Siirry pääsisältöön

Orion-yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.3.2001

Orion-yhtymä Oyj:n hallintoneuvosto on tänään päättänyt, että yh-tiön varsinainen yhtiökokous 2001 pidetään torstaina, maaliskuun 29. päivänä 2001 klo 17.00 yhtiön Mankkaan lääketehtaalla Espoossa, osoite Orionintie 1.
 
Kokouksessa käsitellään:
1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiöko-koukselle kuuluvat asiat.
 
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n 1 momentin ja 13 §:n muuttamisesta.
Muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö on seuraava: Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ja kokouskutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemäntoista päivää ennen yhtiökokousta.
 
3. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi
 
Ehdotuksen mukaan optio-oikeuksia annettaisiin Orion-yhtymä Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille ja Orion-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poi-kettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 1.800.000 kappaletta. Optio-oikeuksista 450.000 merkitään tunnuksella 2001A, 450.000 tunnuksella 2001B, 450.000 tunnuksella 2001C ja 450.000 tunnuksella 2001D. Optio-oikeuksilla voi merkitä Orion-yhtymä Oyj:n B-sarjan osakkeita yhteensä enintään 1.800.000 kappaletta.
 
Osakkeen merkintähinta on optio-oikeuksilla 2001A ja 2001B 30,11 euroa, optio-oikeuksilla 2001C Orion-yhtymä Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörs-sissä 1.3.-31.3.2002 ja optio-oikeuksilla 2001D Orion-yhtymä Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.9.-30.9.2002.
 
Optio-oikeuksilla 2001A ja 2001B merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan 29.3.2001 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osin-gonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksilla 2001C ja 2001D merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan ainoastaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien, hallituksen määrittämien, tavanomaisesta osinkopolitiikasta poikkeavien erityisosinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optioilla tapahtuva osakkeiden merkintäai-ka alkaa porrastetusti 1.10.2003, 1.10.2004, 1.10.2005 ja 1.10.2006 ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.10.2007.
 
Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen seuraukse-na nousta enintään 3.060.000 eurolla ja osakkeiden määrä enintään 1.800.000 uudella B-osakkeella.
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 19.3.2001 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvo-paperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakkeen-omistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestel-mään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osak-keenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 29.10.1993. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yh-tiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkei-den omistusoikeutta ei ole kirjattu arvo-osuustilille.
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina maa-liskuun 26. päivänä 2001 ennen klo 9.00. Ilmoittautuminen pyyde-tään tekemään kirjallisesti osoitteella Orion-yhtymä Oyj, Osake-asiat, PL 65, 02101 Espoo tai puhelimitse (010) 429 3719 (Maarit Lönnberg) tai (010) 429 3718 (Tuomo Karhunen). Kirjeitse ilmoit-tauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennak-koilmoittautumisen yhteydessä.
 
Espoossa, maaliskuun 5. päivänä 2001 Hallintoneuvosto
 
Osingonmaksu
 
Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen voitonjaoksi 31.12.2000 päättyneeltä tilikaudelta, osinko 1,20 euroa osakkeelta maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 3.4.2001 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Tästä johtuen viimeistään 29.3.2001 hankitut osakkeet sisältävät oikeuden osinkoon vuodelta 2000. Osingon maksupäivä on 10.4.2001.
 
Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtä-misen jälkeen.
 
Espoossa, maaliskuun 5. päivänä 2001
 
Hallitus
 
Liitteet:
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi
 
Tiedote liitteineen on luettavissa alla olevasta linkistä: