Palkitseminen

Muut palkitsemista koskevat tiedot

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys ja keskeiset periaatteet

Orionin hallituksen ja johdon palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä, pitkän aikavälin taloudellista menestystä, ja yhtiön asettamien tavoitteiden ja yhtiön strategian toteutumista, sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen.

Hallituksen jäsenten palkitsemisperusteet

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Yhtiökokouskutsussa esitettävän palkitsemis­suosituksen valmistelee yhtiön nimitysvaliokunta. Hallituksen palkkiot muodostuvat hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2021

Yhtiökokouksen 2021 päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 90 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 45 000 euroa. Kuitenkin mikäli hallituksen jäsen toimii tarkastusvaliokunnan tai tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa on 55 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannukset jatkuu aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.
 
Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 28.4.-4.5.2021 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 36 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan ja tutkimusvaliokunnan puheenjohtajina toimiville hallituksen jäsenille 22 000 eurolla ja muulle hallituksen jäsenelle 18 000 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 31.5.2021. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden. Hallituksen palkkioina saamien osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä sääntöjä.
 
Lisäksi päätettiin, että yhtiö maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Toimitusjohtajan palkitsemisperusteet

Toimitusjohtajan palkitseminen noudattaa vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttyä, hallituksen hyväksymän mukaista, palkitsemispolitiikkaa. Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Palkitsemisen valmistelusta vastaa hallituksen palkitsemisvaliokunta. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kuukausipalkasta luontoisetuineen, suoritusperusteisesta vuotuisesta tulospalkkiosta (STI) sekä pitkäjänteisistä osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä (LTI). Lisäksi toimitusjohtajalla on lisäeläke-etu. Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän käyttäminen osana toimitusjohtajan palkitsemista on lähtökohtaisesti yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista, koska se yhdistää osakkeenomistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet yhtiön strategian ja sen pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen edistämiseksi. Toimitusjohtajan muuttuvien palkitsemisen osien (vuotuinen tulospalkkio ja pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä) perusteena ovat ennalta sovitut tavoitteet, jotka hallitus vahvistaa vuosittain. Tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän ja lyhyen aikavälin taloudellista menestystä. Hallitus arvioi ja vahvistaa tavoitteiden toteutumisen vuosittain tai vuotta pidempien ansaintajaksojen osalta kunkin ansaintajakson päättyessä.

Timo Lappalaisen kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen on  539 400 euroa vuodessa.

Toimitusjohtajan vuotuisen tulospalkkion enimmäismäärä vuoden 2021 osalta on kymmenen (10) kuukauden palkkaa vastaava määrä. Voimassa olevien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien kriteerit ja enimmäispalkkioiden määräytyminen konsernin avainhenkilöille selostetaan kohdassa Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät. Toimitusjohtajan kohdalla yhtiön osakkeiden omistamista koskevana periaatteena on, että hänen osakeomistuksensa yhtiössä vastaa vähintään hänen yhden vuoden kiinteää bruttopalkkaansa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön irtisanoessa toimisuhteen 6 kuukautta. Toimitusjohtajan irtisanoessa toimisuhteen irtisanomisaika on 6 kuukautta, ellei toisin sovita. Toimisuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua. Mikäli toimisuhde sanotaan irti joko yhtiön toimesta tai toimitusjohtajan toimesta yhtiön sopimusrikkomuksen vuoksi, suoritetaan, elleivät osapuolet toisin sovi, toimitusjohtajalle erillisenä irtisanomiskorvauksena toimisuhteen päättymisen jälkeen 18 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä. Mikäli toimisuhde sanotaan irti toimitusjohtajan toimesta muusta syystä kuin yhtiön sopimusrikkomuksen vuoksi, ei erillistä irtisanomiskorvausta suoriteta.

Toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 60 vuotta ja eläkkeen tavoitetasoksi 60 % sovitusta eläkepalkasta. Eläke on etuusperusteinen.

Muun johtoryhmän palkitsemisperusteet

Konsernin johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta päättää hallitus tai hallituksen puheenjohtaja. Muun johtoryhmän osalta palkitsemisen valmistelusta vastaa toimitusjohtaja ja hallituksen palkitsemisvaliokunta. Heidän palkitsemisjärjestelmänsä koostuu kuukausipalkasta luontoisetuineen, suoritusperusteisesta vuotuisesta tulospalkkiosta (STI) sekä pitkäjänteisistä osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä (LTI). Vuotuisen tulospalkkion ja pitkäjänteisten osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perusteena ovat ennalta sovitut tavoitteet, jotka hallitus vahvistaa vuosittain. Tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän ja lyhyen aikavälin taloudellista menestystä. Hallitus arvioi ja vahvistaa tavoitteiden toteutumisen vuosittain tai vuotta pidempien ansaintajaksojen osalta kunkin ansaintajakson päättyessä.  

Johtoryhmän jäsenen tulospalkkion enimmäismäärä ei ylitä edellä mainittua toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärää. Voimassa olevien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien enimmäispalkkioiden määräytyminen konsernin avainhenkilöille selostetaan kohdassa Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät. Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika on 2 kuukautta, mikäli johtoryhmän jäsen irtisanoutuu itse. Työnantajan irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus erokorvaukseen, mikäli työnantaja irtisanoo työsopimuksen. Erokorvaus on 6 kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä.

Johtoryhmän muiden jäsenten eläkkeet määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2020

Johtoryhmän jäsenille, toimitusjohtaja pois lukien, tilikaudelta 2020 maksetut palkat, palkkiot, luontoisedut ja tulosperusteiset palkkiot olivat yhteensä 4 854 763 (3 284 289) euroa, josta palkat ja luontoisedut olivat 1 597 264 (1 778 961) euroa ja tulosperusteiset palkkiot 3 257 499 (1 505 329) euroa. Johtoryhmän jäsenten lukumäärä vuoden 2020 lopussa oli 7 (8) mukaan lukien toimitusjohtaja.