 196 896 699,10 euroa eli 1,40 euroa osaketta kohden. Osakekohtaiset summat on laskettu ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,30 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 140 830 112 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 183 079 145,60 euroa. Konsernin osingonjakosuhde tilikaudelta 2015 olisi 87,8 % (86,7 %). Osingon maksupäivä olisi 4.4.2016 ja osinkoon olisivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon 24.3.2016.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen lahjoitetaan hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 350 000 (250 000) euroa ja että omaan pääomaan jätettäisiin 90 339 575,26 euroa.


Strategia

 

Orionin hallitus on vahvistanut yhtiön strategian vuosille 2016-2020.

Toimintaympäristö

Orionin strategiaan vaikuttavat maailmanlaajuiset terveydenhuollon megatrendit, joilla on olennainen merkitys lääkkeiden kulutuksen kehittymiseen, lääkkeiden hintatasoon ja lääketutkimuksen edistymiseen. Tällaisia megatrendejä ovat esimerkiksi:

 • Väestön ikääntyminen
 • Tieteen edistysaskeleet kuten henkilökohtainen lääketiede, genetiikan ja epigenetiikan tiedon lisääntyminen, lääkeannostelun kehittyminen ja diagnostiikan kehittyminen
 • Terveydenhuollon kasvava kustannustaakka ja sen seurauksena tarve kustannustehokkaille hoidoille ja lääkkeille
 • Lisääntynyt henkilökohtainen vastuunotto omasta terveydestä

Missio ja arvot

Orionin missiona on rakentaa hyvinvointia. Orion luo hyvinvointia tuomalla markkinoille lääkkeitä ja diagnostisia testejä, joista potilaat saavat apua ja tehoa sairauksiensa hoitoon. Tehokas lääke tuo lisäarvoa potilaalle parantamalla myös elämänlaatua. Orionin strategian toteuttamisen taustalla ovat Orionin arvot, jotka kuvaavat tapaa työskennellä yhtiössä. Nämä arvot ovat:

 • keskinäinen luottamus ja arvostus
 • laatu, luotettavuus ja turvallisuus
 • asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen
 • innovatiivisuus
 • pyrkimys parhaaseen tulokseen

Painopistealueet

Jotta Orion voi toteuttaa missiotaan ja saavuttaa strategiset tavoitteet, yhtiössä on systemaattisesti keskityttävä olennaisiin painopistealueisiin ja niiden kehittämiseen. Strategian toteuttamisen kannalta keskeiset painopistealueet ovat:

 • Laatu ja turvallisuus. Korkea laatu, tuotteiden turvallisuus ja viranomaisvaatimusten noudattaminen ovat olemassaolon edellytys lääketeollisuudessa. Koko ajan lisääntyvien vaatimusten ja sidosryhmien odotusten takia Orion kehittää näitä alueita jatkuvasti ja systemaattisesti.
   
 • Tuottavuus ja joustavuus. Lääkkeiden laskevissa hintapaineissa Orion edellyttää toiminnoiltaan kustannustietoisuutta sekä saumatonta yhteistyötä yhtiön eri osien välillä, jotta tavoiteltu kannattavuustaso voidaan saavuttaa. Tämän lisäksi toiminnan on oltava joustavaa ja sen on kyettävä nopeasti reagoimaan havaittuihin muutoksiin toimintaympäristössä. Orion voi kokonsa vuoksi olla ketterämpi kuin suuret yhtiöt ja saada tästä kilpailuetua.

 • Partneruudet. Orionin toiminta pohjautuu lähes kaikissa toiminnoissa maailmanlaajuisten verkostojen hyödyntämiseen, jolloin hyvin hoidetut partneruudet ja kumppanuudet ovat yhtiölle kilpailuetu. Tämä edellyttää Orionilta ennakkoluulottomuutta sekä avoimuutta oppia uutta partnereilta ja kumppaneilta. Partneruuksia pitää myös hoitaa niin, että yhdessä sovitut toimintatavat ja vastuut ovat käytössä joka tasolla.

 • Kilpailukykyinen ja elinvoimainen tuotteisto on Orionin menestymisen elinehto. Tämä vaatii yhtiöltä jatkuvaa panostusta tuotteiston uudistamiseen, mikä tuotteiden kehittämisen, hankinnan tai valmistuksen lisäksi sisältää niiden tehokkaan lanseerauksen sekä elinkaaren hallinnan lopetukseen saakka.

 • Vahva yhdessä tekemisen kulttuuri, jonka perustana on asiakkaalle arvokas ja merkityksellinen työ. Orion haluaa olla erinomainen työpaikka sekä vastuullinen ja houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnin ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä.

Strategiset tavoitteet

Vahvistetut strategiset tavoitteet, joiden toteutumista yhtiössä seurataan selkeästi määritetyillä mittareilla, ovat seuraavat:

 • Uusien innovatiivisten ja kustannustehokkaiden lääkkeiden ja hoitotapojen tuominen potilaille. Orion tuo tasaisena virtana uusia lääkkeitä ja diagnostisia testejä markkinoille. Tuotekehitysputkessa on myöskin tasapainoinen määrä eri vaiheen sekä alkuperätuotteita että geneerisiä hankkeita. Yhtiö pyrkii tutkimuksessaan alan parhaaseen panos/tuotos-suhteeseen.

 • Työskentely yhdessä asiakkaan hyväksi. Orionin henkilöstö on sitoutunutta ja ymmärtää asiakkaiden tarpeet. Työilmapiiri, asiakastyytyväisyys sekä Orion-mielikuva ovat huippuluokkaa.

 • Toiminnan jatkuva parantaminen kestävän kehityksen alueella. Potilasturvallisuus on painavin näkökulma Orionin yritysvastuussa. Potilasturvallisuuden ydin on, että Orionin tuotteet ovat asianmukaisesti käytettyinä turvallisia. Yhtiön ympäristövastuista huolehtiminen on myös tärkeä osa kestävää kehitystä. Lisäksi Orionin tavoitteena on henkilöstön työturvallisuuden ja työssäjaksamisen jatkuva kehittäminen.

 • Markkinoita nopeampi kasvu. Kasvu mahdollistaa yrityksen kehittämisen ja hallittujen riskien ottamisen. Tavoitteeseen pyritään sekä koko yhtiön tasolla että niillä maantieteellisillä ja tuotealuilla, joilla Orion toimii.

 • Kannattavuuden vahva kehittyminen.

Taloudelliset tavoitteet

Taloudellisten tavoitteiden avulla Orion pyrkii konsernin omistaja-arvon kehittämiseen, taloudellisen vakauden varmistamiseen ja kannattavaan kasvuun.

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Kasvattaa liikevaihtoa. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen.
 • Säilyttää kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 20 prosenttia liikevaihdosta.
 • Pitää omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.
 • Jakaa vuotuista osinkoa, joka lähivuodet on vähintään 1,20 euroa/osake, ja kasvattaa osinkoa pidemmällä aikavälillä.

Lyhyellä aikajänteellä toteutunut kehitys voi poiketa tavoitteista. Erityisesti vuonna 2016 tasaisesti kasvavat tuotteet kuten Dexdorja Easyhaler®-tuoteperhe eivät välttämättä pysty täysin korvaamaan Stalevon geneerisen kilpailun laajentumisen Euroopassa aiheuttamaa liikevaihdon ja liikevoiton laskua. Stalevon aiheuttamien negatiivisten vaikutusten arvioidaan kuitenkin tasaantuvan vuosina 2017-2018, jolloin muiden alueiden kasvu alkaa vaikuttaa positiivisesti koko yhtiön kehitykseen.

Lupaavasti kehittynyt tutkimus- ja kehityshankeputki tulee todennäköisesti nostamaan yhtiön tutkimuskuluja jonkin verran lähivuosina. Tutkimushankkeisiin liittyvien jo tehtyjen sopimusten (Bayer/ODM-201, Janssen/ORM-12741) ja näiden suotuisaan edistymiseen sekä muiden hankkeiden partnerointiin liittyvien uusien mahdollisten sopimusten arvioidaan kuitenkin tuottavan olennaisia allekirjoitus- ja etappimaksuja tulevina vuosina. Onnistuessaan hankkeet siten osaltaan vaikuttavat positiivisesti Orionin liikevaihtoon ja erityisesti liikevoittoon jo ennen uusien alkuperälääkkeiden mahdollista hyväksyntää ja varsinaisen tuotemyynnin alkamista.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 31.12.2015 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 38 906 154 (40 412 981) kappaletta ja B-osakkeita 102 351 674 (100 844 847) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Vuoden 2015 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 427 716 (569 665) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.12.2015 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 880 047 038 (908 534 802) ääntä.

Orionilla oli vuoden 2015 lopussa 48 877 (51 917) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Vuonna 2015 osakkeita muunnettiin yhteensä 1 506 827 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2015 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 4 497 miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 aikana Orionin A-osaketta vaihdettiin Nasdaq Helsingissä yhteensä 2 868 050 kappaletta ja B-osakkeita 67 068 756 kappaletta. Vaihdettujen osakkeiden arvo vastasi yhteensä 2 174 miljoonaa euroa. Vuoden aikana A-osakkeista vaihdettiin 7 % ja B-osakkeista 66 %. Keskimääräinen vaihto Orionin osakkeilla oli 50 %.

Orionin A-osakkeen kurssi nousi vuoden 2015 aikana 27 % ja B-osakkeen 24 %. A-osakkeen päätöskurssi 31.12.2015 oli 31,83 euroa ja B-osakkeen päätöskurssi 31.12.2015 oli 31,97 euroa. Orionin A-osakkeen vuoden korkein kurssi oli 38,69 euroa ja alin kurssi 24,90 euroa. B-osakkeen korkein kurssi vuoden 2015 aikana oli 38,86 euroa ja alin kurssi 25,47 euroa.

Nasdaq Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Orionin A-osakkeiden vaihdon volyymi Nasdaq Helsingissä oli noin 88 % koko niiden vaihdon volyymista vuonna 2015. Orionin B-osakkeiden vaihdon volyymi Nasdaq Helsingissä oli noin 35 % koko niiden vaihdon volyymista vuonna 2015. (Lähde: Fidessa Fragmentation Index.)  

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 19.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankintavaltuutus on käytetty vuoden 2013 aikana.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 600 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksien ehdot on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 19.3.2013.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Orionilla on voimassa konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä, josta on tiedotettu 5.2.2013 annetulla pörssitiedotteella.

Orion luovutti 2.3.2015 yhteensä 141 949 kpl yhtiön hallussa ollutta Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin kuuluville, Orion-konsernin palveluksessa oleville henkilöille ansaintajaksoilta 2012-2014 ja 2014 maksettavina osakepalkkioina.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli vuoden 2015 lopussa 48 877 (51 917) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 96 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 41 % (43 %) ja kaikista äänistä 62 % (63 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 58 (57) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 41 % (40 %) ja 9 % (8 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli vuoden 2015 lopussa 427 716 (569 665) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,3 % (0,4 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,05 % (0,06 %).

Liputusilmoitukset

Vuoden 2015 aikana ei tehty liputusilmoituksia.

Johdon osakeomistukset

Vuoden 2015 lopussa hallituksen yhteenlasketussa osakeomistuksessa oli yhteensä 2 225 829 kappaletta yhtiön osakkeita, joista 1 874 064 oli A-osakkeita ja 351 765 B-osakkeita. Toimitusjohtajan omistuksessa oli vuoden 2015 lopussa 67 519 yhtiön osaketta, jotka kaikki olivat B-osakkeita. Konsernin johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtaja poislukien) omistuksessa oli yhtiön osakkeita yhteensä 167 997 kappaletta, jotka kaikki olivat B-osakkeita. Yhtiön ylimmän johdon omistuksessa oli näin ollen yhteensä 1,75 % yhtiön koko osakekannasta ja 4,33 % yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

 

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuonna 2015 oli 3 431 (3 493). Vuoden 2015 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 401 (3 450) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 723 (2 769) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 678 (681) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut vuonna 2015 olivat yhteensä 221 (219) miljoonaa euroa.

 

Merkittävät oikeudelliset asiat

Orion-konserniin kuuluvia yhtiöitä on osapuolena erilaisissa oikeusriidoissa, joita ei kuitenkaan pidetä konsernin kannalta merkittävinä oikeudellisina asioina.


Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2015 oli yhteensä 2 239 (2 167) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 % edellisvuodesta. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö piti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2015 oli yhteensä 270 (251) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (12 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat alle 15 % konsernin liikevaihdosta.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT9/2015 MAT9/2014 Muutos %
Yhdysvallat USD 838 812 +3 %
Eurooppa TOP 5 EUR 944 995 -5 %
Japani EUR 556 497 +12 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2015 (10/2014-9/2015)

Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT9/2015 MAT9/2014 Muutos %
Yhdysvallat USD 89 118 -28 %
Eurooppa TOP 5 EUR 131 147 -11 %
Japani EUR 63 53 +19 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2015 (10/2014-9/2015)

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT9/2015 MAT9/2014 Muutos %
Yhdysvallat USD 18 19 -5 %
Eurooppa TOP 5 EUR 102 127 -19 %
Japani EUR 63 53 +19 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2015 (10/2014-9/2015)

Yhdysvalloissa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu markkinan geneeristymisestä ja Euroopassa geneerisen kilpailun alkamisesta. Japanissa myynnin kasvu johtuu pääosin Stalevon lanseeraamisesta markkinalle vuoden 2015 aikana. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 2 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 11 % ja Japanissa 11 %.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2015 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan 519 (498) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 34 (26) miljoonaa euroa syyskuuhun 2015 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 32 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2015 oli 961 (962) miljoonaa euroa ja liikevoitto 269 (276) miljoonaa euroa. Etappimaksujen osuus liikevaihdosta ja -voitosta oli 8 (39) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä Orion sai Bayerilta 3 miljoonan euron etappimaksun liittyen ODM-201-hankkeeseen. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 28 % (29 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto vuonna 2015 oli 424 (413) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 44 % (43 %).

Lääkeliiketoiminnan muun kuin Stalevo®, Comtess®/Comtan® ja Precedex® -tuotteiston liikevaihto ilman etappimaksuja oli 798 (724) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 %.

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto vuonna 2015 oli 323 (373) miljoonaa euroa, ja se laski 14 %. Lasku johtuu pääosin Stalevo®- ja Precedex®-lääkkeiden kohtaamasta geneerisestä kilpailusta sekä vuotta 2014 pienemmistä etappimaksuista. Muiden tuotteiden myynnin hyvä kehitys ei ole täysin pystynyt korvaamaan Stalevon ja Precedexin liikevaihdon laskua.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi). Niiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli 138 (169) miljoonaa euroa, ja se laski 19 %. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeillä on useita geneerisiä kilpailijoita. Euroopassa Comtess- ja Comtan-tuotteilla on useita geneerisiä kilpailijoita. Stalevon osalta geneerinen kilpailu alkoi Saksassa vuonna 2014, ja kilpailu on alkanut laajentua Euroopassa.

Parkinson-lääkkeiden myynnin jakauma:

milj. EUR 2015 2014 Muutos %
Stalevo-toimitukset Novartikselle 64 73 -12 %
Comtan-toimitukset Novartikselle 27 26 +6 %
Orionin Stalevo-myynti 40 64 -37%
Orionin Comtess-myynti 6 7 -10 %

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto vuonna 2015 oli 51 (47) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %. Orion sai Simdaxille vuoden 2015 aikana uusia myyntilupia Euroopassa.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli 51 (35) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 45 %. Kasvu johtuu pitkään markkinoilla olleiden monotuotteiden hyvästä myynnin kehityksestä sekä tuoteperheen uuden Bufomix Easyhaler®-yhdistelmävalmisteen (budesonidi-formoteroli) myynnistä. Bufomix Easyhalerin myynti vuonna 2015 oli 16 (3) miljoonaa euroa. Ensimmäisessä vaiheessa jätetyistä myyntilupahakemuksista kansallinen käsittelyprosessi on meneillään vielä Italiassa. Lisäksi Orion on jättänyt valmisteelle myyntilupahakemukset Saksaan, Iso-Britanniaan ja Ranskaan.

Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto vuonna 2015 oli 45 (35) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 26 %.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto vuonna 2015 oli 18 (30) miljoonaa euroa, ja se laski 40 %. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin liikevaihdosta suurin osa on tullut Yhdysvalloista, jossa geneerinen kilpailu alkoi elokuussa 2014.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista sekä biosimilaareista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto vuonna 2015 kasvoi 10 % ja oli 471 (427) miljoonaa euroa. Geneeristen entakaponi-tuotteiden myynti laski 2 % ja oli 25 (26) miljoonaa euroa. Muun tuotteiston myynti kasvoi 11 %.

Erityistuotteet-tulosyksikön tärkeimmät markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia sekä itäinen Eurooppa ja Venäjä. Suomessa tulosyksikön myynti vuonna 2015 oli 276 (256) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %. Orion onnistui kasvattamaan myyntiään etenkin reseptilääkkeissä. Skandinaviassa myynti kasvoi 49 prosenttia 75 (50) miljoonaan euroon ja itäisessä Euroopassa sekä Venäjällä myynti laski 5 %, ja oli 53 (56) miljoonaa euroa. Myynnin euromääräiseen kehitykseen itäisessä Euroopassa ja Venäjällä vaikutti heikentävästi ruplan kurssin lasku.

Muun muassa reuman hoitoon tarkoitetun Remsima®-valmisteen liikevaihto vuonna 2015 oli 28 (6) miljoonaa euroa. Merkittävä osa liikevaihdosta tuli Norjasta. Orion ei voittanut kansallista tarjouskilpailua Norjassa vuodelle 2016. Remsima on Orionin yhteistyökumppanin kehittämä ja valmistama biosimilaari infliksimabi, jonka markkinointioikeudet Orionilla on Pohjoismaissa ja Virossa.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden muiden yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto vuonna 2015 oli 77 (70) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 %. Kasvu johtuu pääosin eläinrauhoite-tuoteperheen hyvästä myynnin kehityksestä sekä tuoteoikeuksien myynnistä alkuvuonna kirjatusta kertaluonteisesta etappimaksusta. Tulosyksikön liikevaihdosta 35 % (35 %) eli 27 (25) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoite-tuoteperheen myynnistä. Tuoteperheeseen kuuluvat Orionin eläinrauhoitteet Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini) ja Domosedan® (detomidiini) sekä rauhoitteiden vastavaikuttaja Antisedan® (atipametsoli).

Euroopan komissio myönsi kesällä ja Yhdysvaltain lääkeviranomainen vuoden 2015 lopussa myyntiluvan Orionin Eläinlääkkeet-yksikön uudelle Sileo®-alkuperälääkkeelle (deksmedetomidiini). Sileo on tarkoitettu kovistä äänistä johtuvan akuutin ahdistuneisuuden ja pelon lieventämiseen koirilla.

Fermion

Fermion valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Muille lääkeyhtiöille Fermion valmistaa geneerisiä lääkeaineita sekä tarjoaa sopimusvalmistuspalveluita uusien vaikuttavien lääkeaineiden kehitykseen ja valmistukseen. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön vuonna 2015 laski 8 %, ja oli 53 (57) miljoonaa euroa, joka on lähes kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä. Arto Toivonen aloitti 1.1.2015 Fermionin toimitusjohtajana.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut vuonna 2015 olivat 108 (106) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 101 (99) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 11 % (11 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orion ja Bayer aloittivat vuonna 2014 maailmanlaajuisen yhteistyön uuden suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän (ODM-201) kehitystyössä ja kaupallistamisessa. Yhtiöillä on meneillään yhteinen kliinisen vaiheen III -tutkimus, jossa arvioidaan ODM-201:n tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nm-CRPC).

Orionilla on meneillään hanke Easyhaler®-tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmistetta Euroopan markkinoille. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion sai syksyllä 2015 valmiiksi lisätutkimukset Easyhaler®-tuoteperheeseen kuuluvalla budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmisteella. Saatujen tulosten perusteella Orion on jättänyt myyntilupahakemuksen Saksaan, Ranskaan ja Iso-Britanniaan. Yhdistelmävalmisteessa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion jatkaa yhteistyössä Janssen Pharmaceuticals Inc. -yhtiön kanssa Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) kehitystyötä. Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen IIa -tutkimus lääkeaihion uudella formulaatiolla. Orionin toteuttamassa ensimmäisessä kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksessa selvitettiin myönteisin tuloksin lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin tautiin liittyvien kognitiivisten ja käytösoireiden hoidossa.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen II -tutkimus amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Levosimendaani sitoutuu selektiivisesti troponiini C:hen lisäten sydän- ja luurankolihasten kalsium-herkkyyttä. Olemassa olevat tutkimukset osoittavat, että levosimendaani voi tukea pallealihaksen ja siten hengitysfunktion toimintaa sekä muiden luurankolihasten voimaa ja kestävyyttä ALS-potilailla.

Orion valmistautuu aloittamaan kliinisen vaiheen II -tutkimuksen uudella COMT-estäjällä (ODM-104), joka tehostaa Parkinsonin taudin hoidossa käytetyn levodopan vaikutusta estämällä COMT-entsyymiä. Prekliinisten ja farmakokineettisten tutkimustulosten perusteella se on tehokkaampi kuin jo markkinoilla oleva COMT-estäjä entakaponi.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I -turvallisuustutkimukset syöpien hoitoon tarkoitetulla uudella kohdennetulla FGFR+VEGFR inhibiittorilla (ODM-203). Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ODM-203 hidastaa tiettyjen kiinteiden syöpäkasvaimien kehitystä.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I -turvallisuustutkimukset CYP17-entsyymin ja androgeenireseptorin estäjällä (ODM-204). Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ODM-204 hidastaa kastraatioresistentin eturauhassyövän (CRCP) etenemistä.

Kliinisen vaiheen I -tutkimuksessa tehtyjen toksikologisten ja farmakokineettisten havaintojen perusteella Orion lopetti vuonna 2015 essentiaalin vapinan oireiden lieventämiseen tarkoitetun ODM-106-molelyylin kehityksen. Orion jatkaa GABA-B-reseptorin positiivisiin allosteerisiin säätelijöihin liittyvää prekliinistä tutkimustyötä.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I -turvallisuustutkimukset neuropaattisen kivun hoitoon tarkoitetulla uudella potentilla, selektiivisellä ja palautuvalla TRPA1-ionikanavan negatiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-108). Prekliinisissä tutkimuksissa ODM-108 ei tehokkaalla annoksella aiheuttanut sedaatiota, ja lisäksi molekyyli on optimoitu hyvin imeytyväksi.

Orionin kumppani Tenax Therapeutics, Inc. kehittää ja kaupallistaa levosimendaania Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoille uuteen sydän- ja verisuoni-indikaatioon, sydänleikkaukseen liittyvän matalan minuuttivirtauksen oireyhtymän eli sydänlihaslaman (low cardiac output syndrome) estoon. Yhtiöllä on meneillään kliinisen vaiheen III -tutkimus tähän indikaatioon. Lisäksi yhtiö tutkii mahdollisuutta saada lisäindikaatio levosimendaanille septiseen sokkiin.

Orionin kumppani Recro Pharma, Inc. kehittää nenään annosteltavaa deksmedetomidiinia kivun hoitoon. Recro on päättänyt muuttaa kohdeindikaatiota leikkauksen jälkeisestä kivusta (post-operational pain) lääketieteellisten toimenpiteiden aikaiseen ja jälkeiseen kivun hoitoon (peri-procedural pain). Yhtiö on ilmoittanut suunnittelevansa uuden kliinisen vaiheen II -tutkimuksen aloittamista uudessa indikaatiossa.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. keskushermostosairauksia, syöpää ja neuropaattista kipua.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2015 oli 58 (56) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit, joiden myynti kasvoi edelleen. QuikRead go® -tuoteperheen CRP-testien avulla voidaan infektiotautien diagnostiikassa ohjata antibioottihoito sellaisille potilaille, jotka niitä tarvitsevat ja ehkäistä antibioottien turhaa käyttöä tilanteissa, joissa potilaalle ei ole niistä hyötyä. Turhien antibioottikuurien välttäminen auttaa kasvavan antibioottiresistenssiongelman hoitamisessa. Vuonna 2015 jatkettiin QuikRead go® wrCRP ja QuikRead go wrCRP+Hb -testien lanseerausta ja tuotiin QuikRead go® -laitteisiin uusi kaksisuuntainen liitettävyysominaisuus. Tämän avulla QuikRead go® -laite voidaan liittää laboratorioiden tietojärjestelmiin mikä antaa QuikRead go® -laitteiden käyttäjäkunnalle entistä laajemmat mahdollisuudet automatisoida sekä laitteen, sen käyttäjien että laadun hallintaa.

Orion GenRead® -testisysteemin ensimmäisten tuotteiden, laitteen ja antibioottihoidon yhteydessä suolistoinfektioita aiheuttavan C. difficile-bakteerin tunnistavan C. Difficile-testin lanseeraus jatkui suunnitellusti. Testi antaa ensimmäiset positiiviset C. difficile- tulokset jo 20 minuutissa, mikä on potilaan hoidon kannalta merkittävä etu. Orion GenRead® perustuu nukleiinihappoja monistavaan isotermaaliseen SIBA®-teknologiaan.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 8,5 (6,4) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 33 %. Kasvu johtuu pääosin myydyn tuotteiston suotuisasta katerakenteesta sekä valuuttakurssien muutoksista. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 15 % (11 %) segmentin liikevaihdosta.

Kaisa Tarkkanen aloitti Orion Diagnostican toimitusjohtajana 1.10.2015.

Espoossa 2.2.2016

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja

 

 

 

 

 

 


Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 10-12/15 10-12/14 Muutos % 1-12/15 1-12/14 Muutos %
Liikevaihto 261,6 255,3 +2,5 % 1 015,6 1 015,3  
Myytyjen suoritteiden kulut -114,6 -106,2 +7,9 % -405,8 -401,7 +1,0 %
Bruttokate 147,0 149,1 -1,4 % 609,8 613,6 -0,6 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,7 2,1 -65,1 % 1,5 1,7 -14,2 %
Myynnin ja markkinoinnin kulut -52,8 -55,5 -4,8 % -190,4 -193,4 -1,5 %
T&K-kulut -31,6 -28,3 +11,8 % -108,1 -106,2 +1,8 %
Hallinnon kulut -12,4 -12,1 +2,5 % -46,2 -43,3 +6,7 %
Liikevoitto 50,9 55,3 -7,9 % 266,6 272,4 -2,2 %
Rahoitustuotot 0,2 0,0   0,8 0,8 -0,4 %
Rahoituskulut -1,4 -1,5 -2,0 % -5,5 -5,9 -5,7 %
Osuus osakkkuusyritysten tuloksista       0,4 0,4 +5,1 %
Voitto ennen veroja 49,7 53,8 -7,6 % 262,3 267,8 -2,1 %
Tuloverot -10,3 -13,0 -20,5 % -54,2 -56,6 -4,3 %
Tilikauden voitto 39,4 40,8 -3,5 % 208,2 211,3 -1,5 %
             
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA        
             
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,0 0,0   0,1 0,0  
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0,2 0,4   1,1 4,1  
Muuntoerot 0,2 -0,9   1,8 0,6  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 0,5 -0,5   3,0 4,7  
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 49,4 -41,3   49,1 -41,3  
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 49,4 -41,3   49,1 -41,3  
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 49,9 -41,7   52,1 -36,5  
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 89,3 -0,9   260,2 174,7 +48,9 %
             
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN            
Emoyhtiön omistajille 39,4 40,8 -3,5 % 208,2 211,3 -1,5 %
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0 0,0  
             
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN          
Emoyhtiön omistajille 89,3 -0,9   260,2 174,7 +48,9 %
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0 0,0  
             
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,28 0,29 -3,6 % 1,48 1,50 -1,6 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,28 0,29 -3,6 % 1,48 1,50 -1,6 %
             
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 10,7 10,7 +0,3 % 41,8 39,6 +5,4 %
Palkat ja muut henkilöstökulut 57,3 58,1 -1,3 % 220,6 219,2 +0,6 %
             
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.      


KONSERNITASE

VARAT

milj. EUR 12/15 12/14 Muutos %
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 276,4 269,1 +2,7 %
Liikearvo 13,5 13,5  
Aineettomat oikeudet 41,7 47,7 -12,4 %
Muut aineettomat hyödykkeet 2,5 2,7 -8,0 %
Osuudet osakkuusyrityksissä 2,6 2,1 +21,0 %
Myytävissä olevat rahoitusvarat 6,9 5,6 +23,4 %
Eläkesaaminen 24,4    
Laskennalliset verosaamiset 1,1 6,7 -84,3 %
Muut pitkäaikaiset saamiset 4,1 1,6 +152,3 %
Pitkäaikaiset varat yhteensä 373,3 349,1 +6,9 %
       
Vaihto-omaisuus 205,7 178,7 +15,1 %
Myyntisaamiset 192,1 174,0 +10,4 %
Muut saamiset 31,2 41,2 -24,2 %
Rahamarkkinasijoitukset   73,0 -100,0 %
Rahavarat 245,2 185,5 +32,2 %
Lyhytaikaiset varat yhteensä 674,1 652,4 +3,3 %
       
Varat yhteensä 1 047,4 1 001,5 +4,6 %
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
milj. EUR 12/15 12/14 Muutos %
Osakepääoma 92,2 92,2  
Käyttörahasto 0,5 0,5  
Muut rahastot 6,9 5,9 +18,0 %
Kertyneet voittovarat 495,3 416,3 +19,0 %
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 594,9 514,9 +15,5 %
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 -2,7 %
Oma pääoma yhteensä 594,9 514,9 +15,5 %
       
Laskennalliset verovelat 37,8 30,1 +25,6 %
Eläkevelvoitteet 3,1 31,1 -90,0 %
Varaukset 0,3 0,4 -18,5 %
Pitkäaikaiset korolliset velat 177,9 210,0 -15,3 %
Muut pitkäaikaiset velat 0,0 0,2 -74,8 %
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 219,2 271,8 -19,4 %
       
Ostovelat 99,1 66,6 +48,7 %
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,2 1,1 +9,4 %
Muut lyhytaikaiset velat 122,8 122,5 +0,2 %
Varaukset 0,3    
Lyhytaikaiset korolliset velat 9,9 24,5 -59,3 %
Lyhytaikaiset velat yhteensä 233,3 214,7 +8,7 %
       
Velat yhteensä 452,5 486,5 -7,0 %
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 047,4 1 001,5 +4,6 %

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma                
b. Käyttörahasto                
c. Muut rahastot                
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät        
e. Muuntoerot                
f. Kertyneet voittovarat                
g. Määräysvallattomien omistajien osuus              
h. Oma pääoma yhteensä                
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 1.1.2014 92,2 0,5 1,6 -9,5 -3,9 433,0 0,0 513,9
Tilikauden tulos           211,3   211,3
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos   0,0         0,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos     4,1         4,1
Muuntoerot         0,6     0,6
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       -41,3       -41,3
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -175,9   -175,9
Osakekannustinjärjestelmä           2,4   2,4
Muut muutokset     0,2     -0,4 -0,0 -0,3
Oma pääoma 31.12.2014 92,2 0,5 5,9 -50,8 -3,3 470,4 0,0 514,9
Tilikauden tulos           208,2   208,2
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos   0,1         0,1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos     1,1         1,1
Muuntoerot         1,8     1,8
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       49,1       49,1
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -183,1   -183,1
Osakekannustinjärjestelmä           3,1   3,1
Muut muutokset     -0,1     -0,1 -0,0 -0,2
Oma pääoma 31.12.2015 92,2 0,5 6,9 -1,6 -1,5 498,4 0,0 594,9

 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-12/15 1-12/14
Liikevoitto 266,6 272,4
Oikaisut 53,5 47,8
Käyttöpääoman muutos -14,9 43,2
Maksetut korot -10,9 -9,6
Saadut korot 7,7 3,5
Saadut osingot 0,2 0,2
Maksetut verot -47,2 -60,9
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 254,9 296,7
     
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -38,4 -51,5
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -4,8 -4,9
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 1,0 1,5
Investointien rahavirta yhteensä -42,2 -54,9
     
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1,4 1,9
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,7 -3,2
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -46,2 -23,0
Maksetut osingot ja muu voitonjako -183,3 -176,2
Rahoituksen rahavirta yhteensä -230,8 -200,5
     
Rahavarojen muutos -18,1 41,2
     
Rahavarat kauden alussa 258,5 214,7
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 4,8 2,6
Rahavarojen muutos -18,1 41,2
Rahavarat kauden lopussa 245,2 258,5
     
Täsmäytys taseen rahavaroihin    
Taseen rahavarat kauden lopussa 245,2 185,5
Rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa   73,0
Rahavirtalaskelman rahavarat 245,2 258,5

 

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR     12/15 12/14
Kirjanpitoarvo kauden alussa     269,1 247,3
Lisäykset     38,7 51,5
Vähennykset     -1,1 -1,7
Poistot ja arvonalentumiset     -30,2 -27,9
Kirjanpitoarvo kauden lopussa     276,4 269,1


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR     12/15 12/14
Kirjanpitoarvo kauden alussa     50,4 57,3
Lisäykset     5,4 5,1
Vähennykset       -0,2
Poistot ja arvonalentumiset     -11,5 -11,8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa     44,3 50,4


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR     12/15 12/14
         
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA        
Annetut kiinteistökiinnitykset       32,0
Takaukset     5,2 2,7
         
MUUT VASTUUT        
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia)     7,3 8,1
Muut vastuut     0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR     12/15 12/14
         
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR     -0,0 1,1
Nimellisarvo, milj. EUR     49,1 51,3
         
VALUUTTAOPTIOT        
Käypä arvo, milj. EUR     -0,0 0,2
Nimellisarvo, milj. EUR     39,2 39,7
         
KORONVAIHTOSOPIMUKSET        
Käypä arvo, milj. EUR     -0,0 -0,1
Nimellisarvo, milj. EUR     11,6 15,2
         
SÄHKÖJOHDANNAISET        
Käypä arvo, milj. EUR       -0,3
Nimellismäärä, GWh       22

RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYPIEN ARVOJEN MÄÄRITYS JA HIERARKIA

milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   0,3   0,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
  Osakkeet ja osuudet 6,6   0,3 6,9
Varat yhteensä 6,6 0,3 0,3 7,2
         
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   -0,4   -0,4
  Koronvaihtosopimukset   -0,0   0,0
Velat yhteensä   -0,4   -0,4
         
         
Tason 1 rahoitusinstrumenttien käypä arvo perustuu toimivilla markkinoilla noteraattuihin hintoihin. Tason 2 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu markkinoilta saatuihin syöttötietoihin. Tason 3 johdannaisten käypä arvo ei ole arvioitavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.
         
Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut
         
Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden aikana.  


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR     1-12/15 1-12/14
Johdon työsuhde-etuudet     6,6 6,8


Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR     10-12/15 10-12/14 Muutos % 1-12/15 1-12/14 Muutos %
Lääkeliiketoiminta     247,3 241,5 +2,4 % 960,9 962,0 -0,1 %
  Alkuperälääkkeet     78,1 88,5 -11,8 % 322,5 373,4 -13,6 %
  Erityistuotteet     132,5 116,8 +13,5 % 471,2 427,1 +10,3 %
  Eläinlääkkeet     17,7 20,2 -12,3 % 77,0 70,2 +9,7 %
  Fermion     9,2 11,0 -16,7 % 52,7 56,9 -7,5 %
  Sopimusvalmistus ja muut   9,8 5,1 +92,5 % 37,5 34,3 +9,3 %
Diagnostiikkaliiketoiminta     15,2 14,5 +4,7 % 57,8 56,4 +2,5 %
Konsernierät     -0,9 -0,8 +15,5 % -3,1 -3,1 +0,7 %
Konserni yhteensä     261,6 255,3 +2,5 % 1 015,6 1 015,3  


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR     10-12/15 10-12/14 Muutos % 1-12/15 1-12/14 Muutos %
Lääkeliiketoiminta     52,1 56,9 -8,4 % 269,0 275,7 -2,4 %
Diagnostiikkaliiketoiminta     1,7 1,5 +15,2 % 8,5 6,4 +33,2 %
Konsernierät     -2,9 -3,1 -5,4 % -10,9 -9,6 +13,4 %
Konserni yhteensä     50,9 55,3 -7,9 % 266,6 272,4 -2,2 %


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2015 2014
milj. EUR 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Lääkeliiketoiminta 247,3 227,1 242,0 244,5 241,5 226,2 264,8 229,5
Diagnostiikkaliiketoiminta 15,2 12,5 13,9 16,2 14,5 12,8 12,7 16,3
Konsernierät -0,9 -0,5 -0,9 -0,8 -0,8 -0,6 -0,9 -0,8
Konserni yhteensä 261,6 239,1 255,0 259,9 255,3 238,3 276,7 245,0


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2015 2014
milj. EUR 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Lääkeliiketoiminta 52,1 59,7 75,8 81,4 56,9 63,8 88,3 66,7
Diagnostiikkaliiketoiminta 1,7 1,1 1,6 4,0 1,5 1,7 0,6 2,6
Konsernierät -2,9 -2,3 -3,5 -2,2 -3,1 -1,8 -2,9 -1,9
Konserni yhteensä 50,9 58,6 74,0 83,1 55,3 63,8 86,0 67,4


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2015 2014
milj. EUR 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Suomi 85,1 78,1 76,9 78,4 79,6 73,5 72,0 70,4
Skandinavia 47,0 39,1 40,9 36,9 35,6 31,7 34,6 33,3
Muu Eurooppa 81,9 70,7 77,5 86,6 89,1 81,3 104,9 79,1
Pohjois-Amerikka 16,1 17,9 20,6 21,6 24,5 15,2 34,0 30,7
Muut maat 31,5 33,2 39,1 36,4 26,5 36,6 31,2 31,5
Konserni yhteensä 261,6 239,1 255,0 259,9 255,3 238,3 276,7 245,0

Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 10-12/15 10-12/14 Muutos % 1-12/15 1-12/14 Muutos %
Liikevaihto 247,3 241,5 +2,4 % 960,9 962,0 -0,1 %
Liikevoitto 52,1 56,9 -8,4 % 269,0 275,7 -2,4 %
  % liikevaihdosta 21,1 % 23,6 %   28,0 % 28,7 %  
T&K-kulut 29,7 26,3 +12,8 % 101,0 99,1 +1,9 %
  % liikevaihdosta 12,0 % 10,9 %   10,5 % 10,3 %  
Investoinnit 13,1 12,1 +8,6 % 40,6 51,3 -20,9 %
  % liikevaihdosta 5,3 % 5,0 %   4,2 % 5,3 %  
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 83,8 93,1 -9,9 % 354,7 363,3 -2,4 %
Varat       740,8 669,4  
Velat       211,0 180,7  
Henkilöstömäärä kauden lopussa       3 078 3 131  


KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 10-12/15 10-12/14 Muutos % 1-12/15 1-12/14 Muutos %
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 25,2 39,3 -35,8 % 137,5 169,2 -18,7 %
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 14,7 10,7 +37,4 % 51,3 35,3 +45,5 %
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 13,7 12,4 +10,0 % 51,1 47,1 +8,5 %
dexdor® (tehohoitorauhoite) 12,4 10,5 +17,8 % 44,5 35,2 +26,3 %
Remsima® (nivelreuma, tulehdukselliset suolistosairaudet) 11,4 2,3 +397,1 % 28,1 5,6 +404,5 %
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 6,5 8,9 -26,6 % 27,3 24,7 +10,2 %
Geneeriset entakaponi-tuotteet (Parkinsonin tauti) 7,7 6,0 +26,9 % 24,9 25,5 -2,4 %
Burana® (tulehdus, kipu) 5,8 6,2 -7,5 % 22,7 23,1 -1,8 %
Marevan® (verenohennus) 5,0 4,6 +9,2 % 19,2 17,2 +11,2 %
Precedex® (tehohoitorauhoite) 5,4 4,9 +10,1 % 17,8 29,8 -40,3 %
Yhteensä 107,7 105,9 +1,8 % 424,3 412,8 +2,8 %
Osuus lääkeliikevaihdosta 44 % 44 %   44 % 43 %  


DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 10-12/15 10-12/14 Muutos % 1-12/15 1-12/14 Muutos %
Liikevaihto 15,2 14,5 +4,7 % 57,8 56,4 +2,5 %
Liikevoitto 1,7 1,5 +15,2 % 8,5 6,4 +33,2 %
  % liikevaihdosta 11,4 % 10,3 %   14,7 % 11,3 %  
T&K-kulut 1,9 2,0 -2,4 % 7,3 7,2 +0,8 %
  % liikevaihdosta 12,6 % 13,6 %   12,6 % 12,8 %  
Investoinnit 1,1 2,1 -47,0 % 3,7 6,3 -41,5 %
  % liikevaihdosta 7,2 % 14,2 %   6,4 % 11,3 %  
Varat       48,3 48,9  
Velat       16,2 16,5  
Henkilöstömäärä kauden lopussa       296 296  

KESKEISET KLIINISET LÄÄKEKEHITYSHANKKEET

 

Projekti
 

Käyttöaihe
FAASI  

Rekisteröinti
I II III
Bufomix Easyhaler® (budesonidi-formoteroli) 1) Astma, keuhkoahtaumatauti I II III Rekisteröinti*
Easyhaler® salmeteroli-flutikasoni Astma, keuhkoahtaumatauti I II III*  
ODM-201 (androgeenireseptorin estäjä) 2) Eturauhassyöpä I II III*  
Levosimendaani 3) Sydänlihaslama I II III*  
ORM-12741 (alfa-2c reseptorin antagonisti) 4) Alzheimerin tauti I IIa*    
Deksmedetomidiini 5) (nenään annosteltava) Kivun hoito I IIb    
ODM-109 (suun kautta otettava levosimendaani) ALS-tauti I II*    
ODM-104 (tehokkaampi COMT-estäjä) Parkinsonin tauti I      
ODM-203 (FGFR+VEGFR inhibiittori) Kiinteät syöpäkasvaimet I*      
ODM-204 (CYP17+androgeenireseptorin estäjä) Eturauhassyöpä I*      
ODM-108 (TRPA1-ionikanavan negatiivinen allosteerinen säätelijä) Neuropaattinen kipu I*      
1) Tavoitteena saada myyntilupa tuotteelle ainakin osassa niistä Euroopan maista, jotka eivät olleet hajautetun myyntilupahakemusmenettelyn piirissä.

2) Yhteistyössä Bayerin kanssa  3) Partneri: Tenax Therapeutics, Inc.

4) Yhteistyössä Janssen Pharmaceuticalsin kanssa 5) Partneri: Recro Pharma, Inc.

ODM-106 (GABA-B-reseptorin positiivinen allosteerinen säätelijä) -hanke on lopetettu.
* = Vaihe meneillään
III = Status muuttunut
   

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.12.2015

        A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä       ORNAV ORNBV  
Listautumispäivä       1.7.2006 1.7.2006  
ISIN-koodi       FI0009014369 FI0009014377  
ICB-koodi       4500 4500  
Reuters-koodi       ORNAV.HE ORNBV.HE  
Bloomberg-koodi       ORNAV.FH ORNBV.FH  
Osakepääoma, milj. EUR       25,4 66,8 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR       0,65 0,65  
Osakemäärä yhteensä, kpl       38 906 154 102 351 674 141 257 828
% koko osakekannasta       28 % 72 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl         427 716 427 716
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl       38 906 154 101 923 958 140 830 112
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl           1
A- ja B-osakkeita enintään  ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl   500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake       20 1  
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita       778 123 080 101 923 958 880 047 038
% kaikista äänistä       88 % 12 % 100 %
Osakkeenomistajia       16 719 37 824 48 877

TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ HELSINGISSÄ 1.1.-31.12.2015

        A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl       2 868 050 67 068 756 69 936 806
Vaihdon osuus osakemäärästä, %       7,2 % 66,1 % 49,5 %
Vaihto, milj. EUR       89,1 2 084,8 2 173,9
Päätöskurssi 31.12.2014, EUR       25,03 25,77  
Alin kurssi, EUR  (A 2.1. ja B 7.1.2015)       24,90 25,47  
Keskikurssi, EUR       31,07 31,08  
Ylin kurssi, EUR (A ja B 20.7.2015)       38,69 38,86  
Päätöskurssi 31.12.2015, EUR       31,83 31,97  
Osakekannan markkina-arvo 31.12.2015
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR
         
    1 238,4 3 258,5 4 496,9

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

  10-12/15 10-12/14 Muutos % 1-12/15 1-12/14 Muutos %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,28 0,29 -3,6 % 1,48 1,50 -1,6 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,28 0,29 -3,6 % 1,48 1,50 -1,6 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,40 0,38 +4,7 % 1,51 1,72 -12,1 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR       4,22 3,66 +15,4 %
Ehdotus osakekohtaiseksi osingoksi, EUR       1,30 1,30  
Ehdotuksen mukainen osingonjakosuhde, %       87,8 % 86,7 %  
Ehdotuksen mukaiset osingot yhteensä, milj. EUR       183,1 182,9 +0,1 %
Ehdotuksen mukainen efektiivinen osinkotuotto, %            
  A-osake       4,1 % 5,2 %  
  B-osake       4,1 % 5,0 %  
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)            
  A-osake       21,51 16,69 +28,9 %
  B-osake       21,60 17,18 +25,7 %
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 830 140 688   140 806 140 668  

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta
  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)
  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)
  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)
  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)
 • Diagnostiikkaliiketoiminta
  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan).

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Orion-konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti soveltaen IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jotka ovat voimassa 31.12.2015.

Seuraavat EU:n hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin on otettu käyttöön 1.1.2015 alkaen:

 • IAS 19 (muutos), Työsuhde-etuudet
 • IASB:n julkaisemat vuosittaiset parannukset (2010-2012) seuraaviin standardeihin
  • IFRS 2, Osakeperusteiset maksut
  • IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen
  • IFRS 8, Toimintasegmentit
  • IFRS 13, Käyvän arvon määrittäminen
  • IAS 24, Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
 • IASB:n julkaisemat vuosittaiset parannukset (2011-2013) seuraaviin standardeihin
  • IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen
  • IFRS 13, Käyvän arvon määrittäminen
  • IAS 40, Sijoituskiinteistöt

IFRS-standardeihin tehdyillä muutoksilla tai parannuksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat.

Muut

Tämän katsauksen tiedot on tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100
Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi  
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto  
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 016 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 400 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.