Toimitusjohtajan katsaukset 2020

Julkaistu 9.2.2021

Vahva suoritus COVID-19-pandemian aiheuttamien haasteiden keskellä

”COVID-19-pandemia teki vuodesta 2020 poikkeuksellisen ja vaativan Orionille sekä koko maailmalle. Maalis-huhtikuussa nähty lääkkeiden voimakas kysyntäpiikki toi Orionin tuotantoon ja logistiikkaan haasteita, joista kuitenkin selvittiin orionilaisten vahvan sitoutumisen ja venymisen ansiosta. Teimme onnistuneesti ja teemme edelleen kovasti töitä sen eteen, että varmistamme Orionin valmistamien ja myymien lääkkeiden saatavuuden potilaille. Varastotilanteemme on tällä hetkellä hyvä, mutta työtä on jatkettava, sillä häiriöriskit lääkkeiden globaaleissa toimitusketjuissa ovat pandemian vuoksi yhä koholla. Poikkeuksellisessa tilanteessa meille on ollut ja on ensisijaisen tärkeää huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta, tuotannon jatkuvuudesta sekä potilasturvallisuudesta meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa. Venyimme pandemian keskellä vahvaan suoritukseen, mistä suuri kiitos kuuluu sitoutuneille ja mukautumiskykyisille orionilaisille sekä yhteistyökumppaneillemme.

Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 1 078 (1 051) miljoonaa euroa ja liikevoitto 280 (253) miljoonaa euroa. COVID-19-pandemia vaikutti myyntiimme monin eri tavoin. Joidenkin pandemiaan liittyvien tuotteiden kuten tehohoidossa käytettyjen deksmedetomidiini-valmisteiden koko vuoden myynti oli selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2020 alussa arvioimme. Toisaalta joidenkin tuotteiden myynti jäi ennakoidusta tasosta muun muassa eri puolilla Eurooppaa nähtyjen rajoitustoimien vuoksi. Maalis-huhtikuussa koettu yleinen lääkkeiden voimakas kysyntäpiikki lisäsi myyntiä jonkin verran vuositasolla, vaikka kysyntä ennakoidusti tasoittuikin loppuvuoden aikana. Emme kuitenkaan usko muiden kuin COVID-19-potilaiden hoidossa käytettyjen lääkkeiden perustarpeen kasvaneen, vaan arviomme mukaan kyse on enemmän ollut asiakkaiden varautumisesta ja varastojen kasvattamisesta. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida, miten asiakkaiden varastotasot kehittyvät lähitulevaisuudessa. Koronaviruksen vaikutukset Orionin toimintaan olivat näkyvät, mutta samalla on kuitenkin todettava, että liiketoimintamme kehittyi monin paikoin hyvin myös ilman COVID-19-vaikutusta.

Liikevoiton kasvu johtuu pääosin edellisvuotta korkeammasta liikevaihdosta sekä pandemian vuoksi laskeneista liiketoiminnan kuluista. Bruttokatetta paransivat Orionin tuotantolaitosten korkea käyttöaste ja hävikin pieneneminen toiminnan jatkuvan kehittämisen seurauksena sekä kasvanut myynti, vaikka loppuvuonna tuotemyynnin katetaso laskikin johtuen pääosin Parkinson-lääkkeiden ja eläinrauhoitteiden partneritoimitusten ajoituksesta ja Simdax®-lääkkeen myynnin laskusta. Loppuvuonna kulut kasvoivat alkuvuoteen verrattuna johtuen uusista panostuksista tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä myyntiin ja markkinointiin. Arviomme mukaan COVID-19-pandemian vaikutusten vuoksi liikevoittomme oli noin 40 miljoonaa euroa korkeampi kuin mitä ennakoimme vuoden 2020 alussa. Tästä yli puolet tuli deksmedetomidiini-valmisteiden lisääntyneestä kansainvälisestä myynnistä ja loput ennakoitua pienemmistä kuluista ja muiden tuotteiden lisämyynnistä. 

Euroopan markkinoille suunnatun, tehohoidossa käytetyn Dexdor®-rauhoitteen liikevaihto laski hieman vertailukaudesta geneerisen kilpailun vuoksi, mutta COVID-19-pandemian aiheuttaman kysynnän kasvun vuoksi selvästi vähemmän kuin mitä vuoden alussa ennakoimme. Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidossa käytetyn Simdax®-lääkkeen formulaatiopatentti päättyi syyskuussa keskeisillä markkinoilla ja vuoden lopulla tuotteen myynti kääntyi selvään laskuun pandemian takia vähentyneiden ennalta suunniteltujen sairaalakäyntien vuoksi ja joillain markkinoilla koettujen hintojen laskun vuoksi. Vuositasolla tuotteen myynti laski hieman vuodesta 2019.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetyn Easyhaler®-tuoteportfolion myynti kasvoi odotetun vahvasti syksyyn asti, mutta loppuvuonna kehitys oli odotettua heikompaa. Arviomme mukaan kiristyneistä COVID-19-rajoitustoimista johtuen potilaita kävi loppuvuodesta vastaanotoilla eri puolilla Eurooppaa normaalia vähemmän ja alkuvuonna kasvatettuja varastoja purettiin, mikä heijastui Easyhaler®-tuotteiden myyntiin. Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettujen Stalevo®- ja Comtess®-/Comtan®-lääkkeiden liikevaihto oli ennakoidusti edellisvuoden tasolla. Vuoden sisällä nähty myynnin vaihtelu johtui lähinnä partneritoimitusten ajoituksista.

Etäpesäkkeettömän, tavanomaiselle hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun Nubeqa®-lääkkeen Orionin kirjaama liikevaihto vuonna 2020 oli 17 miljoonaa euroa. Lisäksi Orion kirjasi tuotteen ensimmäisistä myynneistä EU:ssa ja Japanissa yhteensä 28 miljoonan euron etappimaksut. Vertailukaudella elokuussa 2019 Orion kirjasi tuotteen ensimmäisestä myynnistä USA:ssa 45 miljoonan euron etappimaksun.

Erityistuotteet-yksikön liikevaihto kasvoi hieman, mutta vuoden sisällä kehitys oli epätasaista etenkin itsehoitotuotteissa johtuen COVID-19-pandemian keväällä aiheuttamasta kysyntäpiikistä ja sitä seuranneesta kysynnän tasaantumisesta. Koko vuoden tasolla korona lisäsi jonkin verran kysyntää, mutta liiketoiminta kehittyi hyvin myös ilman pandemian vaikutusta. Voimme olla tyytyväisiä kasvuun tilanteessa, jossa biosimilaarituotteidemme liikevaihto laski yli 20 miljoonaa euroa ja geneeristen reseptilääkkeiden hintojen lasku jatkui.

Myös Eläinlääkkeet-yksikön vuosi oli vahva ja sen liikevaihto ylsi toistaiseksi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi kesäkuussa myyntiluvan Orionin Clevor®-tuotteelle, jonka jakelijana Yhdysvalloissa tulee toimimaan kumppanimme Vetoquinol. Orionin pitkäaikainen jakeluyhteistyö eläinlääkeyhtiö Zoetiksen kanssa Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa päättyi vuoteen 2020, koska Zoetis päätti perustaa maihin omat myyntiorganisaatiot. Muutos vaikuttaa negatiivisesti yksikön liikevaihtoon alkaneena vuonna, mutta sillä ei ole olennaista vaikutusta Orion-konsernin liikevoittoon. Fermionin tuotteiden kysyntä oli korkealla tasolla koko vuoden ajan ja tuotantokapasiteetti oli lähes täydessä käytössä.

COVID-19 vaikutti myös Orionin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joissa koettiin tilanteen vuoksi jonkin verran viivästyksiä vuonna 2020. Tärkeintä oli kuitenkin huolehtia kliinisissä kehityshankkeissa mukana olevien potilaiden turvallisuudesta ja hoidon jatkuvuudesta. Heinäkuussa saimme päätökseen kliinisen vaiheen III REFALS-tutkimuksen, joka ei valitettavasti saavuttanut asetettuja tavoitteitaan. Tutkimuksessa selvitettiin suun kautta annosteltavan levosimendaanin tehoa ja turvallisuutta ALS-taudin hoidossa.

Jatkamme Bayerin kanssa darolutamidilla kliinisen vaiheen III ARASENS-tutkimusta, josta tuloksia odotamme kuluvan vuoden aikana, ja uutena hankkeena olemme yhdessä aloittamassa darolutamidilla kliinisen vaiheen III ARANOTE-tutkimusta. ODM-208 ja ODM-209 hankkeet ovat hieman viivästyneet johtuen COVID-19 rajoituksista, mutta ne etenevät ja ODM-208 on siirtynyt kliinisen vaiheen II tutkimukseen. Orionin uusi tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja aloitti työssään kesäkuussa, ja syksyllä uudistimme tutkimus- ja kehitystoimintomme organisaatiota sekä strategiaa. Tavoittelemme muutoksilla tutkimus ja tuotekehitys -portfolion vahvistamista sekä tutkimushankkeiden nopeampaa etenemistä. Orion on myös kehittänyt uuden sukupolven kuivajauheinhalaattoria ja olemme aloittaneet uudella laitealustalla ensimmäisen tuotekehityshankkeen.

Orionin strateginen kasvutavoite saavuttaa 1,5 miljardin liikevaihto vuoden 2025 loppuun mennessä on voimassa, ja työskentelemme määrätietoisesti tuon tavoitteen saavuttamisen eteen. Olemme muun muassa lisänneet resursseja liiketoiminnan kehittämiseen, ja esimerkiksi vuonna 2020 solmimme muutaman merkittävämmän sisäänlisensiointisopimuksen Erityistuotteet-yksikössämme. Suuri osa näiden sopimusten potentiaalista voi realisoitua vasta vuoden 2025 jälkeen. Sopimukset ovat kuitenkin osoitus Orionin kyvykkyydestä hankkia uusia tuotteita markkinoilleen sekä siitä, että Orion nähdään houkuttelevana kumppanina. 

Orion on pitkäjänteisesti investoinut vuosittain kymmeniä miljoonia Suomessa sijaitsevien tuotantolaitostensa ylläpitoon, uusimiseen ja laajentamiseen. Näitä investointeja jatkoimme määrätietoisesti myös vuoden 2020 aikana ja aineelliset investointimme olivat 37 miljoonaa euroa. Yksi lähivuosien merkittävä investointi on Orionin toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen vuosien 2021–2023 aikana. Toinen iso investointi on Orionin Espoossa sijaitsevan pääkonttorin saneeraus, joka alkaa syksyllä 2021 ja kestää vuoteen 2023.” 

Julkaistu 21.10.2020

Orion on varautunut COVID-19-pandemian toiseen aaltoon

”COVID-19-pandemia on kiihtynyt syksyn kuluessa Suomessa, Euroopassa ja maailmalla. Meille Orionilla on edelleen tärkeintä huolehtia työntekijöidemme terveydestä sekä turvallisuudesta. Näin pyrimme varmistamaan tärkeän lääkeaine- ja lääkevalmistetuotannon jatkumisen sekä lääkkeiden mahdollisimman hyvän saatavuuden tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Potilasturvallisuudesta huolehtiminen meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa on meille myös ensisijaisen tärkeää. Vuoden kuluessa olemme pystyneet kasvattamaan valmiiden tuotteiden sekä raaka-aineiden varastoja ja orionilaiset ovat muutenkin tehneet kovasti töitä sen eteen, että olemme mahdollisimman hyvin varautuneita pandemian toiseen aaltoon.

Orionin tammi­-syyskuun 2020 liikevaihto kasvoi hieman ja liikevoitto selvästi vertailukaudesta. Kaikki raportointiyksikkömme kasvattivat liikevaihtoaan. Osa liikevaihdon kasvusta selittyy COVID-19-pandemian aiheuttamasta lääkkeiden voimakkaasti lisääntyneestä kysynnästä maalis–huhtikuussa kaikilla markkinoilla. Monien tuotteiden kohdalla kysyntäpiikin vaikutukset ovat kuitenkin ennakoidusti toisen ja kolmannen vuosineljäneksen aikana tasaantuneet. Lisäksi pandemian aiheuttamat häiriöt joidenkin tuotteiden saatavuudessa ovat olleet aiemmin ennakoitua vähäisempiä. 

Orionin tuotantolaitosten korkea käyttöaste ja hävikin pieneneminen toiminnan jatkuvan kehittämisen seurauksena sekä myynnin suosiollinen katerakenne paransivat bruttokatetta vertailukaudesta. Liiketoiminnan kulut puolestaan ovat olleet COVID-19-pandemiasta johtuen vertailukautta pienemmät, kun esimerkiksi matkustaminen on vähentynyt merkittävästi. Näistä syistä sekä liikevaihdon kasvusta johtuen liikevoittomme tammi–syyskuussa 2020 kasvoi selvästi.

Euroopan markkinoille suunnatun, tehohoidossa käytetyn Dexdor®-rauhoitteen liikevaihto laski vertailukaudesta geneerisen kilpailun vuoksi. Maalis–huhtikuussa koetun voimakkaan kysyntäpiikin vuoksi myynti oli kuitenkin selvästi korkeammalla tasolla kuin mitä arvioimme vuoden alussa. Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidossa käytetyn Simdax®-lääkkeen myynti oli vertailukauden tasolla. Tuotteen formulaatiopatentti päättyi syyskuussa, mutta geneerisen kilpailun ei oleteta olennaisesti vaikuttavan Simdax®-lääkkeen myyntiin kuluvana vuonna.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetyn Easyhaler®-tuoteperheen myynnissä maaliskuussa nähty voimakas myynnin kasvu on tasaantunut ja tammi–syyskuun liikevaihdon kasvu oli vuoden alussa ennakoidulla tasolla. Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettujen Stalevo®- ja Comtess®-/Comtan®-lääkkeiden liikevaihto kasvoi johtuen tuotteiden myynti- ja jakeluoikeuksien palautumisesta Orionille vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2019 alkupuolella sekä partneritoimitusten ajoituksesta. Vuoden alkupuoliskoon verrattuna kasvuvauhti on ennakoidusti tasaantunut ja tasaantumisen arvioidaan jatkuvan myös loppuvuonna.

Etäpesäkkeettömän, tavanomaiselle hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun Nubeqa®-lääkkeen Orionin kirjaama liikevaihto tammi-syyskuussa 2020 oli 11 miljoonaa euroa. Lisäksi Orion on tänä vuonna kirjannut tuotteen ensimmäisistä myynneistä EU:ssa ja Japanissa yhteensä 28 miljoonan euron etappimaksut. Vertailukaudella elokuussa 2019 Orion kirjasi tuotteen ensimmäisestä myynnistä USA:ssa 45 miljoonan euron etappimaksun.

Erityistuotteet-yksikön liikevaihto kasvoi, mutta kasvuvauhti tasaantui odotetusti maaliskuussa koetun itsehoitotuotteisiin ja geneerisiin reseptilääkkeisiin kohdistuneen hamstrausilmiön ja kysyntäpiikin jälkeen. Joidenkin tuotteiden koko vuoden myynti tulee kuitenkin olemaan vuoden alussa ennakoitua suurempi. Lisäksi riski tuotteiden heikommasta saatavuudesta vuoden 2020 aikana COVID-19-pandemian vuoksi on pienentynyt merkittävästi. Eläinlääkkeet-yksikön kolmas vuosineljännes oli erittäin vahva osin partneritoimitusten ajoituksen vuoksi ja muu liiketoiminta on kehittynyt hyvin koko vuoden ajan. Siksi yksikön tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta. Fermionin tuotteiden kysyntä on ollut hyvää ja tuotantokapasiteetti on ollut lähes täydessä käytössä.

Heinäkuussa päätökseen saatu kliinisen vaiheen 3 REFALS-tutkimus ei valitettavasti saavuttanut asetettuja tavoitteitaan. Tämän seurauksena Orion ei toistaiseksi ole suunnittelemassa kaupallisten toimintojen perustamista Yhdysvaltoihin. COVID-19-pandemian aikana Orion on keskittynyt huolehtimaan kliinisissä kehityshankkeissa mukana olevien potilaiden turvallisuudesta ja hoidon jatkuvuudesta. Poikkeuksellinen tilanne saattaa kuitenkin viivästyttää meneillään olevia tutkimus- ja kehityshankkeita, ja jotkut hankkeet ovat jo hieman viivästyneet. Katsauskaudella syyskuussa kerroimme suunnittelevamme Tutkimus- ja tuotekehitys –toimintomme strategian muuttamista ja fokusoimista uudelleen. Muutoksilla ja organisaatiouudistuksella tavoittelemme yhtiön tutkimus ja tuotekehitys -portfolion vahvistamista sekä tutkimushankkeiden nopeampaa etenemistä.

Orion on pitkäjänteisesti investoinut vuosittain kymmeniä miljoonia Suomessa sijaitsevien tuotantolaitostensa ylläpitoon, uusimiseen ja laajentamiseen. Näitä investointeja olemme jatkaneet määrätietoisesti myös kuluneen vuoden aikana ja tammi-syyskuussa aineelliset investointimme olivat yli 25 miljoonaa euroa.”

Julkaistu 17.7.2020

Orion pärjännyt hyvin poikkeuksellisissa oloissa

”COVID-19-pandemian aikana meille on ollut tärkeintä huolehtia Orionin työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta, tuotannon jatkuvuudesta ja kriittisten tuotteiden priorisoinnista sekä potilasturvallisuudesta meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa. Olemme pärjänneet hyvin ja saavuttaneet nämä tärkeät tavoitteet vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kiitän lämpimästi koko henkilöstöämme, sillä tavoitteiden saavuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman orionilaisten tinkimätöntä asennetta, joustavuutta ja mukautumiskykyä poikkeuksellisissa oloissa.

Orionin tammi­-kesäkuun 2020 liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Liikevaihtoa ja etenkin liikevoittoa kasvattivat yli 30 miljoonan euron etappimaksut, joista 28 miljoonaa liittyivät darolutamidin kaupallistamiseen Euroopassa ja Japanissa. Toinen tärkeä syy kasvuun oli COVID-19-pandemian aiheuttama lääkkeiden voimakkaasti lisääntynyt kysyntä maaliskuussa useilla markkinoilla. Kysyntäpiikin vaikutukset alkoivat ennakoidusti tasaantua jo toisella vuosineljänneksellä, vaikka joidenkin tuotteiden kohdalla kysyntä jatkui tavanomaista voimakkaampana myös huhtikuussa. Kokonaisuutena vuoden toisen neljänneksen tuotemyynti oli vertailukauden tasolla. Koko alkuvuoden liikevoittoa kasvatti lisäksi se, että korkeampikatteisten tuotteiden osuus myynnistä oli vertailukautta suurempi.

Euroopan markkinoille suunnatun, tehohoidossa käytetyn Dexdor®-rauhoitteen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Koronavirustilanteen ja Euroopan markkinoilla olevien muiden rauhoitteiden puutteiden vuoksi Dexdor®-lääkkeen kysyntä oli historiallisen voimakasta maalis-huhtikuussa, jonka jälkeen myynti palautui touko-kesäkuussa tasolle, jolla ennakoimme myynnin tänä vuonna olevan jo aikaisemmin alkaneen geneerisen kilpailun seurauksena. Euroopan ulkopuolella myytävän Precedex®-rauhoitteen kysynnässä oli piikki toisella vuosineljänneksellä.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetyn Easyhaler®-tuoteperheen myynnissä maaliskuussa nähty voimakas myynnin kasvu on tasaantunut ja koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli vuoden alussa ennakoidulla tasolla. Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidossa käytetyn Simdax®-lääkkeen (levosimendaani) myynti oli vertailukauden tasolla. Geneerisen kilpailun alkamisella ei oleteta olevan olennaista vaikutusta Simdax®-lääkkeen myyntiin kuluvana vuonna. Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettujen Stalevo®- ja Comtess®-/Comtan®-lääkkeiden liikevaihto kasvoi ennakoidusti johtuen tuotteiden myynti- ja jakeluoikeuksien palautumisesta Orionille vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2019 alkupuolella sekä partneritoimitusten ajoituksesta.

Etäpesäkkeettömän, tavanomaiselle hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun Nubeqa®-lääkkeen myynti alkoi katsauskaudella Japanissa ja ensimmäisissä maissa Euroopassa. Orion sai Bayerilta etappimaksuina darolutamidin ensimmäisistä myynneistä Japanissa 8 miljoonaa euroa ja Euroopassa 20 miljoonaa euroa. 

Erityistuotteet-yksikön liikevaihto kasvoi, mutta kasvuvauhti tasaantui odotetusti maaliskuussa koetun itsehoitotuotteisiin ja geneerisiin reseptilääkkeisiin kohdistuneen hamstrausilmiön ja kysyntäpiikin jälkeen. COVID-19-pandemian vuoksi eri puolilla maailmaa asetettujen liikkumis- ja muiden rajoitusten arvioidaan aiheuttavan lääkkeiden globaaleihin toimitusketjuihin häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti varsinkin Erityistuotteet-yksikön liikevaihtoon. Heikentyneen saatavuuden ei kuitenkaan odoteta vaikuttavan tämän vuoden myyntiin ja liikevoittoon yhtä negatiivisesti kuin aiemmin oletettiin.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi kesäkuussa myyntiluvan Orionin Eläinlääkkeet-yksikön Clevor®-tuotteelle, jonka lanseeraus on jo meneillään Euroopassa. Clevor®, jossa vaikuttavana aineena on ropiniroli, on silmätippamuotoinen lääke, jonka tarkoituksena on saada koira oksentamaan. Lääkettä voidaan hyödyntää muun muassa koirien myrkytystilanteiden hoidossa. Katsauskaudella kerroimme, että eläinlääkeyhtiö Zoetiksen tuotteiden jakelu Orionin kautta Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa päättyy 31.12.2020. Tämä avaa mahdollisuuksia hyödyntää Orionin vahvaa ja osaavaa myyntiverkostoa Skandinaviassa yhteistyössä muiden eläinlääkeyhtiöiden kanssa.

Kliinisen kolmannen vaiheen REFALS-tutkimuksen aineiston kerääminen saatiin valmiiksi katsauskaudella ja tutkimusdatan validointi on meneillään. COVID-19-pandemian aikana Orion on keskittynyt huolehtimaan kliinisissä kehityshankkeissa mukana olevien potilaiden turvallisuudesta ja hoidon jatkuvuudesta. Poikkeuksellinen tilanne saattaa kuitenkin viivästyttää meneillään olevia tutkimus- ja kehityshankkeita, ja jotkut hankkeet ovat jo hieman viivästyneet.” 

Julkaistu 28.4.2020

COVID-19 lisäsi kysyntää ja haasteita

”COVID-19-pandemia vaikutti Orionin toimintaan monin tavoin vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Poikkeuksellisena aikana meille on tärkeintä huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta, tuotannon jatkuvuudesta sekä potilasturvallisuudesta meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa. Tässä tilanteessa kriittisten lääkkeiden tuotanto on priorisoitu ja kapasiteetti otettu täyteen käyttöön. Toimimme myös yhteistyössä eri maiden viranomaisten kanssa näissä asioissa.

Orionin tammi-maaliskuun 2020 liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Kasvu johtuu pääosin COVID-19-pandemian aiheuttamasta lääkkeiden voimakkaasti lisääntyneestä kysynnästä. Joidenkin tuotteiden kohdalla kysynnän kasvu oli hamstrauksesta ja varastojen kasvattamisesta johtuva ohimenevä piikki, ja joidenkin tuotteiden kohdalla kysyntä on pysynyt normaalia korkeammalla tasolla tai jopa kasvanut entisestään. 

Orionin tehohoidossa käytetyn Dexdor®-rauhoitteen liikevaihto laski vahvasta vertailukaudesta, mutta selvästi ennakoitua vähemmän. Koronavirustilanteen ja Euroopan markkinoilla olevien muiden rauhoitteiden puutteiden vuoksi Dexdor®-lääkkeen kysyntä kääntyi voimakkaaseen nousuun maaliskuussa ja kysynnän ennakoidaan jatkuvan vahvana tulevina kuukausina. Olemme asettaneet Dexdor®-tuotteen valmistuksen etusijalle tuotannossamme ja ottaneet kapasiteetin täyteen käyttöön voidaksemme toimittaa lääkettä mahdollisimman paljon sitä tarvitseville potilaille. Valitettavasti koronaviruspandemia on kasvattanut tehohoidossa olevien potilaiden määrää niin paljon, että emme pysty tällä hetkellä täysin vastaamaan tarpeeseen.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetyn Easyhaler®-tuoteperheen myynti kasvoi ennakoitua nopeammin etenkin erittäin vahvan maaliskuun ansiosta. Tuotteiden kysyntä on lisääntynyt muun muassa  koronaviruksen vuoksi. Easyhaler®-tuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan ennakoitua korkeammalla tasolla ainakin toistaiseksi. Olemme lisänneet myös näiden tuotteiden valmistusta vastataksemme kasvaneeseen kysyntään.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidossa käytetyn Simdax®-lääkkeen (levosimendaani) myynti jatkoi hyvää kasvua vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ensimmäinen geneerinen levosimendaanivalmiste on tullut markkinoille Saksassa ja Itävallassa, mutta kyseisen valmisteen tuotemuoto on eri kuin Simdax®-lääkkeellä. Geneerisen kilpailun alkamisella ei oleteta olevan olennaista vaikutusta Simdax®-lääkkeen myyntiin kuluvana vuonna.

Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettujen Stalevo®- ja Comtess®-/Comtan®-lääkkeiden liikevaihto kasvoi ennakoidusti johtuen tuotteiden myynti- ja jakeluoikeuksien palautumisesta Orionille vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2019 alkupuolella sekä partneritoimitusten ajoituksesta.

Etäpesäkkeettömän, tavanomaiselle hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon tarkoitettu Nubeqa®-lääke sai myyntiluvan katsauskaudella tammikuussa Japanissa ja maaliskuussa EU:ssa. Myynti ei kuitenkaan käynnistynyt Japanissa tai EU:ssa vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Orion on oikeutettu saamaan Bayerilta etappimaksuina darolutamidin ensimmäisistä myynneistä Japanissa 8 miljoonaa euroa ja Euroopassa 20 miljoonaa euroa. Yhdysvalloissa tuote on ollut markkinoilla kesästä 2019 alkaen. Nubeqa® on jo lisäksi saanut myyntiluvan muun muassa Australiassa, Brasiliassa sekä Kanadassa ja Bayerilla on meneillään tai suunnitteilla myyntilupahakemusprosesseja muilla alueilla.

Koronavirustilanne aiheutti maaliskuussa itsehoitotuotteisiin ja geneerisiin reseptilääkkeisiin kohdistuneen hamstrausilmiön ja kysyntäpiikin, jonka seurauksena Erityistuotteet-yksikön liikevaihto kasvoi vahvasti. Arviomme mukaan näiden tuotteiden perustarve ei kuitenkaan olennaisesti ole muuttunut, ja siksi kasvun odotetaan tasaantuvan vuoden kuluessa. COVID-19-pandemian vuoksi eri puolilla maailmaa asetettujen liikkumis- ja muiden rajoitusten arvioidaan aiheuttavan lääkkeiden globaaleihin toimitusketjuihin häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti varsinkin Erityistuotteet-yksikön liikevaihtoon loppuvuodesta alkaen. 

Koronavirustilanne ja sen johdosta eri puolilla maailmaa asetetut liikkumis- ja muut rajoitteet tuottavat haasteita myös kliinisille kehityshankkeille. COVID-19-pandemian aikana Orion keskittyy huolehtimaan kliinisissä kehityshankkeissa mukana olevien potilaiden turvallisuudesta ja hoidon jatkuvuudesta. Poikkeuksellinen tilanne saattaa kuitenkin viivästyttää meneillään olevia hankkeita. Varhaisemman vaiheen tutkimushankkeissa voi olla viivästyksiä muun muassa sen vuoksi, että osa T&K-henkilöstöstä on siirtynyt auttamaan Orionin toimitusketjua ja varmistamaan lääkevalmisteiden tuotannon jatkuvuutta. Myös muista toiminnoista on siirtynyt henkilöstöä auttamaan toimitusketjua. Arvostan suuresti kaikkien orionilaisten yhteishenkeä ja mukautumiskykyä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.”