Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: Yhtiökokouksen päätökset 24.3.2010

Orion - Pörssitiedote

 

 

ORION OYJ               PÖRSSITIEDOTE       24.3.2010              KLO 16.30

 

                                                                                                                                  

 

 

 

Orion Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous:

-         Vahvisti vuodelta 2009 maksettavaksi osingoksi 1,00 euroa osaketta kohden. Lisäksi osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautuksena 0,10 euroa osaketta kohden. Osingonjaon ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 29.3.2010 ja maksupäivä 7.4.2010. 

-         Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita, yhtiöjärjestyksen muutosta sekä valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen.

-         Hallitukseen valittiin edelleen Sirpa Jalkanen Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Heikki Westerlund. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Syrjänen.

 

 

Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen
10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisten asioiden lisäksi ehdotukset, jotka koskivat
hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita, vapaan oman pääoman jakamista pääoman palautuksena, yhtiöjärjestyksen 12. pykälän muutosta sekä hallituksen valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen.

 

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009 

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2009. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009.

 

Osakekohtainen osinko 1,00 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29.3.2010 ja maksupäivä 7.4.2010. 

 

Hallituksen palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 49.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 36.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuu aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

 

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 29.3. - 1.4.2010 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 19.600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2010. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

 

Hallitukseen kuusi jäsentä, uutena jäsenenä Heikki Westerlund,

puheenjohtajaksi Hannu Syrjänen

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Heikki Westerlund. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Syrjänen.

 

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 

Pääoman palautus 0,10 euroa osaketta kohden

Osakkeenomistajille päätettiin jakaa vapaasta omasta pääomasta pääoman palautuksena käyttörahastosta 0,10 euroa osaketta kohden. Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 29.3.2010 ja maksupäivä 7.4.2010.

 

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttaminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:ää päätettiin muuttaa siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Valtuutuksen ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä 1.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Valtuutuksen ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä 2.

 

 

 

Orion Oyj

 

 

 

Timo Lappalainen                          Olli Huotari

Toimitusjohtaja                              Johtaja, Esikuntatoiminnot

 

 

 

Yhteyshenkilö:

Terhi Ormio, viestintäjohtaja, puh. 010 426 4646, 050 966 4646

 

 

 

Liitteet (seuraavilla sivuilla):

 

Liite 1   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Liite 2   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

 

 

LIITE 1

 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

 

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

                     

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 300.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimi­sesta.

 

Osakkeesta maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

 

Suunnattu hankkiminen

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden suhteessa Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

 

Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

 

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamisessa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

 

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

 

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

 

 

LIITE 2

 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

 

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita seuraavin ehdoin:

 

Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 500.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta.

 

Maksullinen ja maksuton luovutus

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

 

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa

 

-           myymällä niitä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä;

-           yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai
B-osakkeita; tai

 

-           osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

 

Merkintähinnan merkitseminen taseessa

Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon.

 

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

 

Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

 

 

Julkaisija:

Orion Oyj

Orionintie 1A, 02200 Espoo

Kotisivu: www.orion.fi