Toimitusjohtajan katsaukset 2013

Julkaistu 4.2.2014

”Orionin liikevaihto yli miljardi euroa”

”Liikevaihtomme ylitti ensimmäistä kertaa miljardin euron rajan vuonna 2006
tapahtuneen jakautumisen jälkeen. Liikevoittomme laski ennakoidusti hieman edellisvuodesta.

Parkinson-lääkkeidemme toimitukset Novartikselle laskivat odotetusti edellisestä vuodesta. Stalevo®- ja Comtess®-tuotteiden yhteenlaskettu myynti Orionin oman myyntikentän kautta väheni myös hieman. Parkinson-lääkkeiden myynnin kehityksestä huolimatta Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto laski vain hieman, koska muun tuotteiston myynti kasvoi. Etenkin tehohoitorauhoitteet Dexdor® ja Precedex® jatkoivat vahvaa kasvua. Ilahduttavaa oli myös se, että kaikki muut tulosyksiköt kasvattivat liikevaihtoaan vuoden aikana. Erityisesti lääkkeiden vaikuttavia aineita valmistavan Fermionin myynti kehittyi vahvasti. Erityistuotteet-tulosyksikkö on puolestaan kasvanut jo yhtä suureksi kuin Alkuperälääkkeet-tulosyksikkö tasapainottaen konsernin rakennetta.

Vuoden 2013 aikana saimme useista tutkimushankkeistamme positiivisia uutisia. Maaliskuussa otimme askeleen Easyhaler®-tuoteperheen laajentamiseksi yhdistelmävalmisteisiin, kun jätimme budesonidi-formoteroli-tuotteen myyntilupahakemuksen Euroopassa. Kesäkuussa kumppanimme Novartis puolestaan jätti Japanissa myyntilupahakemuksen Stalevolle. Joulukuussa ilmoitimme solmineemme Janssen Pharmaceuticalsin kanssa lisenssisopimuksen, joka sisältää kliinisessä tutkimusvaiheessa olevan Alzheimerin taudin oireiden hoitoon kehitettävän alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741).

Vuoden aikana purimme Endo Pharmaceuticalsin kanssa yhteistyösopimuksemme koskien syöpälääkkeiden tutkimusta, kehitystä ja tuotteistusta. Sopimuksen piirissä olleen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptorin estäjän (ODM-201) kaikki oikeudet palautuivat Orionille. ODM-201:n osalta olemme aloittaneet kliinisen vaiheen III tutkimuksen valmistelun ja jatkamme samalla neuvotteluja sopivan yhteistyökumppanin löytämiseksi tuotteen seuraavaan maailmanlaajuiseen kehitysvaiheeseen ja kaupallistamiseen. Päätimme myös lopettaa tehokkaamman levodopa-tuotteen (ODM-101) kehityksen valmiiksi tuotteeksi.

Merkittävät investointi- ja tuotannon muutoshankkeet etenivät suunnitellusti vuoden 2013 kuluessa, ja osa hankkeista jatkuu vielä alkaneena vuonna. Tehtävillä toimenpiteillä kehitämme ja varmistamme tulevaa kasvua, toimitusvarmuutta sekä laatutasoa. Hankkeilla on kuitenkin ollut väliaikaisesti tuotantokustannuksia nostavia sekä tuotantokapasiteettia laskevia vaikutuksia, jotka ovat laskeneet katetasoamme vuoden kuluessa.

Stalevon tietosuoja Euroopassa päättyi lokakuussa 2013, minkä seurauksena Parkinson-lääkkeidemme myynnin odotetaan jatkavan laskuaan, kun Stalevon geneerinen kilpailu alkanee Euroopassa vuoden 2014 aikana. Precedexin peruspatentti on päättynyt ja on mahdollista, että myös tämä tuote saa geneerisiä kilpailijoita alkaneen vuoden kuluessa. Näiden tuotteiden geneerisen kilpailun vaikutus Orionille tulee olemaan merkittävä, mutta kilpailun alkamisen tarkkaa ajankohtaa on kuitenkin vaikea arvioida. Muu tuotteisto jatkaa kasvuaan, mutta myynti painottuu aiempaa matalakatteisempiin tuotteisiin.  Tutkimushankkeidemme etenemisen takia tutkimuskulumme kasvavat, ja myös investointimme ovat vielä keskimääräistä korkeammalla tasolla. Arvioimme vuoden 2014 liikevaihtomme olevan vuoden 2013 tasolla ja liikevoittomme laskevan hieman vuodesta 2013."

 

Julkaistu 22.10.2013

”Vuosi edennyt ennakko-odotusten mukaan”

”Liikevaihtomme oli edellisen vuoden tasolla ja liikevoittomme laski odotetusti hieman vuodesta 2012.
Parkinson-lääkkeidemme toimitukset Novartikselle laskivat selvästi viime vuoteen verrattuna. Kuluneena vuosineljänneksenä laskua voimisti vertailukaudella vuonna 2012 saadut noin 10 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset hinnoittelun tasausmaksut.  Stalevo®- ja Comtess®-tuotteiden yhteenlaskettu myynti Orionin oman myyntikentän kautta pieneni hieman vertailukaudesta.

Entakaponin molekyylipatentin voimassaolo päättyy lokakuussa 2013 Yhdysvalloissa, jossa geneerinen kilpailu on jo alkanut huhtikuussa 2012. Orion on toimittanut geneerisiä entakaponi-tuotteita kumppaneilleen Yhdysvalloissa ja jatkaa näitä toimituksia myös patentin päättymisen jälkeen. Euroopassa Stalevo-tuotteen tietosuoja päättyy lokakuussa 2013, jonka jälkeen geneeriset kilpailijat voivat myyntilupahakemuksissaan viitata Orionin kliinisten tutkimusten tuloksiin. Geneerisen kilpailun kiihtymisestä huolimatta Parkinson-lääkkeet ovat jatkossakin merkittävä tuoteryhmä Orionille.

Parkinson-lääkkeiden myynnin selvästä laskusta huolimatta Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto laski vain hieman, koska dexdor® ja Precedex® jatkoivat vahvaa kasvua. Lisäksi katsauskauden jälkeen jatkoimme Hospiran kanssa lisenssisopimusta koskien Precedex-tehohoitorauhoitetta Euroopan ulkopuolisilla alueilla. Ilahduttavaa on myös se, että kaikki muut tulosyksiköt ovat kasvattaneet liikevaihtoaan vuoden aikana. Erityisesti lääkkeiden vaikuttavia aineita valmistavan Fermionin myynti on kehittynyt vahvasti.

Syyskuun lopussa raportoimme pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitettuun androgeenireseptoriantagonistiin (ODM-201) liittyen myönteisiä kliinisen vaiheen II tuloksia. ODM-201:n kehitystyötä koskeva yhteistyösopimus Endo Pharmaceuticalsin kanssa on purettu, ODM-201:n kaikki oikeudet palautuvat Orionille ja Orion maksaa Endolle rojaltia. Yhteistyön päättyminen Endon kanssa ei vaikuta tutkimushankkeen etenemiseen. Olemme aloittaneet kliinisen vaiheen III tutkimuksen valmistelun ja jatkamme samalla neuvotteluja sopivan yhteistyökumppanin löytämiseksi tuotteen seuraavaan maailmanlaajuiseen kehitysvaiheeseen ja kaupallistamiseen. Yhtiöiden välinen laajempi yhteistyösopimus koskien syöpälääkkeiden tutkimusta, kehitystä ja tuotteistusta on myös purettu. Sopimuksen piirissä olleet lääkeaihiot ja kaikki niiden oikeudet palautuvat alkuperäisille omistajilleen.

Lisäksi olemme jatkaneet neuvotteluja mahdollisten kumppaneiden kanssa Alzheimerin taudin hoitoon kehitettävän alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) jatkokehityksestä.

Meneillään olevat merkittävät investointi- ja tuotannon muutoshankkeet ovat edenneet suunnitellusti vuoden kuluessa. Tehtävillä toimenpiteillä kehitämme ja varmistamme tulevaa kasvua, toimitusvarmuutta sekä laatutasoa. Hankkeilla on kuitenkin ollut väliaikaisesti tuotantokustannuksia nostavia sekä tuotantokapasiteettia laskevia vaikutuksia, jotka ovat laskeneet katetasoamme vuoden kuluessa.

Näkymäarviomme säilyy ennallaan. Arvioimme liikevaihtomme olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoittomme laskevan hieman vuodesta 2012.”

 

Julkaistu 30.7.2013

”Ensimmäinen vuosipuolisko sujui ennakoidusti”

”Liikevaihtomme oli edellisen vuoden tasolla ja liikevoittomme laski odotetusti hieman vuodesta 2012.

Parkinson-lääkkeidemme toimitukset Novartikselle laskivat edelleen odotetusti. Myös Stalevo®- ja Comtess®-tuotteiden yhteenlaskettu myynti Orionin oman myyntikentän kautta pieneni hieman vertailukaudesta. Geneerisen kilpailun kiihtymisestä huolimatta Parkinson-lääkkeet tulevat jatkossakin olevaan merkittävä tuoteryhmä Orionille. Tähän liittyen positiivisia uutisia saimme kesäkuussa, kun Novartis ilmoitti jättäneensä myyntilupahakemuksen Stalevolle Japanissa. 

Pystyimme korvaamaan Parkinson-lääkkeiden myynnin laskua kasvattamalla muun tuotteistomme myyntiä. Jatkoimme markkina-asemamme vahvistamista monillla markkinoilla kasvamalla lääkemarkkinan yleistä kehitystä nopeammin. Uusin alkuperälääkkeemme, dexdor®-tehohoitorauhoite (deksmedetomidiini), jatkoi vahvaa kasvua ja myös Precedex® sekä Simdax® kehittyivät suotuisasti. Easyhaler®-tuoteperheen myynti oman myyntiverkoston kautta jatkoi voimakasta kasvuaan, mutta kokonaismyynti laski hieman edellisvuodesta, mikä johtuu pääosin tuoteoikeuksien kotiuttamiseen liittyvästä siirtymäkaudesta.

Erityistuotteet-tulosyksikkömme jatkoi odotetusti kasvuaan, ja on jo miltei yhtä suuri Alkuperälääkkeet-tulosyksikön kanssa. Muista yksiköistä etenkin Fermionin liikevaihto kehittyi hyvin katsauskaudella.

Kesän kuluessa olemme jatkaneet neuvotteluja mahdollisten kumppaneiden kanssa Alzheimerin taudin hoitoon kehitettävän alfa-2c-reseptorin antagonistin ja eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptoriantagonistin  jatkokehityksestä. Lisäksi aloitimme kliinisen vaiheen I tutkimukset toisella alfa-2c-reseptorin antagonistilla sekä uudella COMT-estäjällä.

Orion Diagnostica kävi katsauskauden aikana yhteistoimintaneuvottelut, joiden tarkoituksena oli tehostaa yhtiön toimintaa ja parantaa kannattavuutta muun muassa tuotevalikoimaa yksinkertaistamalla. Neuvottelujen perusteella Orion Diagnostican toiminta Turussa lakkautetaan ja noin 60 henkilöä irtisanotaan. Tämän lisäksi noin 20 henkilön työsuhde päättyy muun muassa eläkkeelle jäämisen tai määräaikaisen työsuhteen päättymisen johdosta. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan irtisanomisten kohteena oleville henkilöille muita tehtäviä konsernissa. Olemme kirjanneet vuoden toiselle neljännekselle noin 1,6 miljoonan euron suuruiset järjestelyihin liittyvät kulut.

Ilmoitimme katsauskaudella laskeneemme liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan, josta saatavat varat käytämme konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Varaudumme muun muassa moniin meneillään oleviin investointi- ja tuotannon muutoshankkeisiin, joilla kehitämme ja varmistamme tulevaa kasvua, toimitusvarmuutta sekä laatutasoa. Hankkeilla on väliaikaisesti tuotantokustannuksia nostavia sekä tuotantokapasiteettia laskevia vaikutuksia, jotka ovat laskeneet katetasoamme vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Näkymäarviomme säilyy ennallaan. Arvioimme liikevaihtomme olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoittomme laskevan hieman vuodesta 2012.”

 

Julkaistu 23.4.2013

”Alkuvuosi odotusten mukainen”

”Liikevaihtomme oli edellisen vuoden tasolla ja liikevoittomme laski odotetusti hieman vuodesta 2012.

Parkinson-lääkkeidemme toimitukset Novartikselle jatkoivat odotetusti laskuaan. Samoin Stalevo®- ja Comtess®-tuotteiden yhteenlaskettu myynti Orionin oman myyntikentän kautta laski hieman vertailukaudesta.

Muun tuotteistomme myynti kuitenkin kasvoi hieman ja pystyi siten korvaamaan Parkinson lääkkeiden myynnin laskun ja säilyttämään kokonaisliikevaihtomme edellisen vuoden tasolla. Pystyimme edelleen myös vahvistamaan markkina-asemaamme, sillä kasvumme oli useimmilla markkinoilla lääkemarkkinan yleistä kehitystä nopeampaa.

Vuoden 2011 lopulla lanseeratun dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynnin hyvä kehitys on jatkunut myös kuluvan vuoden alussa. Partnerimme Hospira sai maaliskuussa pidennystä Precedex®-tuotteen tuotesuojaan Yhdysvalloissa tammikuulle 2014 saakka, ja tuotteen hyvän myynnin uskotaan tämän perusteella jatkuvan läpi vuoden.

Otimme maaliskuussa merkittävän askeleen Easyhaler®-tuoteperheen laajentamiseksi yhdistelmävalmisteisiin, kun jätimme budesonidi-formoteroli-tuotteen myyntilupahakemuksen Euroopassa. Vuoden alkupuolella olemme esitelleet vuonna 2012 saatuja positiivisia faasi I ja II -vaiheiden tuloksia Alzheimerin taudin hoitoon kehitettävällä alfa-2c-reseptorin antagonistilla, eturauhassyövän hoitoon kehitettävällä androgeenireseptoriantagonistilla sekä uudella tehokkaammalla levodopa-tuotteella merkittävissä kansainvälissä tieteellisissä kokouksissa. Neuvottelut partnerien löytämiseksi näiden tuotteiden jatkokehitystä varten ovat meneillään.

Orion Diagnostica antoi katsauskauden jälkeen yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen toiminnan tehostamisesta, tuotannon uudelleenjärjestelemisestä ja mahdollisista henkilöstövähennyksistä. Arvioitu vähentämistarve on enintään 80 henkilöä. Näiden harkittavana olevien toimenpiteiden tarkoituksena on tehostaa toimintaa ja parantaa yhtiön kannattavuutta muun muassa yksinkertaistamalla tuotevalikoimaa ja samalla varmistaa yhtiön toimintaedellytykset ja kilpailukyky myös jatkossa.

Viime vuosien myynnin kasvun seurauksena Orionin tuotantokapasiteetti on saavuttanut korkean käyttöasteen. Tämän johdosta olemme käynnistäneet tulevan kasvun, toimitusvarmuuden ja laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi useita merkittäviä investointi- ja tuotannon muutoshankkeita. Näillä on kuitenkin aiemmin ennakoitua suurempia, väliaikaisesti tuotantokustannuksia nostavia sekä tuotantokapasiteettia laskevia vaikutuksia, jotka ovat vuoden alussa laskeneet katetasoamme.

Näkymäarviomme säilyy ennallaan. Arvioimme liikevaihtomme olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoittomme laskevan hieman vuodesta 2012.”