Toimitusjohtajan katsaus

Julkaistu 6.2.2019

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen: Tärkeä vuosi tulevaisuuden kasvun kannalta

”Tulevien vuosien keskeisin tavoitteemme on hakea määrätietoisesti markkinoita nopeampaa kasvua ja nostaa liikevaihtomme 1,5 miljardin euron tasolle vuoteen 2025 mennessä. Orion Diagnostica
-tulosyksikön myynnistä vuonna 2018 saamamme myyntivoitto mahdollistaa lisäinvestoinnit muun muassa omaan lääketutkimukseen sekä myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen. Samalla se ylläpitää hyvää osinkotasoa. Kasvuhankkeet rasittavat vuoden 2019 tulosta, mutta samalla investoinnit luovat tärkeää pohjaa kasvutavoitteillemme.

Lähivuosien tärkein yksittäinen kasvuhankkeemme on eturauhassyöpälääke darolutamidin kehitystyö, jossa otettiin katsausvuonna ratkaisevia askelia. Yhteistyössä Bayerin kanssa toteuttamamme kliinisen vaiheen III –tutkimus darolutamidista etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa saavutti lokakuussa päämuuttujan: suun kautta otettava androgeenireseptorin estäjä darolutamidi pidensi merkittävästi aikaa ennen etäpesäkkeiden ilmaantumista lumelääkkeeseen verrattuna. Tarkemmat tutkimustulokset esitellään helmikuun puolivälissä ASCO GU (Genitourinary Cancers Symposium) -konferenssissa. Bayer on aloittanut keskustelut lääkeviranomaisten kanssa myyntiluvan jättämisestä, mutta ajankohta on vielä avoinna. USA:n lääkeviranomainen FDA on myöntänyt darolutamidille nopeutetun käsittelyn statuksen. Jos prosessi etenee suunnitellusti, voisi tuotteen myynti USA:ssa alkaa parhaimmassa tapauksessa jo tämän vuoden lopussa. Olemme oikeutettu saamaan tuotteen ensimmäisistä myynneistä huomattavia etappimaksuja, jotka USA:n osalta ovat 45 miljoonaa euroa. Jatkamme Bayerin kanssa darolutamidin tutkimista myös levinneen eturauhassyövän hoidossa. Darolutamidin potentiaali saavuttaa merkittävän lisän, kun tästä toisesta kliinisen vaiheen III –tutkimuksesta (ARASENS) saadaan tuloksia arviolta vuonna 2022.

Parkinson-lääke Stalevon myynti- ja jakeluoikeuksien takaisinhankinta Novartikselta joulukuun alussa vahvistaa kasvutavoitteitamme Euroopassa. Myyntioikeuksien palautuminen tuo lisämyyntiä alkuvaiheessa vuositasolla noin 20 miljoonaa euroa. Se, että lääkkeen kehittäjänä ja valmistajana vastaamme itse koko kotimarkkina-alueemme myynnistä ja jakelusta, korostaa entisestään Orionin roolia merkittävänä keskushermostosairauksiin panostavana lääkeyhtiönä. Lisäksi se antaa meille suuremmat mahdollisuudet edistää aktiivisemmin Stalevon myyntiä ja pidentää tuotteen elinkaarta.

Katsausvuonna teimme päätöksen aloittaa yksin kliinisen vaiheen III REFALS-hankkeen, jossa tutkimme suun kautta annosteltavaa levosimendaania (ODM-109) ALS-taudin hoidossa. Investoimme hankkeeseen noin 60 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Etsimme myös edelleen lääkekehityksen loppuvaiheessa olevien tutkimushankkeiden ja uusien tuotteiden sisäänlisensointimahdollisuuksia.

Vuonna 2018 kannattavuutemme oli hyvä, ja jatkuvien toimintojen 26 prosentin liikevoittomarginaali ylitti taloudellisen tavoitteemme. Kassavirtamme oli vertailukautta parempi. Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liikevoitto olivat vertailukautta alhaisemmat, mikä johtui negatiivisista valuuttakurssimuutoksista, edellisvuotta alhaisemmista etappimaksuista ja rojalteista sekä vertailukautta suuremmista tutkimus- ja kehityskuluistamme. Muilta osin liiketoiminnan kannattavuus oli monista haasteista, kuten hintojen laskusta Suomessa sekä biosimilaarien myynnin alenemisesta, huolimatta vertailukauden tasolla.

Alkuperälääkkeiden liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta. Sen lähitulevaisuuden lupaavin kasvun lähde on astman ja keuhkoahtaumataudin hoidon Easyhaler–tuoteperhe, jonka myynti jatkoi vahvaa kasvua erityisesti budesonidi-formoteroli-tuotteen ansiosta. Investoimme tuoteperheen myyntiin ja markkinointiin katsauskauden aikana erityisesti Saksassa. Easyhaler-tuoteperheen kuudennen tuotteen, salmeteroli-flutikasonin myynti alkoi vuoden viimeisellä neljänneksellä ensimmäisissä Euroopan maissa. Tuoteperhettä on tarkoitus laajentaa uusilla tuotteilla myös tulevaisuudessa. Seitsemännen tuotteen, tiotropiumin, kehitystyö etenee suunnitellusti.

Brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti oli ennakoidusti edellisvuotta alhaisempi. Myynnin lasku oli kuitenkin selvästi pitkän aikavälin keskimääräistä laskua hitaampaa. Odotamme Parkinson-lääkkeiden myynnin laskun jatkuvan myös tulevina vuosina, sillä tuotteilla on geneeristä kilpailua käytännössä katsoen kaikilla markkinoilla. Stalevon myynti- ja jakeluoikeuksien takaisinhankinnan synnyttämän lisämyynnin ansioista Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin arvioidaan vuonna 2019 olevan edellisvuoden tasolla huolimatta tuotteen geneerisen kilpailun jatkuvasta laajenemisesta.

Tehohoitorauhoite Dexdorin myynti oli edelleen hyvällä tasolla ja kasvoi suurimmassa osassa maita, vaikka geneerinen kilpailu on laajentunut jo useaan maahan Euroopassa. Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdaxin myynti kasvoi hieman.

Erityistuotteiden liikevaihto laski Suomessa ja Skandinaviassa. Suomessa vuonna 2016 tehtyjä vaihtokelpoisten rinnakkaislääkkeiden hinnoittelua koskevia päätöksiä seurannut kiristynyt hintakilpailu on johtanut koko viitehintaisten reseptilääkkeiden markkinan laskuun. Merkitys on ollut Orionille huomattava, johtuen laajasta tuotevalikoimastamme ja markkinaosuudestamme. Hintakilpailu on laskenut Suomen myyntiämme noin 15 miljoonaa euroa vuodessa sekä vuonna 2017 että vuonna 2018. Vaikutus on jatkunut pidempään kuin aiemmin arvioimme. Odotamme hintojen laskun jatkuvan myös vuonna 2019, mutta arvioimme vaikutuksen myyntiin olevan hieman vähäisemmän kuin katsausvuonna.

Erityistuotteiden kasvun ajurina vuonna 2017 toimineen biosimilaari Remsiman (infliksimabi) myynti oli kiristyneen kilpailun takia vertailukautta huomattavasti alhaisempi. Voidaksemme menestyä kilpailluilla markkinoilla tuotteistomme tulee olla tarpeeksi laaja. Katsausvuonna laajensimme sitä ensimmäisellä avohoidon biosimilaarilla Amgevitalla (adalimumabi), jonka myynnistä ja markkinoinnista Suomessa teimme yhteistyösopimuksen Amgenin kanssa. Amgevitan myynti alkoi vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Eläinlääkkeiden liiketoiminta kehittyi suotuisasti ja liikevaihto kasvoi markkinoita nopeammin.

Meneillään olevien kasvua tukevien hankkeiden arvioidaan rasittavan vuoden 2019 tulosta arviolta
30 miljoonaa euroa. Tähän sisältyvät muun muassa selkeästi kasvaneet poistot investoinneista sekä panostukset myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen. Samanaikaisesti liikevoittoa rasittaa kireä hintakilpailu markkinoilla sekä Orionin vanhojen alkuperälääkkeiden asteittain laajeneva geneerinen kipailu.

Orion arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2018. Arvioitu liikevaihto sisältää mahdollisen darolutamidin kaupallistamiseen liittyvän 45 miljoonan euron etappimaksun. Liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2018. Arvioitu liikevoitto sisältää mahdollisen darolutamidin kaupallistamiseen liittyvän 45 miljoonan euron etappimaksun sekä olennaisia panostuksia toimenpiteisiin, joilla tavoitellaan kasvua.”