Ympäristövastuu

Pyrimme toimintamme ja tuotantolaitostemme ympäristöä kuormittavien vaikutusten mahdollisimman hyvään hallintaan soveltamalla EHS-asioiden hallintajärjestelmässämme määritettyjä johtamisperiaatteita ja käytäntöjä. Vuoden 2015 kesällä vahvistetun EHS-järjestelmämme aihealueisiin sisältyvät ympäristöasiat, energiatehokkuus, työterveys sekä työ- ja prosessiturvallisuus. Kantavana periaatteena on osoittaa jatkuvaa parantamista seikoissa, joissa parannettavaa on.

Ympäristövastuu

Vastuuraportissa 2015 sivut 24–40

Avainsana ympäristövaikutusten vähentämisessäkin on tehokkuus. Se on aikaansaamista kerralla oikein ja valmiiksi, tuhlaamatta aineita, energiaa, vettä, tykötarpeita, ihmistyöpanosta, aikaa ja rahaa.

Strategiamme toteutumista mittaaviin KPI-mittareihin sisältyy kaksi kestävän ympäristökehityksen mittaria. Toinen niistä mittaa energiatehokkuutemme kehittymistä, toinen vaarallisen jätteen osuutta kokonaisjätteestämme. Tavoitteenam­me on vähentää varsinkin vaarallisen jätteen määrää mutta myös kokonaisjätettä.

 

Materiaalien käyttö -indikaattorissa raportoimme tuotteiden valmistukseen ja pakkaamiseen käyttämiemme materiaalien määrät tonneiksi muunnettuina. Käytimme materiaaleja yhteensä jotakuinkin saman määrän kuin vuonna 2014, yhteensä noin 13 300 tonnia (13 400 tonnia vuonna 2014), josta välittömät valmistusaineet olivat noin 9 500 (9 500) tonnia ja välilliset eli pakkausmateriaalit noin 3 800 (3 900) tonnia. Suurin yksittäinen valmistusmateriaalilajimme ovat tuotannon liuottimet, noin 5 800 (5 300) tonnia, josta 95 % on lääkeaineita valmistavan Fermionin käyttöä.  Lääketehtaat puolestaan käyttävät lähes kaikki kuluttamamme pakkausmateriaalit. 

Ympäristöindikaattoreilla on loogisia yhteyksiä toisiinsa. Toiminnan aste vaikuttaa materiaalien, energian, veden käyttöön ja niistä aiheutuvaan ympäristökuormitukseen. Yhteys ei kuitenkaan aina ole suoraviivainen.

Toiminnastamme syntyy melkoiset määrät jätettä. Materiaalikäyttöön suhteutettuna tuotamme sitä paljon, mutta otettakoon huomioon, että jätteeseemme sisältyy valtava määrä myös saapuvan tavaran mukana tulevaa pakkausmateriaalia, jonka määrät eivät sisälly materiaalikäytöstä raportoimiimme lukuihin.

Konsernimme Suomessa toimivat yksiköt tuottivat jätettä yhteensä noin 10 217 tonnia, 6 % vähemmän kuin vuonna 2014. Fermionin osuus kokonaisjätteestä oli noin 72 % ja sen jätemäärä väheni 5 %. Lähes kaikki Fermionin jäte luokitellaan vaaralliseksi. Lääkevalmisteliiketoiminnan eli Orion Oyj:n osuus oli noin 26 % ja sen tuottama jätemäärä väheni 10 %. Orion Diagnostican osuus oli vajaat 2 %.

Kokonaisjätteestämme vaarallista oli 75 %. Kehityksemme on strategian KPI-tavoitteen suuntainen: onnistuimme vähentämään etenkin vaarallisen jätteen määrää ja myös sen osuutta kaikesta jätteestä.  Kaatopaikalle jätteestämme meni enää noin 14 tonnia.

 

 

 

 

 

 

Energiankulutuksemme oli noin 152 (158) GWh ja se väheni noin 3 %. Käytämme energiaa sähkön, kaukolämmön ja höyryn muodoissa.

Energian kokonaiskulutus väheni kaikissa raportointiyksiköissä. Höyryn kulutus kasvoi, mutta sen vastapainoksi sähkön ja kaukolämmön kulutuksemme väheni, osin leudon talvikauden vaikutuksesta. Orion Oyj:n osuus konsernimme kokonaisenergian­kulutuksesta oli noin 65 %, Fermionin noin 29 % ja Orion Diagnostican 6 %.

 

 

Fermionissa etenkin höyryn kulutus on vähentynyt muutamassa vuodessa huomattavan paljon, ja sen osuus Fermionin kokonaisenergian­kulutuksesta oli nyt sama kuin sähkönkin, 42 %.

 

Rakensimme 2015 Orion-konsernin Suomessa toimivat yksiköt kattavan energianhallinta­järjestelmän, jossa määritetyin periaattein, toimin, käytännöin ja vastuin pyrimme huolehtimaan ennen kaikkea energiapolitiikkaamme mukaisten tavoitteittemme toteutumisesta mutta myös uuden energiatehokkuuslain velvoitteista.  Suomessa kesällä 2015 voimaan astunut laki velvoittaa yrityksiä parantamaan energiatehokkuuttaan jatkuvasti ja tavoitteellisesti. Vuonna 2015 toimeenpannut toimenpiteemme vähentävät ennen kaikkea polttoaineiden kulutusta.

 

Energiankäytöstä aiheutuneet CO2-päästömme vähenivät vuodesta 2014 noin 7 %, vaikka energian­­kulutuksemme väheni noin 3 %. Päästöt lasketaan energiatoimittajien ilmoittamien päästökertoimien perusteella eri energialajeille. CO2-päästöissä on suuria eroja energiatoimittajiemme ja niiden laitosten välillä. Vastuuraportin taulukossa erittelemme päästöt energiatoimittajittain.

 

 

 

Muut ilmaan joutuvat päästöt ovat meillä hyvin hallinnassa. Metyleenikloridipäästöt ovat perin vähäisessä 1 tonnin tuntumassa.  Liuottimista peräisin olevat VOC-päästötkin ovat selvästi alle ympäristölupiemme sallimien ylärajojen.  Fermionin Oulun tehtaan nykyinen, epätyydyttävästi toimiva VOC-laitos korvautuu kesällä 2016 täysin eri tekniikkaan perustuvalla laitoksella. Espoon höyrykattilan polttoainejärjestelmän muutos raskaasta polttoöljystä maakaasulle vähensi typen oksideja. 

Veden käyttömme ja jätevesiemme määrät ovat lähellä toisiaan, noin 280 000 m3 (272 000 m3 vuonna 2014). Käytämme paljon vettä prosessiemme, linjojemme ja astioidemme pesemiseen, ja pesuvesien mukana viemäreihin kulkeutuu valmistuksessa käytettäviä aineita ja pesuaineita. Jätevetemme täyttävät kyllä hyvin ympäristölupiemme vaatimukset, mutta pyrimme puhtaampaan laatuun. Taloudellisesti järkevää ja teknologialtaan kestävää ratkaisua etsimme edelleen, mutta väliaikaisena ratkaisuna rakennamme Espoon ja Turun lääketehtaillemme prosessi­vesien keräily­järjestelmät, joilla otamme talteen tuotannosta ja laboratorioista tulevat lääkeaine- ja kemikaalipitoiset vedet. Ekokem kuljettaa ne säiliöautoilla laitoksilleen esikäsiteltä­viksi ja poltettavaksi. Näin estämme suurimman osan haitallisista aineista kulkeutumasta kunnallisiin jäteveden­puhdistamoihin.

Ympäristönsuojelun kustannukset ja investoinnit olivat yhteensä noin 5,4 (5,4) miljoonaa euroa.  Investoinnit olivat noin 1,0 (0,3) miljoonaa euroa. Menot vähenivät puolisen miljoonaa euroa edellisvuodesta, ja niiden suurin komponentti oli edellisten vuosien tapaan jätelasku, noin 3,9 (4,3) miljoonaa euroa.