Hallituksen toiminta

Konsernin emoyhtiö on Orion Oyj, jonka osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksessa. Emoyhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä, jotka valitsee yhtiökokous.

Emoyhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä, jotka valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja hallitus, niin ikään samaksi ajaksi, hallituksen varapuheenjohtajan. Henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Hallitus johtaa yhtiön toimintaa lain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaan. Emoyhtiön hallitus toimii myös niin sanottuna konsernihallituksena. Tämän mukaisesti se käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät koko konsernin tai sen yksiköiden toimintaa koskevat asiat riippumatta siitä, edellyttääkö asia juridisesti hallituksen päätöstä. Hallitus voi käsitellä minkä tahansa Orion-konserniin kuuluvaa yhtiötä tai yksikköä koskevan asian, jos hallitus tai emoyhtiön toimitusjohtaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Hallitus myös varmistaa hyvän hallinto- ja ohjausjärjestelmän noudattamisen Orion-konsernissa. Hallituksen työjärjestys sisältää luettelon tärkeimmistä hallituksessa käsiteltävistä asioista.

Hallituksessa on tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta ja tutkimusvaliokunta, joiden jäsenet ja puheenjohtajat hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen valintaa seuraavassa järjestäytymiskokouksessa. Valiokunnissa on vähintään kolme jäsentä ja heillä tulee olla valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuu myös yhtiön varsinaisen tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja. Valiokunnat valmistelevat toimialueeseensa kuuluvia asioita ja tekevät näistä esityksiä hallitukselle.

Hallituksen jäsenistä koostuvien valiokuntien lisäksi yhtiöllä on hallituksen asettama nimitysvaliokunta, jonka jäseninä voivat toimia muutkin kuin hallituksen jäsenet. Nimitysvaliokunta valmistelee hallitukselle suosituksen yhtiökokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoksi ottaen huomioon hallinnointikoodin suositusten 8 ja 10 mukaiset hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten riippumattomuutta koskevat vaatimukset. 

Hallituksen jäsenet

Orion Oyj:n 22.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Hannu Syrjänen valittiin uudelleen puheenjohtajaksi. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Timo Maasillan.

Hallituksen kokoonpano alkaen 22.3.2016:

 

Hallitus

Syntymä-vuosi

Koulutus

Päätoimi

Hannu Syrjänen

puheenjohtaja

1951

ekonomi, oikeustieteen kandidaatti

Hallituksen puheenjohtaja

Timo Maasilta

varapuheenjohtaja

1954

diplomi-insinööri

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n toiminnanjohtaja, Tukinvest Oy:n toimitusjohtaja

Sirpa Jalkanen

jäsen

1954

lääketieteen ja kirurgian tohtori

Akatemiaprofessori

Eija Ronkainen

jäsen

1966

lääketieteen lisensiaatti, sisätautien erikoislääkäri

Sisätautien erikoislääkäri, Hyvinkään sairaala

Mikael Silvennoinen 

jäsen

1956

kauppatieteiden maisteri

IMS Talent Oy:n hallituksen kokopäivätoiminen puheenjohtaja

Heikki Westerlund

jäsen

1966

kauppatieteiden maisteri

CapMan Oyj:n toimitusjohtaja

Jukka Ylppö

jäsen

1955

diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri

 

ABB Oy:n teollisten sähkökäyttöjen asiantuntija

Hallituksen jäsenten osakeomistukset Orionissa

Päivitetyt tiedot hallituksen jäsenten osakeomistuksista ovat saatavilla yhtiön julkisesta sisäpiirirekisteristä.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikki jäsenet ovat hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen kokoukset ja tiedonsaanti

Hallituksen jäseneksi valittu uusi henkilö perehdytetään toimikautensa alussa yhtiön rakenteeseen, strategiaan, toimintaan, eri liiketoiminta-alueisiin ja konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään.

Tilikaudella 2015 hallitus kokoontui yhteensä 15 kertaa (14 kertaa vuonna 2014). Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Hannu Syrjänen 15, Jukka Ylppö 15, Sirpa Jalkanen 15, Eero Karvonen 15, Timo Maasilta 14, Mikael Silvennoinen 15 ja Heikki Westerlund 15 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 99 % (100 %).

Hallitus suoritti toimintansa itsearvioinnin viimeksi syksyllä 2015. Vuosittain tehtävässä itsearvioinnissa hallitus arvioi muun muassa konsernin strategian käsittelyyn liittyviä seikkoja, hallituksen toiminnan tuloksellisuutta yhtiön liiketoiminnallisten päämäärien saavuttamiseksi, hallituksen roolia konsernin valvontajärjestelmän luomisessa, hallituksen kokoustyöskentelyn tehokkuutta ja hallituksen toiminnan ilmapiiriä.

Hallituksen työjärjestys

Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen tehtävien hoitaminen vaatii. Hallitus vahvistaa vuosittain säännölliset kokouksensa, joita ovat ennen tilinpäätöksen ja kunkin osavuosikatsauksen julkistamista pidettävät kokoukset, strategiakokous sekä muut hallituksen vuosiohjelmaansa vahvistamat kokoukset. Säännöllisten kokousten lisäksi hallitus voi pitää ylimääräisiä kokouksia.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, joka sisältää määräykset koskien mm:

  • hallituksen järjestäytymistä
  • kokousten järjestämistä
  • kokouspöytäkirjoja
  • jäsenten salassapitovelvollisuutta
  • esteellisyystilanteita
  • tärkeimpiä hallituksessa käsiteltäviä asioita
  • hallituksessa käsiteltäviä asioita koskevaa tiedottamista
  • hallituksen toiminnan itsearviointia

Hallituksen jäsen on velvollinen huolehtimaan siitä, että hän noudattaa osakeyhtiölain esteellisyyttä koskevaa säännöstä. Esteellisen jäsenen tulee ennen asian käsittelyä ilmoittaa esteellisyydestään ja pidättäytyä osallistumasta asian käsittelyyn. Hallituksen jäsenen esteellisyys merkitään aina kokouksen pöytäkirjaan.

Hallituksen jäsenet noudattavat sisäpiirintiedon suhteen lainsäädännön, määräysten sekä Orion-konsernin sisäpiiriohjeen mukaisia velvoitteita.

Hallitus itsearvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojansa.