Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Konsernilla on voimassa kaksi konsernin avainhenkilöiden osakeperusteista kannustinjärjestelmää.


Vuonna 2016 alkaneessa järjestelmässä
on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus on päättänyt vuosittain vuosina 2016, 2017 ja 2018. Hallitus on päättänyt ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2016 ja kalenterivuodet 2016-2018. Vuonna 2017 alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2017 ja kalenterivuodet 2017-2019. Vuonna 2018 alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2018 ja kalenterivuodet 2018-2020. Järjestelmän palkkio ansaintajaksoilta 2016, 2017 ja 2018 perustuu Orion-konsernin liikevoittoon ja ansaintajaksoilta 2016-2018, 2017-2019 ja 2018-2020 Orion Oyj:n B-osakkeen kokonaistuottoon.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 50 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Järjestelmästä on 31.12.2019 mennessä maksettu palkkioina yhteensä 181 003 Orion Oyj:n B-osaketta.

Osakepalkkiojärjestelmän yhden vuoden pituisten ansaintajaksojen perusteella saatuja osakkeita ei saa luovuttaa järjestelmään määritetyn sitouttamisjakson aikana. Kolmen vuoden ansaintajaksoihin ei liity sitouttamisjaksoa. Järjestelmästä yhden kalenterivuoden aikana maksettavien palkkioiden arvo yhteensä on enintään 1,75 kertaa avainhenkilön bruttovuosipalkka palkkioiden maksuhetkellä.

Järjestelmän keskeiset ehdot ilmenevät Orion Oyj:n 2.2.2016 julkaisemasta pörssitiedotteesta.


Vuonna 2019 alkaneessa järjestelmässä
on viisi ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2019, 2019-2020, 2019-2021, 2020-2022 ja 2021-2023. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä alkoi kolme ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2019, kalenterivuodet 2019-2020 ja 2019-2021. Vuonna 2020 alkoi yksi ansaintajakso kalenterivuodet 2020-2022. Järjestelmän mahdollinen palkkio vuonna 2019 ja 2020 alkaneilta ansaintajaksoilta perustuu Orion-konsernin liikevoittoon ja liikevaihtoon sidottujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 50 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 700 000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Mainittuun määrään sisältyy erillinen ns. sitouttavan osakepalkkion osuus, jota hallitus voi käyttää erillisen päätöksensä mukaisesti vuosina 2019-2023. Sitouttavan osakepalkkio-osuuden määrä on enintään 100 000 osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Järjestelmästä ei ollut vielä 31.12.2019 mennessä maksettu palkkioina Orion Oyj:n B-osakkeita.

Osakepalkkiojärjestelmän yhden ja kahden vuoden pituisten ansaintajaksojen perusteella saatuja osakkeita ei saa luovuttaa järjestelmään määritetyn sitouttamisjakson aikana. Kolmen vuoden pituisiin ansaintajaksoihin ei liity sitouttamisjaksoa.

Järjestelmän keskeiset ehdot ilmenevät Orion Oyj:n 6.2.2019 julkaisemasta pörssitiedotteesta.

 

Vuonna 2016 ja 2019 alkaneiden osakepalkkiojärjestelmien voimassa olevien ansaintajaksojen sitouttamisjaksojen päättymispäivät on kerrottu alla olevassa taulukossa.

Voimassa olevat ansaintajaksot

2020-2022
2019 2019-2020 2019-2021

2018-2020

Ansaintajakson alkamispäivä

1.1.2020

1.1.2019

1.1.2019

1.1.2019

1.1.2018

Ansaintajakson päättymispäivä

31.12.2022

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

Sitouttamisjakson päättymispäivä

31.12.2021

31.12.2021

 

 

Osakepalkkioiden myöntämispäivä

17.3.2020

27.3.2019

27.3.2019

27.3.2019

14.3.2018

Osakkeiden käypä arvo myöntämishetkellä, EUR 1)

32,51

32,99

32,99

32,99

26,73

Palkkioiden käypä arvo myöntämishetkellä, EUR 1)

     

4,45

1)      Järjestelmien palkkioiden osakekohtainen käypä arvo myöntämishetkellä on määritettynä Binary ”asset or nothing call” -option­arvostusmallilla

 

Järjestelmien palkkiot maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Palkkioita, vuonna 2016 alkaneesta järjestelmästä, on maksettu ja mahdollisia tulevia palkkioita, vuonna 2016 ja 2019 alkaneista järjestelmistä maksetaan seuraavasti:

Ansaintajakso

Palkkio maksettu /
mahdollinen palkkio maksetaan 

2016

1.3.2017 

2017

1.3.2018

2016-2018

1.3.2019

2018

1.3.2019

2017-2019

2.3.2020

2018-2020

2021

2019

2.3.2020

2019-2020

2021

2019-2021

2022

2020-2022

2023

2021-2023

 

2024

 

Hallituksen voimassa olevat palkitsemista koskevat valtuutukset

Hallituksella on Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2019 vahvistama osakeantia koskeva valtuutus, jonka mukaan hallitus voi päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta muun muassa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 26.3.2019.