Hankintalähteitä koskevat vaatimuksemme

Orion on vastuussa tuotteittensa laadusta ja turvallisuudesta. Tinkimätön toiminta lääketeollisuudelle määritettyjen hyvien käytäntöjen (Good Practices, GxP) sekä ympäristöä, työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisesti on asia numero yksi. Sitä vaadimme myös jokaiselta kumppanilta, joka osallistuu tuotteittemme arvoketjuun. 

Millaista vastuullisuutta Orion odottaa tavarantoimittajiltaan?  

Yritysvastuuta koskevassa Orion ja yritysvastuu -sitoumuksessamme korostamme nojaavamme niihin periaatteisiin ja käytäntöihin, jotka edistävät kestävää kehitystä ja ihmiskunnan hyvinvointia. Painotamme myös jatkuvan parantamisen tavoitettamme sekä pyrkimystämme toimialamme parhaimmistoon suhteessamme ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon. Sitoutumalla itse vastuulliseen toimintaan voimme odottaa samaa myös liiketoimintakumppaneiltamme.

Mitä kumppaneihimme kohdistuvat odotuksemme tarkoittavat?

Lääkkeiden toimittajana Orion on ensisijaisesti vastuussa tuotteittensa ja niihin liittyvien palvelujensa tinkimättömästä laadusta ja turvallisuudesta. Toimintaverkostot ovat lääketeollisuudessa kansainvälisiä ja monivaiheisia. Kumppaneiden toiminnan perustana ovat viranomaisten lääketeollisuudelle määrittämät hyvät käytännöt (Good Practices, GxP*) sekä ympäristön kuormitusta vähentävät ja työterveyttä ja -turvallisuutta edistävät toimintatavat. Lisäksi meille on tärkeää, että toimittajillamme on korkean tason käytännöt myös sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja että he osoittavat jatkuvaa pyrkimystä parempaan suoritukseen yritysvastuuseen yleisesti kuuluvissa seikoissa.
Valitessamme aineiden, materiaalien, puolivalmisteiden toimittajaa, kokonaisten tuotteiden sopimusvalmistajaa – toimittajaa mille tahansa sellaiselle tuotteelle tai palvelulle, joka suoraan tai välillisesti vaikuttaa lopputuotteittemme laatuun – arvioimme toimittajaehdokkaiden hyväksyttävyyttä tietyin avainkriteerein. Yhteistyön perustana on, että valittu kumppani vahvistaa toimivansa määräysten mukaisesti ja sitoutuu edellyttämiimme periaatteisiin osoittaen näin ymmärtävänsä Orionin vaatimusten tarkoituksen.
Valvomme toimittajiemme määräysten- ja vaatimustenmukaisuutta säännöllisin tai satunnaisin arviointikyselyin sekä tekemällä heidän toimitiloihinsa ja toimintaansa kohdistuvia tarkastuksia.

*) Good Practices -käytäntöjä on määritelty lääkeyhtiöiden valmistus-, laboratorio- ja tutkimustoiminnoille. Niistä käytetään yleisnimitystä GxP, jossa x-kirjain tarkoittaa joko M= Manufacturing, L=Laboratory tai C=Clinical -käytäntöjä tai niitä kaikkia.

 

Hankintalähteitä koskevia vastuullisuustavoitteitamme:

Viranomaismääräysten mukaista toimintaa koskevat tavoitteet

 • Toiminta on hyvien valmistustapojen mukaista eli täyttää GMP-vaatimukset (Good Manufacturing Practice) GxP-kriittisten hankintojen osalta
 • Toiminta täyttää muutkin viranomaismääräykset ja -vaatimukset sekä noudattaa sijaintimaassa voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä
 • Toiminta on kaikkien voimassa olevien lakien ja säädösten mukaista, mukaan lukien liiketoimintaa koskevat käytännöt
 • Toimittaja noudattaa lahjonnan kieltoa koskevaa kansallista lainsäädäntöä, esim.
  • Yhdysvallat  (the Foreign Corrupt Practices Act of 1977)
  • Iso-Britannia  (Bribery Act 2010)
  • toimintojen sijaintimaiden mahdollinen maakohtainen lainsäädäntö.
  • Toimittajalla ovat voimassa kaikki vaaditut viranomaisluvat ja -lisenssit ja toiminta täyttää niiden vaatimukset

Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat tavoitteet

 • Toimittajalla on asianmukainen riskienhallintajärjestelmä sekä tehokkaat koulutuskäytännöt, joilla se varmistaa, että henkilöstö on tietoinen riskeistä ja kykenee valvomaan niitä ja estämään niitä toteutumasta
 • Toimittajan toiminta on sen laitoksia, materiaaleja ja jakelua koskevien oleellisten EHS-lupien ja -hyväksyntöjen mukaista
 • Toimittaja luovuttaa Orionille oleelliset, ajan tasalla olevat turvallisuustiedot toimitussopimuksen kohteena olevista tuotteista

Ympäristövaikutusten hallintaa koskevat tavoitteet

 • Päästöt ilmaan ja jätevesiin toimittajan laitoksista ovat lakisääteisten määräysten ja voimassa olevien ympäristölupien sallimien rajojen sisällä
 • Vaarallisen jätteen tuotanto ja käsittelytavat ovat kansallisen lainsäädännön ja määräysten mukaiset 
 • Toimittajalla on käytännöt, joilla se valvoo ja vähentää luonnonvarojen ja muiden resurssien käyttöä
 • Toimittaja arvioi uusia tuotteita ja palveluja kehittäessään niiden elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset
 • Toimittajalla on asianmukaiset periaatteet ja menetelmät geneettisesti muunneltujen organismien (GMO) riskien hallintaan, jos se käsittelee tai tuottaa sellaisia aineita
 • Toimittaja informoi Orionia toiminnastaan ympäristöön kohdistuneista vahingoista ilman aiheetonta viivytystä. 

Ihmisoikeuksia, työllistämistä ja työehtoja koskevat tavoitteet

 • Toimittaja tunnustaa YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen periaatteet ja noudattaa niitä
 • Toimittajalla ei ole rotuun, sukupuoleen, uskontoon, etniseen taustaan, sukupuoliseen suuntautumiseen tai muunlaisen syrjintään perustuvia rajoituksia rekrytoinnissaan ja työsuhteissaan
 • Toimittaja puoltaa kollektiivisia työehtosopimuksia, myös niissä sijaintimaissaan, joissa ne eivät ole vielä lakisääteinen tai muuten yleistynyt käytäntö
 • Toimittaja ei rajoita henkilöstönsä oikeutta liittyä työmarkkinajärjestön jäseneksi.
 • Toimittaja maksaa henkilöstölleen vähintään sijaintimaassa paikallisesti määritettyä minimipalkkaa.
 • Toimittaja ei käytä lapsi- eikä pakkotyövoimaa missään toiminnassaan.
 • Toimittaja noudattaa työaikaa koskevaa lainsäädäntöä ja sopimuksia.
 • Toimittaja kohtelee henkilöstöään reilusti ja kunnioittavasti ja varmistaa sen myös henkilöstön vähentämistilanteissa.

Tavarantoimitusten täsmällisyyttä koskevat tavoitteet

Orionille on tärkeää myös, että toimittaja sitoutuu toimitusten täsmällisyyteen.

Yksi kunnianhimoisimmista tavoitteistamme on varmistaa lääkevalmisteidemme jatkuva saatavuus jakeluketjussa  –  kriittisen lääkkeen toimituskatko voi pahimmillaan merkitä potilaalle hengenvaaraa. Haluamme yhteistyökumppaneidemme ymmärtävän tämän ja auttavan osaltaan meitä ylläpitämään asiakkaittemme vahvaa luottamusta toimituskykyymme. Niinpä korostamme kaikin puolin täsmällisten tavarantoimitusten merkitystä ja edellytämme, että                       

 • Toimittaja informoi Orionia viipymättä mistä tahansa sellaisesta muutoksesta tai ongelmasta, joka voi vaikeuttaa toimitussopimuksen tarkoittaman tuotteen tai materiaalin toimittamista.