Valiokunnat

Hallituksen ja valiokuntien kokoonpano 22.3.2017 alkaen

 

 

Hallitus

Tarkastus-
valiokunta

Palkitsemis-
valiokunta

Tutkimus-
valiokunta

Heikki Westerlund

puheenjohtaja

 

puheenjohtaja

jäsen

Timo Maasilta

varapuheenjohtaja

 

jäsen

jäsen

Sirpa Jalkanen

jäsen

 

 

puheenjohtaja

Ari Lehtoranta

jäsen

jäsen

 

jäsen

Hilpi Rautelin

jäsen

jäsen

 

jäsen

Eija Ronkainen

jäsen

jäsen

 

jäsen

Mikael Silvennoinen

jäsen 

puheenjohtaja

jäsen 

jäsen

Nimitysvaliokunta alkaen 26.10.2017

Matti Kavetvuo, puheenjohtaja
Kari Jussi Aho
Erkki Etola
Petteri Karttunen
Timo Maasilta
Timo Ritakallio
Heikki Westerlund
Jukka Ylppö

Lue lisää nimitysvaliokunnasta ja sen toiminnasta.


Hallituksen valiokuntien kokoukset vuonna 2016

Tilikaudella 2016 valiokunnat kokoontuivat seuraavasti:

−      tarkastusvaliokunta 4 kertaa (4 kertaa vuonna 2015)

 • valiokunnan kaikki jäsenet osallistuivat jokaiseen kokoukseen

−      palkitsemisvaliokunta 3 (3) kertaa

 • valiokunnan kaikki jäsenet osallistuivat jokaiseen kokoukseen

−      tutkimusvaliokunta 2 (2) kertaa

 • valiokunnan kaikki jäsenet osallistuivat jokaiseen kokoukseen

−      nimitysvaliokunta 6 (2) kertaa

 • valiokunnan jäsenet osallistuivat jokaiseen kokoukseen lukuun ottamatta Hannu Syrjästä, joka osallistui viiteen kokoukseen, ja Jukka Ylppöä, joka osallistui toimikaudellaan pidetyistä kolmesta kokouksesta kahteen.

 

Hallituksen valiokuntien työjärjestykset

Työjärjestysten mukaan valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan niiden rooli rajoittuu esitysten tekemiseen hallitukselle. Hallitus on vahvistanut kaikille valiokunnille työjärjestykset.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus nimeää keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Tarkastusvaliokunnalla on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Jäsenten enemmistön on myös oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton henkilö, jolla on asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tarkastuksen alalla. Jäsenten pätevyys ja riippumattomuus arvioidaan hallinnointikoodin mukaisesti.

Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, ja se raportoi toiminnastaan hallitukselle.

Valiokunta keskittyy erityisesti yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskeviin asioihin. Sen tehtävä on mm:

 • seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia
 • valvoa taloudellista raportointiprosessia
 • seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
 • käsitellä tilinpäätös ja osavuosikatsaukset
 • käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettava selvitys
 • seurata tilinpäätöksen tilintarkastusta
 • arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle
 • valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus
 • seurata yhtiön taloudellista ja rahoitustilannetta ja niihin liittyviä riskejä
 • seurata IT-turvallisuuteen liittyviä prosesseja ja riskejä
 • arvioida lakien ja määräysten noudattamista yhtiössä

Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

 Palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Valiokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla valiokunnan jäsen.

Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja se raportoi toiminnastaan hallitukselle.

Valiokunnan tehtävänä on käsitellä ja valmistella Orion-konsernissa tapahtuvaan johdon ja henkilöstön palkitsemiseen liittyviä kysymyksiä sekä sellaisia toimivan johdon nimityskysymyksiä, jotka tulevat hallituksen päätettäviksi.

Tutkimusvaliokunnan työjärjestys

Tutkimusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi.

Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja se raportoi toiminnastaan hallitukselle.

Valiokunta käsittelee ja arvioi Orion-konsernissa tapahtuvaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyviä kysymyksiä ja tekee niistä esityksiä hallitukselle.