Toimitusjohtajan katsaukset 2011

Julkaistu 7.2.2012

"Orionilla vahva vuosi"

”Sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoivat edellisestä vuodesta.”

”Parkinson-lääkkeidemme toimitukset Novartikselle kasvoivat edelleen kuluneena vuonna. Tuoteperheen koko markkinamyynti samoin kuin Stalevo® ja Comtess® -tuotteiden myynti Orionin oman myyntikentän kautta kuitenkin laskivat odotetusti hieman. Muun tuotteistomme myynti kasvoi ilahduttavasti läpi vuoden. Pystyimme vahvistamaan markkina-asemaamme, sillä kasvumme oli useimmilla markkinoilla lääkemarkkinan yleistä kehitystä nopeampaa. Näin tapahtui myös Suomessa, jossa lääkemarkkina kokonaisuudessaan kasvoi usean laskuvuoden jälkeen.”

”Yksi Orionin tulevaisuuden kannalta tärkeä tapahtuma koettiin syyskuussa, kun Euroopan komissio antoi keskitetyn myyntiluvan dexdor®-tehohoitorauhoitteelle (deksmedetomidiini). Tuotteen lanseeraukset ja niihin tähtäävät toimenpiteet eri puolilla Eurooppaa etenivät suunnitellusti loppuvuoden kuluessa. Deksmedetomidiini (Precedex®) on menestynyt partnerimme Hospiran myymänä viime vuosina hyvin erityisesti Yhdysvalloissa, ja uskomme sen tuovan meille tulevina vuosina merkittävää myyntiä myös Euroopassa, jossa markkinoimme sitä pääsääntöisesti itse.”

”Edellisenä vuonna käynnistyneet tutkimushankkeemme etenivät vuoden 2011 aikana suunnitellusti. Näitä ovat kliinisen faasi I ja II -vaiheen tutkimukset alfa 2c -reseptorin antagonistilla, androgeenireseptoriantagonistilla, uudella tehokkaammalla levodopa-tuotteella sekä hankkeet Easyhaler®- tuoteperheen laajentamiseksi yhdistelmävalmisteisiin. Teimme lisäksi viime vuonna eräitä tärkeitä tulevaisuuteen tähtääviä yhteistyösopimuksia. Aloitimme laajan syöpälääkkeiden tutkimusta, kehitystä ja tuotteistusta koskevan yhteistyön yhdysvaltalaisen Endo Pharmaceuticalsin kanssa, ja kesällä teimme Nycomedin kanssa kehitteillä olevia Easyhaler-yhdistelmävalmisteita koskevan markkinointisopimuksen.”

”Marraskuussa Orionin Turun lääkevalmistetehtaalla syttynyt tulipalo aiheutti vuoden lopulla jonkin verran toimitusvaikeuksia eräille valmisteillemme erityisesti Suomessa. Huolimatta siitä, että onnistuimme käynnistämään tuotannon uudelleen jopa ennakoitua nopeammin, emme kuitenkaan saavuta normaalia toimitusvarmuutta alkaneen vuoden ensimmäisinä kuukausina. Kokonaisuutena vahingon taloudelliset vaikutukset jäänevät kuitenkin kohtuullisen pieniksi.”

”Vuonna 2012 markkinoille tulevat ensimmäiset geneeriset kilpailijat Parkinson-lääkkeillemme. Tämän johdosta arviomme liikevaihtomme olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoittomme olevan vuoden 2010 tasolla."

 

Julkaistu 25.10.2011

"Dexdor sai myyntiluvan"

”Sekä liikevaihtomme että liikevoittomme ovat kasvaneet edellisestä vuodesta.”

”Alkuvuoden voimakas kasvu Parkinson-lääkkeidemme toimituksissa Novartikselle on viime kuukausina odotetusti tasapainottunut. Myös muun tuotteistomme myynnin kasvu on hieman hidastunut. Olemme kuitenkin edelleen pystyneet vahvistamaan markkina-asemaamme Suomessa sekä kasvamaan muualla Euroopassa.”

”Euroopan komissio antoi syyskuussa keskitetyn myyntiluvan Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteelle (deksmedetomidiini), ja olemme jo käynnistäneet tuotteen lanseerauksen ja siihen tähtäävät toimenpiteet eri puolilla Eurooppaa. Deksmedetomidiini (Precedex®) on menestynyt partnerimme Hospiran myymänä viime vuosina hyvin erityisesti Yhdysvalloissa, ja uskomme sen tuovan meille tulevina vuosina merkittävää myyntiä myös Euroopassa, jossa markkinoimme sitä pääsääntöisesti itse.”

”Toinen tulevaisuuden kannalta tärkeä katsauskauden tapahtuma oli Nycomedin kanssa kesällä solmittu yhteistyösopimus kehitteillä olevien Easyhaler®-yhdistelmävalmisteiden rinnakkaismarkkinoinnista Euroopan suurimmissa maissa. Lisäksi Nycomed saa yksinoikeuden tuotteiden lisensiointiin ja jakeluun Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Sekä Orion että Nycomed markkinoivat sopimuksen piirissä olevia astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettuja tuotteita Easyhaler-kattobrändin alla.”

”Näkymäarviomme on ennallaan. Ennakoimme liikevaihdon kasvavan hieman ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuodesta 2010."

 

Julkaistu 2.8.2011

"Vakaa kasvu jatkui"

”Sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisestä vuodesta.”

”Orionin päämarkkina-alueella Euroopassa terveydenhuoltojärjestelmien kautta korvattavien lääkkeiden hinnat ovat useissa maissa jatkaneet laskuaan. Olemme kuitenkin menestyneet hyvin tässä erittäin haastavassa toimintaympäristössä. Parkinson-lääkkeidemme myynti on edelleen noussut johtuen lähinnä Novartikselle tehtyjen toimitusten kasvusta. Myös muun tuotteistomme myynti on koko alkuvuoden ajan kehittynyt myönteisesti. Olemme vahvistaneet markkina-asemaamme Suomessa, ja kasvumme Skandinaviassa sekä itäisessä Euroopassa on jatkunut.”

”Panostukset myynnin kasvattamiseksi ovat ennakoidusti nostaneet myynnin ja markkinoinnin kustannuksiamme. Samoin tutkimuskulut ovat hieman kasvaneet tänä vuonna aloitettujen uusien kliinisten tutkimusten takia.”

”Heinäkuussa saavutimme merkittävän edistysaskeleen Orionin tulevaisuuden kannalta, kun Euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitea antoi myönteisen lausunnon suosittaen uuden dexdor® (deksmedetomidiini) -tehohoitorauhoitteen myyntiluvan myöntämistä.”

”Kesäkuussa tarkistetun strategiamme päälinjaukset säilyivät ennallaan. Painopistealueina ovat edelleen liiketoiminnan kasvattaminen kilpailukykyisen tuotteiston avulla, markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa sekä toimintojen joustavuuden ja tehokkuuden kehittäminen. Näiden tavoitteiden onnistunut toteuttaminen edellyttää, että pystymme jatkuvasti parantamaan kykyämme verkostoitua ja toimia partnereiden kanssa yhteistyössä arvoketjun kaikissa vaiheissa. Viimeisten parin vuoden kuluessa tapahtunut edistyminen näillä kaikilla alueilla luo hyvän pohjan jatkaa strategiamme toteutusta myös tulevaisuudessa, kun Parkinson-lääkkeidemme myynti alkaa geneerisen kilpailun seurauksena laskea.”

”Näkymäarviomme säilyy ennallaan. Ennakoimme liikevaihdon kasvavan hieman ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuodesta 2010."

 

Julkaistu 27.4.2011

"Myynti kehittynyt vahvasti"

”Liikevoittomme parani alkuvuonna selkeästi edellisestä vuodesta. Hyvä kehitys johtui myynnin vahvasta ja ennakoitua paremmasta kasvusta, johon sisältyi kertaluonteinen 7 miljoonan euron maksu Endo Pharmaceuticalsilta.”

”Parkinson-lääkkeidemme myynti oli vertailukautta suurempi. Tulevaisuuden kannalta on erityisen ilahduttavaa, että myös muiden tuoteryhmiemme myynti jatkoi vahvaa kasvuaan. Alkuperälääkkeistä Precedexin ja Easyhaler-tuoteperheen myynnit nousivat nopeimmin. Erityistuotteiden alueella jatkuneet panostukset Skandinavian itsehoitotuotteiston ja itäisen Euroopan toiminnan kehittämiseen sekä jatkuviin tuotelanseerauksiin ovat olleet tuloksellisia. Myös Eläinlääkkeiden ja Orion Diagnostican alkuvuosi on ollut menestyksellinen.”

”Tutkimuskulumme olivat alkuvuonna vain hieman vertailukautta suurempia, koska potilaiden rekrytointi uusiin kliinisiin tutkimuksiimme kuten alfa 2c -reseptorin antagonisti- sekä androgeenireseptoriantagonisti- kehitysohjelmiin ovat vasta alkaneet. Loppuvuonna näiden tutkimusten päästyä täyteen vauhtiin tulevat myös niiden kustannukset kasvamaan.”

”Tehohoitorauhoite deksmedetomidiinin myyntilupakäsittely jatkuu Euroopan lääkeviranomaisen toimesta ennakoidulla ja aiemmin ilmoitetulla aikataululla. Tuotteella tehtyjen kliinisten tutkimusten tuloksia esiteltiin ensimmäistä kertaa maaliskuussa tieteellisessä kongressissa.”

”Liikevaihtomme on kehittynyt tammi-maaliskuussa ennakoitua paremmin, ja tämän seurauksena myös liikevoittomme on parantunut odotettua voimakkaammin. Hyvin sujunut alkuvuosi on nostanut näkemystämme koko vuoden kehityksestä, ja tästä johtuen muutimme 13.4.2011 julkaistulla pörssitiedotteella kuluvan vuoden näkymäarviotamme. Uuden arvion mukaan liikevaihtomme kasvaa hieman ja liikevoittomme ilman kertaluonteisia eriä kasvaa."