Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Konsernilla on voimassa kaksi konsernin avainhenkilöiden osakeperusteista kannustinjärjestelmää.Vuonna 2022 alkaneessa järjestelmässä
on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Vuonna 2022 alkoi yksi ansaintajakso kalenterivuodet 2022-2024. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2022-2024 perustuu Orion-konsernin liikevoittoon ja liikevaihtoon sidottujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 760 000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Mainittuun määrään sisältyy erillinen ns. sitouttavan osakepalkkion osuus, jota hallitus voi käyttää erillisen päätöksensä mukaisesti vuosina 2022–2026. Sitouttavan osakepalkkio-osuuden määrä on enintään 100 000 osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.

Järjestelmässä ei ole sitouttamisjaksoja, koska kunkin ansaintajakson pituus on kolme vuotta. Hallitus voi päättää vähentää järjestelmästä avainhenkilölle maksettavia palkkioita, jos järjestelmästä yhden kalenterivuoden aikana maksettaville kannustinpalkkioille asetetut rajat ylittyvät. Avainhenkilöille maksettavia palkkioita vähennetään seuraavasti, jos asetetut rajat ylittyvät:

  • jos kannustinpalkkion arvo ylittää 2,5 kertaa avainhenkilön bruttovuosipalkan palkkioiden maksuhetkellä, palkkion ylittävää osaa vähennetään 50 % ja
  • jos kannustinpalkkion arvo ylittää 3 kertaa avainhenkilön bruttovuosipalkan palkkioiden maksuhetkellä, niin ylimenevää osaa ei makseta

Järjestelmän keskeiset ehdot ilmenevät Orion Oyj:n 10.2.2022 julkaisemasta pörssitiedotteesta


Vuonna 2019 alkaneessa järjestelmässä
on viisi ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2019, 2019–2020, 2019–2021, 2020–2022 ja 2021–2023. Hallitus päätti ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä alkoi kolme ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2019, kalenterivuodet 2019–2020 ja 2019–2021. Vuonna 2020 alkoi yksi ansaintajakso kalenterivuodet 2020–2022. Vuonna 2021 alkoi yksi ansaintajakso kalenterivuodet 2021–2023. Järjestelmän mahdollinen palkkio vuonna 2019, 2020 ja 2021 alkaneilta ansaintajaksoilta perustuu Orion-konsernin liikevoittoon ja liikevaihtoon sidottujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 50 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 700 000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Mainittuun määrään sisältyy erillinen ns. sitouttavan osakepalkkion osuus, jota hallitus voi käyttää erillisen päätöksensä mukaisesti vuosina 2019–2023. Sitouttavan osakepalkkio-osuuden määrä on enintään 100 000 osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Järjestelmästä on 31.12.2021 mennessä maksettu palkkioina yhteensä 114 131 Orion Oyj:n B-osaketta.

Osakepalkkiojärjestelmän yhden ja kahden vuoden pituisten ansaintajaksojen perusteella saatuja osakkeita ei saanut luovuttaa järjestelmään määritetyn sitouttamisjakson aikana. Kolmen vuoden pituisiin ansaintajaksoihin ei liity sitouttamisjaksoa. Hallitus voi päättää vähentää voimassa olevasta järjestelmästä avainhenkilölle maksettavia palkkioita, jos yhden kalenterivuoden aikana maksettaville Orion-konsernin pitkän aikavälin kannustinpalkkioille asetetut rajat ylittyvät. Avainhenkilöille maksettavia palkkioita vähennetään seuraavasti, jos asetetut rajat ylittyvät:

  • jos kannustinpalkkion arvo ylittää 2 kertaa avainhenkilön bruttovuosipalkan palkkioiden maksuhetkellä, palkkion ylittävää osaa vähennetään 50 % ja
  • jos kannustinpalkkion arvo ylittää 2,5 kertaa avainhenkilön bruttovuosipalkan palkkioiden maksuhetkellä, niin ylimenevää osaa ei makseta

Järjestelmän keskeiset ehdot ilmenevät Orion Oyj:n 6.2.2019 julkaisemasta pörssitiedotteesta.


Vuonna 2019 ja 2022 alkaneiden osakepalkkiojärjestelmien voimassa olevien ansaintajaksojen tiedot on kerrottu alla olevassa taulukossa.

Voimassa olevat ansaintajaksot

2022-2024
2021-2023
2020-2022
2019-2021

Ansaintajakson alkamispäivä

1.1.2022

1.1.2021

1.1.2020

1.1.2019

Ansaintajakson päättymispäivä

31.12.2024

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

Osakepalkkioiden myöntämispäivä

22.3.2022

3.3.2021

17.3.2020

27.3.2019

Osakkeiden käypä arvo myöntämishetkellä, EUR

41,93

33,58

32,51

32,99


Järjestelmien palkkiot maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Palkkioita järjestelmistä on maksettu ja mahdollisia tulevia palkkioita maksetaan seuraavasti:

Ansaintajakso

Palkkio maksettu /
mahdollinen palkkio maksetaan 

2019

2.3.2020

2019-2020

1.3.2021

2019-2021

1.3.2022

2020-2022

2023

2021-2023

2024

2022-2024

2025

2023-2025

2026

2024-2026

2027

Hallituksen voimassa olevat palkitsemista koskevat valtuutukset

Hallituksella on Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 vahvistama osakeantia koskeva valtuutus, jonka mukaan hallitus voi päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta muun muassa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 23.3.2022.