Lääke-esittelypyyntö: tuotetiedot

Amgevita 40 mg, liuos, esitäytetty ruisku tai kynä (SureClick®). Amgevita 20 mg, liuos, esitäytetty ruisku.

(kolmio) Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Vaikuttava aine: Adalimumabi. Käyttöaiheet: Nivelreuma, yhdistelmänä metotreksaatin kanssa: keskivaikeaa tai vaikeaa, aktiivista nivelreumaa sairastavien aikuispotilaiden hoitoon silloin, kun varsinaisilla taudin kulkuun vaikuttavilla reumalääkkeillä, kuten metotreksaatilla, ei ole saatu riittävää vastetta; vaikean, aktiivisen ja progressiivisen nivelreuman hoitoon aikuisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet metotreksaattihoitoa. Yksinään, jos potilas ei siedä metotreksaattia tai metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Idiopaattinen juveniili polyartriitti: yhdessä metotreksaatin kanssa aktiivisen idiopaattisen juveniilin polyartriitin hoitoon yli 2-vuotiailla potilailla. Yksinään, jos potilas ei siedä metotreksaattia tai metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Entesiitteihin liittyvä artriitti: aktiivisen entesiitteihin liittyvän artriitin hoitoon 6-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. Selkärankareuma: vaikean aktiivisen selkärankareuman hoitoon aikuisilla, kun potilaan vaste tavanomaisille hoidoille on ollut riittämätön. Aksiaalinen spondylartriitti: vaikean aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiografista näyttöä selkärankareumasta) hoitoon. Nivelpsoriaasi: aktiivisen ja progressiivisen nivelpsoriaasin hoitoon aikuisilla. Psoriaasi: keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon aikuispotilailla, joille harkitaan systeemistä hoitoa. Läiskäpsoriaasi lapsilla: vaikean, kroonisen läiskäpsoriaasin hoitoon vähintään 4-vuotiailla lapsilla. HS-tauti: keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan (taiveaknen) hoitoon aikuispotilaille. Crohnin tauti: keskivaikean tai vaikean aktiivisen Crohnin taudin hoitoon aikuisille. Crohnin tauti lapsilla: keskivaikean tai vaikean, aktiivisen Crohnin taudin hoitoon yli 6-vuotiailla. Ulseratiivinen koliitti: keskivaikean tai vaikean aktiivisen ulseratiivisen koliitin hoitoon aikuispotilaille. Uveiitti: ei-infektioperäisen intermediaarisen, posteriorisen ja panuveiitin hoitoon aikuispotilaille, joilla vaste kortikosteroideille on riittämätön, joiden kortikosteroidien käyttöä täytyy rajoittaa tai joille kortikosteroidihoito ei sovi. Annostus ja antotapa: Sairaudesta riippuen aloitusannos aikuisilla 40–160 mg adalimumabia, jonka jälkeen 40 mg viikon tai kahden viikon välein. Lapsilla aloitusannos 20–160 mg sairaudesta riippuen, jonka jälkeen 20 mg tai 40 mg kahden viikon välein painon mukaan. Pistetään ihon alle. Hoito tulee toteuttaa indikaation mukaiseen hoitoon perehtyneen lääkärin aloittamana ja valvonnassa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Aktiivinen tuberkuloosi tai jokin muu vakava infektio, kuten sepsis, sekä opportunistiset infektiot. Keskivaikea tai vaikea sydämen vajaatoiminta (NYHA III/IV). Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Ennen Amgevita-hoidon aloittamista tulee kaikki potilaat tutkia aktiivisen tai inaktiivisen tuberkuloosin sekä HBV-infektion varalta. Potilaita tulee seurata huolellisesti infektioiden (mm. tuberkuloosin) varalta ennen Amgevita-hoidon aloittamista, hoidon aikana ja sen jälkeen. Jos potilaalle kehittyy uusi, vakava infektio tai sepsis, hoito on keskeytettävä, kunnes infektio saadaan hallintaan. Varovaisuutta tulee noudattaa potilailla, joilla on keskus- tai ääreishermoston myeliinikatosairaus. Intermediaarisen uveiitin ja keskushermoston demyelinoivien sairauksien välillä on tunnettu yhteys. Lymfoomien, leukemian ja muiden maligniteettien kehittymisriskiä ei voida sulkea pois TNF-salpaajahoitoa saavilla potilailla. Lapsipotilailla suositellaan ajankohtaisten rokotussuositusten mukaisten rokotusten saamista ennen Amgevita-hoidon aloittamista. Yhteisvaikutukset: Vasta-ainemuodostus oli vähäisempää metotreksaatin kanssa annettuna kuin yksinään. Yhdistämistä anakinran tai abataseptin kanssa ei suositella. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Riittävästä ehkäisystä huolehdittava Amgevitan käytön aikana ja vähintään 5 kk viimeisen Amgevita-annoksen jälkeen. Amgevitan käyttöä raskausaikana ei suositella. Imettämisestä tulee pidättäytyä vähintään 5 kk viimeisen annoksen jälkeen. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Amgevita voi vaikuttaa vähäisessä määrin. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset ja yleiset: infektiot, pistoskohdan reaktiot, päänsärky, tuki- ja liikuntaelimistön kipu. Adalimumabihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia haittavaikutuksia, mm. kuolemaan johtaneita ja henkeä uhanneita infektioita ja eri syöpätauteja. Myös vakavia hematologisia, neurologisia ja autoimmuunireaktioita on ilmoitettu. Pakkaukset ja hinnat (vmh sis. alv) 15.8.2021: 20 mg: 1 esitäytetty ruisku: 181,70 €. 40 mg: 2 esitäytettyä kynää: 589,66 €. 2 esitäytettyä ruiskua: 648,99 €. Korvattavuus: 20 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) tai peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326). 40 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) tai peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326, 380). Säilytys: Jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Herkkä valolle. Reseptilääke. Lisätiedot: Valmisteyhteenveto.

Enanton Depot Dual

Vaikuttava aine ja sen määrä: Leuproreliiniasetaatti 3,75 mg, 11,25 mg ja 30 mg. Käyttöaiheet: 3,75 mg: Pitkälle edenneen prostatasyövän hoito. Vaikean endometrioosin hoito ja kohdun myoomien pienentäminen (leiomyomata uteri). 11,25 mg ja 30 mg: Pitkälle edenneen prostatasyövän hoito.

Annostus ja antotapa: Prostatasyöpä: Suositeltava annos on 3,75 mg subkutaanisesti joka neljäs (4) viikko tai 11,25 mg subkutaanisesti kolmen (3) kuukauden välein tai 30 mg subkutaanisesti kuuden (6) kuukauden välein. Endometrioosi: Suositeltava annos on 3,75 mg:n kerta-annos subkutaanisesti joka neljäs (4) viikko korkeintaan kuuden (6) kuukauden ajan. Kohdun myoomat: Suositeltava annos on 3,75 mg:n kerta-annos subkutaanisesti joka neljäs (4) viikko korkeintaan kolmen (3) kuukauden ajan. Laskimoon annettu ruiske saattaa aiheuttaa tromboosin. Enanton Depot Dual-valmistetta tulee antaa varoen vanhuksille sekä potilaille, joilla on tai voi kehittyä virtsatieobstruktio, selkäydinvaurioita tai munuaisten vajaatoiminta.

Vasta-aiheet: Tunnettu yliherkkyys valmisteen aineosille tai synteettiselle GnRH:lle tai GnRH-johdannaisille. Epänormaali, diagnosoimaton emättimen verenvuoto. Raskaus (tai raskauden epäily) ja imetys.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Prostatasyöpäpotilaat: Maksan toimintaa on syytä seurata leuproreliiniasetaattihoidon aikana, koska seerumin transaminaasien, AFOS:n, GT:n, LDH:n ja bilirubiinin nousu on mahdollista. Voimakkaana aivolisäkkeen ja sukupuolirauhasten toimintaan vaikuttavana GnRH-johdannaisena leuproreliiniasetatti saattaa hoidon alussa ohimenevästi lisätä seerumin testosteronipitoisuutta, joka heti ensimmäisen injektion annon jälkeen voi pahentaa luukipua ja aiheuttaa potilaan kliinisen tilan tilapäisen huononemisen (ns.”flare-ilmiö). Oireiden tulee yleensä laantua hoidon jatkuessa. Potilaita, joilla on eturauhassyövän tai metastaasin aiheuttama virtsatieobstruktio tai selkäydinvaurio, tulee tarkkailla huolellisesti ensimmäisten hoitoviikkojen aikana, koska oireet saattavat pahentua. Testosteronin ja PSA:n (prostate specific antigen) pitoisuuksia seerumissa voidaan seurata Enanton-hoidon vasteen toteamiseksi. Testosteronitaso nousee ensimmäisen viikon aikana ja laskee sen jälkeen. Kastraatiotaso saavutetaan 2-4 viikon sisällä ja se kestää koko hoitojakson ajan. Kuuden kuukauden hoitojakson loppuvaiheessa olisi hyvä mitata testosteronitaso niiltä potilailta, joita ei ole aikaisemmin hoidettu LHRH-analogeilla. Testosteronitason laskiessa kastraatiotasolle voi kehittyä osteoporoosi ja lisääntynyt riski luunmurtumiin. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Androgeenideprivaatiohoito voi pidentää QT-aikaa, leuproreliiniasetaatin samanaikaista käyttöä lääkkeiden kanssa, jotka pidentävät QT-aikaa tai voivat aiheuttaa kääntyvien kärkien takykardiaa, kuten luokan IA tai luokan III rytmihäiriölääkkeet, metadoni, moksifloksasiini, antipsykootit, pitäisi tarkoin arvioida.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Enanton Depot Dual voi vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, koska leuproreliini-asetaatin on raportoitu aiheuttaneen väsymystä ja huimausta. Tämä on otettava huomioon autolla ajettaessa tai koneita käytettäessä.

Haittavaikutukset: Yleiset (≥1/100,<1/10): Prostatasyöpäpotilaat; “Flare”-ilmiö, mielialan vaihtelut, masennus, kuumat aallot, LDH-pitoisuuksien nousu, hikoilu, libidon alentuminen, impotenssi, kivesatrofia. Antopaikassa todettavat; injektiokohdan reaktio, kuumotus. Enanton Depot Dual 30 mg –valmisteella on raportoitu useammin injektiokohdan reaktioita.

Pakkaukset ja hinnat (vmh sis.alv) 1.9.2021: Enanton Depot Dual 3,75 mg 137,27 €, Enanton Depot Dual 11,25 mg 356,99 € ja Enanton Depot Dual 30 mg 624,75 €. Korvattavuus: Ylempi erityiskorvausryhmä (100 %). Eturauhassyöpä (116). Reseptilääke.

Lisätiedot: Valmisteyhteenveto

Simdax® 2,5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Vaikuttava aine ja sen määrä: Yksi 5 ml:n injektiopullo sisältää 12,5 mg levosimendaania.

Käyttöaiheet: Simdaxia käytetään äkillisesti pahentuneen vaikean kroonisen sydämen vajaatoiminnan lyhytkestoiseen hoitoon silloin, kun tavanomainen hoito ei riitä, tai mikäli inotrooppinen tuki katsotaan tarpeelliseksi.Annostus ja antotapa: Simdax on tarkoitettu vain sairaalakäyttöön. Sitä tulee antaa sairaalaolosuhteissa, joissa on riittävät seurantamahdollisuudet sekä asiantuntemus inotrooppisten lääkkeiden käytöstä. Antotapa: Simdax on laimennettava ennen annostelua. Infuusioliuos on tarkoitettu vain laskimonsisäiseen käyttöön, ja se voidaan antaa perifeerisen tai sentraalisen laskimon kautta. Annostus: Annostus ja hoidon kesto on määritettävä yksilöllisesti potilaan kliinisen tilan ja hoitovasteen mukaan. Hoito aloitetaan 6–12 mikrog/kg aloitusannoksella, joka annetaan 10 minuuttia kestävänä infuusiona. Tämän jälkeen infuusiota jatketaan nopeudella 0,1 mikrog/kg/min. Pienemmän 6 mikrog/kg aloitusannoksen käyttöä suositellaan, mikäli potilas saa infuusion aloitusvaiheessa laskimoon myös vasodilataattoreita, inotrooppisia lääkeaineita tai molempia. Tämän annosalueen yläpäähän asettuvilla aloitusannoksilla saavutetaan voimakkaampi hemodynaaminen vaste, mutta haittavaikutusten esiintyminen voi ohimenevästi lisääntyä. Potilaan hoitovaste arvioidaan aloitusannoksen antamisen yhteydessä tai 30-60 minuutin kuluttua annoksen mukauttamisesta ja aina, kun se katsotaan kliinisesti tarpeelliseksi. Jos vaste arvioidaan liian voimakkaaksi (hypotensio, takykardia), infuusionopeutta voidaan laskea nopeuteen 0,05 mikrog/kg/min tai infuusio keskeytetään. Jos potilas sietää aloitusannostuksen ja jos tarvitaan voimakkaampaa hemodynaamista vaikutusta, infuusionopeutta voidaan nostaa nopeuteen 0,2 mikrog/kg/min. Suositeltava infuusion kesto on 24 tuntia potilaille, joilla on äkillisesti pahentunut vaikea krooninen sydämen vajaatoiminta. Toleranssin kehittymistä tai rebound-ilmiötä Simdax-infuusion lopettamisen jälkeen ei ole havaittu. Hemodynaamiset vaikutukset kestävät vähintään 24 tuntia ja jopa 9 vuorokautta 24 tuntia kestäneen infuusion lopettamisen jälkeen. Simdaxin toistuvasta annostelusta on vain vähän kokemusta. Kokemus vasoaktiivisten aineiden, mm. inotrooppisten lääkkeiden (paitsi digoksiinin) samanaikaisesta annostelusta on vähäistä. REVIVE-tutkimusohjelmassa käytettiin pienempää aloitusannosta (6 mikrog/kg), mikäli potilas sai lähtötilanteessa myös vasoaktiivisia aineita. Hoidon seuranta: EKG:tä, verenpainetta, syketaajuutta ja diureesia on seurattava nykykäytäntöjen mukaisesti hoidon aikana. Infuusion lopettamisen jälkeen suositellaan näiden parametrien seurantaa ainakin 3 vuorokauden ajan tai kunnes potilaan kliininen tila on vakaa. Potilaita, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta tai lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta, tulisi seurata ainakin 5 vuorokauden ajan. Lapset: Simdaxia ei pidä antaa lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille. Vasta-aiheet: Yliherkkyys levosimendaanille tai apuaineille. Vaikea hypotensio ja takykardia. Vasemman kammion täyttymisen tai ulosvirtauksen merkittävä ahtauma. Vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma <30 ml/min) ja vaikea maksan vajaatoiminta. Aiemmin sairastettu kääntyvien kärkien (torsades de pointes) takykardia. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Levosimendaanin ensimmäisiä hemodynaamisia vaikutuksia voi olla systolisen ja diastolisen verenpaineen lasku, joten tätä valmistetta tulee antaa varoen potilaille, joilla on lähtötilanteessa matala systolinen tai diastolinen verenpaine tai hypotension kehittymisriski. Näille potilaille suositellaan varovaisempaa annostelua. Lääkärin on räätälöitävä annos ja hoidon kesto potilaan tilaan ja hoitovasteeseen sopiviksi. Vaikea hypovolemia on korjattava ennen levosimendaani-infuusion antamista. Jos verenpaineessa tai syketaajuudessa havaitaan liian suuria muutoksia, on infuusionopeutta laskettava tai infuusio lopetettava. Kaikkien hemodynaamisten vaikutusten kestoa ei ole määritetty, mutta hemodynaamiset vaikutukset kestävät kuitenkin yleensä 7-10 vuorokautta. Osittain tämä johtuu aktiivisista metaboliiteistä, joiden huippupitoisuus plasmassa saavutetaan n. 48 tuntia infuusion lopettamisen jälkeen. Yhteisvaikutukset: Levosimendaanin käytössä tulee noudattaa varovaisuutta, mikäli potilas saa samanaikaisesti laskimoon muita vasoaktiivisia lääkeaineita, sillä hypotension riski saattaa suurentua. Digoksiinia ja Simdaxia saaneilla potilailla ei ole havaittu farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia populaatioanalyyseissä. Beetasalpaajia käyttäville potilaille Simdaxia voidaan antaa ilman että sen teho heikkenee. Isosorbidimononitraatin ja Simdaxin samanaikainen anto terveille tutkimushenkilöille on merkittävästi lisännyt ortostaattista hypotensiota. Haittavaikutukset: Äkillisesti pahentunutta sydämen vajaatoimintaa koskeneissa lumekontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa (REVIVE-tutkimusohjelma) haittavaikutuksia esiintyi 53 %:lla potilaista. Yleisimpiä haittavaikutuksia olivat hypotensio, kammiotakykardia ja päänsärky. Äkillisesti pahentunutta sydämen vajaatoimintaa koskeneessa tutkimuksessa, jossa vertailuvalmisteena käytettiin dobutamiinia (SURVIVE), haittavaikutuksia esiintyi 18 %:lla potilaista. Yleisimpiä haittavaikutuksia olivat kammiotakykardia, eteisvärinä, hypotensio, kammiolisälyönnit, takykardia ja päänsärky. Yliannostus: Simdaxin yliannostus voi aiheuttaa hypotensiota ja takykardiaa. Hypotensiota on onnistuneesti hoidettu vasopressoreilla (esim. dopamiinilla, jos potilaalla on ollut krooninen sydämen vajaatoiminta, ja adrenaliinilla sydänkirurgian jälkeen). Sydämen täyttöpaineiden liiallinen aleneminen voi heikentää Simdaxin tehoa ja on hoidettavissa parenteraalisella nesteytyksellä. Säilytys: Säilytä 2-8 ºC (jääkaapissa). Ei saa jäätyä. Valmisteen väri voi muuttua oranssiksi säilytyksen aikana, mutta sen teho ei heikkene. Pakkaus ja hinta (vmh sis. alv) 1.9.2021: Simdax 2,5 mg/ml (4x5ml) 3 538,43 euroa. Reseptilääke.

Lisätiedot: Valmisteyhteenveto

Xeomin 50, 100 ja 200 yksikköä injektiokuiva-aine, liuosta varten

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Yksi injektiopullo sisältää 50, 100 tai 200 yksikköä Clostridium botulinum A-tyypin neurotoksiinia (150kD), joka ei sisällä kompleksoivia proteiineja*. * Clostridium botulinum A-tyypin neurotoksiinia, puhdistettu Clostridium Botulinum -viljelmästä (Hallin kanta). Käyttöaiheet: Xeomin on tarkoitettu blefarospasmin, hemifasiaalispasmin, servikaalisen dystonian eli spastisen tortikolliksen, yläraajan jäykkyyden ja neurologisista sairauksista johtuvan kroonisen sialorrean oireenmukaiseen hoitoon aikuisilla. Annostus ja antotapa: Koska biologisen aktiivisuuden määrityksissä on yksikköeroja, Xeominin yksiköihin perustuvat suositusannokset eivät ole keskenään vaihdettavissa muiden A-tyypin botuliinitoksiinia sisältävien valmisteiden annosten kanssa. Xeominia saavat antaa vain asianmukaisen pätevyyden saaneet lääkärit, joilla on kokemusta tällaisesta hoidosta ja vaadittavien välineiden käytöstä. Lääkäri päättää kunkin potilaan osalta sopivasta annoksesta, antotiheydestä ja injektiokohtien määrän. Annoksen suuruus pitää määrittää titraamalla. Annostus käyttöaiheittain ks. valmisteyhteenveto. Antotapa: Lääkevalmisteen saattaminen käyttökuntoon ks. valmisteyhteenveto. Käyttökuntoon saattamisen jälkeen Xeomin pitää käyttää yhdellä antokerralla ja vain yhdelle potilaalle. Xeomin-liuos on tarkoitettu annettavaksi lihakseen ja rauhaseen (sylkirauhaseen).

Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Lihastoimintaan vaikuttava yleistynyt sairaus. Infektio tai tulehdus suunnitellussa injektiokohdassa. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Xeomin-valmisteen antamista verisuoneen on varottava tarkoin. Blefarospasmin ja hemifasiaalispasmin hoidossa injektion antamista yläluomen kohottajalihaksen lähelle tulee välttää ptoosin välttämiseksi.  Kun Xeomin-valmistetta käytetään spastisen tortikolliksen tai käsivarsien jäykkyyden hoitoon, valmisteen injisoinnissa herkille alueille, kuten kaulavaltimon, keuhkon kärkien ja ruokatorven läheisyyteen, on oltava varovainen. Lääkityksen aiheuttaman sialorrean yhteydessä harkitaan ensimmäiseksi sialorreaa aiheuttavan lääkityksen vaihtamista, annoksen pienentämistä tai jopa lääkityksen lopettamista ennen Xeomin-valmisteen käyttöä. Xeominin käytössä pitää olla varovainen, jos esiintyy millaisia verenvuotohäiriöitä tahansa ja potilailla, jotka saavat antikoagulanttihoitoa tai muita aineita, joilla saattaa olla antikoagulanttivaikutus. Muut varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ks. valmisteyhteenveto. Yhteisvaikutukset: Aminoglykosidiantibiootit tai muut lääkevalmisteet, jotka vaikuttavat neurotransmissioon hermolihasliitoksessa, esim. tubokurariinin kaltaiset lihasrelaksantit, voivat teoriassa voimistaa A-tyypin botuliinitoksiinin vaikutuksia. Xeomin-valmisteen käyttö sialorrean hoitoon pään ja kaulan sädehoidon ja/tai antikolinergisilla aineilla toteutettavan hoidon aikana ei ole suositeltavaa. 4-aminokinoliinit voivat heikentää Xeominin tehoa. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Vaikutuksista hedelmällisyyteen ei ole kliinistä tietoa. Xeominia ei pitäisi käyttää raskauden aikana. Xeominia ei saa käyttää imetyksen aikana. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Xeomin-valmisteella on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Haittavaikutukset: Injektion yhteydessä voi esiintyä paikallista kipua, tulehdusta, tuntoharhoja, hypestesiaa, aristusta, turvotusta, edeemaa, punoitusta, kutinaa, paikallisia infektioita, verenpurkaumia, verenvuotoa ja/tai mustelmia. Hyvin yleiset: Blefarospasmi: silmäluomien ptoosi; Spastinen tortikollis: nielemisvaikeudet. Muut haittavaikutukset ks. valmisteyhteenveto. Pakkaukset ja hinnat (vmh sis. alv) 1.9.2021: 50 U inj.kuiva-aine 144,84 €, 100 U inj. kuiva-aine 249,28 €, 200 U inj.kuiva-aine 434,95 €. Korvattavuus: Peruskorvattava blefarospasmin, servikaalisen dystonian ja yläraajan jäykkyyden hoidossa. Reseptilääke. Lisätiedot: Valmisteyhteenveto.