Johdon lausunto

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen lausunto vastuuraporttiimme vuodelta 2017

Orion on suomalainen lääkkeitä ja diagnostisia tuotteita kehittävä yhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Toimintamme lähtökohta ja perusedellytys on liiketoiminnan vastuullisuus, jonka varaan yrityksen menestys rakentuu. Yritysvastuun ja kestävän kehityksen hallinta ja edistäminen sekä niistä raportointi kuuluvat erottamattomasti yhtiön jatkuvaan kehittämiseen.

Lääkeyhtiönä autamme potilaita hoitamaan sairauksiaan ja parantamaan hyvinvointiaan tehokkaasti ja turvallisesti. Potilasturvallisuus on Orionin yritysvastuun ja kaiken toiminnan keskipiste. Valvomme tuotteiden turvallisuutta, noudatamme liiketoiminnassa eettisiä periaatteita ja takaamme kaikkien toimintatapojemme läpinäkyvyyden. Pyrkimyksenämme on parantaa toimintaamme jatkuvasti kestävän kehityksen alueella. Vuonna 2017 keskityimme erityisesti esimerkiksi jätevesien käsittelyn jatkuvaan parantamiseen sekä työterveyden ja -turvallisuuden kehittämiseen Orionin toiminnoissa.

Vuonna 2017 saavutimme merkittäviä edistysaskeleita jätevesiemme hallinnassa ja lääkejäämäpäästöjen vähentämisessä. Olimme asettaneet itsellemme kunnianhimoisia tavoitteita muutamaa vuotta aiemmin, ja viime vuonna viimeistelimme projektin vesistöjen ympäristörasituksen vähentämiseksi entisestään. Lakisääteiset vaatimukset täytimme luonnollisesti jo sitä ennen. Olemme parantaneet jätevesien hallintaa, ja tuotantolaitoksissamme toimivat nyt uudet esihuuhtelun suorittavat vedenkeruujärjestelmät. Suurin osa vaikuttavia lääkeaineita sisältävistä jätevesistä kerätään ja ohjataan poltettavaksi jolloin jäämät tuhoutuvat 100 %:sti.

Myös toimemme vahinkojen ja tapaturmien estämiseksi Orionin laitoksissa alkavat tuottaa positiivisia tuloksia. Päämäärämme on oltava, ettei tapaturmia tapahdu. Luotamme siihen, että tavoitteisiin sitoutuminen ja niiden eteen työskentely tuottavat hedelmiä pitkällä aikavälillä. Vuoden aikana luotiin koko konsernin kattava työturvallisuusverkosto, ja olemme työskennelleet useiden ohjelmien parissa parantaaksemme etenkin konsernin turvallisuuskulttuuria. Ei riitä, että kukin suojelee vain itseään: rohkaisemme kaikkia vaatimaan samaa myös työtovereiltaan. Haluamme vahvistaa kulttuuria, jossa Orionin työntekijöitä kannustetaan puuttumaan asiaan vaarallisia työskentelytapoja huomatessaan ja jossa sitä pidetään kaikkien velvollisuutena. Asiaan puuttuminen on välittämistä, ja turvallisuuskulttuuria muuttamalla uskomme pääsevämme tilanteeseen, jossa tapaturmia ei enää satu.

Lakien ja sidosryhmien asettamien vaatimusten määrä kasvaa jatkuvasti kuten myös niiden asioiden määrä, joista meidän odotetaan raportoivan. Pyrimme jatkuvasti parantamaan raportointiamme ja läpinäkyvyyttämme. Uskomme, että suorituskykymme mittaaminen on olennainen osa suorituskykymme hallintaa ja tehostamista kestävän kehityksen alalla. Joissakin tilanteissa meidän on punnittava eri aspekteja ja tehtävä valintoja raportointikanavaa päättäessämme. Tämän tarkoituksena on säästää aikaa ja resursseja jatkuvaa kehitystä varten.

Orion on EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) jäsen. Näin ollen Orion on sitoutunut julkaisemaan tietoja yhteistyöstään terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja asiantuntija-avun perusteella näille ammattilaisille maksetuista korvauksista. Lisäksi julkaisemme vuosittain yhteenvetoraportin yhteistyöstämme potilasjärjestöjen kanssa. Haluamme vahvistaa luottamusta ja toimia läpinäkyvästi.

Orionilla tehtävän työn ja koko yrityskulttuurin peruskäsitteitä ovat kestävä kehitys ja pyrkimys päästä asetettuihin tavoitteisiin toimintaa jatkuvasti parantamalla. Meille vastuullisuus on yhteisiin arvoihimme erottamattomasti kuuluva periaate. Se tarkoittaa huolenpitoa, joka heijastuu kaikkeen, mitä teemme.

 

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja