Orionin Eläkesäätiö

Yhteystiedot ja lisätiedot

Orion-konsernin toimihenkilöt on vakuutettu lakisääteisen TyEL-eläketurvan osalta Orionin Eläkesäätiön B-osastossa. Eläkesäätiössä on myös lisäeläkkeitä myöntävä A-osasto, joka on suljettu 25.6.1990. A-osastossa ei ole vapaakirjaoikeutta. Orionin Eläkesäätiö hankkii eläkelaitospalvelut Mandatum Life Palvelut Oy:n kautta. Eläkehakemusten käsittely ja eläkkeiden maksaminen hoidetaan lakisääteisten eläkkeiden osalta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa ja lisäeläkkeiden osalta Mandatum Henkivakuutusosakeyhtössä.

Puhelin 010 4261 (Orionin vaihde)

Asiamies: Anu Imppola

Eläkelaitospalvelut: Mandatum Life Palvelut Oy

Lakisääteiset eläkkeet: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Lisäeläkkeet: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Eläke-etuusotteet  

Työeläkeotteella on tiedot edellisen vuoden loppuun mennessä kertyneestä työeläkkeestä ja mahdollisesti palkattomista etuuksista kertyneestä eläkkeestä. Omat tiedot voi tarkistaa työeläkeotteelta. 

Työeläkeote lähetetään kirjeitse joka kolmas vuosi ja 60 vuotta täyttäneet saavat otteen joka vuosi. Otteen lähetysaikataulu riippuu syntymäkuukaudesta. Vuonna 2021 otteet lähetetään syys-, loka-, marras- ja joulukuussa syntyneille. Otteita postitetaan toukokuusta lähtien pitkin vuotta. 

Syys-joulukuussa syntyneet:Otekirje kotiin vuonna 2021, 2024, 2027 jne. 

Tammi-huhtikuussa syntyneet: Otekirje kotiin vuonna 2022, 2025, 2028 jne. 

Touko-elokuussa syntyneet: Otekirje kotiin vuonna 2023, 2026, 2029 jne.

Työeläkeotteen lähetystä poikkeavassa aikataulussa voi tiedustella Mandatum Lifen säätiöpalvelusta. Sähköposti: Lisaelakepalvelu(at)mandatumlife.fi tai puhelinnumerosta 010 516 7912. 

Työeläkeotteessa olevista virheistä tehdään ilmoitus Työeläkeotteen tietojen selvityspyyntö 3120 -lomakkeella. Lomake löytyy Tyoelake.fi sivulta. Tulostettu ja täytetty lomake lähetetään Mandatum Lifeen. Mandatum Lifen osoite: Mandatum Life Palvelut Oy, Asiakasposti / 2011, Kalevantie 3, 20520 Turku.

Arvio lisäeläkkeestä postitetaan vakuutetuille vuosittain ja ensimmäinen ote on toimitettu automaattisesti kaikille lisäeläke-etuuteen oikeutetulle syksyllä 2019.

Lisäeläkkeeseesi liittyvissä kysymyksissä saat lisätietoja Mandatum Lifen Säätiöpalvelusta numerosta 010 516 7912.

Pensionsförmånsutdrag (PDF)

Sijoitustoiminnan periaatteet

(julkinen, eläkkeensaajilla ja toimintapiiriin kuuluvilla oikeus tietää)

Sijoitustoimintaa koskevat lait ja määräykset

Orionin Eläkesäätiön A-osaston sijoitustoimintaa säätelevät Eläkesäätiölaki ja Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet sekä lisäksi Eläkesäätiön hallituksen määrittelemät sijoitustoiminnan periaatteet.

Eläkevastuu ja vakavaraisuus 

A-osaston eläkevastuun määrä on 17,9 milj. euroa tilinpäätöksessä 31.12.2020 ja eläkevastuun on arvioitu olevan 17,6 milj. euroa vuonna 2021. Eläkevastuun on kuitenkin arvioitu laskevan vuosittain keskimäärin 0,5 milj. euroa seuraavan 9 vuoden aikana. Eläkevastuu on täyteen katettu ja sijoitussalkun markkina-arvo ylittää eläkevastuun.

Eläkevastuuta laskettaessa käytettävä laskuperuskorko on 3,40 % vuonna 2020 ja se laskee tästä asteittain 3,00 %:iin vuoteen 2024 mennessä.

A-osaston vakavaraisuus on pysynyt hyvällä tasolla.

 

Yleiset periaatteet 

A-osaston varat sijoitetaan hajautetusti eri omaisuusluokkiin eli :

  • korkosijoituksiin eli esim. yritystodistuksiin, pankkitalletuksiin, joukkovelkakirjalainoihin ja korkorahastoihin
  • suoriin pörssinoteerattuihin osakkeisiin ja osakerahastoihin
  • kiinteistörahastoihin
  • muihin erinäisiin sijoituksiin. 

Sijoitukset tehdään instrumentteihin, jotka eivät ole monimutkaisia ja joiden markkina-arvon määritys on läpinäkyvä.

Sijoituspäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi sijoituskohteiden vastuullinen toimintatapa (erityisesti ympäristövaikutukset, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto).

Eri omaisuusluokille on määritelty tavoiteallokaatio ja maksimisijoitusmäärät.

Sijoitustoiminnassa tulee huolehtia, että A-osastolla on riittävät likvidit varat eläkkeiden ja muiden juoksevien menojen maksamiseen ajallaan kaikissa sijoitusympäristöissä. Vähintään 5 % sijoitusomaisuudesta tulee pitää likvideinä varoina.

  

Sijoitusriskien hallinta 

Sijoitusriskien hallinta on olennainen osa Eläkesäätiön toimintaa. Riskienhallinnalla pyritään ennakoimaan ja tarvittaessa rajoittamaan riskiä määritellylle tasolle. Eläkesäätiössä pyritään sijoitusallokaatioon, joka hajauttaa eri omaisuuslajien riskejä pitkällä aikavälillä. Eri omaisuuslajeille on määritelty maksimimäärät. Hajautusta tehdään myös omaisuuslajien sisällä. Yksittäisiä vastapuoliriskejä ohjataan lainsäädännön ja Eläkesäätiön asettamilla omilla rajoilla. Luottoriskin määrittelyssä huomioidaan mahdollinen ulkoinen reittaus ja lisäksi vastapuolen taloudelliset tiedot, joiden perusteella vastapuoli luokitellaan ja näiden perusteella vastapuolelle määritellään maksimilimiitti.

A-osasto voi tarvittaessa alentaa tai suojautua kokonaan sijoituksista johtuvalta valuuttakurssiriskiltä. Suojautumisen tarpeellisuus arvioidaan sijoituspäätöstä tehtäessä.

Sijoitussalkun tuottoa, riskitasoa ja markkinatilannetta seurataan säännöllisen sijoitus- ja vakavaraisuusraportoinnin avulla sekä lisäksi seuraamalla muutoksia markkinoilla ja A-osaston tilanteessa myös tarvittaessa raportointikauden välillä.

Omistajaohjauksen periaatteet

Lähtökohdat

Orionin Eläkesäätiön tehtävä työeläkevakuuttajana on hallinnoida lakisääteisiä sekä lisäeläkevakuutuksia. Työeläkevarat sijoitetaan eläkkeiden ja muiden vastuiden turvaamiseksi tavoitellen parasta mahdollista tuottoa hyväksytyn riskitason puitteissa.

Eläkesäätiön osakesijoitukset tehdään suorina sijoituksina, rahastosijoituksina tai sijoituksina epälikvideihin kommandiittiyhtiöihin.

Kohdeyhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmillä on työeläkevakuuttajan sijoitustoiminnan kannalta suuri merkitys. Eläkesäätiö pitää tärkeänä sijoituskohteidensa sitoutumista hyvään johtamis- ja hallintotapaan.

Osallistuminen

Suorat sijoitukset ovat ns. portfoliosijoituksia ja Eläkesäätiö ei normaalissa tilanteessa osallistu sijoituskohteena olevan yhtiön yhtiökokouksiin tai hallintoon. Tämä johtuu lähinnä siitä, että osakeomistukset kohdeyhtiöissä ovat tavallisesti varsin pieniä. Tästä poikkeuksena on osakeomistukset Orion Oyj:ssä, jossa Eläkesäätiön omistukset ovat merkittävämmät. Eläkesäätiö ei kuitenkaan voi osallistua Orion Oyj:n yhtiökokoukseen osakeyhtiölain estäessä sen.

Eläkesäätiö voi kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan sijoituskohteena olevan yhtiön toimintaan silloin, kun se vastuullisen osakeomistuksen näkökulmasta harkitaan tarpeelliseksi. Tällöin luontevin tapa on yhteistyön harjoittaminen muiden osakkeenomistajien kanssa tai osallistuminen mahdolliseen äänestykseen yhtiökokouksessa. Kohdeyhtiön osakkeista voidaan halutessa myös luopua kokonaan tai omistusta vähentää.

Vuonna 2020 Eläkesäätiössä ei ole katsottu tarpeelliseksi osallistua yhtiökokouksiin ja toiminta on vastannut periaatteita.

Vastuullinen sijoittaminen

Lähtökohdat

Eläkesäätiön sijoittamisen yhtenä lähtökohtana on varojen sijoittaminen vastuullisesti. Eläkesäätiön näkemyksen mukaan vastuullisella sijoittamisella pyritään laskemaan riskitasoa ja mahdollisesti myös parantamaan sijoitusten tuottoa.

Periaatteet

Eläkesäätiön hallituksen hyväksymät vastuullisen sijoittamisen periaatteet ohjaavat Eläkesäätiön sijoitustoimintaa. Sijoituskohteiden ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan (ESG: Environmental, Social and Governance) liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tarkastellaan ja hallitaan osana Eläkesäätiön sijoituskäytäntöjä.

Odotamme sijoituskohteiltamme ja varainhoitajiltamme kansainvälisten normien ja sopimusten noudattamista sekä muutenkin vastuullisuuden huomioimista toiminnassa ja päätöksenteossa. Vastuullisuuden arviointiin sisällytetään ympäristötekijät, sosiaalinen vastuu sekä hyvä hallintotapa. Kohdeyhtiöiden odotetaan noudattavan kulloinkin voimassaolevia hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevia suosituksia. Odotamme, että varainhoitajamme ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja että he ovat integroineet vastuullisen toiminnan toimintaansa sekä sijoitusprosesseihin. Selvitämme asiaa kyselyin ja vuoropuheluin.

Eläkesäätiö voi edistää vastuullisuutta myös suosimalla vaikuttavuussijoituksia. Tällaisten sijoituskohteiden tarkoituksena on tehdä suoraa sosiaalista tai ympäristöllistä vaikuttamista sijoitustoiminnalla. Näin tavoitellaan merkittävämpää vaikuttamisen painoarvoa, kuitenkin unohtamatta turvaavuutta ja tuottoa.

Eläkesäätiö seuraa vastuullisuuden toteutumista sijoituskohteissa ja varainhoitajissa säännöllisesti.

Tietosuojaseloste

Lue lisää täältä.

Orionin Eläkesäätiö saavutettavuusseloste

Lue lisää täältä.