Toimitusjohtajan katsaukset 2012

Julkaistu 5.2.2013

”Orionin tutkimushankkeissa merkittävää edistymistä”

”Liikevaihtomme kasvoi edellisestä vuodesta ja liikevoittomme oli vuoden 2011 tasolla huolimatta selvästi kasvaneista tutkimuskustannuksista.

Parkinson-lääkkeidemme toimitukset Novartikselle laskivat odotetusti edellisestä vuodesta. Stalevo®- ja Comtess®-tuotteiden yhteenlaskettu myynti Orionin oman myyntikentän kautta kuitenkin kasvoi hieman. Pystyimme myös kattamaan merkittävän osan Novartis-toimitusten vähenemisestä geneeristen entakaponi-tuotteiden myynnillä Yhdysvaltoihin.

Muun lääketuotteistomme myynti kasvoi ilahduttavasti läpi vuoden. Pystyimme vahvistamaan markkina-asemaamme, sillä kasvumme oli useimmilla markkinoilla lääkemarkkinan yleistä kehitystä nopeampaa. Näin tapahtui muun muassa kaikilla Pohjoismaiden markkinoilla. Myös muiden yksiköidemme kuten lääkkeiden vaikuttavia aineita valmistavan Fermionin, sopimusvalmistuksen sekä Orion Diagnostican myynnit kasvoivat vahvasti.

Vuoden 2011 lopulla lanseeratun Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti kehittyi vuoden kuluessa odotuksia paremmin, ja tuote on nyt saatavilla valtaosassa Euroopan maita. Deksmedetomidiinin (Precedex®) hyvä menestys partnerimme Hospiran myymänä Euroopan ulkopuolella jatkui myös kuluneena vuonna.

Tutkimushankkeissamme tapahtui vuonna 2012 merkittävää edistymistä. Saimme positiivisia faasi I ja II-vaiheiden tuloksia Alzheimerin taudin hoitoon kehitettävällä alfa-2c-reseptorin antagonistilla, eturauhassyövän hoitoon kehitettävällä androgeenireseptoriantagonistilla sekä uudella tehokkaammalla levodopa-tuotteella. Hankkeemme Easyhaler®-tuoteperheen laajentamiseksi yhdistelmävalmisteisiin eteni vaiheeseen, jossa olemme valmistelemassa ensimmäisen tuotteen (budesonidi-formoteroli) myyntilupahakemusta, joka on tarkoitus jättää Euroopassa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi aloitimme faasi I -tutkimuksen uudella Parkinsonin tautiin tarkoitetulla COMT-estäjällä. Tutkimushankkeiden määrän lisääntymisen seurauksena myös tutkimuskulumme olivat kuluneena vuonna selvästi vuotta 2011 suuremmat.

Viime vuosien myynnin kasvun seurauksena Orionin tuotantokapasiteetti saavutti lähes täyden käyttöasteen vuonna 2012. Tulevan kasvun, toimitusvarmuuden ja laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi käynnistimme vuoden 2012 aikana investointihankkeita, joista yksi merkittävä kohde on Saloon perustettava pakkaus- ja logistiikkakeskus.

Geneerisen kilpailun seurauksena Parkinson-lääkkeidemme myynti jatkaa laskuaan. Muu tuotteisto jatkaa kasvuaan, mutta myynti painottuu aiempaa matalakatteisempiin tuotteisiin. Tutkimushankkeidemme etenemisen takia tutkimuskulumme kasvavat. Esimerkiksi näiden seikkojen takia arvioimme liikevaihtomme olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoittomme laskevan hieman vuodesta 2012.”

 

Julkaistu 23.10.2012

"Myynnin hyvä kehitys jatkunut"

”Stalevon geneeristen kilpailijoiden tulo Yhdysvaltojen markkinoille huhtikuussa on ennakoidusti vähentänyt toimituksiamme Novartikselle. Tätä laskua on kuitenkin pienentänyt kuluneella vuosineljänneksellä heiltä saamamme tuotteen hinnoitteluun liittyvä pidemmän aikavälin tasausmaksu. Olemme myös pystyneet korvaamaan osan tästä myynnin laskusta geneeristen entakaponi-tuotteiden toimituksilla. Muun tuotteistomme myynti on jatkunut hyvällä tasolla ja on kasvanut 11 prosenttia viime vuoden tammi–syyskuuhun verrattuna. Myynnin kasvun myötä tulos on kehittynyt ennakoitua paremmin.

Vuosi sitten myyntiluvan saaneen tehohoitorauhoite Dexdorin lanseeraus Euroopassa on edennyt suunnitellusti. Orionin osuus Suomen lääkemarkkinoista on edelleen kasvanut, ja Erityistuotteet-yksikön liiketoiminta on kehittynyt hyvin lähes kaikilla markkinoilla. Fermionin, Orion Diagnostican ja sopimusvalmistuksen myynti on kasvanut yli 10 prosenttia vertailukaudesta.

Liiketoimintamme kulut ilman tutkimusmenoja ovat olleet edellisen vuoden tasolla. Panostukset tutkimukseen ovat kasvaneet suunnitellusti selkeästi vertailukaudesta. Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptoriantagonistin kehitystyön lupaavia ensimmäisen kliinisen vaiheen tuloksia esiteltiin syyskuussa järjestetyssä Euroopan suurimmassa syöpäkongressissa ESMOssa. Olemme aloittaneet kliiniset tutkimukset uudella Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetutulla COMT-estäjällä. Lisäksi olemme saaneet myönteisiä faasi II –tuloksia uuden tehokkaamman levodopa-tuotteen kehittämisprojektista. Myös muut sekä kliinisessä että varhaisemmassa vaiheessa olevat tutkimushankkeemme ovat edenneet suunnitellusti.

Näkymäarviomme päivitettiin katsauskauden jälkeen lokakuun alussa. Ennakoimme, että koko vuoden liikevaihtomme on hieman korkeampi kuin vuonna 2011 ja liikevoittomme on samalla tasolla kuin vuonna 2011.”

 

Julkaistu 31.7.2012

"Myynti kehittyi hyvin"

”Stalevon geneeristen kilpailijoiden tulo Yhdysvaltojen markkinoille huhtikuussa on ennakoidusti pienentänyt toimituksiamme Novartikselle. Olemme kuitenkin pystyneet korvaamaan osan tästä myynnin laskusta geneeristen entakaponi-tuotteiden toimituksilla. Muun tuotteistomme myynti kehittyi edelleen hyvin ja on kasvanut 10 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Myynnin kustannukset ovat alkuvuonna laskeneet jonkin verran vuoden takaisesta. Vertailukauden luvut sisälsivät 6 miljoonaa euroa tuoteoikeuksista tehtyjä aineettomien hyödykkeiden arvonalennuksia, mikä selittää valtaosan laskusta. Lisäksi myynnin ja markkinoinnin panostuksia on kohdistettu jonkin verran uudelleen. Tutkimuskustannukset puolestaan ovat kasvaneet kliinisen vaiheen projektien määrän kasvun ja niiden suunnitelmien mukaisen etenemisen seurauksena.

Olemme arvioineet uudelleen taloudellisia tavoitteitamme. Perustavoitteina ovat edelleen konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja kannattava kasvu. Tavoitteet toteutetaan kasvattamalla liikevaihtoa sekä säilyttämällä kannattavuus hyvällä tasolla, jossa liikevoitto ylittää 20 prosenttia liikevaihdosta. Näiden tavoitteiden toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen. Konsernin vakavaraisuus pidetään jatkossakin vahvana, ja tavoitteena on vähintään 50 prosentin omavaraisuusaste.

Näkymäarviomme, joka perusteluineen löytyy tämän katsauksen sivulta 6–7, päivitettiin katsauskauden jälkeen heinäkuun alussa. Ennakoimme, että koko vuoden liikevaihtomme on hieman korkeampi kuin vuonna 2011 ja liikevoittomme on hieman korkeampi kuin vuonna 2010. Liikevaihtomme vuonna 2011 oli 918 miljoonaa euroa, ja liikevoittomme vuonna 2010 oli 254 miljoonaa euroa.”

 

Julkaistu 24.4.2012

"Orionin alkuvuosi sujui odotusten mukaan"

"Orionin myynti vuoden alkukuukausina on kehittynyt hyvin. Kokonaisliikevaihtomme on hieman kasvanut huolimatta siitä, että Parkinson-lääkkeidemme myynti on odotetusti pienentynyt noin 14 prosenttia vuoden 2011 vastaavalta kaudelta, joka sisälsi myös kertaluonteisen 7 miljoonan euron suuruisen etappimaksun. Erityistuotteidemme myynti on kasvanut vahvasti kuten myös Fermionin ja Orion Diagnostican myynti. Teimme vuosineljänneksen kuluessa myös ensimmäiset geneeristen entakaponi-tuotteiden toimitukset Pohjois-Amerikkaan.

Tehohoitorauhoite Dexdorin lanseeraukset Euroopassa ovat edenneet suunnitellusti ja tuote on jo saatavilla yli kymmenessä Euroopan maassa. Useimmissa muissa Euroopan maissa tuote lanseerataan vuoden 2012 aikana sitä mukaa kuin hinnoittelu- ja korvattavuusprosessit etenevät maakohtaisesti.

Vuoden 2011 lopulla Turun tehtaalla tapahtuneen tulipalon seurauksena toimituskykymme on alkuvuonna ollut hieman normaalia heikompaa erityisesti Suomessa huolimatta siitä, että toiminta tehtaalla on saatu palautettua normaalille tasolle vuoden ensimmäisinä kuukausina. Tapahtuman taloudelliset vaikutukset ovat kuitenkin jääneet kohtuullisen pieniksi.

Tutkimushankkeemme ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2012 alussa saadut uuden Easyhaler budesonidi–formoteroli -yhdistelmävalmisteen tutkimustulokset olivat lupaavat, mutta eivät vielä riittävät myyntilupahakemuksen jättämiseksi. Jatkamme tämän sekä Easyhaler flutikasoni–salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehitystä vuoden kuluessa samoin kuin muiden kliinisessä tutkimusvaiheessa olevien molekyylien kehitystä.

Näkymäarviomme, joka perusteluineen löytyy tämän katsauksen sivulta 5–6, säilyy ennallaan. Ennakoimme liikevaihtomme olevan vuoden 2011 tasolla ja liikevoittomme vuoden 2010 tasolla. Liikevaihtomme vuonna 2011 oli 918 miljoonaa euroa, ja liikevoittomme vuonna 2010 oli 254 miljoonaa euroa."