Mielen hyvinvoinnista puhuminen kuuluu työyhteisöön

Mielen hyvinvoinnin edistäminen näkyy työyhteisössä joka tasolla: ohjeistuksissa, käytännön toimissa ja avoimessa keskustelukulttuurissa. Tärkeintä on havaita haasteet mahdollisimman varhain ja ehkäistä ongelmia ennalta.

Orionilla työtä mielen hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään läpi koko organisaation. 

”Vaikka mielen hyvinvointi on subjektiivinen kokemus, sitä täytyy edistää joka tasolta ja taholta. Työhyvinvointi syntyy arjen työssä työpaikalla, sitä ei voi tuoda ulkopuolelta”, sanoo Orionin vastaava työterveyslääkäri Leena Katila-Keso

Keskeinen tavoite Orionilla on, että henkisen hyvinvoinnin haasteet tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja löydetään yhteistyössä yksilölliset ratkaisut työkyvyn tukemiseen. Tämän toiminnan avuksi Orionilla on kehitetty Mielen tuki -toimintamalli.
 

Mielen hyvinvointi otetaan Orionilla yhä kattavammin huomioon

Esihenkilöillä on keskeinen rooli mielen hyvinvoinnin edistämisessä työpaikalla. Siksi esihenkilöille annettavissa koulutuksissa ja valmennuksissa otetaan Orionilla yhä kattavammin huomioon myös mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin liittyviä asioita esimerkiksi juuri varhaisen havaitsemisen ja puuttumisen osalta. Parhaimmillaan nämä opit välittyvät kaikkien tiimiläisten tueksi. 

Koulutusten ohella mielen hyvinvoinnista viestitään eri tavoin kaikille orionilaisille, jotta tarjolla olevat monipuoliset tukimuodot ja työkalut olisivat henkilöstölle tuttuja. Keskeisenä tavoitteena on myös se, että mielen hyvinvoinnista puhuminen ja haasteiden esille nostaminen työyhteisössä olisi luontevaa ja normaalia. 

Jokaiselle orionilaiselle on esimerkiksi tarjolla laaja sähköinen itseopiskelumateriaali mielenterveyden eri osa-alueista, reflektoivia testejä oman tilanteen tunnistamiseksi ja linkkejä lisätietoon.
 

Orion on Hyvän mielen työpaikka® 

Lisäpontta mielen hyvinvoinnin edistämiseen Orion on saanut Mieli ry:n myöntämästä Hyvän mielen työpaikka® -merkistä. Merkkiä voivat hakea organisaatiot, jotka haluavat tukea mielenterveyttä, ja merkki toimii ennen kaikkea kannustimena. Se rohkaisee työpaikkoja kiinnittämään entistä enemmän huomiota sekä mielen hyvinvointia suojaaviin että sitä kuormittaviin tekijöihin työyhteisössä. 

”Orion haluaa jatkuvasti kehittää toimintaa, jolla edistetään työntekijöiden mielen hyvinvointia”, Wellbeing Manager Katja Kärkkäinen sanoo. 

Merkki tarjoaa konkreettisia työvälineitä mielen hyvinvointia tukevien käytäntöjen arviointiin ja kehittämiseen. Tulevat toimenpiteet mielen hyvinvoinnin edistämiseksi on Orionilla tarkkaan aikataulutettu, ja tulokset arvioidaan vuosittain. 

Toimenpiteitä suunnittelee ja koordinoi työryhmä, joka varmistaa, että monenlaiset näkökulmat mielen hyvinvointiin tulevat esiin: jäseniä on työterveyden lisäksi henkilöstöosastolta ja EHS-osastolta, joka vastaa työturvallisuudesta. 

”Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä on työpaikalla iso merkitys. Silloin kun työntekijä on myös psyykkisesti työ- ja toimintakykyinen, hän jaksaa kiinnittää huomiota työnsä turvallisuusasioihin ja pystyy kehittämään turvallisia toimintatapoja”, muistuttaa Sari Kuki, Coordinator, EHS and competence. 

Henkilökunnan jaksamista ja kuormitusta selvitetään säännöllisesti 

Hyvän mielen työpaikka® -merkin myöntämisen yhteydessä Orionille annettiin palautetta jo tehdystä työstä. Kiitosta tuli esimerkiksi avoimesta ja luottamuksellisesta keskustelukulttuurista sekä siitä, että mielen hyvinvointia edistetään digitaalisten ratkaisujen ja tiedolla johtamisen avulla. 

Kaksi kertaa vuodessa koko henkilöstölle tehtävistä Pulssikyselyistä esihenkilöt saavat tietoa esimerkiksi siitä, kuinka tiimeissä voidaan, millaisena esihenkilötyö näyttäytyy ja millaista on yhteistyö tiimin sisällä. Voimavarttikeskustelut ovat puolestaan suora yhteys esihenkilön ja tiimiläisen välillä. 

”Sekä Pulssikyselyjen että Voimavarttien avulla tukea osataan paremmin kohdentaa juuri sinne, missä kuormitusta havaitaan”, Katja Kärkkäinen sanoo.

Teksti: Sanna Jäppinen

6.10.2022 

 

 

Avainsanat: