Siirry pääsisältöön

Orionin missio ja strategia

Missiona hyvinvoinnin rakentaminen

Orionin missiona on rakentaa hyvinvointia. Orion luo hyvinvointia tuomalla markkinoille lääkkeitä ja hoitoja, joista potilaat saavat apua sairauksiensa hoitoon. Tehokas lääke tai hoito tuo lisäarvoa potilaalle parantamalla myös elämänlaatua.

Orionin strategia

Toimintaympäristö

Orionin strategian toteuttamista tukevat maailmanlaajuiset terveydenhuollon megatrendit, joilla on olennaista vaikutusta lääkkeiden kulutukseen ja hintatasoon sekä lääketutkimukseen. Tällaisia megatrendejä ovat esimerkiksi:

 • Väestön ikääntyminen: väestön ikääntyessä erilaisten sairauksien esiintyvyys ja siten tarve lääkkeille ja hoidoille kasvaa.
 • Terveydenhuollon kasvava kustannustaakka: terveydenhuollon kustannusten osuus käytössä olevista varoista kasvaa sekä valtioiden että yksilöiden tasolla, ja asettaa tarpeita kustannustehokkaille lääkkeille sekä hoidoille
 • Tieteen edistysaskeleet: henkilökohtainen lääketiede, genetiikan ja epigenetiikan tiedon lisääntyminen sekä lääkeannostelun ja diagnostiikan kehittyminen luovat mahdollisuuksia ja markkinoita uusille hoidoille ja hoitomuodoille.
 • Lisääntynyt vastuu omasta terveydestä sekä lemmikkien hyvinvoinnista: lisääntyvä tietoisuus ja ymmärrys omaan hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä kasvattaa terveyttä edistävien ja sairauksia ennaltaehkäisevien tuotteiden sekä lemmikkieläinten hyvinvointituotteiden kysyntää.
 • Vastuullisuus: vastuullisuus ja vaatimustenmukaisuus (compliance) kaikilla yhtiön osa-alueilla ohjaavat kasvavassa määrin kuluttajien, viranomaisten sekä sijoittajien toimintaa ja päätöksentekoa

Strategian onnistumisen edellytykset

Orion on määrittänyt seuraavat alueet, joissa menestyminen on edellytys yhtiön strategia onnistumiselle:

 • Laatu ja turvallisuus. Toiminnan ja tuotteiden korkea laatu ja turvallisuus sekä viranomaismääräysten noudattaminen ovat olemassaolon edellytys lääketeollisuudessa.
 • Kilpailukykyinen ja elinvoimainen tuotteisto. Orion panostaa tuotteiden kehittämiseen, kaupallistamiseen sekä elinkaaren hallintaan. Menestyminen edellyttää jatkuvaa uusien tuotteiden kehittämistä sekä huonosti menestyvien tuotteiden karsintaa.
 • Vahva yhdessä tekemisen kulttuuri. Yhdessä tekemisen perustana on asiakkaalle arvokas ja merkityksellinen työ. Orion haluaa olla erinomainen työpaikka sekä vastuullinen ja houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnin ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä.
 • Vahvojen kumppanuuksien rakentaminen. Orionin toiminta pohjautuu maailmanlaajuisten kumppanuuksien sekä verkostojen hyödyntämiseen. Oikeiden kumppanien löytäminen sekä kumppanuuksien laadukas johtaminen ovat yhtiölle kilpailuetu.
 • Tuottavuus ja joustavuus. Kilpailukyvyn ja tavoitellun kannattavuustason saavuttaminen edellyttää tuottavuuden jatkuvaa parantamista yhtiön kaikissa toiminnoissa Lisäksi vaaditaan joustavuutta reagoida nopeasti muutoksiin toimintaympäristössä. Orion voi kokonsa vuoksi olla ketterämpi kuin suuret yhtiöt ja saada tästä kilpailuetua.

Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet, joiden toteutumista yhtiössä seurataan selkeästi määritetyillä mittareilla ovat:

 • Markkinoita nopeampi kasvu. Tulevien vuosien keskeisin tavoite on hakea määrätietoisesti markkinoita nopeampaa kasvua. Tavoitteena on nostaa liikevaihto 1,5 miljardin euron tasolle vuoden 2025 loppuun mennessä. Kasvu mahdollistaa yhtiön kehittämisen ja hallittujen riskien ottamisen. Markkinoita nopeampaan kasvuun pyritään sekä koko yhtiön tasolla että niillä maantieteellisillä ja tuotealueilla, joilla Orion toimii.

  Orionin vahva tase tukee yhtiön mahdollisuuksia kasvuun ja taloudellisten tavoitteidensa saavuttamiseen. Orionilla on meneillään lukuisia hankkeita, joilla se hakee kasvua. Yhtiö jatkaa panostusta omaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen mm. investoimalla uusiin kliinisiin tutkimuksiin sekä arvioi aktiivisesti lääkekehityksen loppuvaiheessa olevien tuotteiden sisäänlisensiointimahdollisuuksia. Samaan aikaan vahva tase tukee Orionin pääoma-asemaa ja kykyä jatkossakin saavuttaa myös osingonjakotavoitteensa.

  Lähivuosien tärkein yksittäinen kasvuhanke on Nubeqa®-eturauhassyöpälääkkeen kaupallistaminen yhdessä yhteistyökumppani Bayerin kanssa. Muilta osin lähitulevaisuuden kasvua haetaan erityisesti Easyhaler®–tuoteportfoliosta sekä mahdollisilla tuotehankinnoilla.

 • Uusien innovatiivisten ja kustannustehokkaiden lääkkeiden ja hoitotapojen tuominen potilaille. Tuotekehitysputken kehittäminen ja vahvistaminen sekä aikaisen vaiheen tutkimushankkeissa että kliinisen kehitysvaiheen hankkeissa. Orionin oman tuotekehityksen ohella pyrimme vahvistamaan tuotekehitysputkea sisäänlisensioimalla kehityshankkeita.

 • Työskentely yhdessä asiakkaan hyväksi. Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää ymmärrystämme asiakkaiden tarpeista sekä terapia-alueiden kehityksestä. Tunnistamme uusia mahdollisuuksia tieteelliseen osaamiseen ja asiakastuntemukseen perustuen.

 • Toiminnan jatkuva parantaminen kestävän kehityksen alueella. Potilasturvallisuus on painavin näkökulma Orionin yritysvastuussa ja ympäristövastuista huolehtiminen tärkeä osa yhtiön kestävää kehitystä. Orion sitoutunut oman toiminnan hiilineutraaliuteen 2030. Lisäksi Orionin tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin, kuten työturvallisuuden ja työssäjaksamisen jatkuva kehittäminen.

 • Kannattavuuden vahva kehittyminen