Ihmisoikeuksista huolehtiminen

Orion haluaa ihmisoikeuksien toteutuvan kaikessa toiminnassaan ja pyrkii myös vaikuttamaan siihen, ettei niitä loukkaavia toimintatapoja esiinny yhtiön omissa eikä alihankkijoiden ja tavarantoimittajien toiminnoissa. Noudatamme YK:n ihmisoikeuksien ja alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksiin sekä ILO:n sopimuksiin sisältyviä periaatteita ja odotamme sitä myös kumppaneiltamme.

Tavoitteet ja menettelytavat

Jokainen orionilainen ja Orionin tuotteen valmistukseen osallinen on oikeutettu saamaan esimiehiltään, alaisiltaan ja työtovereiltaan hyvän, arvostavan ja kunnioittavan kohtelun. Emme hyväksy syrjintää sen missään muodossa. Tunnustamme myös alkuperäisväestöjen oikeudet kulttuurisiin ja henkisiin arvoihinsa. Lapsityö­voiman hyväksikäyttöön ja pakko- ja rangaistustyövoiman käyttöön suhtaudumme kielteisesti emmekä hyväksy alihankkijoidemmekaan soveltavan niitä mihinkään sellaiseen työvaiheeseen, joka liittyy Orionin tuotteeseen.

Tunnustamme palveluksessamme olevien henkilöiden lailliset oikeudet ammatillisen järjestäytymisen, yhdistymisen vapauden ja työehtosopimusoikeuksien suhteen. Yhdistymisen vapaus kuuluu henkilöiden yksityiselämän piiriin. Työntekijöiden oikeuksiin ja heitä edustaviin järjestöihin suhtaudumme avoimesti ja laillisia oikeuksia kunnioittaen. Konsernimme yleisen laillisuusperiaatteen mukaisesti noudatamme lakeja ja sitovia työehtosopimuksia. Asia on kirjattu myös Orionin henkilöstöpolitiikkaan, joka on osa sitovaa, koko konsernissa noudatettavaa ohjeistoa.

Edellytämme toimitusketjuumme osallistuvien toimijoiden noudattavan Orionin vaatimukset täyttäviä sekä ihmisoikeuksia että EHSG-käytäntöjä koskevia vastuullisia toimintatapoja ja periaatteita. Edellytämme etenkin GxP-kriittisiltä key- ja preferred-luokkien toimittajiltamme sitoutumista hankintalähteitä koskeviin odotuksiim­me ja periaatteisiimme. Seuraamme systemaattisesti hankintalähteidemme toiminnan vaatimusten­mukaisuutta.

Hankintalähteitä valitessamme suhtaudumme erityisen kriittisesti niin sanottuihin riskimaihin, joissa on riski ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien loukkauksiin ja/tai lapsityövoiman hyväksikäyttöön ja joissa kansallinen työlainsäädäntö on heikko tai ainakin heikosti valvottu. Mikäli työelämän kansainväliset normit, varsinkin ILO:n keskeiset työelämää säätelevät sopimukset, kuitenkin turvaavat työntekijän aseman jossakin hankintalähteen sijaintimaassa paremmin kuin sen kansalliset lait, edellytämme, että tavaran tai palvelun toimittaja soveltaa työntekijöihinsä ILO:n normeja.

Rohkaisemme henkilöstöämme saattamaan yhtiömme johdon tietoon kokemuksensa, havaintonsa ja epäilynsä niin ihmisoikeuksia loukkaavasta käyttäytymisestä kuin mistä tahansa muunkinlaisesta eettisten koodiemme vastaisesta toiminnasta ottamalla yhteyttä ensisijaisesti omaan esimieheen, esimiehen esimieheen, henkilöstö­osastoon tai konsernin sisäiseen tarkastukseen. Pyrimme tutkimaan ja käsittelemään tapaukset ripeästi, luottamuksellisesti ja puolueettomasti käyttäen tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaisia keinoja periaattei­demme vastaisen käyttäytymisen ja toiminnan lopettamiseksi.      

Organisatoriset vastuut

Vastuu ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamisesta ja valvomisesta Orionin sisäisessä työyhteisössä on jokaisella esimiehellä jokaisella organisaatiotasolla, ja esimiehet ovat velvolliset puuttumaan niiden loukkaamisiin viipymättä. Korostamme myös jokaisen orionilaisen henkilökohtaista vastuuta ihmisoikeuksien kaikinpuolisesta toteutumisesta työyhteisössä.  Osto- ja laatuorganisaatioiden vastuulle kuuluu seurata ja valvoa tavarantoimittajien kykyä täyttää hankintaketjumme toimijoita koskevat periaatteet ja vaatimukset.

Koulutus ja tietoisuus

Ihmisoikeuksia koskevat kysymykset sisältyvät mm. kaikille esimiehille pakollisessa esimieskoulutuksessa henkilöstöpolitiikan sekä hankintoja ja investointeja koskevien periaatteiden käsittelyn yhteyteen. Työntekijöiden oikeudet, mukaan lukien yhdistymisen vapaus, sisältyvät niin ikään esimieskoulutukseen. Henkilöstöpolitiikan osana ne ovat aiheena myös säännöllisissä, koko henkilöstölle suunnatuissa henkilöstöasioita käsittelevissä informaatiotilaisuuksissa.

Konsernimme eettinen koodisto velvoittaa koko henkilöstöä ihmisoikeuksia kaikin puolin kunnioittavaan käyttäytymiseen ja toimintatapaan. Edistämme henkilöstön tietoisuutta koodin sisällöstä ja hengestä sisäisen viestinnän keinoin, yhtiömme perehdytys- ja koulutustilaisuuksien yhteydessä sekä verkko­pohjaisessa perehdytysohjelmassa.

Valvonta ja seuranta

Omassa organisaatiossamme valvomme ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamista ja myös reagoimme niiden vastaiseen toimintaan samoilla johtamis- ja valvontajärjestelmän mukaisilla käytännöillä, joita sovellamme muidenkin sisäisten sääntöjemme noudattamiseen.

Ulkopuolisille kumppaneille asettamiemme vaatimusten toteutumista ja noudattamista valvomme arvioimalla niiden toimintaa säännöllisin kirjallisin kyselyin sekä tekemällä tavaran-/palveluntoimittajien auditointeja. Seurannan ja tarkastusten tarkoituksena on varmistaa liiketoimintamme jatkuvuus ja lain­mukaisuus ja toimijoiden kaikinpuolinen vaatimustenmukaisuus sekä hallita tuotteiden toimitusketjuun sisältyvät riskit. Jos ilmenee, että toimitusketjuumme osallistuva ulkopuolinen taho toimii vastoin ihmis­oikeuksia kunnioittavia periaatteita, kansainvälisiä sopimuksia ja lakeja, otamme asian ko. tahon kanssa käsittelyyn rikkomuksen korjaamiseksi. Ääritapauksessa irtisanoudumme yhteistyöstä ja etsimme tilalle vaatimustemme mukaisesti toimivan tavarantoimittajan. Verkkosivustomme Vastuullisuus-osiossa saatavilla olevasta selosteesta ilmenee, millaisin menettelytavoin hyväksymme toimittajat hankintalähteiksemme.

 

Täydentävät viittaukset

Orionin henkilöstöpolitiikka

Orionin eettiset ohjeet

Orionin odotukset tavarantoimittajiaan kohtaan

Näin hyväksymme toimittajat hankintalähteiksemme  

Lahjonnan vastainen politiikka

Orionin lääketutkimuksen eettiset periaatteet