Yhtiökokous 2008

Orionin vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 25. maaliskuuta 2008 Helsingin Messukeskuksessa.

Yhtiökokouskutsu

Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset
Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhteenveto yhtiökokouksen päätöksistä

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 25.3.2008. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisten asioiden lisäksi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen, hallituksen valintoja ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa ja palkkioita.

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2007

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2007. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2007.

Osakekohtainen osinko 1,00 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.3.2008 ja maksupäivä 4.4.2008.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Valtuutuksien ehdot ovat tämän tiedotteen liitteinä 1 ja 2.

Hallitusvalinnat

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Leena Palotie, Vesa Puttonen, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Kavetvuo.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 49.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 36.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan puhelinetu ja kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuvat aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 31.3.–4.4.2008 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 19.600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2008. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Kati Malmivuori. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Yhtiökokoukseen liittyviä päivämääriä

Yhtiökokoukseen tuli ilmoittautua viimeistään Maanantaina 17.3.2008 klo 17.00 mennessä
Yhtiökokouspäivä Tiistai 25.3.2008
Osingonjaon täsmäytyspäivä Perjantai 28.3.2008
Osingonmaksupäivä Perjantai 4.4.2008