Toimintaympäristö

Yleinen talouskehitys kiihdyttää lääkealan murrosta

Orionin kehittämiä tuotteita myydään maailmanlaajuisesti, ja niitä on markkinoilla yli sadassa maassa. Noin 80 % Orionin liikevaihdosta syntyy ihmislääkkeiden myynnistä joko oman myyntiverkoston tai markkinointipartnereiden kautta.

Orionin oma myyntiverkosto kattaa lähes kaikki keskeiset Euroopan markkinat. Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orion toimii markkinointipartnereiden kautta. Orion-konsernin liikevaihdosta noin viidesosa tulee partnereiden kautta tapahtuvasta myynnistä.

Suomi on Orionin merkittävin markkina-alue, ja noin neljännes Orionin liikevaihdosta tulee Suomen markkinalta. Yksittäisenä terapia-alueena Parkinsonin taudin hoito on Orionille edelleen tärkein, ja se edustaa noin kuudesosaa konsernin liikevaihdosta.

Orion on Euroopassa keskisuuri toimija, ja maailman mittakaavassa Orion on noin 70:nneksi suurin lääkeyritys.

Eurooppa ja Yhdysvallat edelleen keskeisimmät markkinat

Lääkeala on suhteellisen vakaa, ja se kasvaa tasaisesti. IMS Health -lääkemyyntitilastot ennustavat globaalin lääkemarkkinan kasvavan vuosittain 4–7 prosenttia, ja lääkemarkkinan arvioidaan ylittävän 1 300 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuoteen 2018 mennessä. Kovin kasvuvauhti saavutetaan kehittyvillä markkinoilla, joilla vuosittainen kasvu on 8–11 prosenttia. Yli neljäsosa kasvusta tulee ennusteiden mukaan Kiinasta.  Yhdysvalloissa vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan 5–8 prosenttia, ja Japanin lääkemarkkinan arvioidaan kasvavan 1–4 prosenttia. Euroopassa kasvun arvioidaan jäävän 0–3 prosenttiin säästötoimien vuoksi. Euroopassa lääkemarkkinoiden kasvu tulee enenevissä määrin itäisestä Euroopasta. Yli puolet lääkemarkkinoiden arvosta tulee kuitenkin edelleen Yhdysvalloista, Euroopasta ja Japanista.1)

Geneerisen lääkemarkkinan vahva kasvu jatkuu

Geneerisen lääkemarkkinan kasvu on jatkunut lääkemarkkinan yleistä kasvua nopeammin. Viimeisten viiden vuoden aikana geneerisen markkinan vuotuinen kasvu on ollut yli 10 prosenttia. Geneeriset lääkkeet edustavat jo yli puolta maailman lääkemarkkinoiden volyymista, mutta vain noin viidesosaa kokonaisarvosta.1)

Useiden lääkeyhtiöiden päätuotteiden patenttien päättyminen lähivuosina tukee geneeristen lääkemarkkinoiden kasvua jonkni verran myös jatkossa. Lisäksi monilla markkina-alueilla terveydenhuollon säästöpaineet lisäävät halvempien vaihtoehtojen eli geneeristen lääkkeiden kysyntää.

Valtioiden tiukka säästölinja jatkuu

Maailman yleinen taloustilanne on pakottanut valtiot etsimään säästökohteita, mikä on luonut omat haasteensa myös lääkeyhtiöiden kasvulle. Lääkehoitojen kustannuksia on haluttu rajoittaa muun muassa tiukennettujen korvattavuusvaatimusten ja markkinakohtaisten hintaleikkausten avulla. Tiukennetuista vaatimuksista johtuen monet lääkeyhtiöt ovat jopa jättäneet osan uusista tuotteista lanseeraamatta joissain Euroopan maissa.

Lisäksi säästöjen saavuttamiseksi on useassa maassa lisätty potilaiden omavastuuosuutta lääkkeen hinnasta ja/tai siirrytty reseptien kirjoittamiseen lääkeaineen geneerisellä nimellä.

Hintapaine näkyy erityisen voimakkaana Euroopassa, mutta myös lisääntyvästi muilla vakiintuneilla markkinoilla.

Asiakkaan monet kasvot

Tiukentuneesta taloustilanteesta johtuen lääkehoitojen maksajista on tullut lääkeyhtiöille yhä tärkeämpi asiakasryhmä, jonka rooli päätöksenteossa on korostunut. Maksajia voivat olla maasta riippuen esimerkiksi valtiollinen viranomaistaho, vakuutusyhtiö, sairaanhoitopiiri tai yksittäinen sairaala. Lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset ovat tietysti edelleen tärkeä ja keskeinen kohderyhmä.

Apteekit ovat erittäin tärkeä linkki lääkkeiden jakeluketjussa, koska ne ovat omalta osaltaan mukana päättämässä, mitä tuotteita on tarjolla loppukäyttäjälle. Lääkkeen käyttää lopulta potilas, jonka rooli hoitojen valinnassa on korostumassa, kun tietoa sairauksista ja niiden hoitokäytännöistä on yhä laajemmin saatavilla.


1) IMS Health 2014