Tietosuojaseloste

Päivämäärä: 25.4.2017

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14

1. Yritys 
Orion Corporation (Y-tunnus: 1999212-6)
Orionintie 1
02200 Espoo
Puh. 010 4261

2. Rekisterinpitäjä

Orion Corporation Orion Pharma
Yhteyshenkilö: Taru Blom, Vice President of Development R&D

Tengtströminkatu 8, P.O.Box 425
20101 Turku
Puh. 010 426 7836
e-mail: privacy@orion.fi 

3. Rekisterin nimi
Rekisteri Oriontation-ideakilpailun ulkopuolisista osanottajista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / henkilötietojen vastaanottajat / henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta

Tämän henkilörekisterin käyttötarkoitus on mahdollistaa ulkopuolisten osanottajien osallistuminen Oriontation-ideakilpailuun Internetin välityksellä, joko Webropol-muodossa tai muilla keinoin (esim. sähköposti).

Kilpailuideoiden kerääminen sekä kilpailuun liittyvä viestintä edellyttää osallistujien henkilötietojen keräämistä, jotta osallistuja voi tunnistaa itsensä kilpailuhakemuksen lähetyksen yhteydessä, ja jotta Orion-konserni pystyy tunnistamaan kilpailun osallistujat sekä lähetettyjen kilpailuideoiden omistajat sekä pitämään yhteyttä kilpailun osallistujien kanssa.

Yritys ei luovuta keräämiään tietoja kaupallisiin tarkoituksiin. Yritys käyttää Webropol Oy:n palveluja tiedoston tekniseen ylläpitoon.

Henkilötietojen käsittelyn laillisena perusteena on rekisteröidyn antama suostumus. (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6.1.a).

 

5. Rekisterin tietosisältö

Osallistuja toimittaa henkilötietonsa hakemuslomakkeella ja/tai sähköpostitse. Henkilötietojen keräämiseen käytetään Webropol-lomaketta. Webropolin kautta voidaan kerätä seuraavia tietoja: nimi, instituutin osoite, jossa kilpailuun osallistuja työskentelee/opiskelee, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tutkimusryhmän nimi, jossa hakija työskentelee.

Henkilötietoja pääsevät tarkastelemaan vain nimetyt, Oriontation-kilpailun järjestämiseen tai kilpailuhakemusten arviointiin osallistuvat Orionin työntekijät. Mikäli kilpailuun toimitettu idea etenee kilpailussa tai tulee palkituksi, lisätietoja voidaan tarvita joko sähköpostitse, puhelimitse tai postitse (esimerkiksi henkilötunnus tai verotusta varten tarvittavia tietoja). Tällöin voidaan pyytää myös muiden tutkimusryhmän jäsenten nimiä sekä yhteystietoja. Kaikki muut tiedot sekä lupa henkilötietojen käsittelyyn pyydetään erikseen ja henkilökohtaisesti muilta ryhmän jäseniltä. Mikäli suostumusta tietojen tallentamiseen ei saada, vastaanotetut tiedot tuhotaan ennen niiden syöttämistä tiedostoon.

 

6. Tietolähteet 

Hakija täyttää omat henkilötietonsa osallistuessaan kilpailuun Internetin kautta. Lisätietoja voidaan tarvittaessa pyytää sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti. Hakijan antamat lisätiedot sisällytetään henkilötietotiedostoon. Kilpailijalta voidaan kilpailun aikana pyytää muiden tutkimusryhmän jäsenten nimiä sekä yhteystietoja. Lisätiedot sekä lupa henkilötietojen käsittelyyn pyydetään erikseen ja henkilökohtaisesti muilta ryhmän jäseniltä. Mikäli suostumusta tiedon tallentamiseen ei saada, vastaanotetut tiedot tuhotaan ennen tiedostoon syöttämistä.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin  


Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin lukuun ottamatta kilpailun voittaneiden tai siinä palkittujen osallistujien nimien, tai sellaisten osallistujien nimien, jotka ovat kilpailuosallistumisensa johdosta aloittaneet yhteistyön Orionin kanssa,  julkaisemista.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja yhden vuoden ajan kilpailun voittajien julkistamisen jälkeen. Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja voidaan kilpailun voittajien julkistamisen jälkeen käyttää kilpailuideaan perustuvan yhteistyön jatkamiseksi Orionin kanssa tai kilpailussa palkittujen tai sen voittaneiden osallistujien julkisessa tiedottamisessa.

9. Tietojen suojaamisen periaatteet

Henkilötietotiedoston teknisestä ylläpidosta vastaa Webropol Oy. Hakemuksessa käytetään teknistä tietosuojaa, jotta syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla ainoastaan ​​valtuutetuille henkilöille. Muita Excel-lomakkeita, jotka sisältävät tutkimusryhmän jäsenten tietoja voidaan käsitellä ja säilyttää Orion-konsernissa turvatulla tavalla ja rajatuin käyttöoikeuksin.

Henkilötietotiedoston teknisestä ylläpidosta vastaa Webropol Oy. Hakemuksessa käytetään teknistä tietosuojaa, jotta syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla ainoastaan ​​valtuutetuille henkilöille. Muita Excel-lomakkeita, jotka sisältävät tutkimusryhmän jäsenten tietoja voidaan käsitellä ja säilyttää Orion-konsernissa turvatulla tavalla ja rajatuin käyttöoikeuksin.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän tulee samalla ilmoittaa

rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

 

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Orion Oyj:n rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

 

Tarkastuspyynnöt tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän kohdassa 2. nimeämään edustajaan.

11. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen


Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen. Suostumuksen peruutusta tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää rekisterinpitäjän kohdassa 2. nimeämälle edustajalle.

 

12. Tiedon korjaaminen, poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen


Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan ​​tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja, mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkäsittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta.

Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisten tietojen levittäminen, mikäli tämä voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden tai hänen oikeuksiensa suojan.

Rekisterinpitäjän on myös rekisteröidyn vaatimuksesta rajoitettava käsittelyä, mikäli rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa paikkansapitävyyden, mikäli rekisteröity on esittänyt väitteen käsittelyn lainvastaisuudesta ja rekisteröity on vastustanut henkilötietojen poistamista ja vaatinut sen sijaan niiden käytön rajoittamista, tai mikäli rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity ilmoittaa tarvitsevansa niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai mikäli rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn esittämät perusteet. Jos rekisterinpitäjä on rajoittanut käsittelyä mainituilla perusteilla, rekisterinpitäjän on tehtävä rekisteröidylle ilmoitus, ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus poistetaan.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Korjauspyynnöt tulee esittää rekisterinpitäjän kohdassa 2. nimeämälle edustajalle, ks. yhteystiedot yllä.