Palkka- ja palkkioselvitys

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys ja keskeiset periaatteet

Orionin hallituksen ja johdon palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä, pitkän aikavälin taloudellista menestystä, ja yhtiön asettamien tavoitteiden ja yhtiön strategian toteutumista, sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen.

Hallituksen jäsenten palkitsemisperusteet

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Yhtiökokouskutsussa esitettävän palkitsemis­suosituksen valmistelee yhtiön nimitysvaliokunta.  

Toimitusjohtajan palkitsemisperusteet

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kuukausipalkasta, suorituspohjaisesta tulospalkkiosta sekä osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tulospalkkioiden ja osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteena ovat ennalta sovitut tavoitteet, jotka hallitus vahvistaa vuosittain. Suoritus- ja tuloskriteerit asetetaan siten, että ne tukevat yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä. Hallitus arvioi suoritus- ja tuloskriteerien toteutumista vuosittain.

Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on seitsemän (7) kuukauden palkkaa vastaava määrä. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän enimmäispalkkioiden määräytyminen selostetaan kohdassa "Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät".

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön irtisanoessa toimisuhteen 6 kuukautta. Toimitusjohtajan irtisanoessa toimisuhteen irtisanomisaika on 6 kuukautta, ellei toisin sovita. Toimisuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua. Mikäli toimisuhde sanotaan irti joko yhtiön toimesta tai toimitusjohtajan toimesta yhtiön sopimusrikkomuksen vuoksi, suoritetaan, elleivät osapuolet toisin sovi, toimitusjohtajalle erillisenä irtisanomiskorvauksena toimisuhteen päättymisen jälkeen 18 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä. Mikäli toimisuhde sanotaan irti toimitusjohtajan toimesta muusta syystä kuin yhtiön sopimusrikkomuksen vuoksi, ei erillistä irtisanomiskorvausta suoriteta.

Toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 60 vuotta ja eläkkeen tavoitetasoksi 60 % sovitusta eläkepalkasta. Eläke on etuusperusteinen.

Muun johdon palkitsemisperusteet

Konsernin johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta päättää hallitus tai hallituksen puheenjohtaja. Heidän palkitsemisjärjestelmänsä koostuu kuukausipalkasta, suorituspohjaisesta tulospalkkiosta sekä osake­pohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tulospalkkioiden ja osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteena ovat ennalta sovitut tavoitteet, jotka vahvistetaan vuosittain. Suoritus- ja tuloskriteerit asetetaan siten, että ne tukevat yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä. Hallitus arvioi suoritus- ja tuloskriteerien toteutumista vuosittain. 

Johtoryhmän jäsenen tulospalkkion enimmäismäärä ei ylitä edellä mainittua toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärää. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän enimmäispalkkioiden määräytyminen selostetaan kohdassa "Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät".

Muilla johdon jäsenillä eläke määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan lukuun ottamatta yhtä henkilöä, jonka eläkeiäksi on sovittu 60 vuotta ja eläkkeen tavoitetasoksi 60 % sovitusta eläkepalkasta. Lisäeläke­sopimus on etuusperusteinen.

 

Hallituksen palkitseminen vuonna 2016

Orion Oyj:n 22.3.2016 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 76 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 51 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.
 
Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 29.3.-1.4.2016 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30 400 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 20 400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15 200 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 29.4.2016. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.
 
Lisäksi päätettiin, että yhtiö maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

 

Palkitsemisraportti vuodelta 2015

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokouksen 2015 päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 76 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 51 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. 

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 30.3.–2.4.2015 hankittiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30 400 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 20 400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15 200 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, ja se maksettiin 25.4.2015. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden

Hallituksen palkkioina saamien osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä sääntöjä.

Hallitukseen tilikaudella 2015 kuuluneille jäsenille maksetut palkkiot tilikaudelta 2015

 

Kokonaispalkkio, €

Palkkiosta B-osakkeina maksettu osuus, kpl

Hannu Syrjänen, puheenjohtaja

100 350

1 137

Jukka Ylppö, varapuheenjohtaja 

68 700

763

Sirpa Jalkanen

51 290

568

Eero Karvonen

50 600

568

Timo Maasilta

51 800

568

Mikael Silvennoinen

50 600

568

Heikki Westerlund

54 800

568

Hallitus yhteensä

428 140

4 740

Palkkiot muodostuvat hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä.

Päivitetyt tiedot hallituksen jäsenten osakeomistuksista ovat saatavilla Orion Oyj:n sisäpiirirekisteristä.

HUOM! 
MAR-asetuksen astuttua voimaan 3.7.2016 Orion Oyj:n sisäpiirirekisteriä ei enää päivitetä. Yhtiö julkistaa tiedot hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenten osakeomistuksista vuosittain CG-selvityksessään.  


Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015 maksetut palkat, palkkiot, luontoisedut ja tulospalkkiot olivat yhteensä 1 497 326 euroa (1 365 906 vuonna 2014), josta palkat ja luontoisedut olivat 462 658 (452 622) euroa. Vuonna 2015 toimitusjohtajalle maksetut tulosperusteiset palkkiot vuodelta 2014 olivat 1 034 668 (913 284) euroa, josta 433 758 (358 519) euroa vastaava osuus maksettiin luovuttamalla 2.3.2015 toimitusjohtajalle 15 000 (15 269) Orion Oyj:n B-osaketta osana yhtiön pitkäjänteisiä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 28,9172 (23,4802) euroa, joka oli B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 2.3.2015.

Toimitusjohtajan lisäeläke-edun toteutunut vakuutusmaksu vuodelta 2014 oli 258 613 euroa. Vuoden 2015 ennakkomaksu oli 301 195 euroa.

Muun johdon palkitseminen

Johtoryhmän jäsenille, toimitusjohtaja pois lukien, tilikaudelta 2015 maksetut palkat, palkkiot, luontoisedut ja tulosperusteiset palkkiot olivat yhteensä 4 689 892 (4 179 223) euroa, josta palkat ja luontoisedut olivat 1 518 811 (1 482 762) euroa ja tulosperusteiset palkkiot 3 171 081 (2 696 461) euroa.

Johdon palkitseminen yhteensä

Orionin hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän muille jäsenille tilikaudelta 2015 maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut olivat yhteensä 6 615 358 euroa (5 971 099 euroa vuonna 2014).

Hallituksen voimassa olevat palkitsemista koskevat valtuutukset

Hallituksella on Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2013 vahvistama osakeantia koskeva valtuutus, jonka mukaan hallitus voi päättää luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita muun muassa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 19.3.2013.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Konsernilla on voimassa vuonna 2013 alkanut konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustin­järjestelmä.

Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus on päättänyt vuosittain vuosina 2013, 2014 ja 2015. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenteri­vuosi 2013 ja kalenterivuodet 2013−2015. Vuonna 2014 alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2014 ja kalenterivuodet 2014−2016. Vuonna 2015 alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2015 ja kalenterivuodet 2015−2017. Järjestelmän palkkio ansaintajaksoilta 2013, 2014 ja 2015 perustuu Orion-konsernin liikevoittoon. Järjestelmän palkkio ansaintajaksoilta 2013−2015, 2014−2016 ja 2015−2017 perustuu Orion Oyj:n B-osakkeen kokonaistuottoon.

Järjestelmän keskeiset ehdot ilmenevät Orion Oyj:n 5.2.2013 julkaisemasta pörssitiedotteesta.

 

Järjestelmän palkkiot maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Palkkioita on maksettu ja mahdollisia tulevia palkkioita maksetaan seuraavasti:

Ansaintajakso

Palkkio maksettu / mahdollinen palkkio maksetaan

2013 3.3.2014
2014 2.3.2015
2015 2016
2013-2015 2016
2014-2016 2017
2015-2017 2018


2.3.2015 maksettiin lisäksi viimeiset palkkiot vuonna 2010 alkaneesta osakepohjaisesta kannustin­järjestelmästä, joka päättyi vuoden 2014 lopussa.

Vuonna 2013 alkaneen järjestelmän yhden vuoden pituisten ansaintajaksojen perusteella saatuja osakkeita ei saa luovuttaa järjestelmään määritetyn sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjaksojen päättymispäivät on kerrottu alla olevassa taulukossa. Kolmen vuoden ansaintajaksoihin ei liity sitouttamisjaksoa.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 35 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Järjestelmästä on 31.12.2015 mennessä maksettu palkkioina yhteensä 176 125 Orion Oyj:n B-osaketta.

 

Voimassa olevat ansaintajaksot

 

2015

2015−2017

2014−2016

2013−2015

 

Ansaintajakson alkamispäivä

   1.1.2015  1.1.2015  1.1.2014  1.1.2013  

Ansaintajakson päättymispäivä

   31.12.2015  31.12.2017  31.12.2016  31.12.2015  
 Sitouttamisjakson päättymis­päivä    31.12.2017        
 Osakepalkkioiden myöntämis­päivä    27.2.2015  27.2.2015  27.2.2014  20.3.2013  
 Osakkeiden käypä arvo myöntämishetkellä, EUR 1)    29,09  29,09  24,00  20,65  
 Palkkioiden käypä arvo myöntämishetkellä, EUR 1)      13,73  12,09  6,06  

1)      Palkkioiden osakekohtainen käypä arvo myöntämishetkellä on määritettynä Binary ”asset or nothing call” -option­arvostusmallilla

Osakepalkkiojärjestelmää selostetaan Orion-konsernin vuoden 2015 tilinpäätöksessä liitetiedossa 4. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja tilintarkastajan palkkiot.