Valiokunnat

Hallituksen ja valiokuntien kokoonpano 23.3.2022 alkaen

 

Hallitus

 

Tarkastus-
valiokunta

Henkilöstö- ja palkitsemis-
valiokunta

Tutkimus-
valiokunta

Mikael Silvennoinen

puheenjohtaja

 

puheenjohtaja

Hilpi Rautelin

varapuheenjohtaja

 

jäsen

puheenjohtaja

Kari Jussi Aho

jäsen

jäsen

 

jäsen

Maziar Mike Doustdar

jäsen

jäsen

Ari Lehtoranta

jäsen

puheenjohtaja

 
Veli-Matti Mattila

jäsen

jäsen

jäsen

Eija Ronkainen

jäsen

jäsen

jäsen

Karen Lykke Sørensen

jäsen 

jäsen

 

jäsen

Nimitysvaliokunta alkaen 29.4.2022


Heikki Westerlund, puheenjohtaja
Annika Ekman
Petteri Karttunen
Timo Maasilta
Hilpi Rautelin
Mikael Silvennoinen

Lue lisää nimitysvaliokunnasta ja sen toiminnasta.


Hallituksen valiokuntien kokoukset

Erittely hallituksen valiokuntien kokoontumisesta ja jäsenten osallistumisesta kokouksiin tilikausittain on saatavilla Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raporteista.

Hallituksen valiokuntien työjärjestykset

Työjärjestysten mukaan valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan niiden rooli rajoittuu esitysten tekemiseen hallitukselle. Hallitus on vahvistanut kaikille valiokunnille työjärjestykset.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus nimeää keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät, vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta.

Jäsenten on myös oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenten pätevyys ja riippumattomuus arvioidaan hallinnointikoodin mukaisesti.

Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, ja se raportoi säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle.

Valiokunta keskittyy erityisesti yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskeviin asioihin. Sen tehtävä on mm:

  • seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää
  • seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien toimivuutta ja tehokkuutta
  • seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista
  • seurata ja arvioida tilintarkastajan toiminnan laadukkuutta ja riippumattomuutta ja  tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista
  • valmistella yhtiön tilintarkastajan valinta
  • seurata yhtiön taloudellista tilannetta
  • arvioida lakien ja määräysten noudattamista yhtiössä.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta toimii Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin tarkoittamana palkitsemisvaliokuntana. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Valiokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja se raportoi toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Valiokunnan tehtävänä on mm. valmistella Orion Oyj:n toimitusjohtajan ja Orion-konsernin johtoryhmän palkitsemis- ja nimitysasioita sekä yhtiön noudattamia palkitsemisen periaatteita. Valiokunnan tehtävänä on myös organisaation kehittämisen arviointi sekä valmistella ja arvioida muun henkilöstön palkitsemisen periaatteita. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan sen rooli rajoittuu esitysten tekemiseen hallitukselle.

Tutkimusvaliokunnan työjärjestys

Tutkimusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja se raportoi säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle.

Valiokunta käsittelee ja arvioi Orion-konsernissa tapahtuvaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyviä kysymyksiä ja tekee niistä esityksiä hallitukselle.