Ympäristövastuu

Pyrimme toimintamme ja tuotantolaitostemme ympäristöä kuormittavien vaikutusten mahdollisimman hyvään hallintaan soveltamalla EHS-asioiden hallintajärjestelmässämme määritettyjä johtamisperiaatteita ja käytäntöjä. EHS-järjestelmämme aihealueisiin sisältyvät ympäristöasiat, energiatehokkuus, työterveys sekä työ- ja prosessiturvallisuus. Kantavana periaatteena on osoittaa jatkuvaa parantamista seikoissa, joissa olemme todenneet parannettavaa.

Ympäristövastuu

Vastuuraportissa 2016 sivut 19–37

Avainsana ympäristövaikutusten vähentämisessäkin on tehokkuus. Se on aikaansaamista kerralla oikein ja valmiiksi, tuhlaamatta aineita, energiaa, vettä, tykötarpeita, ihmistyöpanosta, aikaa ja rahaa.

Strategiamme toteutumista mittaaviin KPI-mittareihin sisältyy kaksi kestävän ympäristökehityksen mittaria. Toinen niistä mittaa energiatehokkuutemme kehittymistä, toinen vaarallisen jätteen osuutta kokonaisjätteestämme. Tavoitteenam­me on vähentää varsinkin vaarallisen jätteen määrää mutta myös kokonaisjätettä. Olemme pureutuneet myös toimiin, joilla estämme lääkeaineita joutumasta jätevesiemme mukana toimipaikkojemme viemäriverkostoihin.

 

Materiaalien käyttö -indikaattorissa raportoimme tuotteiden valmistukseen ja pakkaamiseen käyttämiemme materiaalien määrät tonneiksi muunnettuina. Vuonna 2016 käytimme materiaaleja yhteensä jotakuinkin saman amäärän kuin vuonna 2015, noin 13 300 tonnia, josta välittömät valmistusaineet olivat noin 9 300 (9 500) tonnia ja välilliset eli pakkausmateriaalit noin 4 000 (3 800) tonnia. Suurin yksittäinen valmistusmateriaalilajimme ovat tuotannon liuottimet, noin 5 450 (5 800) tonnia, josta 95 % on lääkeaineita valmistavan Fermionin käyttöä. Lääketehtaat puolestaan käyttävät lähes kaikki kuluttamamme pakkausmateriaalit. Vuotuiseen materiaalikäyttöön vaikuttaa tuotantomäärien lisäksi se, mitä tuotteita vuoden varren valmistusohjelmiin sisältyy.  

Ympäristöindikaattoreilla on loogisia yhteyksiä toisiinsa. Toiminnan aste vaikuttaa materiaalien, energian, veden käyttöön ja niistä aiheutuvaan ympäristökuormitukseen. Yhteys ei kuitenkaan aina ole suoraviivainen.

Toiminnastamme syntyy melkoiset määrät jätettä. Materiaalikäyttöön suhteutettuna tuotamme sitä paljon, mutta otettakoon huomioon, että jätteeseemme sisältyy valtava määrä myös saapuvan tavaran mukana tulevaa pakkausmateriaalia, jonka määrät eivät sisälly materiaalikäytöstä raportoimiimme lukuihin.

Konsernimme Suomessa toimivat yksiköt tuottivat jätettä yhteensä noin 11 400 tonnia (noin 11 200 tonnia vuonna 2015), jossa oli kasvua lähes 12 %.  Muutos tavoitteemme vastaiseen suuntaan johtui Fermionissa syntyneen vaarallisen jätteen kasvusta. Tämä puolestaan johtui siitä, että mukaan tuli uusi jae, lääkeainepitoinen vesi, jota Fermionin Hangon tehdas jo keräsi prosessiensa pesuista erilliseen säiliöön. Prosessien ja valmistusastioiden ja -linjojen pesuvesien keräysjärjestelmät rakennetaan vuoden 2017 aikana myös Oulun, Espoon ja Turun tehtaillemme. Lääkeainepitoisten pesuvesien talteenottomenettely ja käsittely kasvattaa vaarallisen jätteemme määrää, mutta parantaa huomattavasti kunnallisiin vedenpuhdistuslaitoksiin menevien jätevesiemme laatua. 

Fermionin osuus kaikesta jätteestämme oli noin 75 % ja sen jätemäärä kasvoi 17 %. Lähes kaikki Fermionin jäte luokitellaan vaaralliseksi. Lääkevalmisteliiketoiminnan eli Orion Oyj:n osuus oli noin 26 % ja sen tuottama jätemäärä oli lähes sama kuin edellisvuonna. Vaarallisen jätteen määrä kuitenkin väheni noin kolmanneksella edellisvuodesta. Orion Diagnostican osuus kokonaisjätteestämme oli vain noin 1,5 %. 

 

 

 

 

 

 

Kaatopaikalle toimitimme jätettä  enää vain noin 4 tonnia. Tämä koostui lähinnä asbestipitoisesta purkujätteestä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiankulutuksemme vuonna 2016 oli noin 161  (152) GWh ja se kasvoi noin 6 %. Käytämme energiaa sähkön, kaukolämmön ja höyryn muodoissa. Kasvu johtui lähinnä kaukolämmöstä, jonka kulutus kasvoi yli 15 %. Myös höyryn käyttö kasvoi hieman. Sähköä käytimme kokonaisuutena saman verran kuin edellisvuonna. 

Orion Oyj:ssä  energiankulutus kasvoi lähes 8 %, johon eniten vaikutti kaukolämmön noin 20 % kasvanut kulutus.

Fermionin energiankulutus kasvoi noin 5 %, johon suurin vaikutus oli Hangon tehtaan sähkönkulutuksen kasvulla. Höyryn kulutus on vähentynyt Fermionissa muutamassa vuodessa huomattavan paljon ja väheni molemmissa tehtaissa edelleen.

 

 

 

 

Konsernimme on mukana Energiatehokkuussopimuksessa, jonka avulla Suomi pyrkii täyttämään EU-direktiiviin perustuvat velvoitteensa. Vuonna 2017 alkaneen uuden sopimuskauden periaatteet ovat aiemman kaltaiset, ja siinä tavoiteltava säästövaikutus vuoteen 2025 mennessä on 7,5 % vuoden 2016 energiankulutuksesta. Orionille tämä tarkoitttaa noin 12 GWh:n suuruista säästötavoitetta.

Energiatehokuuden kehittämiseen sovellamme ETJ+ -viitekehykseeen perustuvaa energianhallinta­järjestelmää, joka perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen ja joka on hyvin lähellä ISO 50001 -standardin mukaista toimintatapaa.  Etsimme aktiivisesti energiansäästökohteita. Vuonna 2016 toteuttamiemme toimien energiaa säästävä vaikutus on noin 2 GWh. Hankkeet painottuivat Turun lääketehtaallemme, missä valmistui investointi pohjaveden hyödyntämiseksi laitosten jäähdytyksessä ja lämmityksessä sekä toimistorakennuksen peruskorjaus. Espoon tehtailla valmisteltiin vuonna 2017 aloitettavia energiahankkeita.

Hangossa puolestaan on rakenteilla täysin uusi lääkeainetehdas, johon sovelletaan kauttaaltaan parasta saatavilla olevaa tekniikkaa. Energiankäytön optimointi on keskeisenä huomion kohteena tässä mittavassa hankkeessa.     

 

 

Energiankäytöstä aiheutuneet CO2-päästömme kasvoivat vuodesta 2015 noin 7 %, kun energian­­kulutuksemme kasvoi noin 6 %. Päästöt lasketaan energiatoimittajien ilmoittamien päästökertoimien perusteella eri energialajeille. CO2-päästöissä on suuria eroja energiatoimittajiemme ja niiden laitosten välillä. Vastuuraportin taulukossa erittelemme päästöt energiatoimittajittain.

 

 

Muut ilmaan joutuvat päästöt ovat meillä hyvin hallinnassa. Estämme nykyisin tehokkasti tuotantotoiminnoissamme käyttämistämme liuottimista haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC)  pääsyn ilmaan käyttämällä niiden talteenottoon polttotekniikkaa ja kaasunpesureita. Fermionin Oulun tehtaalla kesällä 2016 käyttöön otettu VOC-laitos lauhduttaa höyrystyneet liuottimet takaisin nesteeksi nestemäisen typen avulla.

Typen oksidit ovat lähtöisin Espoon höyrykattilasta, joka käyttää polttoaineena maakaasua.

Tuotantotoimintamme CO2-päästöt tulevat Espoon lääketehtaan liuotinhöyryjä polttavasta VOC-laitoksesta. 

 

Veden käyttömme ja jätevesiemme määrät ovat lähellä toisiaan, noin 275 000 m3 (280 000 m3 vuonna 2015). Tiukat puhtausvaatimukset ovat ominaisia kaikille toiminnoillemme. Linjojen ja laitteiden on oltava täysin puhtaat aloittaessamme uuden tuotteen valmistuksen. Siksi käytämme paljon vettä prosessiemme, linjojemme ja astioidemme pesemiseen. Veden kulutuksessa on suuria eroja toimipaikkojemme kesken.

Seuraamme jätevesiemme laatua ympäristöluvissamme vaadituilla tavoilla. Jätevesiemme kiintoainepitoisuus on vähäinen, mutta biologisen ja kemiallisen hapenkulutuksen (BOD ja COD) arvot ovat yhdyskuntajätevesien sisältämiä keskimääräisiä arvoja korkeammat.  Olemme etsineet pitkään ratkaisua, jolla voimme estää etenkin lääkeaineiden joutumisen jätevesiemme mukana kunnallisten jätevesilaitoksien puhdistusprosesseihin. Kuten edellä on jätteitä koskevan selosteen yhteydessä kerrottu, olemme rakentamassa vuosien 2016 ja 2017 aikana tehtaillemme keräysjärjestelmiä, joilla otamme talteen prosessien pesuvedet erillisiin säiliöihin. Tämä aines on vaarallista jätettä, jonka yhteistyökumppanimme Ekokem käsittelee polttamalla.  

 

Ympäristönsuojelun kustannukset ja investoinnit olivat yhteensä noin 6,7 (5,4) miljoonaa euroa.  Investoinnit olivat noin 1,7 (1,0) miljoonaa euroa. Menot olivat lähes 5 miljoonaa euroa, ne kasvoivat edellisvuodesta puolisen miljoonaa euroa, ja suurin menoerä oli edellisten vuosien tapaan jäte, noin 3,9 (3,9) miljoonaa euroa. Fermionissa jätelaskun loppusummaa kasvatti talteen otettu lääkeainepitoinen vesi. Orion Oyj:ssä jätelasku pieneni vaarallisen jätteen määrän vähennyttyä yli kolmanneksella edellisvuodesta.

Ympäristömenoistamme huomattava osuus aiheutuu myös jätevesien käsittelystä. Vuonna 2016 maksoimme toimipaikkakuntiemme jätevesilaitoksille yhteensä noin 0,7 miljoonan euron suuruisen laskun.