Toimitusjohtajan katsaukset 2015

Julkaistu 2.2.2016

”Vakaa vuosi haastavassa ympäristössä”

Vuonna 2015 sekä liikevaihtomme että liikevoittomme säilyivät hyvällä tasolla huolimatta Stalevon ja Precedexin myynnin laskusta sekä edellisvuotta selvästi alhaisemmista etappimaksuista. Tämä johtuu muiden tuotteiden hyvästä myynnin kehityksestä ja vertailukautta paremmasta bruttokatetasosta, jota nostivat tuotannon tehostuminen sekä valuuttakurssimuutokset.

Vuosi oli vahva Erityistuotteet-tulosyksikölle, jonka liikevaihdon hyvä kehitys jatkui erityisesti Skandinaviassa ja Suomessa. Varsinkin biosimilaarituote Remsima lisäsi selvästi myyntiään. Alkuperälääkkeistä Easyhaler-tuoteperhe sekä Dexdor jatkoivat vahvaa kasvuaan. Easyhaler-tuoteperheen hyvä kehitys johtuu pääosin Bufomix Easyhaler -yhdistelmävalmisteen (budesonidi-formoteroli) myynnin kasvusta. Vuoden 2015 aikana saatujen tutkimustulosten perusteella olemme jättäneet budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteelle myyntilupahakemuksen Saksassa, Iso-Britanniassa ja Ranskassa.

Myös pitkään markkinoilla olleet Simdax ja Comtan lisäsivät myyntiään viime vuoteen verrattuna. Comtanin kasvu johtuu pääasiassa Japanin myynnin hyvästä kehityksestä. Sen sijaan Stalevon ja Precedexin myynnit jatkoivat laskuaan geneerisen kilpailun seurauksena. Stalevon geneerisen kilpailun laajeneminen Euroopassa Saksan ulkopuolelle ei kuitenkaan vuonna 2015 vaikuttanut olennaisesti Orionin kokonaismyyntiin. Eläinlääkkeet-tulosyksikön kasvu johtui eläinrauhoite-tuoteperheen hyvästä myynnin kehityksestä ja alkuvuonna saadusta tuoteoikeuksien myyntiin liittyvästä maksusta. Vuoden aikana Orion sai myyntiluvan sekä Eurooppaan että Yhdysvaltoihin uudelle Sileo-alkuperälääkkeelle, joka on tarkoitettu kovistä äänistä johtuvan akuutin ahdistuneisuuden ja pelon lieventämiseen koirilla.  

Päättyneen vuoden aikana jatkoimme yhdessä Bayerin kanssa kliinisen vaiheen III -tutkimusta eturauhassyövän hoitoon tarkoitetulla androgeenireseptorin estäjällä (ODM-201). Bayer otti vetovastuun hankkeesta vuoden 2015 alussa. Lisäksi aloitimme kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksen Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) uudella formulaatiolla, jota olemme kehittäneet yhdessä kumppanimme Janssen Pharmaceuticalsin kanssa.

Varhaisempi kliininen lääkekehitysputkemme vahvistui vuoden 2015 aikana yhteensä kolmella uudella hankkeella. Aloitimme kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon tarkoitetulla CYP17-entsyymin ja androgeenireseptorin estäjällä (ODM-204) ja neuropaattisen kivun hoitoon tarkoitetulla uudella TRPA1-ionikanavan potentilla, selektiivisellä ja palautuvalla negatiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-108) sekä kliinisen vaiheen II -tutkimuksen amyotrofista lateraaliskleroosia eli ALS-tautia sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Lisäksi aloitimme kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimuksen essentiaalin vapinan oireiden lieventämiseen tarkoitetulla ODM-106:lla, mutta lopetimme lääkeaihion kehityksen tehtyjen toksikologisten ja farmakokineettisten havaintojen perusteella. Jatkamme kuitenkin GABA-B-reseptorin positiivisiin allosteerisiin säätelijöihin liittyvää tutkimustyötä.

Stalevon geneerinen kilpailu laajenee Euroopassa, mutta kilpailun laajenemisen nopeutta ja voimakkuutta on vaikea ennustaa tarkasti. Kasvavat tuotteet kuten Dexdor ja Easyhaler-tuoteperhe pystyvät korvaamaan osan Stalevon geneerisestä kilpailusta johtuvasta liikevaihdon ja liikevoiton laskusta. Arvioimme vuoden 2016 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2015. Liikevoiton arvioimme ylittävän 240 miljoonaa euroa.

 

Julkaistu 27.10.2015

”Tuotemyynti kehittynyt hyvin”

Vuoden 2015 tammi–syyskuussa sekä liikevaihtomme että liikevoittomme olivat samalla tasolla kuin viime vuonna. Liikevoitto säilyi edellisvuoden tasolla huolimatta Stalevon ja Precedexin myynnin laskusta sekä viime vuotta selvästi pienemmistä etappimaksuista. Tämä johtuu muiden tuotteiden hyvästä myynnin kehityksestä ja viime vuotta paremmasta bruttokatetasosta, jota ovat nostaneet tuotannon tehostuminen ja valuuttakurssimuutokset.

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihdon hyvä kehitys on jatkunut erityisesti Skandinaviassa ja Suomessa. Varsinkin biosimilaarituote Remsima on ollut vahvassa kasvussa. Alkuperälääkkeistä Easyhaler-tuoteperhe sekä Dexdor kasvoivat edelleen vahvasti. Myös pitkään markkinoilla olleet Simdax ja Comtan lisäsivät myyntiään viime vuoteen verrattuna. Comtanin kasvu johtuu pääasiassa Japanin myynnin hyvästä kehityksestä. Sen sijaan Stalevon ja Precedexin myynnit jatkoivat laskuaan geneerisen kilpailun seurauksena. Stalevon geneerisen kilpailun laajeneminen Euroopassa Saksan ulkopuolelle ei ole vielä olennaisesti vaikuttanut Orionin myyntiin. Eläinlääkkeet-tulosyksikön kasvu johtuu eläinrauhoite-tuoteperheen hyvästä myynnin kehityksestä ja alkuvuonna saadusta tuoteoikeuksien myyntiin liittyvästä maksusta.

Olemme saaneet päätökseen lisätutkimukset Bufomix Easyhaler -yhdistelmävalmisteella. Saatujen tulosten perusteella Orion valmistautuu jättämään vuoden loppuun mennessä myyntilupahakemuksen ainakin osassa niistä maista, jotka eivät olleet hajautetun myyntilupahakemusmenettelyn piirissä. Olemme päättäneet lopettaa essentiaalin vapinan oireiden lieventämiseen tarkoitetun ODM-106:n kehityksen faasi I -tutkimuksessa tehtyjen toksikologisten ja farmakokineettisten havaintojen perusteella, mutta jatkamme kuitenkin GABA-B-reseptorin positiivisiin allosteerisiin säätelijöihin liittyvää tutkimustyötä. Lisäksi olemme katsauskaudella keskittyneet viemään eteenpäin muita tutkimus- ja kehityshankkeitamme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Heinäkuussa päivitetty näkymäarviomme säilyy ennallaan. Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014. Liikevoiton arvioimme ylittävän 260 miljoonaa euroa.”

 

Julkaistu 28.7.2015

”Vuosi on jatkunut vahvana”

”Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme oli lähes vertailukauden tasolla ja liikevoitto kasvoi hieman. Etappimaksujen osuus liikevaihdosta ja erityisesti liikevoitosta on tänä vuonna kuitenkin olennaisesti pienempi kuin vuosi sitten.

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto kehittyi edelleen hyvin päämarkkina-alueilla Suomessa, Skandinaviassa ja itäisessä Euroopassa. Alkuperälääkkeistä Easyhaler®-tuoteperhe ja Dexdor® jatkoivat vahvaa kasvuaan. Myös pitkään markkinoilla olleet Simdax® ja Comtan® lisäsivät myyntiään edellisvuoteen verrattuna. Stalevo® ja Precedex® menettivät edelleen myyntiä geneerisen kilpailun seurauksena, mutta muiden alkuperälääkkeiden hyvä kehitys pystyi korvaamaan tämän liikevaihdon laskun, ja kokonaisuutena Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotemyynnin liikevaihto oli lähes edellisvuoden tasolla. Eläinlääkkeet-tulosyksikköä ovat kasvattaneet eläinrauhoite-tuoteperheen hyvä myynnin kehitys ja alkuvuonna saatu tuoteoikeuksien myyntiin liittynyt maksu.

Liikevoiton kasvu johtuu sekä hyvin kehittyneestä tuotemyynnistä että bruttokatteen noususta, joilla olemme pystyneet korvaamaan Stalevon ja Precedexin myynnin laskun sekä etappimaksujen pienentymisen tulosta heikentävän vaikutuksen. Tuotannon tehostumisen lisäksi katetasoa ovat alkuvuonna parantaneet valuuttakurssimuutokset.

Katsauskaudella Euroopan komissio myönsi myyntiluvan Orionin Eläinlääkkeet-yksikön uudelle Sileo®-alkuperälääkkeelle (deksmedetomidiini), joka on tarkoitettu kovistä äänistä johtuvan akuutin ahdistuneisuuden ja pelon lieventämiseen koirilla.

Alkuvaiheen kliininen tutkimusportfoliomme on vuoden aikana kehittynyt hyvin. Olemme käynnistäneet kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon tarkoitetulla kokeellisella CYP17-entsyymin ja androgeenireseptorin estäjällä (ODM-204), essentiaalin vapinan oireiden lieventämiseen tarkoitetulla GABA-B-reseptorin positiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-106) sekä neuropaattisen kivun hoitoon tarkoitetulla uudella TRPA1-ionikanavan potentilla, selektiivisellä ja palautuvalla negatiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-108). Lisäksi olemme aloittaneet kliinisen vaiheen II tutkimukset amyotrofista lateraaliskleroosia eli ALS-tautia sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109) sekä Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741)IIa-tutkimuksen uudella formulaatiolla. Myös muut tutkimushankkeemme etenivät suunnitellusti katsauskaudella.

Hyvän alkuvuoden seurauksena päivitimme katsauskauden jälkeen näkymäarviomme vuodelle 2015. Stalevon geneerisen kilpailun laajeneminen Saksan ulkopuolelle ei vielä vaikuttanut merkittävästi ensimmäisen puolen vuoden lukuihin. Tasaisesti kasvavien liiketoiminta-alueiden kuten Erityistuotteet, Dexdor® ja Easyhaler®-tuoteperhe hyvän alkuvuoden kehityksen ansioista niiden arvioidaan kuluvana vuonna pystyvän korvaamaan muutamien nopeiden muutosten, kuten Stalevo®-tuotteen geneerisen kilpailun laajentumisen Euroopassa, Precedex®-rojaltien laskun sekä etappimaksujen ajoittumisen aiheuttaman liikevaihdon laskun. Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014. Liikevoiton arvioimme ylittävän 260 miljoonaa euroa. ”

 

Julkaistu 29.4.2015

”Vuosi alkanut vahvasti”

”Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtomme kasvoi hieman ja liikevoitto oli selvästi vertailukautta korkeampi.

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto kehittyi edelleen hyvin. Alkuperälääkkeistä Easyhaler®-tuoteperhe ja Dexdor® jatkoivat vahvaa kasvuaan. Myös pitkään markkinoilla olleet Simdax® ja Comtan® lisäsivät myyntiään edellisvuoteen verrattuna. Stalevo® ja Precedex® menettivät edelleen myyntiä geneerisen kilpailun seurauksena, mutta muiden alkuperälääkkeiden hyvä kehitys pystyi korvaamaan tämän liikevaihdon laskun, ja kokonaisuutena Alkuperälääkkeet-liiketoimintayksikön liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Eläinlääkkeet-tulosyksikön selvä kasvu johtuu pääosin eläinrauhoite-tuoteperheen hyvästä myynnin kehityksestä sekä tuoteoikeuksien myyntiin liittyvästä maksusta.


Liikevoiton kasvu johtuu osittain hyvin kehittyneestä myynnistä, mutta erityisesti bruttokatteen noususta. Hieman laskeneiden tuotantokustannusten lisäksi katetasoa ovat alkuvuonna parantaneet valuuttakurssimuutokset.


Kuten jo tilinpäätöstiedotteessa kerroimme, käynnistimme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon tarkoitetulla kokeellisella CYP17-entsyymin ja androgeenireseptorin estäjällä (ODM-204) sekä essentiaalin vapinan oireiden lieventämiseen tarkoitetulla GABA-B-reseptorin positiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-106).


Olemme myös aloittaneet kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset neuropaattisen kivun hoitoon tarkoitetulla uudella TRPA1-ionikanavan potentilla, selektiivisellä ja palautuvalla negatiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-108). Kliinisen lääkekehitysputkemme vahvistuminen jatkuu, kun aloitamme kliinisen vaiheen II tutkimukset amyotrofista lateraaliskleroosia eli ALS-tautia sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Muut tutkimushankkeemme etenivät suunnitellusti katsauskaudella.


Hyvän alkuvuoden seurauksena päivitimme katsauskauden jälkeen näkymäarviomme vuodelle 2015. Stalevon geneerisen kilpailun laajeneminen Saksan ulkopuolelle ei vielä vaikuttanut merkittävästi ensimmäisen vuosineljänneksen lukuihin. Tasaisesti kasvavat liiketoiminta-alueet kuten Erityistuotteet, Dexdor ja Easyhaler-tuoteperhe eivät kuluvana vuonna pysty täysin korvaamaan muutamien nopeiden muutosten, kuten Stalevon geneerisen kilpailun laajentumisen Euroopassa, Precedex-rojaltien laskun sekä etappimaksujen ajoittumisen, aiheuttamaa liikevaihdon ja liikevoiton laskua. Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon olevan hieman alempi kuin vuonna 2014. Liikevoiton arvioimme ylittävän 230 miljoonaa euroa."