Tavoitteena järkevä lääkekäyttö

Tammikuu 2016 toi monia muutoksia sairausvakuutuksen lääkekorvauksiin. Alkuomavastuuksi otettiin käyttöön 50 euroa. Tätä summaa on pidetty yleisesti sopivana silloin, kun se kohdistuu vähän lääkkeitä käyttäviin henkilöihin. Sekin on tietysti verrattain iso summa, jos se tulee maksettavaksi heti vuoden ensimmäisellä apteekkikäynnillä.

Vuonna 2016 on tullut voimaan myös kertaluonteinen palautusmaksu lääkealan toimijoille, jossa palautusmaksun jakaantuminen eri toimijoille riippuu vuonna 2015 toteutuneista lääkekorvauksista.

Tulevien vuosien valtion budjetteja rakennettaessa lääkekorvauksiin haetaan edelleen lisäsäästöjä. Yhtenä tavoitelukuna on esitetty 150 miljoonan kansantaloudellisia säästöjä vuositasolla. Tällaisia lukuja tavoiteltaessa on vahvasti mietittävä niitä näkökulmia, jotka liittyvät lääkehoidon toteuttamiseen. Lääkekäyttöä tulisi voida ohjata niin, että se palvelisi mahdollisimman hyvin lääkehoidolle asetettuja hoitotavoitteita. Lääkekäytön tulisi olla myös kustannustehokkaasti toteutettua. Säästöjä tulisi saada ainakin osin paremmin toteutettujen lääkehoitojen myötä.

Järkevä lääkekäyttö ei synny hallinnollisilla malleilla, vaan sen ydin muodostuu potilaan kokonaisvaltaisen hoitokäytännön myötä. Hoitoa ja hoitoja toteuttavien tiimien tulee osaltaan osallistua yhteiseen tavoitteeseen hyvän lääkehoidon toteutumiseksi. Silloin korostuu moniammatillinen yhteistyö.

Fimea on ollut mukana toteuttamassa verkostoa, jossa on paneuduttu erilaisten toimijoiden taholta ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämiseen moniammatillisesti. Nyt siihen liittyen on valmistunut kansallinen selvitys ja suositukset.

Tärkeätä olisi käydä eri osapuolten välillä myös keskustelua siitä, miten lääkehoidon järkevä toteutuminen olisi mitattavissa. Keskustelun tueksi tarvitaan myös mittaristoa, joka antaisi mahdollisuuden vertailla eri alueiden ja tilanteiden lääkehoidon järkevää toteutumista.

Potilaiden tasolla on tärkeää löytää kattava ja toimiva lääkekortti, joka laajasti antaa tiedot kulloisestakin lääkityksestä.

 

Pekka Järvensivu
Orionin vanhempi lääketieteellinen asiantuntija
sisätautien erikoislääkäri