Yhtiökokous 2007

Orionin vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 2. huhtikuuta 2007 Helsingin Messukeskuksessa.

Yhtiökokouskutsu

Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset
Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhteenveto yhtiökokouksen päätöksistä

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa maanantaina 2.4.2007. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisten asioiden lisäksi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat Orion Oyj:n yhtiöjärjestykseen tehtäviä muutoksia, valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen, hallituksen valintoja ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa ja palkkioita.

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.7.–31.12.2006

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2006. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.7.–31.12.2006.

Osakekohtainen osinko 1,00 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 5.4.2007 ja maksupäivä 16.4.2007.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestystä päätettiin muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että se vastaa syyskuun 1. päivänä 2006 voimaan tulleen osakeyhtiölain säännöksiä.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.

Hallitusvalinnat

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin hallituksen nykyisistä jäsenistä toimitusjohtaja Eero Karvonen, vuorineuvos Matti Kavetvuo, akatemiaprofessori Leena Palotie ja professori Vesa Puttonen sekä uusina jäseninä ekonomi, oikeustieteen kandidaatti Hannu Syrjänen ja diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Kavetvuo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Jukka Ylpön.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 68.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 47.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 34.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan puhelinetu ja kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuvat aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina, joita hankitaan pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 27.200 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 18.800 eurolla ja hallituksen jäsenelle 13.600 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää.Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin edelleen Ernst & Young Oy KHT-yhteisö. Varatilintarkastajaksi valittiin niin ikään edelleen KHT Päivi Virtanen. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Yhtiökokoukseen liittyviä päivämääriä

Yhtiökokoukseen tuli ilmoittautua viimeistään Maanantaina 26.3.2007 klo 16.00 mennessä
Yhtiökokouspäivä Maanantai 2.4.2007
Osingonjaon täsmäytyspäivä Torstai 5.4.2007
Osingonmaksupäivä Maanantai 16.4.2007