Valiokunnat

Hallituksen ja valiokuntien kokoonpano 6.5.2020 alkaen

 

Hallitus

 

Tarkastus-
valiokunta

Palkitsemis-
valiokunta

Tutkimus-
valiokunta

Mikael Silvennoinen

puheenjohtaja

 

puheenjohtaja

jäsen

Timo Maasilta

varapuheenjohtaja

 

jäsen

jäsen

Kari Jussi Aho

jäsen

jäsen

 

jäsen

Pia Kalsta

jäsen

jäsen

 

jäsen

Ari Lehtoranta

jäsen

puheenjohtaja

 

jäsen

Hilpi Rautelin

jäsen

 jäsen

puheenjohtaja

Eija Ronkainen

jäsen 

jäsen

 

jäsen

Nimitysvaliokunta alkaen 28.10.2019


Heikki Westerlund, puheenjohtaja
Annika Ekman
Erkki Etola
Petteri Karttunen
Matti Kavetvuo
Timo Maasilta
Jukka Ylppö

Lue lisää nimitysvaliokunnasta ja sen toiminnasta.


Hallituksen valiokuntien kokoukset vuonna 2019

Tilikaudella 2019 valiokunnat kokoontuivat ja jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Valiokunnan jäsen

Tarkastus-valiokunta

Palkitsemis-valiokunta

Tutkimus-valiokunta

Nimitys-valiokunta

Heikki Westerlund

 

4/4

3/3

4/4

Timo Maasilta

 

4/4

3/3

4/4

Sirpa Jalkanen
(26.3.2019 asti)

 

 

1/1

 

Pia Kalsta
(26.3.2019 alkaen)

3/3

2/2

Ari Lehtoranta

3/4

 

3/3

 

Hilpi Rautelin

1/1

 

3/3

 

Eija Ronkainen

4/4

 

3/3

 

Mikael Silvennoinen

4/4

4/4

3/3

 

Matti Kavetvuo

 

 

 

4/4

Kari Jussi Aho
(28.10.2019 asti)

 

 

 

3/3

Annika Ekman

 

 

 

4/4

Erkki Etola

 

 

 

3/4

Petteri Karttunen

 

 

 

4/4

Jukka Ylppö

 

 

 

4/4

Hallituksen valiokuntien työjärjestykset

Työjärjestysten mukaan valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan niiden rooli rajoittuu esitysten tekemiseen hallitukselle. Hallitus on vahvistanut kaikille valiokunnille työjärjestykset.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus nimeää keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät, vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimestatai tilintarkastuksesta.

Jäsenten on myös oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenten pätevyys ja riippumattomuus arvioidaan hallinnointikoodin mukaisesti.

Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, ja se raportoi säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle.

Valiokunta keskittyy erityisesti yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskeviin asioihin. Sen tehtävä on mm:

  • seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää
  • seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien toimivuutta ja tehokkuutta
  • seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista
  • seurata ja arvioida tilintarkastajan toiminnan laadukkuutta ja riippumattomuutta ja  tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista
  • valmistella yhtiön tilintarkastajan valinta
  • seurata yhtiön taloudellista tilannetta
  • arvioida lakien ja määräysten noudattamista yhtiössä.

Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

Palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Valiokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja se raportoi toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Valiokunnan tehtävänä on valmistella Orion Oyj:n toimitusjohtajan ja Orion-konsernin johtoryhmän palkitsemis- ja nimitysasioita sekä yhtiön noudattamia palkitsemisen periaatteita. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan sen rooli rajoittuu esitysten tekemiseen hallitukselle.

Tutkimusvaliokunnan työjärjestys

Tutkimusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja se raportoi säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle.

Valiokunta käsittelee ja arvioi Orion-konsernissa tapahtuvaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyviä kysymyksiä ja tekee niistä esityksiä hallitukselle.