Yritysvastuuraportti 2017

Orion-konsernin yritysvastuuraportti vuodelta 2017 on julkaistu 4.5.2018.

Orion-konserni on julkaissut vuosittain yritysvastuuraportin vuodesta 2009 alkaen.

Vuoden 2017 vastuullisuusraporttiin voi tutustua täältä.

 

Raportointimme kattaa konsernin kaikki liiketoiminnat. Ympäristötiedot kattavat vain Suomessa sijaitsevat toimipaikkamme.

Vastuuraportin alussa olevaan Yhtiön profilointiin sisältyy toimitusjohtaja Timo Lappalaisen arvio ajankohtaisista vastuullisuuden asioista.

Kunkin aihealueen tarkastelun alussa on johtamistavan kuvaus, jossa selostamme keskeisiä käytäntöjämme. Raporttiin sisältyviin johtamistapojen kuvauksiin voi tutustua myös täältä.

Indikaattoreissa tarkastelemme kehittymistämme tarkasteluvuoden ja kahden edeltäneen vuoden osalta.

Raportin lopun Taulukko-osaan olemme koonneet yhteenvedon indikaattoreissa raportoiduista luvuista.

Mitä Yritysvastuuraporttimme 2017 kertoo? 

Kestävä kehitys tarkoittaa Orionille sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristötekijöiden tasapainoista huomiointia, ja se on erottamaton osa yhteisiä arvojamme. Raportissa kerromme olennaisista vastuullisuuden aiheista. Lääkeyhtiölle on tärkeää hallita, ja pyrkiä jatkuvasti parantamaan, vastuullisuutta varmistaen myös potilasturvallisuuden ja laadun koko tuotteen elinkaaren ajan tutkimus- ja kehitysvaiheesta valmistukseen, kliiniseen käyttöön ja käyttöiän lopun saavuttaneen lääkevalmisteen hävitykseen asti.

Vuoden 2017 raportissamme, omien toimintojemme lisäksi, kerromme toimialalle ja yhteiskunnallisesti tärkeistä vastuullisuusasioista. Kerromme toimistamme mikrobilääkeresistenssiä vastaan. Kerromme myös miten vastuullisuus on osana lääkevalmisteen elinkaaren jokaista vaihetta.

Tärkein vastuumme on vastuu tuotteesta ja sen turvallisuudesta käyttäjälleen

Potilasturvallisuus on Orionin yritysvastuun ja kaiken toiminnan keskipiste. Tämän vastuun kantamisessa on paljon huolehdittavaa ja varmistettavaa: toimitusketjun tulee täyttää Good Practices (GxP) -määräykset tinkimättömästi päästä päähän, siihen osalliset tavaran ja palvelujen toimittajat mukaan lukien. Lääkkeen on oltava sille vahvistettujen spesifikaatioiden mukainen. Virheet eivät saa edetä tuotteittemme mukana markkinoille asti.


Tuotevastuun osio löytyy raportin sivuilta 12-22.

Tunnistamme ympäristövaikutuksemme ja mittaaminen on olennainen osa hallintaa ja tehostamista

Pyrimme toimintamme ja tuotantolaitostemme ympäristövaikutusten mahdollisimman hyvään hallintaan soveltamalla EHS-asioiden hallintajärjestelmässämme määritettyjä johtamisperiaatteita ja käytäntöjä. EHS-järjestelmämme aihealueisiin sisältyvät ympäristöasiat, energiatehokkuus, työterveys sekä työ- ja prosessiturvallisuus. Kantavana periaatteena on parantaa toimintaamme jatkuvasti.

Vuonna 2017, edistyimme erityisesti energian ja jätevesien käsittelyyn liittyen. Olemme sitoutuneet energiansäästötavoitteisiimme vuodelle 2025: 7,5 % vuoden 2016 energiankulutuksesta. Tämä tarkoittaa, että säästämme hieman yli 12 GWh. 31 % siitä saavutettiin vuonna 2017. Energia osiossa kerromme erityisesti Espoon toimintojen energiansäästöhankkeista (3 725 MWh energian säästöt) sivulla 35.

Vuonna 2017 saavutimme merkittäviä edistysaskeleita myös jätevesiemme hallinnassa ja lääkejäämäpäästöjen vähentämisessä. Olimme asettaneet itsellemme kunnianhimoisia tavoitteita muutamaa vuotta aiemmin, ja viime vuonna viimeistelimme projektin vesistöjen ympäristörasituksen vähentämiseksi entisestään. Lakisääteiset vaatimukset täytimme luonnollisesti jo sitä ennen. Olemme parantaneet jätevesien hallintaa, ja tuotantolaitoksissamme toimivat nyt uudet esihuuhtelun suorittavat vedenkeruujärjestelmät. Suurin osa vaikuttavia lääkeaineita sisältävistä jätevesistä kerätään ja ohjataan poltettavaksi jolloin jäämät tuhoutuvat 100 %:sti. Menestyksekkäästä jätevesiprojektista kerrotaan vastuuraporttimme sivulla 39.


Ympäristövastuun osio löytyy raportin sivuilta 23–40.

Vastuussa henkilöstöstä ja työyhteisöstä painottuu huolehtiminen hyvinvoinnista

Vastuuraportin tässä jaksossa kuvaamme, millainen työyhteisö konsernimme on ja millaisin periaattein ja käytännöin toimimme tunnuslauseemme mukaisesti ”hyvinvoinnin rakentajina". Onnistumme yhdessä, kun teemme arvokasta ja asiakkaillemme merkityksellistä työtä, olemme vastuullinen työnantaja ja erinomainen ja houkutteleva työpaikka sekä huolehdimme työhyvinvointimme ja osaamisemme jatkuvasta kehittämisestä.

Vuonna 2017 keskityimme erityisesti sekä työterveyden ja -turvallisuuden kehittämiseen Orionin toiminnoissa. Toimemme vahinkojen ja tapaturmien estämiseksi Orionin laitoksissa alkavat tuottaa positiivisia tuloksia. Vuoden aikana luotiin koko konsernin kattava työturvallisuusverkosto, ja olemme työskennelleet useiden ohjelmien parissa parantaaksemme etenkin konsernin turvallisuuskulttuuria. Ei riitä, että kukin suojelee vain itseään: rohkaisemme kaikkia vaatimaan samaa myös työtovereiltaan. Haluamme vahvistaa kulttuuria, jossa Orionin työntekijöitä kannustetaan puuttumaan asiaan vaarallisia työskentelytapoja huomatessaan ja jossa sitä pidetään kaikkien velvollisuutena. Asiaan puuttuminen on välittämistä, ja turvallisuuskulttuuria muuttamalla uskomme pääsevämme tilanteeseen, jossa tapaturmia ei enää satu.

Tehtyihin ja suunniteltuihin toimenpiteisiin työturvallisuuden parantamiseksi voi tutustua raportin sivuilta 46-47. Indikaattoreista ja tuloksista voi lukea sivuilta 51-52.

Konsernimme henkilöstörakenne on esitetty raportin sivuilla 53-54. Henkilöstömme rakennetta koskevat tiedot löytyvät raportin Taulukko-osasta.

Henkilöstövastuun osio löytyy raportin sivuilta 41–54.