Siirry pääsisältöön

Tiedote Orion-yhtymä Oyj:n yhtiökokouksesta 22.3.2004

Orion-yhtymä Oyj:n 22.3.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet per 31.12.2003. Hallituksen jäsenil­le sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2003.
 
Osakekohtainen osinko 1,60 euroa
 
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,60 euroa osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 25.3.2004 ja maksupäivä 1.4.2004. Osingosta 0,60 euroa on Orion-yhtymä Oyj:n vuoden 2001 optio-ohjelman ehtojen II.3-kohdan tarkoittama yhtiön tavanomaisesta osinkopolitiikasta poikkeava erityisosinko, joka alentaa optio-oikeuksien 2001C ja 2001D merkintähintaa erityisosingon määrällä.
 
Yhtiön toiminimeksi Orion Oyj
 
Hallituksen ehdotuksesta yhtiön nykyinen toiminimi Orion-yhtymä Oyj muutettiin Orion Oyj:ksi ja yhtiöjärjestyksen 1 § muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Yhtiön toiminimi on Orion Oyj, englanniksi Orion Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo."  Uusi toiminimi astuu voimaan, kun yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin. Yhtiön toiminimi englanniksi on edelleen Orion Corporation.
 
Hallitukseen seitsemän jäsentä. Puheenjohtajaksi Matti Kavetvuo
 
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin äänestyksen jälkeen seitsemän. Äänestyksen jälkeen jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti edellisessä hallituksessa olleet Etola-yhtiöiden toimitusjohtaja Erkki Etola, vuorineuvos Heikki Hakala, ja professori Heikki Vapaatalo. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin toimitusjohtaja Eero Karvonen, vuorineuvos Matti Kavetvuo, akatemiaprofessori Leena Palotie ja professori Vesa Puttonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kavetvuo.
 
Tilintarkastajaksi Ernst & Young
 
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Luoma ja varatilintar­kas­tajaksi KHT Päivi Virtanen.
 
Hallitukselle valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta
 
Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.
 
 
Orion-yhtymä Oyj
 
Jukka Viinanen        Olli Huotari
Toimitusjohtaja       Päälakimies     
 
 
Yhteyshenkilö:
Viestintäjohtaja Heikki Vuonamo, puh. 010 429 4967 tai 050-429 4967
 
 
LIITE 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 
 
Orion-yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2004 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:
 
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustusjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
 
Hankinta on suoritettava siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä ei hankinnan jälkeen ylitä viittä (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkeita on hankittava osakelajien mukaisessa suhteessa.
 
Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.
 
Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
 
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja alle viisi (5) prosenttia yhtiön kaikista äänistä, osakkeiden hankkimisella ei tule olemaan merkittävää vaikutusta yhtiön muiden osakkeenomistajien osakeomistuksen tai äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
 
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.
 
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta 22.3.2004 lukien. Samalla peruutetaan yhtiökokouksen 27.3.2003 hallitukselle antama valtuutus hankkia yhtiön omia osakkeita.
 
 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
 
Orion-yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2004 valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen tai vastaisuudessa hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
 
Valtuutuksen kohteena ovat yhtiölle aikaisemmin hankitut ja hankittavat omat osakkeet, joista A-osakkeita voi olla enintään 1.497.516 kappaletta ja B-osakkeita enintään 1.878.404 kappaletta.
 
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
 
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen vahvistamista, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista taikka osakkeiden käyttämistä osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustusjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.
 
Hallitus voi päättää osakkeiden myymisestä myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
 
Osakkeet luovutetaan niiden vähintään luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
 
Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.
 
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta 22.3.2004 lukien. Samalla peruutetaan yhtiökokouksen 27.3.2003 hallitukselle antama valtuutus luovuttaa yhtiön omia osakkeita.
 
 
 
Julkaisija:
Orion-yhtymä Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi
 
Viestintä
Viestintäjohtaja Heikki Vuonamo
Puh 010 429 4967
Fax  010 429 4435