Siirry pääsisältöön

Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.3.2023

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE / YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 22.3.2023 KLO 16.30

Orion Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • Vahvisti maksettavaksi osingoksi 1,60 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2023 ja maksupäivä 31.3.2023.
  • Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää.
  • Hallitukseen valittiin uudelleen Kari Jussi Aho, Maziar Mike Doustdar, Ari Lehtoranta, Veli-Matti Mattila, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen ja Karen Lykke Sørensen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Mikael Silvennoinen.
  • Vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2022.
  • Hylkäsi ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta.
  • Valtuutti hallituksen päättämään osakeannista uusia osakkeita antamalla.

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 22.3.2023 Messukeskus Siivessä Helsingissä.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2022.

Osakekohtainen osinko 1,60 euroa

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,60 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2023 ja maksupäivä 31.3.2023.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2022. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 100 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 61 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 50 000 euroa. Kuitenkin mikäli hallituksen jäsen toimii tarkastusvaliokunnan tai tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa on 61 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuu aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan kaksinkertaisina, mikäli kokous pidetään tällaisen jäsenen vakituisen asuinvaltion ulkopuolella ja henkilö osallistuu kokoukseen läsnäolevana kokouspaikalla.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 28.4.–5.5.2023 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 40 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan ja tutkimusvaliokunnan puheenjohtajina toimiville hallituksen jäsenille 24 400 eurolla ja muulle hallituksen jäsenelle 20 000 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 31.5.2023. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Lisäksi päätettiin, että yhtiö maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron. Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Orion Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Hallituksen jäsenen edellytetään säilyttävän palkkioina maksetut Orion Oyj:n B-osakkeet omistuksessaan palkkioiden maksuhetkestä lukien kahden vuoden ajan. Mikäli henkilön hallitusjäsenyys yhtiön hallituksessa päättyy ennen luovutusrajoituksen päättymistä, luovutusrajoitus päättyy kuitenkin hallitusjäsenyyden päättyessä.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Kari Jussi Aho, Maziar Mike Doustdar, Ari Lehtoranta, Veli-Matti Mattila, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen ja Karen Lykke Sørensen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Mikael Silvennoinen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttaminen

Yhtiökokous hylkäsi ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 10 §:n ensimmäistä kappaletta olisi muutettu niin, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen Espoon ja Helsingin lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista uusia osakkeita antamalla

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista antamalla uusia osakkeita seuraavin ehdoin:

Annettavien uusien osakkeiden määrä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 14 000 000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä edustaa alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja alle 2 % yhtiön kaikista äänistä.

Uudet osakkeet voidaan antaa vain maksua vastaan.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti

Uudet osakkeet voidaan antaa

  • yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai

  • osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan liittyvissä järjestelyissä tai investointien rahoittaminen.

Valtuutusta ei voida käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Uusia osakkeita ei voida antaa yhtiölle itselleen.

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Annettavasta uudesta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista.

Uusien osakkeiden antamista koskeva osakeantivaltuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Tämä valtuutus ei kumoa Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 antamaa osakeantivaltuutusta, joka koskee yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Orionin internetsivuille http://www.orion.fi/ viimeistään 5.4.2023.

Orion Oyj

Liisa Hurme
Toimitusjohtaja
   Olli Huotari
Johtaja, Corporate Functions
 

                                                
Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Corporate Functions
Puhelin 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 341 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.