Orionin Eläkesäätiö

Yhteystiedot ja lisätiedot

Orion-konsernin toimihenkilöt on vakuutettu lakisääteisen TyEL-eläketurvan osalta Orionin Eläkesäätiön B-osastossa. Eläkesäätiössä on myös lisäeläkkeitä myöntävä A-osasto, joka on suljettu 25.6.1990. A-osastossa ei ole vapaakirjaoikeutta. Orionin Eläkesäätiö hankkii eläkelaitospalvelut Mandatum Life Palvelut Oy:n kautta. Eläkehakemusten käsittely ja eläkkeiden maksaminen hoidetaan lakisääteisten eläkkeiden osalta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa ja lisäeläkkeiden osalta Mandatum Henkivakuutusosakeyhtössä.

Puhelin 010 4261 (Orionin vaihde)

Asiamies: Anu Imppola

Eläkelaitospalvelut: Mandatum Life Palvelut Oy

Lakisääteiset eläkkeet: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Lisäeläkkeet: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

 

Eläke-etuusotteet 

Työeläkeotteella on tiedot edellisen vuoden loppuun mennessä kertyneestä työeläkkeestä ja mahdollisesti palkattomista etuuksista kertyneestä eläkkeestä. Voit tarkistaa omat tietosi työeläkeotteelta.

Työeläkeote lakisääteisistä eläkkeistä lähetetään kirjeitse joka kolmas vuosi. Vuonna 1958 tai sitä ennen syntyneet saavat otteen joka vuosi. Otteen lähetysaikataulu riippuu syntymäkuukaudesta. Vuonna 2019 otteet lähetetään tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa syntyneille. Otteita postitetaan toukokuusta lähtien pitkin vuotta.

Tammi-huhtikuussa syntyneet: Otekirje kotiin vuonna 2019, 2022, 2025 jne.

Touko-elokuussa syntyneet: Otekirje kotiin vuonna 2020, 2023, 2026 jne.

Syys-joulukuussa syntyneet: Otekirje kotiin vuonna 2021, 2024, 2017 jne.

Mikäli haluat itsellesi työeläkeotteen lähetystä poikkeavassa aikataulussa voit tiedustella sitä Mandatum Lifen säätiöpalvelusta.

Sähköposti: Lisaelakepalvelu@mandatumlife.fi tai puhelinnumerosta 010 516 7912

Jos huomaat, että työeläkeotteessa on virhe, voit tehdä siitä ilmoituksen Työeläkeotteen tietojen selvityspyyntö 3120 -lomakkeella. Lomake löytyy Tyoelake.fi sivulta. Täytä ja tulosta lomake. Lähetä täytetty lomake Mandatum Lifeen.

Mandatum Lifen osoite: Mandatum Life Palvelut Oy, Asiakasposti / 2011, Kalevantie 3, 20520 Turku.

Arvio lisäeläkkeestä postitetaan vakuutetuille vuosittain ja ensimmäinen ote toimitetaan automaattisesti kaikille lisäeläke-etuuteen oikeutetulle syksyllä 2019.

 

Lisäeläketurvan sijoituspolitiikan periaatteet

Sijoitustoimintaa koskevat lait ja määräykset

Orionin Eläkesäätiön A-osaston sijoitustoimintaa säätelevät Eläkesäätiölaki ja Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet sekä lisäksi Eläkesäätiön hallituksen määrittelemät sijoitustoiminnan periaatteet.

Eläkevastuu ja vakavaraisuus 

A-osaston eläkevastuun määrä on 18,9 milj. euroa tilinpäätöksessä 31.12.2018 ja eläkevastuun on arvioitu olevan saman verran myös vuonna 2019. Eläkevastuun on kuitenkin arvioitu laskevan vuosittain keskimäärin 0,3 milj. euroa seuraavan 9 vuoden aikana. Eläkevastuu on täyteen katettu ja sijoitussalkun markkina-arvo ylittää eläkevastuun.

A-osaston vakavaraisuus on pysynyt hyvällä tasolla.
 

Yleiset periaatteet 

A-osaston varat sijoitetaan hajautetusti eri omaisuusluokkiin eli :

* korkosijoituksiin eli esim. yritystodistuksiin, pankkitalletuksiin, joukkovelkakirjalainoihin ja korkorahastoihin

* suoriin pörssinoteerattuihin osakkeisiin ja osakerahastoihin

* kiinteistörahastoihin

* muihin erinäisiin sijoituksiin.

Sijoitukset tehdään instrumentteihin, jotka eivät ole monimutkaisia ja joiden markkina-arvon määritys on läpinäkyvä.

Sijoituspäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi sijoituskohteiden vastuullinen toimintatapa (erityisesti ympäristövaikutukset, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto).

Eri omaisuusluokille on määritelty tavoiteallokaatio ja maksimisijoitusmäärät.

Sijoitustoiminnassa tulee huolehtia, että A-osastolla on riittävät likvidit varat eläkkeiden ja muiden juoksevien menojen maksamiseen ajallaan kaikissa sijoitusympäristöissä. Vähintään 5 % sijoitusomaisuudesta tulee pitää likvideinä varoina.
 

Sijoitusriskien hallinta 

Sijoitusriskien hallinta on olennainen osa Eläkesäätiön toimintaa. Riskienhallinnalla pyritään ennakoimaan ja tarvittaessa rajoittamaan riskiä määritellylle tasolle. Eläkesäätiössä pyritään sijoitusallokaatioon, joka hajauttaa eri omaisuuslajien riskejä pitkällä aikavälillä. Eri omaisuuslajeille on määritelty maksimimäärät. Hajautusta tehdään myös omaisuuslajien sisällä. Yksittäisiä vastapuoliriskejä ohjataan lainsäädännön ja Eläkesäätiön asettamilla omilla rajoilla. Luottoriskin määrittelyssä huomioidaan mahdollinen ulkoinen reittaus ja lisäksi vastapuolen taloudelliset tiedot, joiden perusteella vastapuoli luokitellaan ja näiden perusteella vastapuolelle määritellään maksimilimiitti.

A-osasto voi tarvittaessa alentaa tai suojautua kokonaan sijoituksista johtuvalta valuuttakurssiriskiltä. Suojautumisen tarpeellisuus arvioidaan sijoituspäätösta tehtäessä.

Sijoitussalkun tuottoa, riskitasoa ja markkinatilannetta seurataan säännöllisen sijoitus- ja vakavaraisuusraportoinnin avulla sekä lisäksi seuraamalla muutoksia markkinoilla ja A-osaston tilanteessa myös tarvittaessa raportointikauden välillä.


Omistajaohjauksen periaatteet

Lähtökohdat

Orionin Eläkesäätiön tehtävä työeläkevakuuttajana on hallinnoida lakisääteisiä sekä lisäeläkevakuutuksia. Työeläkevarat sijoitetaan eläkkeiden ja muiden vastuiden turvaamiseksi tavoitellen parasta mahdollista tuottoa hyväksytyn riskitason puitteissa.

Eläkesäätiön osakesijoitukset tehdään suorina sijoituksina, rahastosijoituksina tai sijoituksina epälikvideihin kommandiittiyhtiöihin.

Kohdeyhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmillä on työeläkevakuuttajan sijoitustoiminnan kannalta suuri merkitys. Eläkesäätiö pitää tärkeänä sijoituskohteidensa sitoutumista hyvään johtamis- ja hallintotapaan.

Osallistuminen

Suorat sijoitukset ovat ns. portfoliosijoituksia ja Eläkesäätiö ei normaalissa tilanteessa osallistu sijoituskohteena olevan yhtiön yhtiökokouksiin tai hallintoon. Tämä johtuu lähinnä siitä, että osakeomistukset kohdeyhtiöissä ovat tavallisesti varsin pieniä. Tästä poikkeuksena on osakeomistukset Orion Oyj:ssä, jossa Eläkesäätiön omistukset ovat merkittävämmät. Eläkesäätiö ei kuitenkaan voi osallistua Orion Oyj:n yhtiökokoukseen osakeyhtiölain estäessä sen.

Eläkesäätiö voi kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan sijoituskohteena olevan yhtiön toimintaan silloin, kun se vastuullisen osakeomistuksen näkökulmasta harkitaan tarpeelliseksi. Tällöin luontevin tapa on yhteistyön harjoittaminen muiden osakkeenomistajien kanssa tai osallistuminen mahdolliseen äänestykseen yhtiökokouksessa. Kohdeyhtiön osakkeista voidaan halutessa myös luopua kokonaan tai omistusta vähentää.

Tietosuojaseloste

Lue lisää täältä.